m RuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper
kk
logo facebook
cees van wamelenll652 contactn9 9mmmm intentie intro info secreatriaat
mm
Hystorisch archief

 Regio nieuws
Brabants Dagblad

kort nieuws (RSS)

atueel nieuws


Laatste Regio nieuws

 r

Oisterwijk Heukelom en Moergestel op internet

kl

lokale sites
Oisterwijk nieuws

Google Nieuws Oisterwijk-Moergestel
-Heukelom

Nieuws uit Moergestel

Oisterwijk dorpnieuws

Wijknieuws

Jeugd Oisterwijk


Heukelom
Ondernemend Moergestel

politieke websites:
CDA Oisterwijk.
VVD Oisterwijk.
PrO Oisterwijk
.
PGB Oisterwijk.
Gemeente Oisterwijk
Provincie Brabant

politieke partijen
niet in de raad vertegenwoordigd:
SP
PvdA
PSP
D66
Groen Links
PVV

landelijke nieuwssites:
Nos
Anp
Nu.nl
Brabants Dagblad
NRC
Telegraaf
Volkskrant
Staatscourant
Omroep Brabant
Elsevier
Politieberichten
Televisiegids

12 januari 2014;

Middelpunt van de gemeente Oisterwijk officieel  geinstalleerd.
Op  zondag middag om 14.00 uur is aan de Heiligenboom te Moergestel officieel dit markante onthuld door Weth. Wagemakers, Hij openbaarde samen met Henni van Schoten het informatiebord. Dit informatie bord en nog een groot aantal meer worden door stichting Weekendkunst markante plaatsen gemarkeerd in onze gemeente.
De bijbehorende bank werd door Natuurmonumenten beschikbaar gesteld.

onthullingbord

bankbank plus

8 januari 2014;

Burgers grijp uw kans en geef uw mening

De gemeente vraagt uw mening over de gemeente raad via het burgerpanel.
De vragenlijst kunt u krijgen door U aan te melden bij het burgerpanel.
van de gemeente. Om een idee te krijgen welke vragen u voorgelegd krijgt ,kunt u die hier downloaden. het is wel de bedoeling om u bij burerpanel aan te melden.

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws over dit onderwerp


25 december 2013;

                                                                                                         

kop ab

KERST- EN NIEUWJAARSWENS
                                                                                   25 december 2013           

Geachte medeburgers,

In tijden met een negatief sentiment is het lekker makkelijk U geluk en voorspoed toe te wensen, maar die zijn echter niet voor iedereen weggelegd in deze tijd. Dit ga ik dan ook niet doen zoals vroeger.

Ik draai het nu eens om en vraag U aan ons uw wensen te uiten, zodat wij samen met U iets aan dat negatieve sentiment kunnen verbeteren. Dat is nodig, want van de overheid mogen we niet al te veel meer verwachten. De regering schuift af op de gemeente en de gemeente schuift weer af op de bevolking.
Kort gezegd: we moeten het samen weer opknappen. Zoals U mogelijk heeft gemerkt, heeft AB hier al een voorschot op genomen door samen met U op te trekken als zaken in onze gemeente niet goed verlopen of besloten zijn. De vele brieven, die ik namens U aan het college en raad heb gestuurd, getuigen hiervan.

De burgers zullen elkaar weer (meer) moeten gaan helpen. In kleine gemeenschappen was dit vanzelfsprekend. We waren op elkaar aangewezen in nood en tegenspoed. De tijden zijn echter veranderd. Jonge ouders moeten meestal allebei werken om hun woonlasten te kunnen betalen. Opa’s en oma’s staan voor de school, als die uitgaat, om de kleinkinderen op te vangen. De oudere generatie helpt zo de jongere. De realiteit leert echter dat het kantelpunt met rasse schreden naderbij komt, want het zolang mogelijk thuis moeten wonen, zal gevolgen hebben. De jongere generatie zal de oudere als mantelzorger of vrijwilliger ondersteuning moeten bieden. Maar lukt dat in de praktijk ook? Krijgt men de hulp die nodig is? AB wil zich daar de komende tijd voor inzetten.

Ik ga U nu echt niet vragen: “stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op AB.” Wel vraag ik u om te gaan stemmen op 19 maart en te kiezen voor een partij, die het de afgelopen 4 jaar volgens U verdiend heeft , door werkelijk voor de burgers op te komen.

Samen met onze voorzitter Jan Slaghuis wens ik U fijne feestdagen en een goed gestemd 2014 toe!

Ruud van de Ven                                                       Jan Slaghuis                                                              
Fractievoorzitter                                                       Voorzitter           

        klok 2bel1                                                                                                                             

24 december  2013;

Gemeente Oisterwijk dwingt "Stilte" af bij Oisterwijk on Ice.

De voorzitter van de ijsbaan heeft de geluidsinstallatie van Oisterwijk One Ice laten uitzetten , wegens geluidsoverlast zegt de gemeente.
de geluidsoverschreiding was minimaal en toch kreeg de organisatie van Oisterwijk one Ice een waarschuwing van de gemeente.
Toch wel heel jammer van zo een festifiteit. Ondanks dat de geluidsinstallatie onder begeleiding van een deskundig bedrijf was afgesteld. AB is wel heel benieuwd wat daar de oorzaak van was en waar die klacht dan vandaan kwam. Verder is gebleken dat elders in Oisterwijk de geluidsnorm veel ernstiger is overtreden zonder ingrijpen.

De reacties op facebook en Twitter liegen er niet om, kort samen gevat "Oisterwijk op zijn smalst" 

Zie hier ook het artikel op OisterwijkNieuws


15 december 2013;

Verslag van de raadsvergadering van 12 december.

Algemeen Belang laat van zich horen en overtuigt het college.

Er waren geen insprekers en dus kon de raadsvergadering op tijd beginnen. Dat dit geen garantie bood om op tijd klaar te zijn, bleek wel, want de vergadering eindigde om 23.45 uur.
Een aantal punten, die op de agenda stonden, was in de commissie al voldoende besproken en werd
als een A-stuk (met een hamerslag) besloten.

1.Het eerste bespreekstuk ging over de gebiedsvisie Achterste Stroom.
Duidelijk werd dat iedereen grote waardering had over dit burgerinitiatief. De discussie ging vooral overof de geplande bouwlocatie aan de Merodelaan (een zogenaamde Ruimte voor Ruimtelocatie) nu wel of niet ingevuld moet gaan worden. De bewonersgroep Wolvensteeg had bij de opstelling van de
visie bebouwing voor een voldongen feit aangenomen. Zie verder verslag.
zie ook inbreng Martien Mathijssen

2.Het raadsvoorstel over het Vervolg van ‘Oisterwijk aan Z’ ging over de vraag hoe het proces moet verlopen om antwoord te krijgen op de vraag naar de rol van de raad in een netwerksamenleving.
Die rol zal anders worden, als men meer wil overlaten aan de burgers. In de commissie Inwonerszaken had AB een concreet voorstel gedaan, dat door de andere partijen was omarmd. De raadsbehandeling kon daardoor kort zijn, want de raad hoefde alleen maar het advies van de commissie over te nemen. Ons raadslid Evelien Roborgh had hiertoe het advies van de commissie vertaald in een besluittekst (zie haar bijgevoegde inbreng). Toch nam de bespreking van het raadsvoorstel veel tijd in beslag,  Zie verder verslag.

3.Het raadsvoorstel betreffende een beleidsvisie op toerisme en recreatie was aanvankelijk een strijd van AB tegen de rest. AB stelde voor om deze beleidsvisie, die richtinggevende uitspraken bevat voor de komende 5 jaar, niet vast te stellen maar voor kennisneming aan te nemen. Dit om over het graf regeren te voorkomen en het volgende college en de nieuwe raad niet voor het blok te zetten. Dit was tegen het zere been van de raadsvoorzitter , die aangaf dat nu nog niet kon stoppen met besluiten.
AB hield vast, want daarbij kwam nog dat AB het wel vreemd vond dat dit college 6 jaar lang het toerisme, toch de belangrijkste inkomstenbron van Oisterwijk, letterlijk links heeft laten liggen en aan zijn lot heeft
overgelaten en nu ineens zoveel haast had.
Met de visie op zich kon AB nog wel leven, maar zie verder verslag;
Zie ook inbreng Jan Jonkers

4. De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de resultaten van gemeentelijke samenwerking of uitbesteden van werkzaamheden, waarin het gaat over effectiviteit en effici�ntie. De titel is “zelf doen, samendoen of uitbesteden”. De conclusies van het rapport zijn op diverse punten
vernietigend. Het heeft onze gemeente tonnen gekost. In de commissie heeft ons lid Jan Slaghuis aangegeven dat dit duidelijk het gevolg was van een slecht geordende organisatie. Tegen dit
fenomeen vecht AB al jaren. Dit werd echter door het college van de hand gewezen. Het college deed de zaak af met de mededeling dat het de aanbevelingen uit het rapport overneemt. Het verzoek van AB om samenwerkingsovereenkomsten voortaan eerst door de auditcommissie te laten beoordelen, gezien het oordeel van de rekenkamer, vond bij de andere partijen geen gehoor. Zie inbreng Jan Jonkers

5. Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. De Raad van State heeft een aantal besluitenvan de raad m.b.t. het bestemmingsplan buitengebied afgekeurd; deze moeten of veranderen of anders gemotiveerd worden. Het raadsvoorstel bevatte de uitgangspunten voor deze zogenaamde correctieve herziening.
Daarnaast werden zaken, die door het college niet goed ingevuld waren, door de raad gecorrigeerd.Zo was een bouwlocatie toegewezen nabij het Stokske op het perceel naast het gildeveldje, waar regelmatig ook behendigheidsspellen gehouden worden. De eigenaar had verzocht een huis te mogen bouwen naast het pand van Zandstraat nummer 3. De gemeente had deze bebouwing echter aan de andere zijde van het gildeveldje gepland. Een amendement van PGB om dit recht te zetten,was medeondertekend door AB, VVD en PrO en werd dus aangenomen. Hiermee komt mogelijk een
einde aan het getouwtrek m.b.t. de afspraken van Markant Brabant i.v.m. de afsluiting van de vanTienhovenlaan. zie verder verslag
 
6.Het vastleggen van de rioolheffing. De raad heeft ooit aangegeven dat de kosten van het riool dekkend moeten zijn. Die kosten worden bij de gebruikers in rekening gebracht op basis van het watergebruik. Hiervoor is indertijd een staffel vastgesteld, waarbij het verschil tussen de eerste
staffel ( max. 100m3) en de tweede (102 tot 250 m3) nog al groot is, doordat trendmatig alles met hetzelfde percentage wordt verhoogd. Het verschil tussen staffel 1 en 2 is +/- € 150. AB heeft al in
een eerder stadium ( 2 maanden geleden) gevraagd dit verschil te middelen door er een staffel tussen te voegen, maar dit werd door de wethouder afgewezen met de opmerking dat het waterschap dit niet kan verwerken.
Het college kwam met een voorstel om de kosten te dekken door alleen de eerste staffel te verhogen met € 30 per jaar. AB heeft daar toen onmiddellijk een brief over aan het college gestuurd dat dit zo
niet kon, zeker gezien het feit dat het Rijk ook al een lastenverzwaring van €30 per aansluiting opgelegd heeft. (Zie de brief van AB en het antwoord daarop). Toen de commissieleden dat ter ore
kwam, waren zij ook van mening dat dit een te grote lastenverzwaring opleverde. zie verder verslag
 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat AB ook vanuit de oppositie constructief meewerkt om Oisterwijk ordentelijk te besturen door de voorstellen inhoudelijk te benaderen en niet de onderwerpen politiek te beoordelen, maar op kwaliteit. Dat is iets wat AB met uw steun straks in de coalitie ook graag wil blijven doen.14 december 2013;

OisterwijkNieuws boos op politieke partijen

OisterwijkNieuws heeft stevig uitgehaald richting politieke partijen , omdat zij weigerde materiaal aan te leveren voor een kieswijzer die OisterwijkNieuws had opgezet. Dit verdiend echter toch enige uitleg.
Diverse partijen hebben alles nog niet op een rij staan , zoals partijprogramma en zelfs hun kieslijst. Om iedereen de gelegenheid te geven dit alsnog te kunnen doen hebben de lijsttrekkers besloten pas begin januari 2014 met dat deel van de campagne te beginnen. 
Het zou ook geen goed advies zijn van die kieswijzer als de helft maar
meedoet. Kortom ik ben van mening dat hier de drukte van beide partijen een rol hebben gespeeld. Wij gaan er maar vanuit dat de soep niet zo heet gegeten wordt zoals die opgeschept is en dat er straks een gedegen advies uit de kieswijzer rolt.

Ruud van de Ven


!2 december 2013;

Het is wederom gelukt om de overdekte ijsbaan in Oisterwijk te realiseren.
ijsbaan1 ijsbaan 2
Ook dit jaar is de ijsbaan weer tot stand gebracht, een evenement dat samen met gemeente,ondernemers en vrijwilligers tot stand is gekomen. Het is daarom zo jammer dat een politicus dit afschilderde als een tentenkamp . Deze ijsbaan is nu een duidelijk voorbeeld van Oisterwijk aan Z . AB wenst de organisatoren dan ook veel succes , maar ook vooral waardering voor hun inzet.
Voor meer informatie of live beelden klik hier


12 december 2013;

St Jansplein mogelijk voor kerst klaar.

Het college heeft in haar antwoord op vragen van AB naar aanleiding van uitlatingen van het college dat het plein pas half januari  klaar zou zijn geantwoord. Zie antwoordbrief. AB heeft in haar brief ook duidelijk gevraagd om meer stratenamkers aan het werk te zetten en hier hebben ze gehoor aan gegeven.  Jammer dat het college in de zelfde brief aangeeft dat de ongerustheid dus ongegrond is.
AB wil het college er aan herinneren dat Moergestel nu al meer dan een jaar met dit onafgewerkt plein zit en al twee jaar zonder sfeerverlichting zit rond de kerstdagen in het centrum en dan nog maar niet te praten over die half afgezaagde bomen rondom het plein .

29 november;

Veel werk aan de winkel na 8 jaar Pro, VVD, CDA en PGB bestuur.

Tijd dat Algemeen Belang aan het roer komt;
 
Niet Goirle, Hilvarenbeek of Oirschot, maar Heeze is het leukste dorp.

De parel in het groen komt zelfs in het rijtje niet voor , tijd voor een andere en betere aanpak en bestuur.

27 november;

Ruud van de Ven herkozen tot lijsttrekker van Algemeen Belang.

ruudTijdens de druk bezochte ledenvergadering van Algemeen Belang in de Bosfazant te Moergestel, is  de huidige fractievoorzitter unaniem ,wederom gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ook de lijst met kandidaten is aan de leden voorgelegd en unaniem vastgesteld. Opvallend is daar de stevige inbreng van uit de kern Oisterwijk met Harrie Mars� en Peter Smit en niet te vergeten Ingrid Tempels uit Heukelom.
Zie persbericht
Tijdens deze vergadering werden ook de speerpunten ,die zullen dienen als basis voor het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma zelf zal in januari 2014 worden goedgekeurd.


26 november;

Verkoop en presentatie "Park Heerengoed"een groot succes.

Afgelopen zaterdag vond bij het voormalig bejaardenhuis Reuselhof de publieke presentatie en inschrijving plaats voor de daar te bouwen 36 woningen waarvan 17 onder de € 185.000 van 400 m3 en 90 tot 110 m2 oppervlak, waarvoor tevens een starterlening mogelijk is. Een week eerder was er al een presentatie voor omwonenden. Totaal kwamen er +/- 360 bezoekers waarvan er 165 zich hebben laten inschrijven. Voor de starterwoningen komen uiteraard eerst de starters uit de gemeente Oisterwijk in aanmerking en daarna anderen belangstellenden. de andere woningen en de vrije bouwkavels ( zie prospectus) komen vrij op de markt. De compleetheid van de woninging werd erg gewaardeerd , omdat al deze huizen sleutelklaar worden aangeleverd incl. volledige keuken en douche en vast trap naar de bovenste verdieping. Dit in tegenstelling tot andere projecten waar casco-plus woningen worden aangeboden.
De inschrijving is open tot zondag. ( zie prospectus)
ALgemeen Belang ,als trekker ,is bijzonder blij dat dit project gezamelijk met de andere politiek partijen van Oisterwijk als kansrijk project is mogelijk gemaakt.  Mogelijk kunnen andere projecten ook door de politiek worden geadopteerd en zo worden ingevuld aan de vraag van de markt , met een speciale plaats voor starters en senioren. 

25 november;

OisterwijkNieuws een voorbeeld voor andere gemeenten.

De formule van OisterwijkNieuws kan een voorbeeld worden voor andere gemeente om laagdrempelig en onafhankelijk de burgers van informatie te voorzien. Lees verder:
Zie link Provincie:

22 november:

AB laat zich op Durendael duidelijk zien:
Algemeen belang heeft zich uitgebreid gepresenteerd tijdens de politieke dag op Durendael , waarin de leerlingen zich kunnen uitspreken over hun politieke voorkeur.
 foto 1 durendaeldurendael 2


16 november;

Sint komt per boot naar in Moergestel

Zaterdag 16 november is de Sint per boot aangekomen in Moergestel. Hij werd ontvangen door heel veel kinderen ,ouders en opa's en oma's.
sint 1
sint 2sint 3sint 4


15 november:

Weer aanrijding op fietspad bij Baerdijk

AB heeft al diverse malen aangedrongen om daar extra aandacht te vragen voor die gevaarlijke situatie, doormiddel van haaientanden en een aandacht drempel. voor de actuele informatie:
Zie artikel op OisterwijkNieuws

14 november;

AVANG niet gebouwd volgens het bestemmingsplan.

Dat is de conclusie van het college en toch worden de bezwaren ongegrond verklaard. Door gebruik te maken van een de zogenaamde kruimelgevallenregeling wil het college dit bouwwerk alsnog legaliseren.

Zie antwoord op brief van AB

Zie reactie van college op bezwaarschrift van omwonenden

13 november;

Doorsteken bij st. Jansplein nu ook geschikt voor mindervaliden.

De doorsteken tussen Raadhuisstraat zijn aangepast en zijn nu ook begaanbaar door minder validen. het is alleen zo jammer dat zoiets niet in eens gebeurt  en dus vanuit de burger wordt  gehandeld.
Nu moest er eerst een andere instantie worden bijgehaald ,zoals VVN
om de wethouder te overtuigen. AB hoopt toch echt dat in de volgende raadsperiode beter naar de burgers geluisterd wordt.
De aandacht in de locale media hebben hier ook zeker aan bijgedragen.
Zie ook op deze site de artikelen van 3 en 25 september

Klik hier voor enkele reacties op facebook.

stoep ouddoorsteek nieuw
             doorsteek oud                                        doorsteek nieuw

12 november;

Zowel het college als de regering willen de kosten voor water gaan verhogen.

Deze verhoging van de  lastendruk vindt AB niet verantwoord , daarom is AB van mening dat naar het hele plaatje gekeken moet worden en niet naar alleen het gemeente deel.
De gemeente wil de rioolheffing gaan verhogen en de regering de belasting op water zelf voor de gezinnen met € 30 verhogen. De rioolheffing , die gebaseerd is op het watergebruik, moest volgens het college verhoogd worden en vooral met name de eerste schijf , die daarmee met +/- 30% steeg. De raad heeft echter besloten dat het college nog eens moet kijken of dit wel redelijk is. Het rijk doet er dus nu nog een verzwaring bovenop.
AB is dus heel benieuwd hoe het college hier nu mee omgaat en heeft daar dus een vraag over gesteld.

zie art op NU:

10 november;

Handtekeningen actie tegen sluiting overweg
Belanghebbenden en buurtgenoten hebben een handtekeningen actie georganiseerd voor steun bij het open houden van de overweg bij de Gasthuisstraat.  Zij zijn van mening dat de gevolgen van de door de gemeente voorgestelde sluiting grote nadelige gevolgen heeft voor de bedrijven en omwonenden in de buurt. Ook zal de Hoogstraat veel meer verkeer te verwerken krijgen. De gemeente heeft aangekondigd in het collegebesluit om te onderzoeken hoe deze overweg het beste gesloten kan worden. Dat is heel iets anders dan onderzoeken wat de gevolgen zijn Voor de omgeving en het centrum van Oisterwijk van zo een sluiting. Volgens het college moet die overweg dicht kost wat kost. Zoals laatst bij de behandeling van het KVL dossier bleek , habben ze die sluiting onderbouwd met losse flodders. Duidelijk is wel dat alleen Algemeen Belang zich duidelijk heeft uitgesproken tegen sluiting.
Het gaat niet alleen over de sluiting zelf ,maar ook over dat geluidscherm, waardoor Oisterwijk in 2 delen wordt gesplitst met als getto de KVL.
Uit het westend zijn ook al klachten gekomen van meer geluidsoverlast .

glscherm5
glscherm3

Hiermee bereik  je ook het tegendeel van  een KVL die aanhaakt bij het centrum.
AB wenst de initiatiefnemers dan ook alle succes toe.

Op OisterwijkNieuws staat een artikel waarin de adressen waar die handtekeningen lijsten liggen


8 november;

Scouting slachtoffer van falen Pro.

De voormalige wethouder van Pro stond
, dik 3 jaar geleden, trots in scouting tenue tussen de leden van de scouting . hezik scoout
  In december 2012  kopte Pro trots op hun    site "bouw souting nog steeds op koers". Dat Pro zich schuldig voelt is wel duidelijk , want onder leiding van hun coalitie en hun wethouder, zijn die beloften allemaal gedaan aan scouting en daar is nog maar weinig van terecht gekomen.
Zowel Pro,CDA en AB vroegen via moties aandacht voor het uitblijven van dat scouting home, de een met een bedrag , de ander met de boodschap  op 1 januari duidelijkheid. Intussen echter besloot het college wel om de huidige speelruimte van Pro maar vast in de verkoop te doen bij Moergestelseweg 17 , iets wat AB probeerde te voorkomen , maar weer was Pro niet thuis.
Na de soap over de bosrandgelden , is er maar nog weinig gebeurd en moet wederom weer een beroep gedaan worden op de reserves en dat moest weer voorkomen worden om met een opgepoetst plaatje de verkiezingen in te gaan. Dus scouting is de speelbal.
Het handelsmerk van deze coalitie is , van alles roepen en beginnen , maar op de invulling en afwerking moet je lang wachten.
Ik kan me best voorstellen dat de buitenwacht nu roept op OisterwijkNieuws: "verbazing over besluit scouting Oisterwijk

zie ook artikel op het BD

1 november;

Den Tob wordt  gedeeltelijk gesloopt , maar wat dan.
AB start actie “Sloop den Tob”


Nadat de gemeente op 27 augustus een brief gestuurd heeft aan de eigenaren van Kerkstraat 17( den Tob) waarin een last tot bestuursdwang werd aangekondigd als er niet aan de verloederde situatie van dit pand gedaan werd. Dit heeft geresulteerd volgens de gemeente , dat er een deel gesloopt wordt en de rest zowel boven als rondom ontoegankelijk gemaakt wordt voor onbevoegden.
De wet voorziet niet in het verplicht slopen , als het geen gevaar meer oplevert voor mens en omgeving.
Beoordelen op redelijke eisen van welstand kan niet , omdat de welstandsnota is afgeschaft. Er bestaat dus geen deugdelijke grondslag om aan te schrijven tot gehele sloop van het pand.

Zoals eerder gemeld is  de bouwvergunning ingetrokken en heeft de woonstichting haar deel gesloopt en er tijdelijk parkeerplaats van gemaakt. Zoals het er nu voorstaat zal er +/- de eerste 10 jaar niet gebouwd gaan worden.  
Moergestel kijkt al meer dan 10 jaar tegen deze bouwval aan en met nu nog eens +/- 10 jaar in het verschiet  verlengen de eigenaren deze schandvlek en dit alleen maar voor een beperkt fiscaal voordeel. AB heeft daarover een mail gestuurd aan een van de eigenaren.  

De eigenaren hebben echter gekozen voor een gedeeltelijke sloop en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden waarbij:

- Het achterste gedeelte met het platte dak volledig dient te worden gesloopt;

- De luifel aan de voorzijde van het pand moet worden weggehaald;

- Het dak volledig bedekt moet zijn;

- Het pand volledig ontoegankelijk wordt gemaakt voor onbevoegden.


AB doet een dringend verzoek op de eigenaren om alsnog tot gehele sloop over te gaan om het centrum een mooier aanzien te geven zoals de woonstichting wel gedaan heeft.
door tussen de fundering te bestraten kan b.v. het fiscaal voordeel gehandhaafd blijven.
De vrijkomende muur van het pand van van Velthoven zou bekleed kunnen worden.
 

Verder roept AB de bevolking van Moergestel op om dit streven te ondersteunen
via:  [email protected]

of op
 https://www.facebook.com/pages/Algemeen-Belang/592072824176254

of: https://twitter.com/Algemeen_Belang

 tob 1tob2


31 oktober;

Het rommelt in de dorpsraad. (update)

 
Dorpsraadslid Trees Verhoeven heeft van de andere bestuursleden te horen gekregen , dat zij niet meer welkom is in de Dorpsraad. De reden is “ dat zij daar niet in zou passen”.
Dit heeft de dorpsraad blijkbaar van de landelijke politiek afgekeken.
Zo ga je echter niet om met iemand die haar ziel en zaligheid in deze dorpsraad gestoken heeft en ook de animator is geweest van de klaar overs ( brigadiers) voor de kinderen van de Brede school , het OV oplaadpunt en de nieuwe bewegwijzering. Je zou toch verwachten dat een dorpsraad flexibel zou moeten kunnen omgaan met andere meningen en stromingen die er in Moergestel leven en respectvol moet omgaan met collega bestuursleden , ook al is die meer gedreven dan sommige anderen. 
AB hoopt toch echt dat die dorpsraad er voor iedereen is en blijft , ook al ben je lid van een politieke partij .

Ruud van de Ven

Wie naar MTV radio heeft geluisterd heeft vast kunnen stellen dat Trees Verhoeven het laatste jaar de Dorpsraad was , zij was het enigste actieve bestuurslid.
De opmerking van de voorzitter van de dorpsraad , dat de initiatieven niet vanuit de dorpsraad moeten komen maar uit de bevolking en daarom moest Trees weg.

Bij AB komen wekelijks klachten en opmerkingen binnen , bij de dorpsraad blijkbaar niet, Hoe zou dit dan toch komen ?

Zie ook artikel in het BD van 5 nov:
zie artikel OisterwijkNieuws van 6 november. ingezonden brief

29 oktober;

Doorsteken bij het st Jansplein worden verlaagd.

De gemeente heeft op het verzoek van AB om de doorsteken ook voor ouderen en mindervalieden toegankelijk te maken ,positief gereageerd.
Zoals U hebt kunnen zien in ons artikel van 25 september heeft AB VVN ingeschakelt om de klachten van ouderen en invalieden bij de doorsteken
te onderzoeken , omdat de gemeente elke klacht hierover wegwuifde.
Het advies van VVN loog er niet om en gelukkig heeft de gemeente hier nu wel gehoor aan gegeven.
zie vvn advies.
zie brief van AB hierover aan de gemeente
Zie antwoordbrief van de gemeente op ons verzoek.


28 oktober;

Weer 2 slachtoffers op het rode fietspad.
Hoeveel moeten er nog volgen voordat de gemeente iets doet
Van morgen zijn 2 leerlingen van Durendeal aangereden op het rode fietspad bij de Verwielstraat .
Kijk ook artikel van 24 oktober hieronder.

Kijk voor verdere berichtgeving hierover op:
artikel OisterwijkNieuws
artikel in het BD

24 oktober;

Gemeente doet niks aan onveilige situatie bij rode fietspad Baerdijk.

Uit een artikel in het BD van 24 oktober blijkt dat de gemeente geen raad weet met de onoverzichtelijke en onveilige situatie aldaar en doet dus maar niks , ondanks de vele meldingen. Wat heeft een oproep dan toch voor zin als je er niks mee doet ?
AB heeft op 4 , 7,16 , 19 sept. en 21 oktober hier al aandacht voor gevraagd. Ook heeft OisterwijkNieuws dit al diverse keren onder de aandacht gebracht. Diverse suggesties zijn al gedaan o.a. haaientanden en een aandacht hubbel vlak voor dat fietspad. Maar als het niet uit de gemeentekeuken komt is het blijklbaar niet welkom. AB heeft hier op 18 sept. bij VVN aandacht voor gevraagd , maar die geven aan dat er eerst een soort buurtcomit� gevormd moet worden. Wie meld zich aan bij AB, wij gaan U helpen.
zie antwoord van VVN.
zie ook artikel op OisterwijkNieuws

21 oktober;

Gemeente stuurt perbericht voor veiligheid vooral voor fietsers onder met motto Brabant nul verkeersdoden.

een goed initiatief!

Echter op 19 september vroeg AB hier al aandacht voor en toen werd alles gebagataliseerd zie antwoord van de gemeente op mail van AB , zeker over dat rode fietspad bij de Baerdijk en nu is het in eens een speerpunt zie persbericht.  AB is van mening  dat hier het spreekwoord  van toepassing is  "verbeter de wereld , maar begin eerst bij je zelf" 
AB adviseerd de gemeente wat beter te luisteren naar de burgers , dan hoeft AB niet steeds naar VVN om hun gelijk te krijgen.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws19 oktober;

"PGB duikt ( nu pas ! ) in het zwembad" kopt OisterwijkNieuws.

Het is wel te hopen dat daar dan nog water in zit !
Dit "nu pas" slaat volgens AB op het steeds achter de feiten aanlopen van PGB  , nu ook weer.
De wethouder heeft meerdere malen aangegeven  "geef mij € 100.000 , dan heb ik een basis om met marktpartijen te onderhandelen" , maar toen zweeg de coalitie incl. PGB.
Duidelijkheid vraagt de burger , niet een onduidelijke toezegging van het college. Voor wat AB betreft is het duidelijk: Tot er een andere oplossing is blijft er minimaal zwemmen ,voor doelgroepen en instructie zwemmen , mogelijk in de Leije.
8 jaar geleden riep AB al om zowel de sporthal als het zwembad te verplaatsen naar den Donk , in die tijd kon dat , omdat de ontwikkelaars voor locatie de Leije in de rij stonden en dan had de Bunders ook geen gymzaal nodig gehad.( kosten +/- 1 milj.)  Nu het financi�l niet meer haalbaar is , komt PGB daar mee aanzetten. Nu blijft Oisterwijk zitten met een leeg zwembad en een uitgeleefde sporthal.

Ruud van de Ven
Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

16 oktober;

Rechter legt bouwstop op bouwproject bij AVANG

Op verzoek van enkele bewoners van de Schoolstraat te Moergestel heeft de rechter afgelopen vrijdag de gemeente oprdacht gegeven een bouwstop op te leggen , wat door de gemeente op 15 oktober is gebeurd.
Laat een ding duidelijk zijn, de bewoners van de Schoolstraat zijn niet tegen het bouwen van 2 woonlagen met een kap zoals bij de Bokkenhoek (10 tot 11m hoog), maar hebben o.a. bezwaar tegen het zogenaamde hoogteaccent , dat bestaat uit 3 woonlagen met daar boven op een penthouse. dit gedeelte  wordt totaal meer dan 15m hoog en veroorzaakt lichtblokkering en inkijk.
Bij de presentatie werd steeds aangegeven 2 woonlagen met een kap en een hoogteaccent , dit laatste werd door de omwonenden niet goed begrepen en door de gemeente niet voldoende toegelicht.
Woonwijze heeft het risico genomen om voor het verstrijken van de bezwaarperiode op eigen risico te gaan bouwen , met als gevolg deze bouwstop. De gemeente is blijkbaar wel heel lichtzinnig omgegegaan met de voorlichting. Wat opvalt is het feit dat dit geval wel heel veel gelijkenis heeft met het project aan de Baerdijk in Oisterwijk, waar ook de onduidelijke hoogte ten opzichte van de omliggende bebouwing protesten opriep .

Avangoverkant
                AVANG                                                     overkant
AB heeft hier vragen over gesteld bij het College

Zie ook artikel in het BD van 7 oktober

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Sociale woningbouw gered op KVL en overweg voorlopig niet dicht.

Een motie van AB, Pro en PGB heeft er voor gezorgd dat ook op KVL sociale woningbouw veilig is gesteld, de motie van AB om de overweg open te houden haalde het niet. Dat was het resultaat van de lange raadsvergadering van 10 oktober.
Maar er was nog veel meer , zoals de keuze van de saneringsvariant, een tweede planschaderisicoanalyse en wel of geen spoorvrije voet en fiets tunnel of overgang.
 

zie verslag van de raadsvergadering;
Zie artikel in het BD
Zie artikel op OisterwijkNieuws
zie het hele betoog van AB in de raadsvergadering


9 oktober;

 Promotie van Oisterwijk stond jaren lang op een laag pitje.
Gaat Spot nu wel werken?

Jaren lang heeft de gemeente de promotie van de belangrijkste inkomstenbron van Oisterwijk , het toerisme letterlijk “links” laten liggen , maar in de  Nieuwsklok van deze week staat een artikel dat weer hoop geeft. 
Het comit� Oisterwijk 800 gaat zijn schouders er onder zetten en neemt SPOT (het promotieplatform van Oisterwijk) over (zie http://800plus.inoisterwijk.nl/)
AB  ziet dat ook wel zitten, omdat SPOT sinds haar oprichting tot nu toe weinig actief was en op een gegeven moment is opgegaan in een promotiesite, mede betaald door de gemeente, maar met weinig bekendheid en resultaat.
Omdat er in het verleden weinig impulsen uitgingen van de gemeente, die SPOT mee moest aansturen, vraagt AB zich wel af met welke financi�le of andere bijdragen de gemeente dit initiatief nu wel ondersteund.

AB heeft hoge verwachtingen van dit initiatief. De nieuwe opzet is volgens de berichten gebaseerd op samenwerken, met personen die aangetoond hebben dit ook na te streven en te kunnen. AB gaat er dan ook van uit dat alle media , die Oisterwijk, Heukelom en Moergestel een warm hart toedragen , dit mee ondersteunen en ingezet worden en niet alleen die media die door de gemeente daarvoor zijn aangewezen , want dat heeft niet gewerkt.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

7 oktober:

Gemeente en bestuur Tilliander/den Boogaard lijnrecht tegen over elkaar.

Afgelopen donderdag is heel duidelijk geworden dat het college en het bestuur van Tilliander/den Boorgaard ( TiBo) het totaal oneens zijn over het gevoerde en het te voeren beleid met de cultuurcentra.
Het college oordeelde in het raadsvoorstel nogal kleinerend over de bestuurlijk kwaliteiten en vaardigheden van het TiBo.

Het college stelde zelfs voor om zelf de bestuursleden voortaan aan te wijzen. Deze onvrede kwam door het feit dat TiBo geen zin hand om als huur baas te gaan optreden als vervanging van de door de gemeente wegbezuinigde verenigingen en instellingen. Deze aantijgingen schoten bij TiBo in het verkeerde keelgat wet als gevolg dat hun voorzitter dhr. van Luyck in niet mis te verstane woorden hier tijdens de informatieavond blijk van gaf.
Waarbij duidelijk werd gemaakt dat de financi�le toestand van de stichting TiBo er veel rooskleuriger voorstaat dan de gemeente naar voren heeft gebracht. De gemeente weet volgens dhr. Luiks niet het verschil tussen een fiscale en een commerci�le balans
Het viel op dat de coalitie zich haastte om het college te verdedigen en hun ongenoegen uitspraken over de nog al felle aanval van dhr. van
Luyck
Dhr. Luijks verdedigde zich met verwijzing naar het raadsvoorstel, waarin toch zaken staan die publiekelijk zo nooit naar voren gebracht hadden mogen worden over het onbezoldigde bestuur van TiBo , waarin toch mensen zitten die hun sporen verdiend hebben en zakelijk nog actief zijn. Je vraagt je wel af wie nu nog in dit bestuur durft te gaan zitten.

Tot slot kwalificeerde weth. Pieters het betoog van dhr. van Luyck als "waardeloos".
Het bestuur van TiBO had tevens geen goed woord over de adviezen die gegeven zijn over TiBo en  dit ook duidelijk blijken uit hun reactie hierop.
Dat een muziekvereniging zijn beklag deed over de bruikbaarheid van de Tlliander en daartegen over staan huur, voor verenigingen de vraag opriep nog wel gebruik te blijven maken van dit cultuurcentrum , werd door deze reactie naar de achtergond gedrukt, maar is ook essentieel voor het voortbestaan en bestaansrecht van de cultuurcentra. Duidelijk werd ook dat iedereen tevreden is over het dagelijks beheer en de opstelling van het personeel.

Kortom een avond met veel verliezers en een raadsvoorstel dat in de prullenbak mag. AB is zeer teleurgesteld.

Zie memo en reactie bestuur van Tilliander/den Boogaard

Zie reactie dhr kusters namens de muziekverenigingen

Alle ander stukken zijn te vinden op de site van de gemeente


3 oktober;
 

 Leystromen werkt niet mee bij het plaatsen van zonnepanelen

Een bewoner van een huurhuis in wijk de Heivelden in Moergestel krijgt geen medewerking om zonnepanlen te plaatsen. Dit staat toch wel in schril contrast met de voornemens in het woonconvenant en de motie over het schaliegas die door heel de raad unaniem is aangenomen.

Zie brief van AB aan College en Raad over dit onderwerp

woonconvenant leystromen

Bijlage woonconvenant

2 oktober;

Ondernemers gasthuisstraat en omgeving trekken aan de bel.

Een groot aantal ondernemers in de omgeving van de Gastuisstraat tekenen bezwaar aan tegen de sluiting van de overweg bij de Gasthuisstraat. Door deze sluiting komen zij geisoleerd te zitten en verwachten daardoor grote schade op te lopen. Ter verduidelijking , de overweg aldaar zou moeten sluiten omdat er een geluidswal moet komen ten behoeven van de woningbouw voor KVL. Dus niet uit verkeersoverwegingen , maar alleen daarvoor. Duidelijk is wel dat de ondernemers in de omgeving Gastuisstraat en de Pastoor van Beugenstraat wel heel moeilijk bereikbaar zullen zijn.
Andere onernemers en bewoners van andere straten verwachten meer overlast van de omleiding.

zie brief van verontruste ondernemers.
zie brief verontruste bewoner Nic van Eschstraat
zie artikel Oisterwijknieuws over dit onderwerp

29 september;

AB verbaast over de verkoop van pand Moergestelseweg 40 (hoek Hoevenseweg)

Collegevoorstel is als volgt:

16.  Voorstel tot het verkopen van het perceel Moergestelseweg 40 met opstallen (JW)

Het college heeft besloten tot het starten van een procedure om te komen tot het verkopen van het pand Moergestelseweg 40 te Oisterwijk.

Ambtelijke adviespunten:

Kroon Makelaardij opdracht te geven om over te gaan tot het taxeren van de verkoopwaarde van het perceel als bouwperceel, met het verzoek offerte te maken voor de verkoop, waarna uw college zal worden voorgesteld om de verkoopprocedure al dan niet door te zetten.

AB vindt het onbegrijpelijk dat het college nu met dit voorstel komt: �Zoals U mogelijk weet, is in de raad gesproken over een eventuele verplaatsing van de sporthal naar den Donk, omdat die ten slotte ten dode in opgeschreven door de sluiting van het zwembad en ook verouderd is. Met de verkoop van dit pand haal je de bezwaren in huis en belemmer je de ruimtelijke invulling op den Donk. AB is dan ook tegen verkoop van dit strategisch pand en ondanks dit wel een mandaat is van het college, maar grote gevolgen kan hebben voor de toekomst op den Donk.
Zo is op de foto te zien , dat de scouting het achterterrein in gebruik heeft.
De vraag is ook moet je in deze markt overgaan tot verkoop?
AB zal verzoeken dit op de agenda te zetten van de komende commissievergadering.

moergw 40moergw 40 2

moergw 3moergw 4
              vergroten foto                                        vergroten foto

Ruud van de Ven

Zie brief aan college en raad


25 september;

MoergestelNieuws geeft aandacht aan doorsteken St. Jansplein.

G
emeente weigert doorsteken aan te passen voor rolstoel- en rollatorgebruikers , ondanks advies van VVN. 

stoep st janspleindoosteken
Daniele plein
Het eerste slachtoffer heeft zich al gemeld. Andere slachtoffers van deze situatie kunnen zich melden bij [email protected] of op [email protected].

Zie artikel MoergestelNieuws

zie rapport VVN over deze situatie24 september;

College krabbelt terug over het ontbreken van de financi�le onderbouwing voor de Kop van de Lind.

De Stichting heeft wel een suggestie gedaan waar het geld voor het verharden vandaan kan komen, vanuit extra parkeeropbrengst, vanuit precario, vanuit 'beheerwinst' en vanuit de €40.000,- in het kader van "De drie pleinen".

Ofwel, de gemeente betaalt het plein en daartegenover staat een aantal financiele voordelen voor de gemeente. Er is echter niet aangegeven wat een verhard plein kost, qua ontwerpkosten en qua uitvoering en onderhoud/beheer. Een goed aangekleed plein op A-niveau onderhouden is namelijk niet per definitie goedkoper dan gazon. Zeker niet als met hagen en bloembakken gewerkt wordt.

Dus er is wel iets geschreven over financiele dekking vanuit de gemeente, maar dat is nog geen financiele onderbouwing.

Overigens, het besluit van het college is genomen op basis van koesteren van kwaliteiten van onze unieke kern. Niet op basis van beheerkosten.

Aldus een woordvoerder van de gemeente.

Reactie AB: Wat ons verbaast in de overwegingen van de gemeente is dat men eraan voorbij gaat dat de kop van de Lind vroeger al eens verhard is geweest. Was het centrum toen niet uniek?

Zie ook brief van Peter Smit van 23 september23 september;

Gemeente ontkent gebrek aan kwaliteit juridische kennis.

Gemeente antwoord op brief, waarbij AB zijn zorg uitspreekt over de juridische kwaliteit van de gemeente Oisterwijk n.a.v. het jaarverslag van de bezwarencommissie.
Het heeft er alles van weg dat we weer in de dezelfde situatie zitten als van voor BING. De brief spreekt voor zich

Zie antwoord gemeente:

zie jaarverslag bezwarencommissie
 

23 september:

Peter Smit doet oproep aan de bevolking, gemeente en politiek.

Oisterwijk was lovend over het comit� Oisterwijk 800 en terecht , want zij waren het die Oisterwijk bij die gelegenheid op de kaart zetten.
Het komt nu dan toch wel heel vreemd over , dat anderen die jaarlijks Oisterwijk in de regionale kijker en daar buiten op de kaart zetten nu worden afgewimpeld. met de woorden '"De geest moet in de fles en de  ziel moet terug komen in Oisterwijk" want het gras krijgt voorrang. Alsof het hier alleen over gras gaat ,maar het centrum van Oisterwijk heeft veel meer te bieden en  dat komt niet van de gemeente , maar van die vele vrijwilligers en bedrijven die zich daar steeds voor inzetten. Het is erg jammer dat ons gemeente bestuur zich zo slectief laat leiden
.

Zie brief van Peter Smit


22 september;

Wethouder Pieters gaat in op uitnodiging van AB.

Enige tijd geleden ( zie 3 mei 2012 ) heeft AB duidelijk aan de bel getrokken over de plaatsing van een kledingcontainer bij de buurtsuper Gilles in het Westend, die daar al jaren een container had staan voor dit doel.
AB heeft toen het gebrek aan lokale kennis van de gemeente gehekeld ,omdat de betreffende ambtenaar zelfs niet wist dat die buurtsuper daar bestond. Wel is toen die container elders gezet.
Ria peters heeft toen dit onderwerp aanhangig gemaakt in de commissie inwonerszaken en wethouder Pieters heeft die handschoen opgenomen. Zie hun ervaringen.

Lees relaas van Ria Peters lid van de commissie inwonerszaken

Zie artikel in OisterwijkNieuws  over bezoek weth. Pieters aan buurtsuper Gillis:


20 september;

Verloedering rondom kledingcontainer Rozendries.

Diverse inwoners van Moergestel hebben geklaagd over de troep rondom de kledingcontainer bij de Rozedries. Sommige zeggen, dat ze hierover al bij gemeente aangeklopt hebben.
Gemeente bel die eigenaar van die container op en ruim dat op , want dit kan nooit de bedoeling zijn.
De burgers doen het netjes in zakken, maar sommige worden open gemaakt en veroorzaken dit lelijke uitzicht.
kl container 1kl container 2kl container 3

19 september;

College bagatelliseert
ongelukken op het rode fietspad.
 

Het antwoord dat AB kreeg op de mail van 7 september is zeer teleurstellend.
Volgens een woordvoerder is ook de politie van oordeel dat het allemaal nog al meevalt en dat 99% van de automobilisten tijdig stopt of afremt.
De impact die de slachtoffers van dergelijke ongevallen ervaren wordt hiermee duidelijk
gebagatelliseerd. Verder verschuilt het college zich achter de actie "Help Brabant op weg naar 0 verkeersdoden" en onderneemt dus verder niks.

zie antwoord van de gemeente op de mail.


19 september;

Volgens het college moet de kop van de Lind groen blijven en dat evenementen moeten wijken.

Het College gaat daarmee wel tegen de wens in van de meeste politieke partijen in , zoals vorge week bleek uit een artikel van OisterwijkNieuws.
Het komt ook vreemd over dat juist die mensen gevolgd worden ,die Oisterwijk jaren hebben laten verloederen met hun ecologisch onderhoud , nu de beschermers zijn van een "strak" gazon zijn en elders in de gemeente Oisterwijk de omgeving aan zijn lot overlaten. Verder kost dit besluit onze gemeente jaar lijks +/- € 20.000 aan gemiste parkeergelden. Het toerisme is zoals de laatste 7 jaren het geval is wederom het ondergeschoven kindje , met het weren van evenementen. Het argument al zou de stichting Ijsbaan geen plan ingediend hebben klopt niet en kan door alle andere politieke partijen bevestigd worden , omdat die er een kopie van hebben gekregen  via de griffie


zie de raadsinformatiebrief

18 september;

College trekt lering uit Hoorzitting, bezoek aan ENKA en kritiek van audit commissie en maakt grond exploitatie openbaar.

Het college heeft een raadsinformatiebrief gestuurd naar de raadsleden met de boodschap dat ze alle risico's rondom KVL nog eens onafhankelijk wil laten controleren.  Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de hoorzitting en het bezoek aan ENKA in Ede. De kritische opmerkingen vanuit de auditcommissie over de risico's die de gemeente loopt bij dit KVL project die volgens de audit commissie toch wel heel optimistisch zijn en te veel gestuurd zijn door de ambtenaren. AB vraagt zich wel af wat die grond exploitatie (grex) nu dan nog voor waarde heeft. ( het provincie aandeel is hier uit) Tevens is AB benieuwd of die raadsagenda van 29 sept. over KVL nog wel relevant is.

zie Raadsinformatiebrief over KVL

zie openbare grondexploitatie prognose.

zie raasdsvoorstel KVL

17 september;

Buurtraad Heukelom tegen open stellen ontsluitingsweg Pannenschuur.

De buurtraad van Heukelom is het totaal oneens met een actiecommit� uit de Pannenschuur dat die ontsluitingsweg wil openenen voor alle verkeer.
De raad heeft enkele jaren geleden besloten die ontsluiting alleen maar open te stellen voor hulpdiensten en de lijnbus.

Zie brief commit� Pannenschuur.

Zie reactie buurtraad Heukelom


16 september;

Gemeente loopt achter de feiten aan bij de veiligheid voor fietsers.

AB was toch zeer verwondert toen ze onderstaande oproep las:

Gemeente Oisterwijk roept fietsers op om gevaarlijke situaties op fietsroutes te melden:

De gemeente Oisterwijk gaat een onderzoek doen naar onveilige plekken in de fietsinfrastructuur. Vanaf 16 september kunnen fietsers in de gemeente Oisterwijk gevaarlijke situaties melden op de website www.fietsmeldpunt.nl/oisterwijk. De gemeente is vooral op zoek naar “kleine” knelpunten die tot nu toe onopgemerkt zijn gebleven, maar die toch grote gevolgen kunnen hebben, zoals gevaarlijke paaltjes in het fietspad, smalle fietspaden of gaten in het wegdek. Op basis van de meldingen beoordeelt de gemeente welke knelpunten snel moeten worden aangepast om het fietsen veiliger te maken. Lees verder.

AB heeft op haar site al diverse keren aandacht gevraagd voor de onveilige en levensgevaarlijke situaties rondom de rode fietspad , 13 aug., 4 en 7 september deed AB een oproep over daar gebeurde ongevallen , soms ging het om 3  ongevallen in een week en er zelfs al iemand 2 maal het slachtoffer geworden in 1,5 jaar tijd.
OisterwijkNieuws besteedde er ook al diverse malen aandacht aan.
De gemeente reageerde niet en liet niets van zich horen en komt nu met een soort afleidings manoeuvre over zaken die gewoon standaard tot het reguliere onderhoud behoren. AB vraagt zich af of die ongelukken nog steeds geen aanleiding zijn om eindelijk eens in te grijpen, maar nee ze zijn op zoek naar "kleine" knelpunten.

Afgelopen 3 september onder de titel: VVN hekelt standpunt gemeenten over doorsteken bij St. Janspleinhierin staat in wat de gemeente doet met opmerkingen van de burgers ,Niks dus.

zie ook OisterwijkNieuws met de titel"Gemeente vraagt fietsers om hulp"
( volgens AB moet daar eigenlijk staan :"fietser vraagt gemeente om hulp")

13 september:

Raad wil meer openheid over KVL.

Dit is een uitvloeisel van de besloten raadsvergadering van van donderdag 12 september.
 Zowel de het advies van de auditcommissie als de antwoorden op vragen over de hoorzitting zijn vrijgegeven. Meerdere rapporten volgen.

zie advies auditcommissie

zie antwoorden op vragen van de hoorzitting.


8 september;
 

Mirleton fanfare "De Klomp” bestaat 75 jaar

De Klomp viert vandaag haar 75 jaar bestaan en is de enige in zijn soort die nog bestaat. Het feest werd begonnen met een heilige mis, die bij uitzondering zoals de pastoor zei, opgeluisterd werd met "Niet religieuze muziek" Na de mis in optocht, onder begeleiding van de reuzen van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel en de enigste soortgenoot uit Belgi� ( zie foto's) naar hun thuisbasis in de kantine van camping "de Bosfazant" waar de verdere festiviteiten zullen plaats vinden.  Kortom een nostalgisch gebeuren wat als cultureel erfgoed zeker bewaard moet blijven.

 klomp 1klomp 2klomp 3

8 september;

PrO boos om het niet publiceren van hun brief over de kop van de Lind.

Pro noemt het zelfs censuur , met dit laatste is AB het bepaald niet eens en heeft daarvoor de volgende reactie gegeven op 8 sept. op de site van Pro .

Hieronder vind U onze reactie en in een bijlage kunt U gewoon de brief van Pro lezen, AB doet daar niet moeilijk over.

        Dat zal nog wat worden met de verkiezingen als alle partijen stukken gaan aanreiken en dan boos worden dat ze niet worden geplaatst.

In de nieuwsklok van deze week heeft elke partij zijn standpunt kunnen en mogen geven, net zoals enkele weken geleden over het Lindeind. Als Pro dan nog eens extra een brief wil publiceren over dit onderwerp, kunnen ze daar een advertentie voor zetten. AB heeft diverse malen stukken zowel aan LOVO tekst als aan de Nieuwsklok gestuurd, die werden ook niet gepubliceerd. Soms maakt de redacteur daar een artikel over, dat is nu ook gebeurd, nu zelfs op de voorpagina.

De Nieuwsklok heeft voldoende aandacht geschonken aan dit onderwerp , zelfs op de voorpagina en als PrO zich dit onderwerp uit electoraal oogpunt wil toe eigenen is dat hun goed recht , maar een hetze proberen te veroorzaken komt de inhoudelijke discussie niet ten goede.

Ruud van de Ven

Zie ook Reactie op OisterwijkNieuws

 zie update weigering brief van Pro

 


7 september;

Weer ongeluk op rode fietspad en wat doet de gemeente  ?

Niet alleen gisteren en eergisteren maar ook vandaag weer een aanrijding op het rode fietspad !
Duidelijk is dat de omleidingen in Oisterwijk i.v.m. de aanleg van de rotondes , grote gevolgen heeft voor het verkeer in en naar het centrum.
Deze gebeurtenissen vragen om een noodoplossing Gemeente !

AB heeft daarom een dringende mail gestuurd aan het college, zie heronder:

Onderwerp: actie is vandaag noodzakelijk, inwoners zijn in gevaar!

 
Geachte Burgemeester en wethouders,

 
Betreffende de vele aanrijdingen op de kruisingen met het rode fietspad en in het bijzonder deze week en ook vandaag weer, welke  mogelijk mede het gevolg zijn van de omleidingen i.v.m. de rotondes aan de Moergestelseweg , vragen wij dringend om uw aandacht en verantwoordelijkheid:


U als bevoegd gezag kan opdracht geven om per direct maatregelen te nemen om de inwoners van Oisterwijk te behoeden voor verder persoonlijk leed. Wij zijn geen verkeerskundigen, maar de vele aanrijdingen vragen per direct om maatregelen , vandaag nog moet er actie ondernomen worden door b.v. verkeersregelaars in te zetten bij de oversteek Verwielstraat en Baerdijk, totdat er andere maatregelen zijn genomen. Het is toch van de gekke dat Oisterwijk de ambassadeur van NUL verkeersslachtoffer herbergt en dat het dan hier zo fout gaat.
Laat duidelijk zijn, ieder slachtoffer is er eentje teveel . AB is van mening dat de opmerking “dat nemen we mee” een gepasseerd station is.

In het artikel van 3 sept op de site van AB, onder de titel “VVN hekelt standpunt van de gemeente”, wordt duidelijk dat de inbreng van burgers bepaald geen hoge prioriteit heeft. Dit blijkt ook uit het niet inhoudelijk reageren op klachten van slachtoffers, zoals recent vermeld in de Nieuwsklok.
Kort gezegd: luister en neem uw verantwoordelijkheid en doe iets.

 
AB wil dit als spoedeisend punt op de agenda plaatsen van het presidium van a.s. Dinsdag.

Hoogachtend

 R.C.M. van de Ven

Zie ook op OisterwijkNieuws "noodkreet aan de burgemeester"

zie ook artikel op OisterwijkNieuws van 5 sept


6 september:

CvK van den Donk bracht bezoek aan Europrof te Moergestel.

zie artikel op OisterwijkNieuws


4 september:

Weer fietser omvergereden op rode fietspad.

OP 13 augustus stond op onze site:
"Kunnen fietsers nog wel veilig door Oisterwijk rijden ?

Reactie van de gemeente "het heeft onze aandacht" of komt bij het GVVP.

AB verlangt onderhand concrete maatregelen , want dat doorschuiven lost niks op.

zie artikel op OisterwijkNieuws

3 september;

VVN hekelt standpunt gemeente over doorsteken bij st. Jansplein.

Gemeente wil doorsteken niet verlagen tussen Raadhuisstraat en st. Jansplein.
Veel inwoners en bezoekers van Moergestel storen zich aan de hoge stoeprand van die doorsteken. Verder worden hierdoor de minder validen gediscrimineerd.

Ook nu weer heeft VVN  op verzoek van AB de situatie bekeken en de gemeente geadviseerd die doorsteken alsnog te verlagen, maar ook zij vangen bot bij de gemeente.
De verantwoordelijke ambtenaren geven aan dat dit is aangelegd volgens gemeentelijk beleid.
Dit was ook al het geval bij de Tilburgseweg/ LageBraken , waar ook VVN aan te pas moest komen om de situatie van het fietspad aan te passen.

Tenslotte danken wij VVN ,dat zij dit elke keer maar weer willen doen.

Het raadsvoorstel over het GVVP spreekt gelukkig andere taal.

Zie brief van Algemeen belang

zie advies van VVN  St. Jansplein

zie advies Tilburgeseg/LageBraken

Zie  GVVP

zie ook het raadsvoorstel

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws over dit onderwerp
2 september:

Burgemeester Hans Janssen is blij met deze ervaren waarnemer .
Hij laat met vertrouwen aan Wim Wiilems het burgemeesterschap over tot hij weer hersteld is en het geeft hem rust dat Oisterwijk een zo ervaren waarnemer heeft toegewezen gekregen. Verder bedankt hij voor de vele uitingen van belangstelling geduren de zijn herstel.

zie ook OisterwijkNieuws

zie ook artikel in het BD

1 september;

AB vraagt oordeel aan de onderzoeksraad over de gang van zaken brand Fire-Up.

Het antwoord van de gemeente gaat helemaal niet in op de vragen over samenwerking en optimale inzet van voertuigen uit andere regio's en de gebrekkige alarmering van de Burgers in Oisterwijk. AB heeft om die reden ook een verzoek gestuurd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om een oordeel over de gang vanzaken rond de alarmering van de burgers en de gebrekkige samenwerking van de Regio's

zie reactie AB op antwoord gemeente.

zie brief brandweer van 17 juni over inzet brandweer in Oisterwijk

zie ook artikel BD van 5 sept.

31 augustus;

Henk Willems voormalig burgemeester van Heusden gaat Hans Janssen tijdelijk vervangen.

De CvK Noord Brabant  heeft dhr. Willems aangewezen als vervanger voor de herstellende Hans Janssen. Dhr Willems is 66 jaar en zeer ervaren.

Dit was ook een van de wensen van de fractievoorzitters i.v.m. de de ontwikkeling van KVL , maar ook zeker met uitvoering van de aanbevelingen van Wagenaar/Hoes.(BING)

Zie ook  artikel BD

zie artikel op OisterwijkNieuws

zie artikel BD van 2 sept:30 augustus;

St. Jansplein weer op de schop.

Binnen kort wordt begonnen met de aanleg van een infiltratiekelder onder het St. Jansplein. Velen vragen zich af waarom ?

Deze werkzaamheden werden uitgesteld, omdat er bezwaar was uit de omgeving. De gemeente heeft bepaalde toezeggingen gedaan.
Volgens een zegsman van de gemeente is dit de beste tijd om dit werk aan te vangen i.v.m. de lage waterstand.
Laten we hopen dat we straks nog een bruikbaarplan terugkrijgen.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

29 augustus;

Algemeen Belang maakt zich grote zorgen om de juridische kwaliteit van de gemeente Oisterwijk.


AB heeft enkele weken al een brief gestuurd aan het college om zijn zorg uit te spreken over de juridische kwalitiet van de gemeente. Daar is een antwoord op gekomen ,die die zorg niet wegnam. Door het opvragen van het  jaarverslag van de bezwaren commissie , wat ze nu als informatie op de agenda gezet hebben van RZ, werd die zorg bevestigd en verlangt urgent ingrijpen.  zie de brief van AB van 29 aug. 2013

Zie ook het jaarverslag van de bezwarencommissie.

29 augustus;

Gemeente is rotzooi rondom en van  "Den Tob" beu !

Het college heeft besloten een dwangsom op te leggen als de eigenaren ,van dat gebouw naast de kerk, er niet voor gaan zorgen om dit pand aan alle veiligheids en gezondheids regels te laten voldoen.
Gemeente geeft aan, dat sloop een goede optie is.

Daar staat zonder meer heel Moergestel achter.

Zoals U gezien kunt hebben ,heeft de woningstichting haar gedeelte wel gesloopt en nu beschikbaar gesteld als parkeerruimte.
De eigenaren van "den Top" hebben wel hun bouwvergunning ingetrokken , maar voor de rest niks gedaan. Dus daar wordt voorlopig niks gebouwd.

Wat zou het toch leuk zijn als de eigenaren ook een geste zouden doen aan Moergestel, door dit krot af te breken en met een gazon er voor in de plaats met een leuke zitbank.

Hieronder het collegebesluit

8.    Besluit last onder bestuursdwang: herstellen dan wel slopen van een pand aan de

       Kerkstraat te Moergestel

Het college heeft besloten om de eigenaren van een vervallen pand aan de Kerkstraat in Moergestel te gelasten de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico's weg te nemen. De eigenaren hebben de keuze tussen gedeeltelijke sloop in combinatie met het uitvoeren van verbeteringen aan het pand of gehele sloop van het pand. Voorgaande onder oplegging van een last onder bestuursdwang.

Ambtelijke adviespunten:

Wij stellen u voor te besluiten dat de eigenaren van het perceel aan de Kerkstraat de gemaakte overtredingen ongedaan maken door het gedeeltelijk slopen in combinatie met het uitvoeren van verbeteringen aan het pand of gehele sloop van het pand. Voorgaande onder oplegging van een last onder bestuursdwang.

Wie het hier niet mee eens is kan dit mailen naar : [email protected]

den tob 5den tob 1den tob 6den tob 4den tob 3

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

28 augustus;

Rotondes Moergestelse weg lossen ontsluiting Westend niet op !

Het is intussen wel duidelijk dat verkeerskundige isolatie van het westend door de aanleg van de rotondes er niet beter op wordt.
Veel stemmen gaan daarom op om de Kap. Huijberslaan weer open te stellen in beide richtingen. AB steunt dit streven ,echter met de voorwaarde dat er aanvullende verkeersmaatregelen moeten komen in het Westend om zoveel mogelijk sluipverkeer te voorkomen. In het verleden zorgden de chaotische stoplichten in combinatie met de overweg voor opstoppingen en kon het verkeer ook niet via de Tilburgseweg bij het Westend komen.

Zie ook artikel in het BD:

zie ook het artikel op OisterwijkNieuws van 13 aug.


27 augustus;

Reactie op brief ,over promotie fietsdorp, van AB  door college zeer teleurstellend en weinig hoopvol.

AB heeft op 26 juli 2013 een brief gestuurd aan het college onder de titel:
"Gemeente Oisterwijk laat Moergestel Fietsdorp wederom in de steek" ( zie brief)
De reactie komt er op neer dat ze niet hebben meegedaan, omdat ze niet hoog genoeg zouden kunnen  eindigen , als gevolg van het feit dat het in 2009 g
estarte fietsbeleid weinig heeft opgeleverd.
E
n dan te bedenken dat Moergestel Fietsdorp met de 10.000  km rondjes 'Guus" dit landelijk op de kaart gezet heeft  en bij de tour de France zelfs op de TV kwam.
Hoe krijgen ze het bedacht!

Lees zelf het antwoord van de gemeente.

Lees ook de reactie op OisterwijkNieuws


26 augustus;

Sloop gebouwen bij KVL van start.

Maandag morgen 26 aug. starte weth. Lemmens de sloop van de  niet te behouden gebouwen op  KVL. De sanering van asbest is al eerder van start gegaan.  zie de foto's sloop:

sloop 1

sloop2sloop 3sloop 4

AB hoopt op meer belangstelling bij de verkoop van kavels bij KVL ,want die was bij deze gebeurtenis niet groot

zie ook OisterwijkNieuws

zie artikel in het BD over dit onderwerp.

25 augustus;

Faillsement Teurlings heeft geen gevolgen voor Brede school en de gemeente Oisterwijk.

Algemeen belang heeft vragen gesteld over de gevolgen van het faillisement van  Teurlings Installaties voor de nog niet opgeleverde installaties ,in de brede school Moergestel. Die bezordgheid was gegrond, omdat ook bij de andere brede scholen steeds faillisementen een negeatieve rol hebben gespeeld.

In dit geval gelukkig niet : Zie antwoord van de gemeente.

24 augustus;

Er komen poorten voor de speelplaatsen bij de brede school in Moergestel.

Kinderen konden tijdens het spelen zo de straat op lopen.

AB heeft daar vragen over gesteld , mede op aandrang van de omwonenden en bezorgde ouders.

Antwoord gemeente;
In antwoord op de vraag of op het schoolplein van de Brede School Moergestel ook poorten gerealiseerd konden worden: 

de partners van de Brede School en buurtbewoners hebben daar daar in juni ook om verzocht. Daarom zijn de poorten eind juni besteld. Ik heb inmiddels vernomen dat ze rond het einde van deze maand worden geleverd.

Namnens weth. Maarten Pieters

Miranda Groot
proces- en projectleider
Gemeente Oisterwijk

 23 augustus;

Risico sanering KVL beheersbaar , risico exploitatie onderschat

De 5 deskundigen  tijdens de hoorzitting over KVL hadden scherpe kritiek , maar zien wel mogelijkheden bij een slimme aanpak.
vooral de risico's die niet genoemd werden baren de deskundigen zorg.
Het college is nu aan zet !

zie art. BD van 23 aug.

OisterwijkNieuws is positiever dan het BD , maar wel heel hoopvol , maar bedenk echter wel , de wedstrijd is pas gewonnen als hij gespeeld is;
zie art. OisterwijkNieuws

A.s. maandag om 10 uur aanvang sloop en asbestsanering KVL


23 augustus:

Centrum manager is het niet eens met het artikel in het BD over de open zondagen.

Zie art op OisterwijkNieuws


21 augustus;

Bouwplannen Reuselhof lopen geen vertraging op.

Wij hebben zojuist vernomen dat bouwbedrijf Breemaat , als beoogd bouwer , die geadviseerd heeft bij de ontwikkeling van het bouwproject Reuselhof , zijn personeel heeft ingelicht , dat het bedrijf een faillissement aanvraag heeft ingediend
Het faillissement is reeds door de rechtbank uitgesproken .
Dit heeft echter geen gevolgen voor het project "Park Heerendoed" (Reuselhof) , omdat in een eerder stadium al was vastgesteld dat dit bedrijf , door omstandigheden , niet in staat was om dit plan uit te voeren , en de ontwikkelaars daar rekening mee gehouden hebben .
De projectgroep "Park Heerengoed.B.V.", zoals het project bij Reusehof in Moergestel heet ,zijn al met een ander aannemer in zee gegaan , die dit heel duurzaam en milieuvriendelijk plan verder mee ontwikkeld .
Het project "Park Heerengoed" voorziet in 17 betaalbare grondgebonden woningen onder de € 170.000,= VON sleutel klaar en verder uit 7 woningen direct aan de Reusel tussen de € 225.000, en € 250.000, verder komen er nog vrijstaande tweekappers en vrijstaande woningen binnen dit project .
Dit project ,waar betaalbare woning in een parkachtige omgeving worden gebouwd , ligt op schema .
Het is de bedoeling om met een presentatie van het plan te komen , begin oktober , waarbij LBB-Naber makelaars de verkoop zal leiden , ondersteund door lokale makelaars .
Tot zover deze mededeling van ontwikkelaar en projectleider John Kersten .

Ruud van de Ven

16 augustus:

Politici, inwoners, marktlui en toeristen over de kop van de Lind

Diverse politici hebben hun mening gegeven over de toekomst van de kop van de Lind.
zie artikel op OisterwijkNieuws.

LOVO heeft de mening gevraagd van inwoners, toeristen, marktlui en winkeliers.
zie filmpje op OisterwijkNieuws.

Zie artikel op BD van 22 aug


13 augustus:

Kunnen fietsers nog wel veilig door Oisterwijk rijden ?

Gisteren is  iemand voor de tweede maal op het rode fietspad omvergereden.
Zie artikel OisterwijkNieuws

Het is nu de tweede maal in 2 jaar tijd dat Bep van de Berk ( 85 jaar) op het rode fietspad omver wordt gereden door een auto , nu op de Moergestelse weg , vorige keer bij het zwembad.
Bep , bekend van het bewaren van het archief van KVL, wordt in het ziekenhuis behandelt aan zijn verwondingen.
Het komt nog al eens voor dat fietsers op dat rode fietspad aangereden worden en dat is een zorgelijke situatie.
Onze vraag aan de gemeente is , wat kunnen we er aan verbeteren om fietsers veilig door Oisterwijk te laten rijden.  De wethouder van Oisterwijk is ambassadeur van veilig Brabant, ik zou zeggen begin eerst is in Oisterwijk.

Lees ook dit artikel op OisterwijkNieuws

Kom met suggesties : mail dan naar [email protected]

Ruud van de ven12 augustus;

Mooi Oisterwijk in vogelvlucht deel 3

Vlucht met de Steadidrone boven de Voorste stroom, Kolkven en Van Esschenven.

 

11 augustus;

Wie zoekt op internet met “Oisterwijk” komt dikwijls bij OisterwijkNieuws terecht.

Het is frappant dat ver uit de meeste keren het zoeken met “Oisterwijk” op internet, je terecht komt bij OisterwijkNieuws. Voor velen is dat niks nieuws , maar hierdoor is OisterwijkNieuws duidelijk een digitale poort voor het toerisme en de recreatie in de gemeente Oisterwijk en de lokale nieuwtjes en gebeurtenissen van zowel Oisterwijk, Heukelom als Moergestel.
Ook is OisterwijkNieuws de best gelezen nieuws- en promotiesite van Oisterwijk , omdat die ook positief kritisch durft te zijn , wat extra gewaardeerd wordt .
Dat is ook van toepassing op de beste politieke site van Oisterwijk , die van AB , want ook die gaat de werkelijkheid ook niet uit de weg en is daarbij ook nog zeer informatief.  

Een betere kruiwagen voor de promotie van Oisterwijk is er niet, link daarom maar eens naar:  OisterwijkNieuws over dit onderwerp

Ruud van de Ven

6 augustus;

Gemeente luistert uiteindelijk toch naar de burgers.

Na een jaar lang juridisch touwtrekken komt de gemeente tegemoet aan de zorgen van de burgers over de gevolgen van waterinfiltratie op het St. Jansplein en het aanleggen daarvan.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project Avang ook hierop zou worden aangesloten, maar dat gebeurt niet. De vraag is dan hebben we die infiltratiekelder dan wel nodig?
Die infiltratiekelder zal en moet er komen volgens de gemeente en zal ten koste gaan van de gebruiksmogelijkheden van dat plein.
Juist nu Moergestel een pluim krijgt dat het goed bezig is met dat St. Jansplein.
Het is toch vreemd dat bij KVL al het hemelwater wordt afgevoerd naar elders i.v.m. de rest vervuiling en in Moergestel  wordt de schade die  een infiltratie met zich mee kan brengen genegeerd.
Om dergelijke problemen te voorkomen is ooit afgezien van een parkeerkelder onder den Boogaard.
Waarom kan in Moergestel dat water ook niet afgevoerd naar elders.
AB is geen voorstander om dat plein weer opnieuw overhoop te halen.

AB is benieuwd naar uw mening: reageer naar : [email protected]

zie ook artikel op OisterwijkNieuws:


6 augustus;

Peter Smit , voorzitter Stichting IJsbaan in Oisterwijk , heeft een brief geschreven aan het college en de raad van Oisterwijk over de toekomst van de Kop van de Lind.

Het bestuur van de ijsbaan heeft een brief aan het college en de raad gestuurd over de besluitvorming omtrent een eventuele passende gedeeltelijke verharding van de kop van de Lind. Voor de beeldvorming worden plaatjes van die kop van de Lind uit het verleden aangedragen waarin is te zien is dat de kop van de Lind een gelijkvloers plein vormde tot de Huifkar toe. Hiervoor zullen de belendende rijbanen dus moeten worden opgehoogd tot het niveau van de rest van het plein.  
Op deze wijze zou dit plein wederom gebuikt kunnen worden als Markt en kermisplein als weleer en uiteraard voor andere festiviteiten. Het is opvallend dat bij de ontvangt van onze koning ook juist dit plein weer zoals vroeger ingezet werd en niet het Raadhuis met de ruimte daarvoor.

Met meer activiteiten zal de trek naar het centrum van Oisterwijk door de toerist alleen maar toenemen , dit als compensatie voor de afnemende belangstelling voor de bossen en vennen.
De haalbaarheid heeft ook alles te maken met betaalbaarheid ,hoe past dit in de huidige en toekomstige bescheiden financi�le mogelijkheden van Oisterwijk.
De herinrichting kan plaatsvinden als leerproject, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden.
Markt:
Door de markt te verplaatsen naar de kop van de Lind komen wekelijkse de parkeerplaatsen op de Lind vrij wat jaarlijks +/- € 20.000 aan parkeergeld oplevert ,waarbij andere activiteiten niet zijn meegerekend.
Ook de Winkels aan de Lind blijven dan weer bereikbaar en het verkeer krijgt zijn natuurlijk verloop terug , waardoor deze bedrijven weer meer levensvatbaarheid krijgen.
Verder blijkt er nog een potje te zijn dat bestemd is voor die kop van de Lind. Er van uitgaande dat de onderhoudskosten van die kop van de Lind zeker niet meer zullen bedragen dan nu lijkt dit plan financieel dekkend.
De voordelen zijn echter vele malen groter dan voorheen.

AB verwacht in deze dan ook een positieve houding van het college om verder te overleggen met de initiatiefnemers.  Mogelijk krijgt Oisterwijk dan ook een echt plein zoals de omliggende plaatsen.

DIT DUURT NU AL MEER DAN 80 JAAR, KIJK MAAR!

Het was toch niet voor niets dat de koning op die locatie toegejuigd werd , inplaats van voor het raadhuis.

Ruud van de Ven

Wat is uw mening over dit plan: reageer op [email protected]

;
 
foto collage van de Kop van de Lind

5 augustus 2013;

Gemeente ontwijkt antwoord op vragen van AB over grote brand bij Fire-Up in Oisterwijk.
 

"Algemeen Belang is zeer ongerust over samenwerking veiligheidsregio’s."
was de titel. het antwoord dat AB nu uit de krant moet lezen( brief was zoek) gaat over de samenwerking binnen de eigen regio , maar duidelijk niet niet over samenwerking met andere regio's. Duidelijk was dat de eigen regio zich uit kon leven. AB zegt niet dat de  regio hier niet goed gefunctioneerd heeft, maar dit heeft echter niets te maken met  een zo efficient mogelijke ramp- en brandbestrijding. Duidelijk was dat geschikt materieel ook dichterbij voor handen was in andere regio,s waar Oisterwijk aan grenst en dus sneller ingezet had kunnen worden. De burocratische benadering van rampen en branden bestrijding door de regio baart AB zorgen. Algemeen belang zal hier zeker op terug komen , omdat Oisterwijk grenst aan 2 andere regio's.

AB is heel benieuwd naar uw mening Reageer op [email protected]

zie antwoord gemeente Oisterwijk

Zie onze brief van 26 juni:

Zie artikel in het BD:

zie artikel op OisterwijkNieuws:

4 augustus 2013;

Zomer caranaval in samenwerking met alle caranavalsverenigingen van de gemeente Oisterwijk.

De plaats van handelen centrum van Moergestel op 12 augustus aanvang 13.30 uur.

zie oisterwijkNieuws:


1 augustus 2013;

Alles  over het masterplan van KVL.

Op deze site zijn alle rapporten over KVL , die openbaar zijn beschikbaar, incl. de publieke versies van de vertrouwelijke stukken. Deze laatsten zijn belangrijk om een oordeel te kunnen maken, omdat de gemeente nu aanvullend 9 milj. gaat investeren in dit plan.
In de stukken wordt gesproken om een aankoop van  € 18,4 milj. , dit betreft echter alleen de 8 ha van KVL, het hele project gaat echter over een investering van € 22,7 milj. incl. eigen grond inbreng en extra aankopen.

Heeft U vragen of opmerkingen , stuur ze naar :
[email protected] of [email protected]


zie  Masterplan en alle bijlagen;


Reactie vanuit de pers:
OisterwijkNieuws met : "geschrokken KVL Oisterwijk "


30 juli 2013:

Lindeplein als Kinderplein een goed initiatief

De laatste zondag van de zomervakantie wordt het Oisterwijkse Lindeplein omgedoopt tot kinderplein, een plein vol vermaak voor de kinderen van Oisterwijk, als afscheid van de vakantie.

 Lees verder op OisterwijkNieuws

Dank zij het Lindeplein onderzoek van AB is dit mogelijk geworden


29 juli 2013;

OisterwijkNieuws in een nieuw en modern jasje!

Een geheel gemoderniseerde website ,die zowel  het lokale nieuws als de promotie van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel  presenteert , is een aanwinst voor onze  gemeente Oisterwijk en zet die daarmee dan ook landelijk op de kaart.

zie OisterwijkNieuws

26 juli 2013;

Gemeente Oisterwijk laat Moergestel als Fietsdorp wederom in de steek.

Het zwakke toeristisch beleid van het huidige college heeft weer een dieptepunt bereikt.
Moergestel dat zich al jaren inspant om als fietsdorp bekendheid te krijgen , wordt wederom in de steek gelaten door het gemeentebestuur. Blijkens het artikel “19 gemeenten willen fietsstad 2014 worden”, ontbreekt de gemeente Oisterwijk in het lijstje van de Fietsersbond. Zie artikel fietsersbond
Pronkte Oisterwijk  kort geleden niet met “800 jaar stadsrechten” dus fietsstad had best gekund.
Zo staat ook in het artikel Aan de andere kant heeft die grote stad wel weer meer geld en middelen. Maar het gaat erom welke visie er achter steekt. Of een gemeente echt durf heeft om voor goede oplossingen voor fietsers te kiezen. En die oplossingen hoeven echt niet altijd groot te zijn.”
Met andere woorden ,grootte of kostenplaatje zijn niet doorslaggevend maar creativiteit en visie zijn doorslaggevend.

Verder is het erg jammer dat de gratis reclame en promotie die van zo een aanmeldig uitgaat, bij fietsend nederland, aan onze neus voorbij gaat en ook de doorverwijzing naar locale sites en activiteiten.
zie motivaties van de gemeenten

AB vraagt daarom in haar brief aan het college en Raad , waarom heeft die aanmelding niet plaatsgevonden ?

Verder vraagt AB nog eens extra aandacht voor het  doortrekken van het fietspad Haghorst-Moergestel  wat nog steeds een kans is die niet gemist mag worden.
AB vraagt zich af of dat nog wel ooit goed gaat komen , ook al hebben we nu “mister fietspad Haghorst-Moergestel  uit Haghorst “ in ons college, want op  verkiezingsbeloften die niet nagekomen worden zitten de kiezers niet te wachten

Ruud van de Ven

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

20 juli 2013;

College presenteerd masterplan over KVL.

Korte inhoud:

Het college wil  €9 milj euro investeren in het bouwrijp maken van KVL.( hoofdzakelijk voor de sanering)

Er komen +/- 330 woningen waarvan een klein deel in de sociale sector.

Wethouder Lemmens heeft AB toegezegd om toch een publieksversie van de vertrouwelijke stukken zoals exploitatie en risico prognose beschikbaar te stellen.

22 augustus is er een hoorzitting over KVL met deskundigen.

Zowel de sanering als andere zaken moeten nog door de raad worden goedgekeurd in september/oktober.

Laat een ding duidelijk zijn Algemeen Belang gaat voor een passend plan voor Oisterwijk en niet voor een maximale opbrengst , hierop zal AB dit masterplan dan ook beoordelen.
Zowel de woningstichting als AB waren tegen de te dure aankoop van KVL , daar mag Oisterwijk nu niet de dupe van worden.

Masterplan en bijlagen:

artikel BD over dit masterplan:

Artikelen op Oisterwijknieuws: juli 2012 ( fabriekspad naar winkelpromenade)

                                                                            juli 2013 ( EMTE naar kVL)

 

19 juli 2013;

Wat moet er met de kop van de Lind gebeuren?


Het is triest om te zien wat er over van de nieuwe grasmat op de kop van de Lind.
Om de Koning netjes te ontvangen is er op de kop van de Lind een nieuwe grasmat gelegd. Na het bezoek van de Koning en de Kermis is daar weinig meer van over.

Algemeen Belang heeft er bij het college op aangedrongen om die kop van de lind te voorzien van een duurzame verharding die past bij de dorpskern.
Diverse voorstellen zijn er al geopperd, zowel nostalgisch als modern.
AB wil niet altijd achteraf gelijk krijgen , maar heeft dat meestal wel, nu ook weer.

Algemeen Belang heeft dit als speerpunt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen en zal binnenkort dan ook komen met voorstellen , zodat evenementen in de dorpskern van Oisterwijk gewoon kunnen worden gehouden zonder steeds maar schade aan te richten.


kvdl 1kvdl 2


kvdl 3kvdl 4

Na de kermis.

foyo voorheen 2

Direct na de aanleg

zie ook artikel in het BD:

12 juli 2013;

Politiek Oisterwijk zoekt naar starters.


Onder deze kop zegt weth. Lemmens in een artikel in het BD ,dat er zich bij hem geen starters gemeld hebben , het afgelopen half jaar. Dat verwondert AB niks , als steeds de opbrengst van de bouwgrond centraal staat in plaats van de starter. De starters zitten klem tussen de prijs van de grond en de hypotheek verstrekkers. Zolang een van beide geen water in de wijn doet zal een oplossing nog ver weg zijn.

Carlo van Esch van PGB doet in dat zelfde artikel ook nog een suggestie door aan te geven dat we creatief moeten zijn en huizen  moeten aanbieden voor € 120.000 tot € 130.000. dit volgens een prijsvraag uit Oirschot, dit lijkt zeer aantrekkelijk , maar is voor Oisterwijk niet erg realisisch en de zoveelste losse flodder richting starters.
 

lees verder  de reactie van AB

10 juli 2013;

Is er nog toekomst voor Oisterwijk ?

 

Dat vraagt het Brabants Dagblad zich af in haar artikel van 5 juli onder de titel : "Oisterwijk moet zijn bestaansrecht aantonen"

Daar staat nog al wat: lees verder de reactie van AB op dit artikel.

zie ook het artikel zelf uit het BD (bron Brabants Dagblad 5 juli 2013)

Zie verder ook het persbericht en het rapport van Wagenaar/Hoes

29 juni 2013;

Is de kermis een volksfeest of een financi�le melkkoe?

Vorig jaar heeft de gemeente zelf de organisatie van de kermissen in Oisterwijk op zich genomen, voorheen werd die verpacht.
De staangelden zijn in totaal met bijn € 50.000 gestegen , die de kermisbezoekers nu gezamelijk extra moeten ophoesten. Met als gevolg veel duurdere entr� bewijzen dan in sommige omliggende dorpen.

AB vindt dat dit in deze moeilijke tijden zeker niet kan.

Zie de brief van AB:

28 juni 2013;

Verslag raadsvergadering van 27 juni.

Een raadsvergadering die goed werd geleid door Marjan Bastiaan als vervangend raadsvoorzitter. Ook een vergadering waar 3 bestemmingsplannen werden vastgesteld.
Echter ook een vergadering die bij AB een bittere nasmaak achter liet.

lees verder

26 juni 2013;

ALDI voorlopig nog niet in de Kerstraat

persbericht Gemeente  Oisterwijk

Omgevingsvergunning Aldi

Gisteren heeft het college van de gemeente Oisterwijk besloten om de aangevraagde vergunning voor het vestigen van een Aldi aan de Kerkstraat in Oisterwijk te weigeren.

Reden hiervan is dat het bouwplan onvoldoende ruimte bood voor het parkeren van bezoekers.

Aldi heeft de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan en kan daarnaast een nieuw (aangepast) bouwplan indienen.

zie ook art: BD

24 juni 2013:

Algemeen Belang is zeer ongerust over samenwerking veiligheidsregio’s.

Bij grote brand van afgelopen week is weer duidelijk geworden dat de samenwerking van de verschillende veiligheidsregio’s bepaald niet optimaal is te noemen.

Brandweer materiaal werd van heinde en verre aangevoerd maar niet uit de directe omgeving, omdat die in een andere veiligheidsregio vallen.
AB heeft hier al bij eerdere branden in de omgeving vragen hierover gesteld.
toen werd aangegeven daar verbetering in zou komen. Niet dus.
Bij het besluit van de raad over het instellen van die veiligheidsregio’s heeft de burgemeester toegezegd, dat het brandweerkorps van Oisterwijk niet terug gebracht zou worden tot een blusvoertuig zolang die samenwerking niet optimaal is. Nu blijkt dat dit niet zo is en daarom vraag AB aan het college , blijft dat tweede brandweer voertuig in bedrijf en bemand.

AB heeft om opheldering gevraagd en wil verder weten welke voertuigen en materieel is ingezet en waar vandaan en wil ook weten op dit materieel in de ander regio dichterbij was en dus sneller ter plaats zou kunnen zijn.

Oisterwijk en de Provincie gaan samen KVL ontwikkelen en AB wil nu ook graag weten of er bij calamiteiten op het spoor in die omgeving , dit beter geregeld is en bestaat daar dan een rampenplan voor?

Ruud van de ven

Brief met vragen aan het College en de Raad

zie ook artiekel op OisterwijkNieuws.

23 juni 2013:

Sportpark gemullehoeken blijft sportpark, subsidie Factorium wordt afgebouwd en de toekomst van de cultuurcentra is nog onduidelijk.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN 20 JUNI 2013

In deze vergadering van de raad kwamen 2 onderwerpen aan de orde: een nieuwe cultuurvisie voor de periode 2013-2016 en de Kadernota Sport, die eigenlijk ook een visie is, omdat die gaat over de uitgangspunten van het sportbeleid tot 2030.

Beide onderwerpen waren in de commissie Inwonerszaken al uitgebreid besproken. Bij de behandeling van de sportnota had AB toen aangekondigd met een amendement (wijzigingsvoorstel) te zullen komen om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van sportpark Gemullehoeken. Die zekerheid had vooral voetbalvereniging Taxandria nodig met het oog op investeringen die nodig zijn om het sportpark up to date te houden. De mondelinge toezeggingen van de wethouder boden volgens AB voor de toekomst te weinig zekerheid; daarnaast bleek het college toch een wat andere visie te hebben. Hoewel de wethouder dit amendement sterk ontraadde, waren zowel het CDA als de PGB dezelfde mening toegedaan als AB, waardoor dit amendement werd aangenomen. Het betekent dat het sportpark Gemullehoeken mag blijven, maar niet mag uitbreiden, maar wel mag investeren in verbetering. Doordat de velden van Taxandria hierdoor intensiever gebruikt zullen gaan worden, zal de aanleg van een kunstgrasveld en verlichting (zeker) nodig zijn. De raad heeft met het college afgesproken dat zij hierover t.z.t. een raadsvoorstel krijgt.

Bij de behandeling van de cultuurnota lag de nadruk op het stopzetten van de subsidie voor Factorium en de gevolgen daarvan voor het dans- en muziekonderwijs. ( opmerking: AB is voorstander om in principe subsidies aan professionele aanbieders van diensten te stoppen, dus ook van Factorium.   diensten op het gebied van b.v. de WMO daargelaten)
Zoals bekend is,  worden alle verenigingen de komende jaren 30% gekort op hun subsidie.
Dit is ook van toepassing op de aanbieders, maar bij Factorium wordt de subsidie na 2015 helemaal afgebouwd. Dit heeft verschillende redenen, waaronder de wens om ook andere partijen op dit gebied meer kans te geven en bezuinigingsoverwegingen.
(AB is echter wel van mening dat voor jongeren een ondersteuning mogelijk moet zijn , om zelf muziek- of danslessen in te kopen. Andere verenigingen krijgen namelijk ook jeugdsubsidie
AB maakt zich wel heel grote zorgen over zowel het verantwoord voortbestaan van Tiliander en Den Boogaard , omdat die ongetwijfeld te maken krijgen met minder huurinkomsten en toch zegt de meerderheid van de Raad dat bij de centra geen extra geld bij mag.
Het omvormen van den Boogaard tot gemeenschapshuis wordt als besparing gezien, maar de vraag is of dat wel zin heeft.(Deze discussie krijgen we nog n.a.v. de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de cultuurcentra!)
Veel onduidelijkheden zijn er nog over de bibliotheek in Moergestel. Die zal worden omgevormd tot een bibliopunt en moet beneden in Den Boogaard ergens een plaats krijgen, maar waar weet nog niemand.
Ook wordt gesuggereerd dat mogelijk in de toekomst de Rabobank zijn intrek zal nemen in den Boogaard.  Kortom over de cultuurcentra is nog veel onduidelijkheid.

Ruud van de Ven

Zie inbreng AB over de sportnota

zie inbreng AB over cultuurnota


21 juni 2013:

Gemeente moet sluiting van het zwembad heroverwegen voor een behoud van de zwemfunctie voor doelgroepen.

Dit wil AB financieren uit de afbouw van het Staalbergven tot strandbad.
Lees verder:


20 juni 2013:

 De propaganda afdeling van de gemeente Oisterwijk discrimineert.

Het is heel erg jammer dat de gemeente roept "samen de schouders er onder" en dan vervolgens toonaangevende enthousiaste media uit Oisterwijk negeert. We kunnen dit wederom zien bij de informatie over het koningsbezoek zoals dat door de medewerkers van de communicatieafdeling wordt weergegeven op de site van de Gemeente Oisterwijk. Een dergelijk beeld werd ook duidelijk bij het promoten van Oisterwijk en andere belangrijke aangelegenheden. Media met een kritische, maar neutrale houding waar iedereen zijn woordje mag doen en die ook voor de inwoners de meest gebruikelijk plek vormt om het nieuws te lezen, ligt blijkbaar niet goed bij onze gemeente.

http://www.oisterwijk.nl/publicaties/57058/Internet-Actueel-Bezoek-koningspaar-12-juni-2013

Reactie op OisterwijkNieuws van 21 juni:

http://www.oisterwijknieuws.nl/2013/06/propaganda-in-oisterwijk/

 11 juni 2013;

Eindelijk leven in de brouwerij op het Lindeplein.

kermis lindeplein

I.v.m. het bezoek van het koninklijk paar aan Oisterwijk is er een deel van de nostalgische kermis op het Lindeplein gezet, een goede aanzet naar wat meer activiteiten. De vraag is wel wat weegt die vrachtwagen ?
Bij de ingangen van het Lindeplein staat nog steeds geen bord waarop staat hoeveel een vrachtwagen mag wegen , dat lijkt ons toch wel noodzakelijk. 6500 kg was er berekend als max. gewicht.


7 juni 2013;


Coalitie raakt in paniek!

De coalitie van Pro,VVD en PGB  hebben laten zien dat ze niet tegen gefundeerde kritiek kunnen en daar geen antwoord op hebben. Zij beschuldigen AB daarom maar van respectloos handelen. Gekker moet het niet worden , want door dit handelen wordt de democratie de nek omgedraaid.
Zowel de wethouder als AB hebben ons inziens het volste recht hun mening te geven over het gevoerde beleid en als dit dan gevoelige snaren raakt binnen de coalitie is dat geen reden de democratie en het recht van de burger om te kunnen kiezen zoveel geweld aan te doen.
Mag de burger dan niks meer te kiezen hebben ?
De Partij voor vrijheid en Democratie spanden de kroon om zelfs hiermee al zijn grondbegindelen te grabbel te gooien, waar de andere coalitiepartijen gretig op in gingen en het CDA liet zich gewillig kleineren.
Dit zal de komende verkiezingen nog wat worden , want AB zal niet schromen om voor zijn standpunten uit te komen en het beleid van deze coalitie aan de kaak te stellen.

Amendement voor behoud van wijkcentrum de "waterhoef"
AB was de enigste partij die pal stond voor het behoud van wijkcentrum de "Waterhoef" alle andere partijen lieten het afweten.

Lees verder: De eerste inbreng van AB.
                   De reactie van het college.
                   De reactie van AB op de reactie van het college
                   Het verslag van de raadsvergadering

                   Artikel op OisterwijkNieuws actie Taxandria

taxandria
Taxandria zal tot 20 juni moeten wachten

6 juni 2013;

PGB vraag nu pas aandacht over de Verkeerssituatie in Moergestel.

De PGB heeft volgens een artikel op OisterwijkNieuws aandacht gevraagd aan het college over de verkeersituatie in Moergestel en dan met name over het sluipverkeer .
Jammer dat het weer als mosterd na de maaltijd komt , want dit speelde ook al bij de lokatiekeuze van de brede school , maar toen had de PGB daar geen oog voor.
Verder was het AB die met medewerking van VVN steeds aan de weg getimmerd heeft over de verkeerssituatie in Moergestel.
Nu moet Moergestel minimaal tot 2021 wachten of er met de RW 58 nog iets gaat gebeuren.

26 mei 2013;

AB blij met aankoop van deel van KVL door de  Provincie, maar maakt zich toch zorgen over de invulling.

Met de komst van DNM is een begin gemaakt ( zie persbericht) met de herinvulling van KVL en dat verheugd ons zeer. Toch maken we ons ook zorgen over die invulling. Lees meer !
zie ook artikel op OisterwijkNieuws

25 mei 2013;

Ab haalt uit naar coalitie en college i.v.m. financi�le situatie van Oisterwijk

Onder de titel "het moet en kan beter"  heeft AB het financi�le beleid van dit college aan de kaak gesteld. 7 jaar lang werden de exploitatieverliezen weggepoetst door de tekorten uit de reserves te halen , die nu tot een minimum geslonken zijn.  Lees het betoog van AB verder.

Ook de betogen van de andere partijen kun hieronder bekijken:
Betoog van PrO door Marjan Bastaan
Betoog van CDA door Maarten DeWachter;
Betoog van VVD door Marc Schoenmakers;
Betoog van de PGB door Kees van Elderen.


23 mei 2013;

Oisterwijk in vogelvlucht door Thijs Bertels videoproducties
klik hier

luchtf 1luchtf 2luchtf 3


22 mei 2013;


23 mei is er een zeer belangrijke raadsvergadering over de toekomst van Oisterwijk.

a.s. donderdag 23 mei komen het bestemmingsplan bedrijventerreinen Oisterwijk en het bestemmingsplan Kom Moergestel incl. de bedrijfsterreinen aan de orde.

Als ik de stemming van de politieke partijen zo hoor willen ze allemaal die bestemmingsplannen toekomst bestendig maken in plaats van conserverend.

Er zal dan ook een regen aan amendementen op het college af komen , zo staat bij de meeste partijen o.a. Insaid  en de internetverkopen hoog op het verlanglijstje , maar nog veel meer.

Verder komen de bebouwingsconcentraties aan de orde , dit zijn ruimte voor ruimte locaties , waar dus in het buiten gebied aan de rand van de kom gebouwd mag worden als compensatie voor afgebroken stallen enz. en locaties die vroeger als zodanig zijn aangewezen. Het college echter wringt zich in allerlei bochten om dit niet toe te staan.
Eeen deel van de raad denkt daar anders over.

Tevens vindt vooraf de zogenaamde  eerste termijn van de algemene beschouwingen plaats , waarin de partijen hun mening mogen geven op de perspectief nota en hun kijk op de nabije toekomst.

Deze PPN geeft aan welke bezuinigen  en plannen het college heeft voor de komende 4 jaren
Normaal is dit een voorgekookt stuk van de coalitie en college , waarin zij hun plannen uit de doeken doen.
Nu echter , met de verkiezingen in aantocht en onzekere tijden durven ze maar 2 jaar vooruit te kijken en laten ze de rest over aan de mening van raad en dus ook aan de oppositie. Ze willen duidelijk hun vingers er nu niet aan branden.

Kortom een vergadering die heel belangrijk is voor de toekomst van Oisterwijk en het verwondert AB dat ze hier niet meer ruchtbaarheid aan geven.
Op 6 juni komt dan het vervolg en antwoord het college op de inbreng van de politieke partijen.
Dan komen ook de cultuurnota en de sportnota aan de orde, waarin staat welke bezuinigingen de culturele en sport verenigingen opgelegd gaan krijgen en dat zal voor velen mogelijk fataal kunnen zijn.
Het college gaat er echter vanuit dat de samenleving dit zelf op kan vangen.

a.s. vrijdag zal AB zijn algemene beschouwingen op hun site publiceren en mogelijk willen andere partijen dat ook doen. Dan krijgt de kiezer vast een goed beeld wat hen te wachten staat van die partij.

Agenda Raadsvergadering 23 mei


17 mei 2014;

Vergunning ALDI in de Kerkstraat staat op losse schroeven.

De verleende vergunning aan Aldi moet alsnog getoetst worden aan de parkeernormen

Uit het advies van de bezwarencommissie blijkt dat de verleende vergunning op basis van jurisprudentie uit 2009 en 2013 alsnog aan de parkeernormen moet worden getoetst.

Het college wordt door de commissie geadviseerd het besluit te heroverwegen.

Dit betekend dat de vergunning waarschijnlijk alsnog kan of moet worden geweigerd.

Een ding is duidelijk , dat dit nog geen gelopen reace is maar , omdat ook ALDI hier weer tegen in beroep kan gaan.
Of ALDI dit bezwaar negeerd en op de eerdere toestemming verder gaat ,is niet bekend.

Toch betekent dit goed nieuws voor de omgeving van de Kerkstraat en Torenbeemd en daar is Algemeen Belang heel blij mee.

17 mei 2013

Provincie gaat in zee met KVL en investeerd € 11.7 milj.

De staten hebben onder voorwaarden goedkeurig afgegeven voor de aankoop van de monumentale gebouwen. Die voorwaarde behelst een financi�le quickscan , die echter alleen gebruikt zal worden om bij te sturen , maar de uitslag draait niet het besluit terug.
Algemeen belang is nu uiterst benieuwd wie daar allemaal in komen en hoopt dat er niet alleen gekeken wordt naar financi�n maar ook naar het belang van Oisterwijk en met dit laatste bedoelen wij dat het moet bijdragen aan het imago van Oisterwijk. De inbreng uit Oisterwijk zelf moet daar ook een plaats in krijgen.

Zie artikel  BD      Zie artikel OisterwijkNieuws.   

toast KVL
Raadswerkgroep KVL toast op dit succes

14 mei 2013;

De Lind wordt eindelijk weer opgeknapt , voor hoe lang?

foto3Lind 1
foto 4foto 2

Zie ook Oisterwijk Nieuws

27 april 2013;

Weer fiets overlast bij het station

Op 14 januari 2013 schreef AB de onderstaande mail aan het college van Oisterwijk en de raad. Na aanleiding van een verontruste burger ,die met zijn rolstoel het station niet in of uit kon.

Geachte College en Raad,
                                                                                                                                   Datum: 24-01-2024

Deze week ontvingen wij klachten over fietsoverlast bij het station. Kortgezegd ging het om fietsen die de doorgang belemmeren voor mobiele mensen , maar zeker voor hen die gebruik moeten maken met hulpmiddelen.

Het station is nu voorzien van voldoende plaatsen om je fiets neer te zetten.

Algemeen Belang verzoekt U daarom hier door de BOA’s naar te laten kijken en zo nodig op te ruimen als dat nodig is.

 m.vr.gr

 Ruud van de Ven

 Op 26 april 2023 maakte een fractiegenoot van Algemeen Belang de volgende foto's

fiets station 1

fiets station 2

Het is onbegrijpelijk dat ondanks de nieuwe fietsenstalling bij het staion dit nog steeds gebeurt.
Nu maar deze publieke oproep om structureel te handhaven , want brieven hebben blijkbaar toch geen  resultaat.

Hoe moet op 12 juni a.s. onze nieuwe koning en koningin hier door kunnen ?
Zie ook op OisterwijkNieuws

26 april 2013;

Gemeente gaat vervuiling van de kleed- en doucheruimten aanpakken.

De gemeente heeft bij monde van Kees Bertens aangeven dat in de meivakantie de vervuiling van de douche- en kleedkamers zal worden aangepakt,  enerzijds door het schoon te maken , anderzijds door de voegen en randen te herstellen. Tevens gaf hij aan dat er meer toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden gehouden zal worden.25 april 2013;

Algemeen Belang wordt versterkt met de Oisterwijkse “ijsmeester”

     Dat Algemeen Belang flink aan de weg timmert zal niemand ontgaan zijn met zaken die de burgers raken. AB komt steeds op voor de leefbaarheid , maar ook voor de vitaliteit van Oisterwijk  en daar heb je inwoners voor nodig die daar een voortrekkingsrol in vervullen.harrie2
Om die reden zijn wij ook heel blij dat Harrie Mars� , een van die aanjagers van grote  activiteiten in Oisterwijk  , ons komt versterken . Wij zullen hem alle ruimte geven binnen onze politieke uitgangspunten , om de gemeenschap Oisterwijk , weer die bekendheid te geven van “klop klop”
Harrie Mars� heeft aangegeven dat hij een sterk voorstander om de recreatie en de promotie van de gemeente Oisterwijk op een hoger plan te brengen , waarmee Oisterwijk , Moergestel en Heukelom prominent op de kaart gezet worden. Onze slogan “omdat het beter kan” past hier naadloos bij.            

De CV van Harrie Mars�.

Jaren Lid van de centrale ondernemersraad van de NS te Utrecht.

Lid van “Het Beursplein” het inzetten van vrijwilligers bij evenementen.

Meer dan 25 jaar het mee organiseren van de kerstmiddag voor de bejaarden in Den Druiventros.

12 jaar lid van de Raad van 11 en de S.O.K.

Bijdrage aan Oisterwijk 800 met de stoomtrein zoals koninging  Emma in 1930

Bestuur en organisatie van “Oisterwijk One Ice”

Vriendenclub “de witte handjes” met carnaval en inclusief dit jaar de Prins.

Promotie en organiseren voor een nieuw kunstgrasveld voor Taxandria.

Zijn slogan is ”Oisterwijk moet Oisterwijk blijven”

reactie op OisterwijkNieuws

24 april 2013;

Persbericht:

Bep van den Berk draagt zijn archief over de historie van KVL over aan de Heemkundekring.

bep1

Bep heeft een brief aan de gemeente gestuurd waarin hij aangeeft
het historisch materiaal over de KVL aan voorzitter Noud Smits van de Heemkundekring over te dragen.  Hij zegt , dat gezien zijn leeftijd van 85 jaar,  dit te zwaar voor hem wordt en hij nu liever zijn energie aan zijn kleinkinderen en zijn hobby’s wil besteden.
Bep heeft 42 jaren bij de KVL gewerkt en was daar onder andere 36 jaren commandant van de bedrijfsbrandweer.bep 2
Hij heeft op het laatste moment  nog het historisch archief over KVL veilig kunnen stellen en daarna nog uitgebreid.

Diverse media en historici hebben uit zijn archief geput soms met ,maar ook zonder bronvermelding.
Dit laatste was voor hem een teleurstelling gezien het vele werk en tijd wat hij hier ingestoken heeft .
Een deel van zijn KVL-collectie is de laatste jaren door Qriel van Dijk en later door Ruud van de Ven gedigitaliseerd , om deze unieke gegevens voor het nageslacht toegankelijk te maken.

Het is aan Bep te danken dat de historie over dit belangrijke erfgoed voor Oisterwijk bewaard is gebleven. Hij gaat er van uit , dat dit archief nu veilig wordt ondergebracht en niet verdwijnt in dozen, maar een prominente plaats krijgt in een van de historisch gebouwen van KVL.

Artikel OisterwijkNieuws (nu)             Waardering Bep van den Berk(OisterwijkNieuws)

21 april 2013;

De media over de berichtgeving van KVL


Het Brabants Dagblad heeft afgelopen zaterdag een groot artikel geweid aan de gang van zaken over de besluitvorming over de aankoop van het KVL terrein.
Waarin duidelijk naar voren komt dat waarschuwingen van deskundigen zoals het toenmalige Stromenland in de wind werden geslagen en de drang om de regie te hebben de boventoon voerden , waardoor het toenmalige college blind was voor de valkuilen die saneringen en huizencrisis met zich meebrachten. Algemeen Belang was uiteindelijk de enigste partij die tegen durfde te stemmen en aangaf dat gezien de omstandigheden van zowel de markt als het terrein zelf , die aankoop veel te duur was.
Het is altijd jammer om achteraf gelijk te krijgen en er toch mee verder moet. Het heeft weinig zin om de kont tegen de krib te gooien en daarom probeert ook AB er van te maken wat er van te maken is en te redden wat te redden is.
Een van de lichtpunten is de aankoop door de provincie van de monumentale gebouwen , waar nu een aanvaardbare financiering aan ten grondslag is gelegd , om die reden houdt de politiek zich koest. Wat niet wil zeggen dat de burgers maar in het ongewisse moeten blijven.

OisterwijkNieuws  bekijkt het van de andere kant, vanuit de burger , maar ook vanuit de raadsleden. Veel van de informatie was toen inderdaad vertrouwelijk of zelfs geheim en het bleef lang stil, maar is op een gegeven moment vrij gegeven ( is vooraf gecontroleerd via de griffie) ook al is die toen niet aan de pers verstrekt. De verkoop transacties zijn voor iedereen opvraagbaar bij het kadaster.  

Dat de krant bij AB aanklopte is nog al logisch , want dat was de enigste partij die om gegronde redenen tegen stemde en daar dik in gesteund werd door Stromenland en de nieuwe directeur van de Leystromen dikte dit in de krant van afgelopen zaterdag nog eens aan.

 
Tovenarij kopt OisterwijkNieuws en doelt daarmee op het gegoochel met het werkelijke kostenplaatje , wat ook voor de raadleden steeds onduidelijker wordt, maar voor de buitenwereld nog geheim moet blijven. Dit laatste zal van invloed zijn op de huizenprijzen of het uiteindelijk resultaat.
 .
Dan zijn we meteen beland op het andere kopje Geheimen of te wel het niet juist of tijdig informeren van burgers en raadsleden, die laatsten komen inderdaad in een bijna onmogelijke situatie als er besloten moet worden , als die informatie niet beter wordt. Die belabberde informatie is niets nieuws , want dat gebeurd al 7 jaar zo en is een doorn in het oog van AB en daarom zijn we blij dat nu eindelijk een poging gedaan wordt om dit vertrouwen in de informatie te herstellen. Het is voor AB dan ook onbegrijpelijk dat er nu nog partijen zijn die dit blijkbaar niet willen. De uiteindelijk ingrepen die gedaan moeten worden zullen doortastend moeten zijn , omdat ze anders een zware wissel op de verkiezingen zullen leggen.  De informatie over KVL zal transparanter moeten worden voor de burgers , want bij een negatief resultaat is uiteindelijk de burger het kind van de rekening.

Het is wel apart dat 2 media uit zo een heel ander gezichtspunt dit onderwerp van de KVL benaderen , maar het geeft wel meer duidelijkheid over dit onderwerp.
Het artikel van OisterwijkNieuws van zondag gaat over informatie, die voor velen onbekend is , maar die niet  vertrouwelijk meer is.

Ruud van de Ven

artikel BD  ( zie ook de bijlage in Spectrum)              
artikel OisterwijkNieuws(zaterdag)    

18 april 2013;

Ernstig vervuilde kleed- en doucheruimten in de sporthal te Moergestel
 

Enkele weken geleden werd AB al geattendeerd op het feit dat de kleed- en douchekamers slecht waren schoon gemaakt.

Ik heb namens AB toen aangegeven , dat dit mogelijk een keer vergeten was of niet goed gedaan.

Nu , 3 weken later,  ben ik daar weer voor aan mijn mouw getrokken en ben gaan kijken en ik schrok me rot.
Ik trof daar een totaal vervuilde situatie aan , met vervuilde putjes en voegen met schimmels en vervuiling , die duidelijk structureel is .
Tevens ziet de vloer in de toiletten er bepaald ook niet schoon uit.
AB heeft hierover een brief aan het college gestuurd .
Wethouder Pieters is rechtsreeks hier van op de hoogte gebracht en is direct zelf gaan kijken.

 zeepbakjedouche

Zie meerdere foto's

zie artikel OisterwijkNieuws


18 april 2013;

Oversteekplaats voor fietser op de Beardijk te Oisterwijk blijkt een hachelijk avontuur.

Regelmatig vinden daar aanrijdingen plaats met letsel: zie artikel op OisterwijkNieuws

14 april 2013;

Oisterwijk Nieuws goed voor promotie Oisterwijk
 
Samen met bijzondere inwoners en hun acties gaat het bruisende Oisterwijkse nieuws wekelijks door Brabant, komt het in Nederland en zelfs over de hele wereld bij mensen onder de aandacht!!
Niet via de promotiesite van de gemeente , maar door het actieve Oisterwijk Nieuws ,
met verschillende bijzondere verhalen, waaronder deze week een interview met Marijke Scheerlinck.

De Oisterwijkse Marijke Scheerlinck werd naar aanleding van haar verhaal in Oisterwijk Nieuws ook ge�nterviewd voor een Russische en Portugese krant en het verhaal uit Oisterwijk gaat naar diverse fanwebsites en via social media de wereld over!! Samen voor de promotie van Oisterwijk!  Lees hier het verhaal:  http://www.oisterwijknieuws.nl/2013/04/wereldrecord-met-queen-in-oisterwijk/

 

4 april 2013;

Politiek verrast over bouwwerkzaamheden op KVL terrein.

De raad van Oisterwijk werd afgelopen week al verrast met woningbouw in het U-gebouw van KVL. Deze week zagen diverse burgers dat er ook al verbouwd werd aan de voormalige brandweergarage op het KVL terrein.
Bij navraag door AB bij de gemeente , bleek inderdaad dat er een bouwaanvraag ligt voor die voormalige brandweergarage.
De raad is stom verbaasd , want hier wordt toch duidelijk al voor de muziek uitgelopen , zonder dat zij daar weet van hebben.
De ambtenaren geven zelfs aan verrast te zijn, maar dat komt wel heel ongeloofwaardig over, want op 11 febr. wordt een omgevingsvergunning aangevraagd , die op 29 maart wordt verleend en toch zouden ze van niks weten?
Laat duidelijk zijn er was sprake van dat er een fietsbedrijf belangstelling had voor KVL en in het bijzonder de voormalige brandweergarage en wij zijn blij met deze start , maar een transparantere aanpak zou wel fijn zijn.

AB stelde hier de volgende vragen over:

Aan de voormalige brandweergarage van KVL worden schijnbaar bouwwerkzaamheden verricht.

Door bouwvakkers aldaar wort aangegeven dat dit in opdracht van de provincie gebeurd.

AB wil op zeer korte termijn weten wat daar aan de hand is en wie de opdrachtgever is en of daar een omgevingsvergunning voor is afgegeven.

Beantwoording gemeente

 
Omdat een Oisterwijks bedrijf, passend in het ambachtelijk concept van de provincie, gebruik wil gaan maken van de brandweergarage-KVL, heeft de provincie de opdracht voor de renovatie naar voren gehaald. De gemeente is hierin gekend. Het bedrijf maakt handgemaakte fietsen (en is geen detailhandel).

 
Omgevingsverguningaanvraag
Op 11 februari 2013 hebben wij een aanvraag voor van de provincie Noord Brabant een omgevingsvergunning ontvangen voor het renoveren en het plegen van groot onderhoud aan de brandweergarage op het perceel Almystraat 14 in Oisterwijk.
Het betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo " Wijzigen van een beschermd monument"
De brandweergarage is een rijksmonument.
Voordat wij beslissen op de aanvraag vragen wij advies aan de Monumentencommissie en, indien van toepassing, aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of gedeputeerde staten.
Deze aanvraag betreft niet een geval als genoemd in artikel 6.4, lid 1 of artikel 6.4, lid 2 van het Bor die voor advies moet worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of gedeputeerde staten.

Advies monumentencommissie
De monumentencommissie heeft in haar vergadering van 28 maart 2013 de betreffende aanvraag positief beoordeeld.

Besluit
Gelet op artikel 2.15 van de Wabo hebben wij op 29 maart 2013 besloten om de vergunning te verlenen.

Inwerkingtreding
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. 

De bouwactiviteiten die nu al plaatsvinden, zijn vergunningsvrij.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws.


1 april 2013;

Verslag van de raadsvergadering van 28 maart 2013.

De belangrijkste punten:
1. Bestemmingsplan verblijfsterreinen (woordvoerder AB: Martien Mathijssen)
In het bestemmingsplan buitengebieden waren de verblijfsterreinen niet opgenomen. Er moest dus nog een bestemmingsplan komen, waarin de verblijfsrecreatie en het wonen in parken geregeld wordt. Dat gebeurt nu in dit bestemmingsplan. Bewoners van een tweetal bungalowparken wilden dit bestemmingsplan voor hun parken aanpassen. Zij vroegen om een dubbelbestemming op te nemen, d.w.z.wonen en recreatie. Hierdoor zou permanente bewoning voortaan op die parken toegestaan zijn. De raad kon daar, met uitzondering van de VVD, niet mee akkoord gaan. De bewoners hebben aangegeven dit te zullen gaan aanvechten bij de rechter.

2. Bestemmingsplan woongebieden in Oisterwijk (woordvoerder Martien Mathijssen)
Het bestemmingsplan zal voor de komende 10 jaar een juridisch-planologisch kader vormen voor bouwvergunningen. Hier ging het vooral om 2 situaties:
a. De bestemming van het groen rondom wijkcentrum Waterhoef , wat te allen tijden groen moet blijven volgens de raad. ( betoog AB M.M.)
b. De situatie rondom bouwlocatie La Hollande. Dat moet nu uiteindelijk toch uitgevoerd kunnen worden , waarbij echter rekening gehouden moet worden met de woonvisie. ( betoog AB M.M.)
Beide zaken zijn in het nieuwe bestemmingsplan geregeld, waarmee de raad unaniem akkoord kon gaan.

3. De intergemeentelijke samenwerking (betoog woordvoerder: Jan Jonkers) De bespreking van dit onderwerp nam veel tijd in beslag, omdat de sprekers van enkele partijen , maar ook van het college ellenlange betogen voerden om hun idee�n hierover te etaleren. AB was het in grote lijnen eens met het raadsvoorstel, wat inhoudt dat Oisterwijk voorlopig alleen insteekt op een zakelijke samenwerking met andere gemeenten. Wij steunden het voorstel van PrO dat regel 2 uit het concept-besluit verwijderd moest worden, die inhield dat alleen met gelijkaardige gemeenten samengewerkt zou moeten worden. Die beperking wilden zowel PrO, VVD als AB niet. Alles wat PGB en het CDA al vooraf wilden gaan regelen vond bij de overige partijen, ondanks de paasgedachte , geen genade hoe PGB en het CDA zich ook inspanden. Maarten Dewachter, fractievoorzitter van het CDA, vergeleek Oisterwijk zelfs met een mooie dame, maar AB adviseert Maarten toch maar eerst eens de lingerie van Peer Parel te gaan controleren. Kortom, met de wijziging van PrO kon ook dit voorstel met een meerderheid aangenomen worden.

4. Meedoen naar vermogen (betoog woordvoerder Evelien Roborgh) Op 1 januari 2014 moet de Participatiewet in werking treden, waardoor voor alle mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 1 regeling zal gelden. Nu vallen zij nog onder de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
(Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet. De raad werd gevraagd of zij akkoord kan gaan met de uitgangspunten, die hierbij zullen gelden.
AB liet weten met de uitgangspunten te kunnen instemmen. Zij bracht wel 2 punten op die haar zorgen baren: de betaalbaarheid en de mogelijkheid dat mensen die nu beschut werken in een gat zullen vallen. Wat dat laatste betreft zei de wethouder zich hiervan bewust te zijn en tijdig met een voorstel te zullen komen, waardoor dit voorkomen kan worden.

5. Fonds voor maatschappelijke innovatie (betoog woordvoerder Evelien Roborgh) Een aantal jaren geleden werd door PrO voorgesteld een fonds voor sociale innovatie in het leven te roepen. Daarvoor is toen ook geld gereserveerd. Tot nu toe had het fonds echter een slapend bestaan geleden, omdat nog niet duidelijk was vastgesteld wat het precieze doel van het fonds was. Dat is nu gebeurd. De raad kreeg een uitgangspuntennota voorgelegd, waarin het doel van het fonds is vastgelegd. Innovatieve idee�n op maatschappelijk terrein kunnen voor een uitkering uit het fonds in aanmerking komen. Daarvoor is een aantal toetsingscriteria opgesteld. Een op te richten stichting zal de idee�n beoordelen en het geld toewijzen.
AB gaf te kennen wel achter de oprichting van het fonds te staan, maar toch nog een aantal bezwaren tegen het raadsvoorstel te hebben. Die hadden betrekking op de toetsingscriteria, het uit te keren bedrag en de stichting. Het CDA bleek voor een groot deel dezelfde mening te delen. Nadat de wethouder had toegezegd dat de stichting jaarlijks verantwoording moet afleggen en dat de raad kan ingrijpen als het nodig is, lieten AB en het CDA weten akkoord te kunnen gaan met het raadsvoorstel. Hiermee werd het unaniem aanvaard.
Na sluiting van de raadsvergadering werd nog een extra besloten raad gehouden , waarin het verslag van de vorige besloten vergadering over het BING- rapport werd vastgesteld en daarmee in de openbaarheid werd gebracht.
Deze vergadering werd om +/- 0.45 uur gesloten.

hier de orginele besluitenlijst van deze raad;29 maart 2013;

Ontwikkeling van KVL zit vol verrassingen.

Zagen we deze week in de pers plotseling verschijnen ,dat de provincie wonigbouw gaat plegen in het U-gebouw , zie artikel hier onder.
Nu weer een nieuw feit, een fietsbedrijf in de voormalige brandweer garage van KVL. zie artikel OisterwijkNieuws.
Het vreemde is dat de raadsleden van niets weten en het ook zo uit de pers moeten horen en lezen.
Dat noemt dit college nu "samen bouwen aan vertrouwen"

Laat duidelijk zijn , de raad is woest. Wordt BING nu "BANG" ?


28  maart 2013;

Vragen over renovatie van het St. Jansplein door burgers.

Algemeen belang is benadert door moergestelse bewoners met de vraag of er ook rekening gehouden kan worden met ouderen en gehandicapten. Nu de parkeerplaatsen langs de weg daar zijn opgeheven moeten bezoekers van het centrum wel op het plein parkeren, waar op zich niks mis mee is , maar waarom dan niet dat plein ook makkelijk

stjanspl1 stjanspl2
toegangkelijk te maken voor rollators en gehandicapten en het winkelend publiek.
 Ik hoef niemand uit te leggen wat voor een moeilijk te nemen hindernis dit is voor veel ouderen. Die vragen niets meer dan daar ter plaatse de trottoirband te verlagen , doch bij navraag van een gehandicapte, aan de gemeente ,zal dit niet gebeuren , omdat dit geen officiele toegang is tot het plein en dus moeten ze maar omrijden.
Jammer , een gemiste kans voor onze gemeente.

AB zal dit artikel samen met hun antwoord aan de gemeente mailen.

zie ook een reactie van OisterwijkNieuws


27 maart 2013;

Woningbouw in monumentale gebouwen van KVL.

In tegenstelling tot voorheen wil de provincie ook woningbouw realiseren in de monumentale gebouwen van KVL. Deze oplossing is gekozen om het plan wat de Provincie had met de monumentale gebouwen, betaalbaar te maken. Hiermee komt mogelijk wel de deelname van de provincie een stuk dichter bij.
In hoeverre dit strookt met de woonvisie en de rem op appartementen in Oisterwijk is nog niet duidelijk.

Zie artikel in het BD                 zie reactie van OisterwijkNieuws

zie woonvise                            zie raadsinformatiebrief wonen


27 maart 2013;

AB zeer teleurgesteld over reactie van het college op het zeer lage aantal lokale ambtenaren.

Uit de reactie van het college blijkt duidelijk , dat ze totaal geen inspanning willen doen  of het willen erkennen ,om verbetering aan te brengen ,om die directe binding met het werkgebied te stimuleren.
Uit diverse artikelen blijkt duidelijk dat hier wel degelijk een relatie tussen is. De diverse voorbeelden uit de praktijk spreken boekdelen.
Hieronder enkele reacties uit de pers:
Het Brabants Dagblad;
OisterwijkNieuws;

26 maart 2013;

Raadsvergadering:
a.s. Donderdag 28 maart is het weer raadsvergadering ,waaronder anderen de bestemmingsplannen voor de woongebieden  en WMO onderwerpen op de agenda staan. Zie de agenda.

de agenda van 28 maart:  met alle onderliggende stukken.


21 maart 2013;

Antwoord op brief van AB  over promotiefilm Oisterwijk.

Het antwoord op onze brief en ons artikel over het ontbreken van de promotie van Heukelom en Moergestel is al even zwak als het recreatie beleid zelf of beter gezegd het totaal ontbreken daaraan, "afwachten en vooral niks doen" is blijkbaar het devies van deze coalitie.

Een duidelijk bewijs dat die "groene Parel" blijkbaar niet meer op het verlanglijstje staat bij de toerist volgens het artiekel in het BD van 21 maart onder de kop "de wereld moet naar brabant"

AB zal het recreatiebeleid dan ook als een speerpunt voor de komende verkiezingen meenemen, want Oisterwijk promoten met zo een oudbollig filmpje , waarbij ook nog het grootste deel van onze gemeente vergeten wordt kun je toch niet serieus nemen.

Zie  antwoord gemeente.

zie ook
artikel van 20 februari op deze site;

‘ Parelfilm’ ontbeert WEER twee parels.”

Zie ook ons artikel van 12 maart op deze site : "Heeft recreatief Oisterwijk nog wel een toekomst"

Zie ook eerder artikel op OisterwijkNieuws

21 maart 2013;

Wat is er gedaan met het Lindeplein onderzoek ?

AB heeft het college een brief gestuurd om opheldering te vragen over de werkzaamheden rondom het Lindeplein. In dat lindeplein onderzoek werden ook vragen gesteld. Nu het college zonder verder overleg op de oude voet is verder gegaan wil AB duidelijkheid. zie brief.

De onderstaande foto illustreerd nog eens duidelijk de miskleun van de waterbanken, hier had namelijk water in moeten kunnen staan. Nu is het niks anders dan een zware ( 18 ton) en dure lekke betonnen bak met een deksel er op. Nu maar wachten of het werkt.

lindeplein foto noud 1foto lindeplein noud 2


  21 maart 2013;

Stoep vanaf Stanislaus verdwenen.

Gemeente kletst er weer lustig op los , door aan te geven dat die stoep er nooit is geweest. De bewoners van Stanislaus en Moergestel weten echter wel beter.
De parkeerhavens die bij de nieuwe brede school worden aangelgd , hebben het trottior laten verdwijnen en AB was benieuwd , wat nu de bedoeling is , maar werden verrast met een nogal merkwaardig antwoord.
Je zou toch minstens even aangeven waar die dan wel komt .
maar nee : of willen ze niet toegeven dat er dan weer 80m2 van die toch al te kleine speelplaats afgaat, of moet dit nog even geheim blijven.
 

parkeer havens
wel stoep

Achter die bomen was toch echt een stoep , zoals aan de voorkant
Blijkbaar lijden ze bij de gemeente meer aan geheugenverlies dan op Stanislaus

Zie ook artikel  op Oisterwijk nieuws
 

17 maart 2013;

Obs Darwin opent nieuw gebouw!

 
Darwin
 uitl bouw
In het voorjaar van 2012 werd de nieuwe wethouder Pieters in Oisterwijk geintroduceerd en AB was er als de kippen bij om hem de meest zorglijke plaatsen in de gemeente te laten zien. Een van die plaatsen was de erbarmlijke toestand van Darwin. ( zie de foto's hierboven)
Gelukkig heeft de wethouder die hint goed begrepen en dankte AB later ook voor het feit dat we hem daar meteen naar toe hebben gebracht.

Nu is het zover: Een verslag van Evelien Roborgh,
raadslid en vz. Commissie Inwonerszaken

Op donderdag 14 maart j.l. vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe onderkomen van openbare basisschool Darwin. Vanaf 2 uur waren alle belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen.
Lees verder het verslag van Evelien Roborgh

12 maart 2013;

‘Groenbeleid op de schop’  heeft recreatief Oisterwijk nog wel een toekomst ?

Het groenbeleid (natuurbeleid) moet op de schop, kopte het Brabants Dagblad maandag 11 maart ,er moet samenwerking komen tussen maatschappelijke natuur- organisaties en het bedrijfsleven.Zegt staatssecretaris Sharon Dijksma.
Algemeen Belang kan deze stelling onderschrijven, mede gezien een eerder artikel over de euforie van het 100- jarig bestaan van Natuurmonumenten (NM), want Oisterwijk ervaart de wurggreep van de andere kant van het huidige beleid.

Lees verder:

Raadsinformatiebrief gemeente.

100 jaar natuurmonumenten. OisterwijkNieuws


8 maart 2013;

Reuselhof kan van start en zal verder door het leven gaan als park “Herengoed”.

“Niet mouwen maar bouwen” riep Martien Mathijssen op in de commissie Ruimtelijke zaken en alle politieke partijen onderschreven dit.
Het ontwikkelen van de locatie Reuselhof is een initiatief van Algemeen Belang met de projectontwikkelaar TCK/Breemaat en Thebe , die dit plan mogelijk hebben gemaakt en wat steeds heel positief ondersteund werd door alle andere politieke partijen , zonder uitzondering.
Kortom de politiek nam zelf het heft in handen om in Moergestel nu eens eindelijk betaalbare starter en seniorenhuizen te bouwen.
Het plan voorziet in 17 complete woningen van onder € 169.000 , 14 woningen in het midden segment , waarvan 7 grenzend met hun achtertuin aan de oever van de Reusel en 5 kavels in het duurdere segment.
Die 17 betaalbare starter en senioren woningen worden ongeacht het verloop van de verkoop zonder meer gebouwd en bij geen verkoop ingezet als huurwoning.
Het zou zelfs kunnen dat enkele woningen op voorhand als huurwoning worden aangemerkt , omdat hier op dit moment grote vraag naar is. Er waren nog commissieleden die dachten dat het om huizen zou gaan met platte dakenet worden

 , maar dat is een misopvatting , men moet meer kijken in de richting van het soort huizen op Lage Braken , omdat dit plan duidelijk moet passen in de omgeving van Reuselhof. De project ontwikkelaar wil dit jaar nog van start gaan en weth. Lemmens heeft aangegeven dat de gemeente zijn volle medewerking daar aan zal geven. We wachten met spanning op de presentatie en de start van de verkoop.

Verder heeft de projectontwikkelaar toegezegd dat de huidige bewoners uit de Adhoc situatie , die uit onze gemeente afkomstig zijn, zo lang mogelijk gehuisvest zullen worden tegen een kostendekkende huur in de bestaande bebouwing tot die moeten wijken voor de nieuwbouw , maar dit laatste zal met uitzondering van de 17 starterwoningen  gefaseerd gebeuren.

Molenveldje.
Weth. Lemmens heeft aangegeven dat de plannen rondom de Scheerman als sturende projecten zullen worden ingezet indien nodig en afhankelijk van het woningaanbod in het centrum , dit naar aanleiding van vragen hierover door het CDA.

In de bijlage een schematische weergave van het plan “Herengoed” voorheen Reuselhof 

artikel BD               artikel OisterwijkNieuws


1 maart 2013;

Gevaarlijke fietspad in Moergestel verbeterd maar nog lang niet ideaal.

Het gevaarlijk fietspad t.h.v. aan de Tilburgseweg te Moergestel is verbeterd , maar nog lang niet ideaal. Wel is de uitrit van Lage Braken aanzienlijk verbeterd , maar daar schieten de fietsers weinig mee op. Die trotoirband rondom die lantaarnpaal blijft een obstakel door de versmalling van de rijweg.
Algemeen Belang heeft in 2012 VVN gevraagd hier eens naar de situatie te kijken en ook zij waren van mening dat dit een zowel onduidelijke als onveilge situatie was. In eerste instantie gaf de gemeente aan dat het volgens de regels was gemaakt, maar later draaiden ze bij. 
Vooral ouderen hadden hier heel veel moeite mee en diverse personen zijn hier ook ten val gekomen  met soms flink wat letsel.  Hopelijk is het nu verbeterd , maar waarom niet nu niet in eens goed maken ?.

Zie de foto voor  en  de foto na de verbetering
 
rapport van VVN  en  het verbetervoorstel van VVN25 februari;

Aagnda,s commisievergadering van 7 maart 2013

Ruimtelijke zaken     Algemene zaken       inwonerszaken.


20 februari;

‘ Parelfilm’ ontbeert WEER twee parels.”  
 

Dik twee jaar geleden was er de nodige discussie over het promotiefilmpje van  Akse Media over Oisterwijk bij onze gemeentegids.
Dit jaar komt de gemeente weer met zo een filmpje, "de City Tour door Oisterwijk".
De opmerkingen van toen, vanuit Moergestel en Heukelom , hebben blijkbaar geen indruk gemaakt , want de verschillen met vorige keer in 2010 zijn miniem.

Het Brabants Dagblad kopte op 8-7-2023 :  
‘ Parelfilm’ ontbeert twee parels.” en dat is weer zo

AB heeft ook deze keer aan een deskundige gevraagd wat hij hier van vond ?

Hieronder een greep uit zijn reactie ;
Dit is echt “jaren zestig” en
Als je jezelf zo presenteert mankeert er iets aan je zelfbeeld.
Ik heb zelden een slechter filmpje gezien.   Hij vindt het onbegrijpelijk dat de opdrachtgever dit eindproduct klaarblijkelijk accepteert.

 
  
U mag zelf oordelen of hij gelijk heeft. Zie link.

http://www.youtube.com/watch?v=Opdgs1N_qHM&feature=youtube_gdata

Zie ook de brief van AB aan College en Raad

zie ook reactie op Oisterwijk Nieuws.

Ruud van de Ven


17  februari;

Zou AB het dan toch bij het goede eind hebben met die lokale kennis?

Ik las kortgeleden een artikel over de betrokkenheid van ambtenaren bij hun werkgemeente.
uit dit artikel bleek duidelijk , dat daar wel degelijk een verband tussen bestaat.
AB heeft hier al meerdere malen ruchtbaarheid aan gegeven , maar dit werd steeds
afgewimpeld met de woorden dat het “ten enenmale” onjuist zou zijn.
AB blijft van mening dat diverse besluiten anders uitgevallen zouden zijn met die kennis en wordt ondersteund door onderstaand artikel.
Zie artikel in op NU.nl

zie ook artikel in het BrabantsDagblad

zie artikel op OisterwijkNieuws

Conclusie :
Door niet in de gemeente te wonen waar je werkt "Dan verdwijnt een belangrijk element dat we vroeger hadden, dat de ambtenaren hun gemeente goed kennen."


Waar wonen onze ambtenaren ?

Nu woont onze secretaris dan hier wel , maar driekwart van het college niet en van het ambtenarencorps zelfs maar 29 % van de 193 ambtenaren.
AB maakt zich daarom grote zorgen of op deze wijze  wel maatwerk gele
verd kan worden i.v.m. de WMO

Over dit onderwerp heeft AB een brief geschreven aan het college.

Eureka ! KVL
Praktische oplossing: als de rest van die ambtenaren en dat zijn er +/- 137 ,die niet in de gemeente Oisterwijk wonen ,nu op KVL een huis zouden kopen , dan was dat probleem ook een heel eind opgelost.


14 februari;

Algemeen Belang maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de terugloop van het aantal kinderen.

AB heeft hier een brief voor gestuurd aan het College van B en W en de raad over deze kwestie.
Uiteraard wil AB ook graag weten welke prognoses gebruikt zijn bij de nieuwe brede scholen en wie daarvoor gezorgd heeft.
In het artikel van 12 febr. j.l. in het BD wordt aangegeven wat voor financi�le gevolgen dit kan hebben voor onze gemeente en de scholen zelf.

Is er voldoende rekening gehouden met die terugloop bij de renovatie van de scholen in de Pannenschuur ?

Kortom gemeente zorg tijdig voor duidelijkheid.
Zie ook bd.nl over regio

13 februari;

Die ALDI moet daar beslist niet komen

AB en Pro hebben ALDI in augustus 2012 al zien aankomen.

Jammer dat toen de andere partijen verstek hebben laten gaan.
Het komt ook heel vreemd over dat de wethouder nu geen antwoord kan geven op de vraag van AB over die ontsluiting aan de achterzijde , want die vraag is door AB toen ook al gesteld.
zie brief van AB . Uit de beantwoording van de brieven van AB is duidelijk ook vast te komen staan dat bevoorrading via de Kerkstraat niet gewenst is. zie
redenen van eerste afwijzing
Met andere woorden dat kan alleen via die achterontsluiting.
Deze ontsluiting mag niet gebruikt worden voor het publiek , dus al het andere verkeer moet via de Kerkstraat.

 Aanvullende vragen AB beantwoording brief van 23-8-2012. 

h. de orientatie van winkels aan dient te zijn gericht op de straatzijde aan

De Lind, Dorpsstraat, Burg. Verwielstraat, Stationsstraat, Hoogstraat,

Kerkstraat; dit betekent dat publieke achterontsluitingen niet zijn

toegestaan;

Verder is AB van mening dat het dreigen van de VVD  met boycotten en het beschuldigen van de verkoop van polfkippen enz. zeker niet thuis hoort in de raad. Hier moeten rechtmatige  argumenten worden aangedragen en oplossingen.
Die ALDI moet daar beslist niet komen.

Geldend bestemmingsplan;

zie ook artikel OisterwijkNieuws

8 februari;

Fietspad Haghorst-Moergestel weer een stapje dichter bij:Lemmenseffect

zie raadsinformatiebrief van de gemeente


8 februari:

AB gaat er voor

Kort verslag inbreng van AB over uitwerking en plan van aanpak BING

In de raadsvergadering van 7 februari heeft AB het volgende ingebracht:

Voorzitter, in deze vergadering moeten we oordelen over het conceptplan van  aanpak, dat gebaseerd is op het BING-rapport. Het advies rapport van Bing is (gebaseerd)op zijn beurt weer voornamelijk gebaseerd op aannames en van horen zeggen. Maar deze zogenaamde beelden bevestigen wel de signalen die ons bereiken en de ervaringen uit het verleden en de laatste commissievergaderingen. Ook is duidelijk geworden voor welke rollen wie verantwoordelijk is.  

Hier zullen we het mee moeten doen , ook al had een feitenonderzoek meer duidelijkheid gegeven.
Het uitgangspunt van AB is wat staat vermeld onder de kop ‘Aanleiding en  doel advies in het begin van het rapport  BING.

Voorzitter; 

Veel burgers , die amper kennis hebben genomen van het BING- rapport ,zullen echter zeggen , Raad dat is jullie probleem , wij maken ons veel meer zorgen over de sluiting van het zwembad , het voortbestaan van de verenigingen , de uitstraling van onze pleinen en niet te vergeten de minima die hard getroffen worden door de bezuinigingen. U, als raad heeft maar te zorgen dat die informatievoorziening goed functioneert.

 De burgers vragen dus om doeltreffende maatregelen en AB is daar een vurig voorstander van , want  het zal niemand ontgaan zijn dat AB hier al jaren voor vecht. Mogelijk staan we binnenkort voor de opgave van de ambtelijke fusie en ook daarom moet deze raad zorg dragen voor goed functionerende organisatie en een transparante samenwerking met het college.

 Met die achtergrond zullen wij dit plan van aanpak dan ook beoordelen.
Omdat AB het van groot belang vindt dat ook de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie goed zijn, is het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers een goed instrument om daar achter te komen. Dit onderzoek moet dan ook beschikbaar zijn als de gesprekken op basis van het plan van aanpak gevoerd worden.(ter beoordeling van de projectleider?). Dit mag wat AB betreft gezien worden als een aanvullend feitenonderzoek, wat in het BING rapport zo node gemist wordt. Verder moet een goed gesprek met de ondernemingsraad zeker op de agenda komen te staan. Een amendement lijkt ons niet nodig, want we nemen aan dat de rest van de raad en het college het hiermee eens zijn. Graag hoor ik van u of dat inderdaad zo is.

Tot slot

Dit  concept plan van aanpak wordt nog beoordeeld door de projectleider en bijgesteld. De raad stelt dus nu een voorlopig plan vast. AB stelt daarom  voor om straks het definitieve plan van aanpak ook door de raad te laten vaststellen. Kunnen de overige partijen en het college zich in dit voorstel vinden?
Het nu voorliggend concept hopelijk aangevuld met  de bovengenoemde aanvullingen zal een goede start zijn om tot een gedegen plan van aanpak te komen.

Tot zover in eerste instantie

 

Tweede instantie:

Voorzitter,

Heel de raad wil het zelfde , een betrouwbare en goed functionerende gemeente. Toch zal de weg daar naar toe soms per partij verschillen.
ik vergelijk het maar met een voetbal elftal , samen willen ze winnen , maar elke speler heeft een andere speelstijl. De een voetbalt technisch de ander gooit er af en toe de beuk er in , beide zijn ze nodig om tot een goed resultaat te komen. AB gaat er voor.

Zie ook artikel in BD;

7 februari:

Agenda Raadsvergadering 7 februari.

7 februari;

Algemeen Belang blij met verbeterproces gemeentelijke informatievoorziening.

Met het uitkomen van het BING rapport is er eindelijk een einde gekomen aan de eenzame strijd die AB voerde tegen dit fenomeen.
Na Jaren lang onkenningen , verwijten richting AB worden de klachten over de gebrekkige informatievoorziening nu bevestigd.

Nu zal het plan van aanpak daar uitdrukking aan moeten geven en niet verworden tot een blaffende hond zonder tanden , zoals met het Lindeplein onderzoek van 1999 is gebeurd.

BING rapport:     concept plan van aanpak:       raadsvoorstel:

de pers: Bing in het BD          Bing op OisterwijkNieuws30 januari;

Oude beelden van de kop van de Lind.

oude lind

De nieuwsfeiten van vroeger over de LIND:

Nog een tijdsbeeld van vroeger op OisterwijkNieuws.
29 januari;

Heemkundekring roert de trom over Kop van de Lind en KVL.

De heemkundekring heeft een brief gestuurd  aan het college van B en W en de Raad van Oisterwijk.

De kop van de Lind gaat over de plannen om dat del van de lind te verharden. zie brief Heemkundekring:

De brief over de kVL gaat onder andere over de gangen die er lopen van het ketelhuis naar de diverse gebouwen. zie brief H
eemkundekring.


23 januari;

Wat moet er met onze pleinen gebeuren: Burgers aan het woord.
dus niet alleen mopperen , maar ook met voorstellen komen.

Kop van de LIND:

Mari Pakos ; maak er een mooi moza�ek van zoals in zuidelijke landen.
Zie verder het voorstel Mari Pakos; 

voorbeelden pleinen ;            

Victor Roossen: met een evenement bestendige grasmat met aankleding.
Zie verder het voorstel van Victor Roosen:roosen 1

Lindeplein:                                             

Victor Roosen geeft hier zijn mening over

de inrichting van het Lindeplein.

Hieronder een foto van voor de bebouwing:

Lindeplein oud
 

Waterbanken vervangen door huidige watertafels in de bestrating.

Een ander initiatief is om de waterbanken te verwijderen en de nieuwe tafelbladen in het straatwerk te funderen en verwerken.
Hierdoor blijft het aanzien avonds het zelfde en overdag kan er gewoon over heen gereden of gelopen worden. Tevens belemmerd deze optie andere activiteiten niet.

Wel moet dan heel duidelijk de calamiteitenstrook gemarkeerd worden.
hieronder een Idee uit Nijmegen:
foto nijmegen

 
AB hoort graag nog meer meningen en idee�n :
[email protected] of  via ons secretariaat:


15 januari;

Oisterwijk kan ook heel mooi zijn in januari:

Het vorige item ging over het desolate beeld van het centrum van Oisterwijk in deze tijd.

Maar Oisterwijk kan oo
k heel mooi zijn in deze tijd en dan bedoel ik niet de mooie beelden van Oisterwijk n de sneeuw , want die zijn tijdelijk.
Een van onze
sympathisanten heeft ons een heel mooi sfeerbeeld , van Oisterwijk in begin 2013 , aangeleverd.
Kijk en geniet :Mooi oisterwijk in jan. 2013
(de reclame van YouTube kun je wegklikken)


13 januari;
                                       Is dit ons centrum ?

De hiernaast getoonde foto geeft een beeld wat erop dit moment over is van de kop van de Lind.
kop lind
Dat komt door de ijsbaan zullen sommige zeggen , maar is dit wel zo of is het zo dat Oisterwijk geen geschikte plek in het centrum heeft voor die ijsbaan ,  maar ook niet voor de Kermis, Oisterwijk Swingt , de wekelijkse markt enz. want v��r de ijsbaan zag het er niet veel beter uit.
Duidelijk is dat deze plaats in deze hoedanigheid niet bestand is tegen al deze evenementen.

Algemeen Belang is van mening dat het dus anders moet , want Oisterwijk heeft die evenementen hard nodig in een tijd waar klandizie ,vermaak en toerisme aan het veranderen zijn en Oisterwijk zich dus ook moet aanpassen.

De winkels zondags open doen en een centrummanager aanstellen zal alleen geen oplossing zijn voor de leegstand in ons centrum , dus zal er iets meer moeten zijn wat toeristen en bezoekers naar Oisterwijk trekt.
Dat "klop, klop" gevoel moet terug komen.

AB heeft aangetoond dat er op het Lindeplein veel meer kon dan werd aangegeven , dat moet voor de kop van de Lind ook.
Kortgezegd dit deel van de Lind zal structureel geschikt gemaakt moeten worden voor meerdere evenementen, uiteraard met behoud van die gezellige uitstraling, want zo doormodderen is geen optie.

Diverse vooraanstaande medewerkers  van o.a. V.O.W. en Oisterwijk One ice hebben AB al aangesproken en idee�n geopperd. Gemeente doe er iets aan! Pas dat deel van de Lind aan zodat het ook toonbaar is als er eens niks te doen is en tevens geschikt is voor intensiever gebruik.
Onze burgemeester sprak de volgende woorden bij de sluiting van de ijsbaan: " deze ijsbaan wordt gesloten voor 10,5 en maand."  Dus als we niks doen ligt het er volgend jaar weer zo bij.

AB roept de inwoners van Oisterwijk op hierop te reageren.  Naar [email protected] of [email protected]

Deze oproep wordt gedaan door 2 echte Oisterwijkers : 
Martien Mathijssen
Arnold van Beckhoven

Zie ook artikel BD             reactie op OisterwijkNieuws

11 januari

Algemeen Belang presenteerd Lindeplein onderzoek.

met als titel:
Het lindeplein moet iets meer zijn dan een terras.

Algemeen Belang heeft vanmorgen het Lindeplein onderzoek aangeboden aan het college van B en W.

o.a. komen de onderstaande onderwerpen aan de orde.

Gemeente schat dragend vermogen Lindeplein wel heel terughoudend in.
Wat moer er gebeuren met die waterbanken en hadden die wel geplaatst moeten worden?
Moet een calamiteiten strook niet altijd beschikbaar zijn ?
Is de hemelwaterafvoer van het Lindeplein wel in orde ?
Moet het Lindeplein niet een ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van Oisterwijk ?
En er is en kan nog veel meer!


kijk op:

persbericht Lindeplein    onderzoe
krapport Lindeplein

Reageer :[email protected]
of: [email protected]

zie ook artikel BD en Oisterwijknieuws

9 jan 2024

Supermarkt ALDI toch in de kerkstraat.

Het college heeft toch besloten ALDI een vestigingsvergunning te verlenen voor de Kerkstraat in Oisterwijk. De voorwaarde is dat ze moeten voldoen aan de parkeer richtlijnen en de afhandeling van het verkeer daar ter plaatse.

Bij dat laatste zet AB grote vraagtekens gezien de verkeerssituatie van een eenrichtingsweg zonder noemswaardige parkeerplaatsen.

zie hieronder de offici�le tekst van het besluit.:

Dit najaar diende Aldi Best B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor het wijzigen en uitbreiden van het pand aan de Kerkstraat 57 in Oisterwijk. E�n en ander om een Aldi-markt op deze locatie te vestigen. De aanvraag leidde tot vragen van de Raad en berichten in de krant. 

Het college heeft de aanvraag op 11 september geweigerd in verband met strijdigheden met het bestemmingsplan en de wens voor het behoud van een monumentale boom.

Op 28 september heeft Aldi een aangepast plan ingediend.

Gelet op uw belangstelling en de belangstelling van de pers voor deze zaak vind ik het belangrijk u te informeren dat het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een Aldi-markt op het perceel Kerkstraat 57 in Oisterwijk. Ten opzichte van de eerder door het college geweigerde aanvraag is er nu sprake van een aangepast plan dat past binnen het geldende bestemmingsplan. De monumentale boom blijft - zoals eerder verlangd - gehandhaafd. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor het stellen van nadere eisen ten aanzien van het verkeer en parkeren.

Zie voor nadere informatie artikel op Oisterwijk Nieuws;


25 december:

abklokken  KERST- EN NIEUWJAARSBOODSCHAP :

“het is niet meer zoals vroeger”

    

 Soms wordt gesproken over de donkere dagen voor Kerst en dat geeft een somber beeld, ook al staan de feestdagen voor de deur.
kerstplaatje2
 Dat beeld echter verandert direct als er een pak
 sneeuw over het landschap ligt , die de werkelijkheid bedekt.

 Zo wensen we elkaar dan fijne dagen toe en een
 voorspoedig nieuwjaar ondanks deze crisistijd .
Voorspoedig heeft veel gezichten, b.v.: in de relatiesfeer, zakelijk of als gemeenschap.
Over dat  laatste willen wij het hier hebben, want er zal veel verlangd worden van die gemeenschap, omdat de overheid zich steeds verder terugtrekt.
De ‘zilverenkracht’ , mantelzorgers en vrijwilligers worden als een soort smeerolie beschouwd, die ervoor moet zorgen dat onze maatschappij blijft werken.
Wij leven in een tijd, waarin jonge ouders alle zeilen moeten bijzetten om hun kinderen niet te laat bij de school af te leveren en toch tijdig op het werk te zijn en waarin opa’s en oma’s hun nazaten van school komen ophalen. Een tijd waarin ouderen langer thuis blijven wonen en ondersteund moeten worden door hun familie, buren, vrienden en vrijwilligers.
Kortom, “het is niet meer zoals vroeger” zegt men, maar is dat wel zo? Was het vroeger niet normaal dat opa’s en oma’s voor de kleinkinderen zorgden als de ouders werkten op het land en moesten ze toen ook niet langer en harder werken en hadden velen niet minder te besteden ?
De terugtrekkende overheid werpt ons weer terug op oude waarden en dwingt ons er samen weer iets van te maken en dat ikke en den dikke weer naar de achtergrond geschoven worden.
Algemeen Belang wil daar graag aan meewerken door zich in te zetten voor een betere saamhorige gemeenschap, waar plaats is voor iedereen en niet alleen voor hen, die het hards schreeuwen of zich belangrijker voordoen.
Wij beloven U dus geen gouden bergen, maar wel begrip en ondersteuning in deze voor velen niet makkelijke tijden , om toch iets van die mooie wensen werkelijkheid te laten worden.
Wensen wij U daarom toch fijne feestdagen en vooral een gezond 2013!

Namens heel Algemeen Belang               lantaarn
Ruud van de Ven, fractievoorzitter
Cees van Wamelen, voorzitter


21 december;

Besluitenlijst raadsvergadering van 20 december 2012.

18 december;

Waarom weer een nieuwe wethouder?

PGB is op zoek naar een nieuwe wethouder.

Algemeen Belang is tegen het weer benoemen van een nieuwe wethouder, een jaar voor de verkiezingen (maart 2014). Wij zijn dus niet tegen de persoon in kwestie, maar wel tegen het kostenplaatje dat er aanhangt. Zo dadelijk draagt Oisterwijk de last van 5 wethouders uit deze periode.
AB is verder van mening , dat dit aantoont dat dit college niet in staat blijkt te zijn of intern tot overeenstemming kan komen ,om de vrijgekomen portefeuilles van ex-wethouder Rijnen samen op te vangen ,in dit laatste jaar voor de verkiezingen.
Het geeft ook een beeld van de zwakte van deze coalitie, die in 1 periode 2 wethouders kwijtraakt. Ik kan me niet herinneren wanneer dit nog meer gebeurd is .

Triest is , dat in deze tijd van bezuinigingen, die hard om zich heen grijpen en waarvan de lasten en taken steeds meer bij de samenleving worden neergelegd, het college en de coalitie zelf niet in staat blijken te zijn hier een voorbeeld aan te kunnen geven.

Het is ook heel triest om te zien dat deze coalitie aan haar slogan “samen meer met minder” hier zelf geen invulling aan geeft en het eigen belang laat prevaleren.

De komende tijd had een mooie ‘testcase’ kunnen zijn voor de periode na de verkiezingen, waarvoor wij als Algemeen Belang zullen uitgaan van 2 wethouders.

 

14 december;

Provincie weigert fiat aankoop deel KVL

Provinciale staten hebben het voorstel om het erfgoeddeel van KVL over te nemen terugverwezen naar het provinciebestuur. Het voorstel werd als niet klaar voor besluitvorming bestempeld.
Zie artikel in Oisterwijk Nieuws.
zie artikel in het BD

13 december;

Gemeente heeft lak aan bewoners de Hoefkens.

Afgelopen week heeft de nieuwe eigenaar van die +/- 350 m2 parkgrond in buurt de Hoefkes , die hij van de gemeente gekocht heeft ,bij zijn tuin getrokken. Zoals U weet hebben de bewoners van de Hoefkens daar grote bezwaren tegen en hebbben dit dan ook verwoord in een zienswijze
( zie bijlage) die door 30 bewoners van de Hoefkens is ondersteund en
  ondertekend is.
Deze zienswijze tegen de bestemmingswijziging van dat stuk park moet nog door de raad worden beoordeeld bij de vaststelling van het bestemmingsplan kom Moergestel in april 2013
De bewoners zijn zeer ontstemd over de handelswijze van de gemeente.

hoefkens kl1hoefkens kl2

pl hoefk 2Hoefkens3
 Op de foto’s is duidelijk
  te zien over welk deel
  het gaat en ook is te
  zien dat het hekwerk
  er al staat. Zelfs de
  klinkers van het fiets
  en voetpad  zijn al
  afgevoerd.
 Algemeen Belang is van
 mening dat gemeente hier weer een staaltje van weinig respect van de burgers heeft laten zien , zoals de laatste weken al meer gebeurd is.

 zie ook artikel BD

zie ook artikel op Oisterwijk Nieuws

12 december;

Wijkcentrum de waterhoef is en blijft een gemeentelijk monument.

zoals in het vorige bericht is aangegeven heeft AB hier vragen over gesteld. (zie art. 11 dec.)
het antwoord van het college is het volgende:.

Het wijkcentrum Waterhoef is een gemeentelijk monument. Dit betekent dat het beschermd is en niet gesloopt mag worden.

Er zijn geen plannen voor een ontwikkeling van het wijkcentrum en/of de directe omgeving.
 
Het wijkcentrum heeft in het huidige bestemmingsplan Woongebied Zuid-Oost de bestemming Maatschappelijke doeleinden. In het nieuwe bestemmingsplan Woongebieden heet deze bestemming "Gemengd-Voorzieningen".

In dit nieuwe bestemmingsplan wordt het huidige beleid (de bestaande situatie) overgenomen.
 
Er is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het plan om de bestemming Maatschappelijke doeleinden te wijzigen naar woondoeleinden. Deze bevoegdheid is opgenomen voor wanneer een maatschappelijke functie wordt be�indigd.

Ook de wijzigingsbevoegdheid is zowel in het huidige als in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De mogelijkheid om te wijzigen bestaat dus al meer dan 10 jaar en is niet specifiek van toepassing op het wijkcentrum Waterhoef.

Er speelt op dit moment dus niets rondom wijkcentrum Waterhoef.

Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Guido La Rose

11 december;

Gemeente blijf af van wijkcentrum de "Waterhoef"

Het bestemmingsplan kern Oisterwijk is in voorbereiding en hier komt o.a. naar voren dat de speelweide die voor wijkcentrum de Waterhoef ligt bestemd kan worden voor woningbouw , door er een wijzigingsbevoegdheid op te leggen naar woonbestemming.
Dit vindt Algemeen Belang geen goede zaak en is het eens met de bezwaarmakers.
Er zijn al zo weinig grotere speelweiden voor de jeugd in de wijk.
We moeten vooruit kijken roept de gemeente dan , maar kortgeleden werden bijna alle bouwplannen nog in de ijskast gezet ten voordelen van de KVL tot 2030.
In de voorlopige toekomst is er op KVL en op andere locaties nog plaats genoeg en uit de bevolking groei blijkt , dat het waarschijnlijk helemaal niet nodig is.
Op KVL staan voorlopig nog helemaal geen betaalbare grondgebonden starterwoningnen in de planning en het zou best eens kunnen om die woningen daar te willen zetten , zodat ze dat op KVL niet hoeven te doen.
Kortom , gemeente laat  dat groen in de Waterhoef liggen.
Kies met een vooruitziende blik voor de jeugd en verander de gemengde voorziening voor de rest van het terrein in groen.
In de bijlage zit een brief van verontruste burgers met een handtekeningen actie.

Eric ten Brink

0654-217 039
reacties graag naar [email protected]

eric


 AB heeft de volgende vragen bij de gemeente neergelegd. 

 Hoe zit het met de toekomst van wijkcentrum de Waterhoef , zowel 
 fysiek als de functie van  wijkcentrum. Wat betekent die 
 wijzigingsbevoegdheid voor dat gebied ?

 Zie ook Oisterijknieuws


 9 december;

VERSLAG COMMISSIEVERGADERINGEN

 9 onderwerpen sprongen er uit:

de scouting;
bouwplan Baerdijk (cartonnagefabriek);
bouwproject Mozaik;
kansrijke bouwprojecten;
winkelsluiting;
Zendmachtiging stichting OHM
Hoe verder met de cultuurcentra Tiliander en den Boogaard
het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Verordening WMO Individuele Voorzieningen 2013

zie het verslag:

7 december;

De zilveren kracht


sneeuw ruimen


2 december;

Euforie over Provinciale plannen met KVL , maar waar blijven de beloftes van Pro ?

Nu de provincie financieel de culturele zaken bij KVL mogelijk maakt duiken er ineens culturele kapers op van buiten.

Ik zie enorm veel berichtjes op social media over nieuwe plannen voor KVL, in relatie tot bezoekers vanuit de provincie. Studenten die iets gaan doen, statenleden die idee�n hebben, creatieve invullingen die eerder onhaalbaar zouden zijn. Architecten of ontwerpers komen met plannen die veel lijken op eerdere idee�n van Oisterwijkers, maar ze worden nu ineens als hun nieuwe idee gebracht.

Er zijn veel Oisterwijkers betrokken geweest en met plannen gekomen, die hebben drie jaar lang niets gehoord of gezien. Nu komen er ineens andere mensen uit andere steden hier naar toe en gaan nieuwe plannen bedenken . Waarom?
Waar zijn ‘onze’ plannen gebleven? Het zou heel erg jammer  en zelfs onvoorstelbaar zijn als aan de belofte van de wethouder en PrO , om de plannenmakers van weleer te betrekken bij de invulling van KVL en hen de kans te geven om met de definitieve plannen mee te kijken, voorbij wordt gegaan.

Het betreft ondermeer deelnemers aan de PrO prijsvraag en het betreft de brainsessies die in Tiliander zijn gehouden, waar aan vijftig vertegenwoordigers van organisaties uit Oisterwijk hebben meegeholpen. De wethouder heeft toen verzekerd en PrO heeft dit bevestigd, dat hier ruimte voor zou zijn voor hun inbreng.

De gemeente heeft tot nu toe dit steeds afgehouden, omdat het masterplan nog vertrouwelijk is, maar daarna komt die kans er zeker! zo werd beloofd.

We zullen zien of de gemeente en Pro hun beloften gestand doen, en vooral ook wanneer. De Oisterwijkers hebben lang genoeg gewacht!

Ruud van de Ven

30 november;

agenda commissievergadering van 6 dec.

agenda algemene zaken:
agenda ruimtelijke zaken:
agenda inwonerszaken:
alle onderliggende stukken kunt U via deze agenda's aanklikken.

Algemeen Belang houdt op 3 dec om 19.30 uur fractievergadering over de bovengenoemde agenda's in kamer 8 van het raadhuis. heeft U daarover iets te melden of op te merken meld U aan via onze secreariaat:Peters, Ria ([email protected])


29 november;

Reactie column wethouder Joost Wagenmakers,

Ik ben het helemaal met hem eens dat positief kunnen denken en oordelen veel fijner is, het is alleen uit welke positie je het benadert.
Dat wil niet zeggen dat we blind moeten zijn voor zaken die niet goed gaan uit welke positie dan ook.
Deze raad heeft 96 % van alle voorstellen die in de raad kwamen met algemene stemmen goedgekeurd, inclusief de oppositie. Het was zelfs die oppositie die het college een duwtje moest geven voor het oppakken de actie “Groen en Heel” omdat het aanzien van Oisterwijk er toen slecht uitzag, iets waarvoor datzelfde college verantwoordelijk is.
Een oppositie streeft ernaar dat de kwaliteit van de besluiten beter wordt, dat mag ook wel eens gezegd worden en dat er beter naar de burgers en het bedrijfsleven geluisterd wordt en dat is ook positief, maar kan soms kennelijk ook negatief klinken voor het college.
Steeds maar roepen “ze schoppen overal tegenaan” is een negatieve benadering ten opzichte van diegene die iets anders of beter willen en daarom zou ik zeggen benader zoiets met een positieve insteek en zie het niet steeds als een aanval, maar als een welgemeend advies in het belang van de Oisterwijkse gemeenschap.
Op landelijk niveau hebben we kunnen zien hoe het fout kan gaan en dat is op lokaal niveau niet anders. Dan is het positief als volksvertegenwoordigers daarvoor in de bres springen, van welke partij dan  ook. En dat noem ik positief.

m.vr.gr. Ruud van de Ven
column weth Wagenmakers


28 november;

Moergestelaren onthutst over barbaarse werkwijze gemeente.
Moergestel in rep en roer!!

plein 1Van morgen zijn plotseling alle bomen omgezaagd rondom heel het  St.jansplein en het kerkplein. Veel passanten kunnen hun ogen niet geloven , over deze schandalige aanpak. Met kerst en Nieuwjaar in het verschiet en de vertraging van de werkzaamheden op het kerkplein was iedereen er van overtuigd dat het St. Jansplein pas  na de feestdagen aan bod zou komen. De feestverlichting was in tegenstelling tot wat beloofd was  reeds eerder gesloopt . Communicatie vaardigeheden ontbreken bij het gemeetebestuur , is afgelopen weken al gebleken en nu ontbreekt het ook nog aan gevoel van respect voor een totale gemeenschap. Bedankt voor deze mooie kerstkaart !
 meer foto's
OisterwijkNieuws noemde het de onthoofding van het St. Jansplein past naadloos bij de patroonheilige van Moergestel St. Jansonthoofding

27 november;

Commissaris van de koningin Dhr. van den Donk heropent schoenfabriek van Bommel. zie artikel Brabants Bagblad
steen v bommel

Film over van Bommel  http://www.oisterwijknieuws.nl/2012/11/film-van-bommel-moergestel/ omroep brabant

26 november;

Brandweerlieden moet keren op weg naar een melding van ernstig ongeluk op RW 58.
gemeente leert het nooit.

Afgelopen nacht is er een ernstig ongeluk gebeurt op RW 58 , waarvoor de brandweer Moergestel werd opgeroepen. Verschillende  opgeroepen brandweerlieden reden vast in de Kloosterlaan en moest keren.
De gemeente had vergeten om aan het begin van de Kloosterlaan aan te geven dat die gesperd was door werkzaamheden voor de verkeersafwikkeling van de brede school.
Bij de werkzaamheden op het Rootven was de aankondiging en de omleiding al  problematisch , nu doen  ze het nog eens dunnetjes over.

25 november;


Provincie geeft groen licht voor ontwikkeling Landgoed de Rosep en de Locht 

Op zaterdag 24-11-2023 heeft er een info middagje plaats gevonden in de Gerritjeshoeve te Moergestel over o.a. landgoed de Locht en de Rosephoeve.

Tijdens deze infomiddag werd door de gedeputeerde van de provincie Dhr. van den Hout aangegeven hoe met de her invulling van bepaalde buitengebieden en landgoederen wordt omgegaan.
Normaliter zitten , met de wet ruimte, veel gebieden op slot en daardoor kunnen bepaalde landgoederen economisch niet overeind gehouden worden, doordat de opbrengst van pacht uit de landbouw drastisch afneemt. Om deze gebieden economisch wel overeind te houden en toch aan natuurontwikkeling bij te kunnen dragen worden particuliere plannen inpasbaar gemaakt , de provincie geeft daarvoor de gemeenten richtlijnen mee hoe om te gaan met deze materie in de bestemmingsplannen.
Dus niet achteraf met een reactieve opmerking maar vooraf met een positieve reactie of te wel richtlijnen.
Om die landgoederen levensvatbaarheid te geven worden op bepaalde locaties woningen en (recreatieve) ontwikkelingen toegestaan ,die dan weer pacht en andere opbrengsten genereren. Zo wordt op Landgoed de Locht o.a. een vergisting installatie toegestaan die duurzame energie levert in stroom en gas. Een gedeelte van de opbrengst daarvan vloeit weer terug naar het landgoed. Een ander voordeel van die vergisting installatie is het feit dat alle opbrengsten uit dat gebied gebruikt worden eerst voeding voor de mensen, dan voor de dieren en de rest incl. afval wordt dan aangewend voor die vergisting en tevens kan alle overbodige producten uit de natuurgebieden binnen het landgoed en belende natuurgebieden hier verwerkt worden. Kort gezegd zullen particuliere plannen die zowel een bijdrage leveren aan de natuur en het behoud van de landgoederen positief benadert worden , zodat dat gebied voldoende economische dragers krijgt om dit in stand te houden. De politiek uit Oisterwijk was ruim vertegenwoordigd ook al was die pas ter elfde uren uitgenodigd. Ook de burgemeester en weth. Pieters was er.

Wat wel op viel was het feit dat de politiek uit Oirschot ,waar landgoed de Locht in ligt minimaal vertegenwoordigd was. Verder was er die bekende natuur journalist Ron Lodewijks van het BD aanwezig .  De andere aanwezigen waren allen belanghebbenden van natuurmonumenten ,de vergistingsfabriek , de rentmeester van die gebieden enz.

kortom een verhelderend verhaal  , ook al overviel het velen.

Ruud vann de Ven


21 november;

Wordt de gemeente Oisterwijk het woonlekkerland van brabant ?

De bouwplannen vliegen als warme broodjes richting de media, Reuselhof, KVL,Avang ,Mozaik en Pannenschuur buiten , met V.O.N. prijzen van ver onder de  €  185.000 V.O.N. het afschaffen van de prioritering werpt zijn  vruchten af doordat de vrije markt nu zijn werk kan doen. Grondeigenaren en projectontwikkelaars worden gedwongen met minder genoegen te nemen en ondanks die 2 % BTW verhoging volgt de nieuwbouw nu ook de waardevermindering van de huizen.
De Raad van Oisterwijk wordt nu beloond voor zijn doortastend optreden .
6 december zal de commissie debateren over wat "kansrijk" is en dan zal duidelijk worden welke projecten verder kunnen. Ook van U willen we graag weten wat U als een kansrijk project ziet en waarom ?  reageer naar [email protected] of naar [email protected]

20 november;

Algemeen belang zeer verheugd over principe besluit provincie.
Provicie neemt monumentale gebouwen over van KVL

Van de provincie kregen we zojuist het bericht dat het dagelijks bestuur van de provincie KVL heeft voorgedragen om maatschappelijk te investeren. Hiermee worden een van de grootste risico's door de provincie  overgenomen.  Zij nemen een heel groot deel van de monumentale gebouwen over  en gaan die samen met andere partners exploiteren.
Zoals het voorstel er nu ligt komt dat risico geheel bij de provincie te liggen. Wel heeft de gemeente nu het risico over de andere 8 ha. waar voorheen de provincie voor 5 milj. risicodargend mee deed. Laat duidelijk zijn dat AB heel content is , omdat wij de exploitatie van de monumentale gebouwen door de gemeente niet zagen zitten. De rest zal al moeilijk genoeg zijn. Sinterklaas is nu wel heel vroeg.
persbericht provincie.
Bericht  op OisterwijkNieuws17 november;

Algemeen Belang boos en teleurgesteld over zwembad.
De politiek moet zich schamen dat ze niet in staat zijn bepaalde zwemfuncties te kunnen behouden

10 jaar lang roept AB al om de sporthal met zwembad te verhuizen naar den Donk, maar de coalitie had het te druk met het laten verloederen van Oisterwijk door zijn ecologisch onderhoud.
Toen stonden de projectontwikkelaars te springen om de locatie de Leije te mogen ontwikkelen.
Jaren lang roept AB al, om eens te kijken naar de exploitatie van het Staalbergven en wederom tegen dovenmansoren. Bij de behandeling van de bouw van de brede school de Bunders hebben we nog aangedrongen om die gymzaal van € 1.000.000 daar niet te bouwen en dat geld te besteden aan een nieuwe sporthal op den Donk, ook daarbij vonden we geen gehoor.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 heeft AB al aangegeven, dat door veel te dure Brede scholen, er geen geld meer is voor ontwikkeling van de jeugd na die schooltijd. Laat wel duidelijk zijn dat ook AB voor de nieuwe brede scholen is, maar een verdubbeling van de bouwkosten, duidt op financieel wanbeleid waar we nu mee geconfronteerd worden.
10 tot 25 milj. zijn de laatste 7 jaar opgegaan aan tekorten op de exploitatie. Kortom de reserves zijn uitgeput. Nu moet het zwembad dicht en straks volgt de bibliotheek en cultuurcentra. De verenigingen krijgen 30 % minder subsidie. Deze zware bezuinigingen waren zo hard onnodig geweest als deze coalitie tijdig de tering naar de nering gezet had en al in 2008 was begonnen geleidelijk te bezuinigen. Nu is de kas leeg en zit Oisterwijk financieel aan de grond.

De zwemfunctie is geen taak meer voor de gemeente zegt het college en wil er dan ook geen euro meer aan uitgeven, met andere woorden wij doen de deur op slot en zoek het maar uit.

Algemeen Belang en Ook de PGB zijn op zoek geweest naar middelen om dat zwembad met en zonder particuliere inbreng voor bepaalde zwemfuncties open te houden. Het college wil maar niet begrijpen dat, zo een zwembad leeg te laten staan ook kapitaal vernietiging is. Privatiseren kost nu eenmaal ook geld.

In de bijlagen vindt U de inbreng van Algemeen belang :
amendement zwembad.
cijfers zwembad Staalbergven.

Brief Reuma patienten

reacties op OisterwijkNieuws

16 november;

Ondernemend Moergestel bezorgd en ge�rgerd.


Bij brief van 9 augustus jl. heeft Ondernemend Moergestel aan u zowel haar bezorgdheid, als haar ergernis uitgesproken over de gang van zaken rondom de herinrichting van het Sint Jansplein. De ergernis betrof het feit dat de inbreng van de winkeliers in de klankbordgroep
werd genegeerd en het feit dat gedane toezeggingen niet werden nagekomen. De bezorgdheid betrof, zoals u begrijpt, de vrees dat het centrum van Moergestel in de komende decembermaand verstoken zou zijn van feestverlichting en parkeergelegenheid op het Kerkplein.
Lees meer in brief van Ondernemend Moergestel 

reactie op Oisterwijknieuws

15 november:

persbericht i.v.m. aanmelding amendement en motie;

Behouden zwemfunctie;
Algemeen belang  zal de komende raadsvergadering 1 amendement indienen i.v.m. het tijdelijk behouden van een beperkte zwemfunctie bij de Leije .
Dit ter overbrugging van de verplaatsing van de hele Leije, dus incl. sporthal en een zwembad naar den Donk. De middelen ter dekking van die overbruggingskosten o.a. te halen uit de exploitatie van het Staalbergven , door deze zwemgelegenheid af te bouwen tot een natuurbad.

Uitstel verplaatsing v.d. Reebok

Algemeen Belang verzoekt het college om in de gesprekken met Natuurmonumenten over  Groot  Speijck  , de ontruiming in 2017 van camping De Reebok aan de orde te stellen.

Daarbij Natuurmonumenten te verzoeken de ontruiming in 2017 van De Reebok in heroverweging te nemen en met de beheerder de mogelijkheid te onderzoeken voor een mogelijk uitstel van 20 tot 25 jaar om zijn camping te ontruimen en te verplaatsen.

In de bijlage zit een notitie van de Reebok zelf.  

 
14 november;

Agenda Raadsvergadering van 15 november.

incl. alle onerliggende stukken

 10 november;

Drijft Oisterwijk de “SPOT” * met zich zelf.

In Oisterwijk heeft dit weekend het Nederlands kampioenschap “ stadsomroeper” plaats gevonden; een leuk item om Oisterwijk weer eens landelijk op de kaart te zetten. Het omgekeerde gebeurde echter, omdat het evenement op voorhand (dus zonder dat men wist of er �berhaupt overlast zou zijn)  van de gemeente een uur stil gelegd moest worden vanwege een huwelijk in het Raadhuis. Buiten op de Kiosk moest het dood stil zijn, volgens de organisatie werd hier zelfs door de politie op gecontroleerd.

Ik kan me in de +/- 8 jaar dat ik in de raad zit niet herinneren dat de vergadering geschorst is voor geluidsoverlast van buiten.

Het is nog veel erger, dit is een gemiste kans. Als de organisatoren en de gemeente even overleg hadden gehad, hadden deze landelijke dorpsomroepers voor het gemeentehuis het huwelijk luidkeels kunnen aankondigen bij aankomst van het paar, feestelijker kan het niet.

Laat een ding duidelijk zijn: de promotieclub voor het komende centrummanagement heeft nog veel werk te doen.

Wij wensen dit huwelijkspaar een heel goede vaart, met hopelijk een saamhorigheid die Oisterwijk nu nog mist.

*Stichting Promotie Oisterwijk in de Toekomst (SPOT) is een ongeveer vijf jaar geleden opgerichte stichting, waar de gemeente ook best veel geld in gestoken heeft , maar nu al een paar jaar op een laag pitje staat. Tot nu toe dus met weinig resultaat.

Algemeen Belang feliciteert Hein de roeper met zijn kampioenschap.

zie ook artikel op Oisterwijknieuws

via facebook laat SPOT weten:Vandaag is het 10-11-12, een mooie datum en is het in Oisterwijk ook een mooie datum om te trouwen (  is dat niet toevallig)

9 november;

Er komen 2 windmolens langs RW 58 in de gemeente Oisterwijk.

De raad van state heeft alle bezwaren tegen het realiseren van windmolens langs de RW 58 verworpen , RWE plaatst nu zowel in Oirschot als in Moergestel windmolens.
zie besluit raad van state over
het “Windpark Kattenberg-Reedijk”

8 november;

Wat is er toch aan de hand met het insaidgebouw?                                       
insaidi                                                                       In

Insaid is al 25 jaar het slachtoffer van een knellend, star en discriminerend  beleid van de gemeente Oisterwijk over perifere detailhandel ,voor die omgeving . Kijk maar naar de andere kant van de Heusdensebaan , daar kan wel van alles .
In een van mijn eerste betogen , 7 jaar geleden , heb ik hier namens AB , hier al aandacht voor gevraagd . Door het andere politieke klimaat wat er toen heerste werd er in 2008 niks aan gedaan , toen kreeg ik van Ad van den Oort het stempel “bedrijvenpartij opgeplakt die de VVD rechts inhaalden”. Martien Mathijssen heeft hier herhaaldelijk overleg gepleegd met de huidige eigenaar, maar steeds gaf de gemeente niet thuis. Nu het betreffende pand weer in opspraak komt vind ik het apart dat ook juist Pro nu ook mee aan de bel trekt. Ondanks die vroegere tegenstelling zijn wij blij dat ook Pro dit nu inziet. Intussen is wel al heel dat Sprendelingen park ingevuld

Ik ben verder van mening , dat ongeacht van wie dit project ook mag zijn of wordt , dit wel een gelegenheid is , om dit na 25 jaar eindelijk eens op te lossen.Martien Mathijssen is hier dan ook volop mee bezig.
Het is tevens een signaal de bestemmingsplannen van onze bedrijfsterreinen die binnen kort voor liggen ook onder de loep te nemen.
Overal staat dat het bestemmingsplan conserverend zijn , met andere woorden er niets aan te wijzigen. Willen de bedrijven in Oisterwijk kunnen concurreren met de omliggende bedrijven in andere gemeentes , dan zullen we er een Pro actieve bestemming aan moeten geven die past bij de hedendaagse tijd en ons ook nu niet weer laten opscheppen voor de komende 10 jaar met een star vestigingsbeleid.

AB wil hier graag over van gedachte wisselen met de andere partijen om de gemeente tot andere gedachten te brengen.
Antwoord gemeente op vargen van Pro:

Ruud van de Ven


26 oktober.
Wethouder Rijnen stapt op en de fractievoorzitters nemen hun verantwoordelijkheid.

Donderdag 25-10-2023 kwam het bericht naar buiten dat Kees Rijnen stopt als wethouder van Oisterwijk.

Een persoonlijk drama voor Kees Rijnen;
Het opstappen van Kees Rijnen zit echt niet alleen bij het Bosrand dossier , de oorzaak zit veel dieper. De aanhoudende kritiek op zijn beleid bij diverse dossiers heeft zijn sporen achter gelaten , niet alleen bij hem , maar ook bij zijn thuisfront. Want vergeet niet dat het steeds maar negatief in de krant komen , wonden slaat bij je partner en kinderen. Daarom voor mij een persoonlijk drama.

De politieke kant dan;
Kort gezegd Kees Rijnen was een goedlachse en welwillende man die met de beste bedoelingen dit ambt op zich nam. Dikwijls zei hij tegen mij , Ruud ,dit is een droombaan , moet je ook eens doen. Waar Kees blijkbaar geen rekening mee had gehouden was het feit dat collegae en ambtenaren een wethouder kunnen maken of breken. Dat laatste is voor mij de echte oorzaak.

Een wethouder is helemaal afhankelijk van de juiste informatie.
Die “gebrekkige” informatievoorziening keert zich nu tegen de bewindslieden zelf. Diegenen ( de coalitie van PRO,VVD en PGB) die die “gebrekkige informatie voorziening” jaren lang hebben getolereerd om hun stokpaardjes kost wat kost te realiseren, worden nu zelf slachtoffer.
Jaren lang vecht AB al tegen de selectieve informatievoorziening van het college en/of organisatie. Bij het Lindeplein en andere bouwprojecten projecten , maar ook bij de realisatie van de nieuwe brede scholen werd het achterhouden en het bewerken (manipuleren mag ik niet gebruiken) van relevante informatie aan de raad ,niet geschuwd. Zelfs het staken tijdens een raadsvergadering door AB , om hier aandacht voor te vragen , bracht daar geen verandering in. De politiek mag zich dat dan ook aanrekenen.
Nu wordt het voor de coalitiepartijen ook te gortig.
PRO moest , gesteund door AB , kortgeleden een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur, om de juiste informatie naar buiten te krijgen ,wat uitmonden in een soap van geklungel van de organisatie.
Ook het terugdraaien van de priorisering van bepaalde bouwprojecten ,gesteund door
een grote meerderheid van de raad , stuitte op grote weerstand bij de organisatie en collegeleden, die dat niet onder stoelen of banken staken.

Conclusie:
Voor AB is het duidelijk Weth. Rijnen is het slachtoffer geworden van de geldingsdrang ,die in diverse afdelingen van de organisatie speelt en van onvoldoende steun vanuit het college tegen deze cultuur.
De brief aan de pers en AB ,van enkele weken geleden , waarin het college en de organisatie beweerden dat de aantijgingen omtrent de “gebrekkige” informatie voorziening , “telkenmale onjuist zouden zijn” , komt nu als een boemerang terug bij de ondertekenaars. Algemeen Belang krijgt zijn gelijk

hoe nu verder:
De fractievoorzitters van alle politieke partijen hebben vandaag gezamenlijk een verzoek neergelegd bij de raad om een verkennend onderzoek te starten naar de gang van zaken bij de informatievoorziening van het college richting raad en tussen college en organisatie.
Berichten opstappen  weth. Rijnen:
artikel BD   artikel Oisterwijknieuws    reactie OisterwijkNieuws
perberichten Onderzoek:
persbericht      raadsvoorstel    artikel BD    artikel OisterwijkNieuws

R.C.M. van de Ven
Algemeen Belang

24 oktober.

College faalt wederom in zijn participatie- en informatieplicht.
Afsluiting Rootven van 29 okt. tot medio december.

In Moergestel verscheen eind van vorige week het onderstaande bord op het Rootven:
bord rootven
  Niemand wist waarom en velen dachten dat het om
  aanpassing van het riool ging. Bij navraag bij de gemeente
  zou het gaan om de middengeleiders die aangelegd worden
  ten behoeve van de brede school aan de  Kloosterlaan.
  Het komt dan toch heel vreemd over dat na het
  vernietigend oordeel van VVN er geen enkele publieke
  mededeling is  gedaan richting de burgers van Moergestel en de indiener   Algemeen Belang over de aanpassingen aan de door Exante voorgestelde verkeersmaatregelen. Wat is er met dat VVN rapport gedaan? Algemeen belang heeft hierover een brief gestuurd aan het College en Raad
Die school staat voor veel Moergestelaren op de verkeerde plaats , maar dit is nu eenmaal een feit. Maar mogen ze dan verwachten dat na de aanfluiting van de inspraak bij die locatiekeuze en de fopspeen van de geheime klankbordgroep , ten minste inspraak mogen hebben hoe hun kinderen veilig naar school kunnen of is dat zelfs te veel gevraagd. Weth. Pieterse sprak laatst in zijn column over de 3 stromen die door de gemeente Oisterwijk stromen , waarvan een in tegengestelde richting , die van Moergestel en die zal na dit gebrek aan participatie en communicatie van dit college wederom aanzwellen.
Klik op onderstaande stukken voor meer informatie.

Eerste rapport Oranjewoud bij de locatie keuze
Rapport VVN mrt 2011     Begeleidend schrijven VVN mrt 2011
verkeersplan Exante   Rapport VVN van 23-12-2023  begeleidenschrijven VVN 26-11-11
Draaicirkel  Rootven    Draaicirkel Raadhuisstraat
Brief van AB van 11-1-2024      antwoord College op brief van AB.

22 oktober.
Algemeen Belang wil informatieavond over bodemverontreiniging AVANG terrein en omgeving.

Er is sprake van, ernstige bodemverontreiniging omdat ter plaatse van drie spots de interventiewaarde in de grond voor koper, asbest en zink wordt overschreden in een bodemvolume van 350 m3.
Daarnaast is de bovengrond licht verontreinigd met zware metalen en PAK en is het grondwater plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen.
De provincie heeft in 2010 de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging vastgesteld en heeft ingestemd met een saneringsplan.
Kortom  Alegemeen Belang  wil dus graag weten op welke wijze  en in hoeverre  dit wordt aangepakt. Een informatieavond voor de inwoners van Moergestel en als mogelijke toekomstige bewoners . Dit zou heel verhelderend kunnen werken , zoals dit ook gebeurd is  bij KVL. Algemeen Belang heeft hier een brief over aan het college geschreven. Zie ook de 
plankaart.

Het zou ook verhelderend kunnen werken als nu eens duidelijk wordt welke huizen en voor welke doelgroep en in welke prijsklasse bij AVANG gebouwd gaan worden.

12 oktober.

In Memoriam  Qriel van Dijk, Tilburg , 27-1-2024 / Oisterwijk, 11-10-2023

Na een kort ziekbed is ons ontvallen Qriel van Dijk  , AB lid en tevens onze webmaster.qriel
 Qriel was een gedreven persoon , eigenzinnig maar recht door
 zee. In Oisterwijk was hij vooral bekend als eigenaar van het
 Vogelpark met o.a. een aantrekkelijke vogelsafari .
 Naast vogels zaten er ook apen en kangoeroes. Helaas
 moest alles wijken voor de natuurontwikkeling. Dit heeft hem
 diep geraakt. Als kleinzoon van de oprichter van het Tilburgs 
 dierenpark zat de omgang met dieren hem in het bloed.
 Ondanks deze tegenslag zette hij zich in voor de VVV en sloot
 zich aan bij Algemeen Belang en koos bewust voor een lokale 
 partij  , waarin hij zich bleef inzetten voor de leefbaarheid,
 maar ook vooral voor de zwakkeren in de samenleving .
 Zijn onverzettelijkheid in deze , botste wel eens met de andere 
 fractieleden.
 Ik ,als fractievoorzitter, kon echter goed met Qriel door een
 deur  en we wisten elkaar aan te vullen waar nodig. Qriel heeft er voor gezorgd dat Algemeen Belang verreweg de beste politieke website heeft in de gemeente Oisterwijk.  Een van de grootste successen was wel zijn actie “Mooi Oisterwijk” waar burgers hun ongenoegen konden uitspreken over het aanzien van Oisterwijk en wat uiteindelijk geleid heeft tot de aanpak van dat aanzien door de gemeente. Dit was Qriel ten voeten uit ,er voor gaan.
Wat ik ,als medeverantwoordelijke voor de inhoud van de site , altijd erg gewaardeerd heb bij hem ,was het feit dat hij nooit “nee” zei , maar altijd “zou je dit wel doen manneke” een sein voor mij om er nog eens naar te kijken.
We verliezen in hem een heel gewaardeerde fractiegenoot en ik zelf een goede vriend.

Qriel heel veel bedankt namens heel Algemeen Belang en ik wens Caroline en zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

 Voor een persoonlijk reactie kunt U hier terecht !

 Voor een indruk van het levensverhaal van Qriel.

http://www.tilburgsdierenpark.nl/familiestamboom/Qriel%201.1.7.3/index%20Qriel.htm

http://www.tilburgsdierenpark.nl/beeksebergen/IndexBeekseBergen.htm


11 oktober.

Lindeplein naast filmplein nu ook soapplein.

Weer problemen bij en rondom het Lindeplein

C2. Lindeplein (JW)
Het college heeft besloten om na overleg met ontwerpbureau Bert Huls en de ondernemers de waterbanken in werkende staat te brengen en met de ondernemers en bewoners van het Lindeplein in verder overleg te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het plein te versterken.
Ambtelijke adviespunten:
1. de waterbanken te handhaven en in werkende staat te (laten) brengen;
2. In te stemmen met de aanpassingen van de waterafvoer en de kosten daarvan ten laste
van stedelijk water te brengen;
3. In overleg tussen gemeente Oisterwijk, ondernemers, bewoners en ontwerpburo Bert Huls de overige mogelijkheden nader te onderzoeken;
4. Een keuze te maken waar eventuele kosten geboekt kunnen worden omdat het krediet
voorhet Lindeplein al volgeboekt is
.

Algemeen Belang vraagt opheldering(zie brief )

korte terugblik:
2009:Raad doet een onerzoek naar de toch wel heel merkwaardige gang van zaken rondom de bebouwing van en nabij het Lindeplein en de verkoop daarvan.
2011:Gemeente neemt regie in eigen hand bij de inrichting van het Lindeplein.
2012: 11 okt. Diverse problemen rondom het Lindeplein (zie college besluit)

zie overzicht van brieven,artikelen en antwoorden betreffende het Lindeplein.

alle artikelen van het BD over het lindeplein en brieven van Algmeen Belang en de gemeente:

persbericht Nieuwsklok van 4-9-2023

artikelen OisterwijkNieuws:
http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/11/lindeplein-voorlopig-zonder-water/

http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/07/gemeente-is-trots-op-lindeplein/

http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/06/plaatsing-waterbanken-mijlpaal-voor-lindeplein/

10 oktober.

WAAR MOET HET NAAR TOE MET ONZE GEMEENTE ?

Al jarenlang vecht AB tegen het niet juist informeren en achterhouden van informatie door de gemeentelijke organisatie en/of   het college.
In een wanhoopspoging probeerde de gemeente het tij te keren door AB   in het beklaagdebankje te zetten en er van te beschuldigen geen nette woorden gebruikt te hebben richting de gemeente.
Nu echter ook de andere partijen zich beginnen te roeren over de belabberde informatie voorziening en dat beu zijn , komt
de uitspraak van de gemeente richting AB, dat die beweringen van achterhouden van informatie en het niet juist informeren van de raad “telkenmale onjuist zijn” geweest, toch in een ander licht te staan.
Terecht kopte het BD van woesdag “In Bosrand-dossier rollen waarschijnlijk geen koppen”. Daar had het woord "nog" beter tussen kunnen staan.
AB is het daar mee eens, omdat de kwaal veel dieper uitgezaaid is binnen de gemeente. Iets wat al bleek uit het Lindeplein onderzoek.

Kortom: Het moet breder worden aangepakt en aan de hand van een juiste diagnose , zal stevig ingegrepen moeten worden. Terecht staat ook op de website van Oisterwijknieuws.nl vermeld dat koppenrollen nu geen zin heeft, als er niet dieper naar het probleem gekeken gaat worden.

Bij een aantal raadsleden speelde dit probleem ook al langer, die wij als AB altijd openlijk uiten of al vermeld hebben.
Nu geen achterkamertjes, geen politieke spelletjes, maar met openheid zal het vertrouwen terug moeten komen , in het belang van alle inwoners van deze mooie gemeente Oisterwijk.

Zie ook de artikelen in het BD en op Oisterwijknieuws
5 Oktober.

College en organisatie klungelen er lustig op los.

De pers smult van de fouten die door de gemeente gemaakt zijn in de soap rondom de bosrandgelden en de huisvesting van de scouting. Zelfs de zo geheime brief (het advies van de accountant 
) is door een fout nu openbaar en alle risico's liggen op straat . (AB maakt alleen de vrijgegeven versie openbaar)
Algemeen Belang wil na dit geklungel , nu toch wel eens het naatje van de kous weten en ook inzage hebben in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van de bosrandlocatie en weten waarom die ontwikkelaar zo gul is geweest. In die anterieure overeenkomst staan de afspraken ,die de gemeente heeft gemaakt met de ontwikkelaar en wie voor welke kosten opdraaid.
Je zou bijna vergeten dat het om de huisvesting van de scouting gaat.


De bewuste overeenkomst  (gedeeltelijk zwart gemaakt)
artikelen in BD:  brief met zwart en  blunder gemeente
het artikel op OisterwijkNieuws


1 oktober:
Voorstel van Algemeen Belang
17 starterwoningen van € 168.000 V.O.N. bij Reuselhof.

De gemeenteraad heeft het bouwbeleid van de gemeente afgelopen donderdag aangepast. Dit houdt in dat kansrijke projecten die voldoen aan de woonvisie niet meer hoeven te wachten op KVL en AVANG.
Het plan Molenveldje is uitgesteld tot later.
Algemeen Belang strijd al jaren met steun van het CDA voor behoud van het Molenveldje. Heel veel inwoners uit Moergestel roepen al jaren , waarom het Molenveldje bebouwen als er nog zoveel plaats is in het centrum en bij Reuselhof.
Algemeen Belang heeft een studie opgesteld voor Reuselhof waarvan de projectontwikkelaar aangeeft dat het voor hen kansrijk is , met als uitgangspunt , dat ook de huizen die op het Molenveldje gepland waren nu bij Reuselhof gebouwd gaan worden. dus ook voor STEM
De andere politieke partijen hebben in het voortraject ook hun inbreng gehad en steunen dit project , omdat hier op korte termijn starterwoningen gebouwd kunnen worden. Hierbij wordt niet gewacht op of er voldoende verkocht is zoals elders. Totaal omvat dit deel van het plan 28 tot 30 woningen
meer weten zie hele plan Zie persbericht
platte grond Reuselhof


29 september:
 
Algemeen Belang krijgt zijn gelijk.

“Raad roept college tot de orde”

Afgelopen raadsvergadering werd duidelijk dat de raad bepaald niet tevreden is over de kwaliteit van de informatievoorziening van het college, iets waar Algemeen Belang al jaren over klaagt.

Het artikel in het BD, getiteld “College roept AB tot de orde”, komt nu toch wel in een heel ander licht te staan.
Over gebruikte termen kun je discussi�ren, maar de uitspraak van het college dat die beweringen “telkenmale onjuist zouden zijn” staat haaks op de werkelijkheid. Wij zijn daarom blij dat de raad het college nu op diverse fronten keihard tot de orde roept. Dat zal hard nodig zijn gezien de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. Op twitter gaf een raadslid van PrO de volgende verklaring: “Raad : weth. Rijnen 3:0”. AB maakt daar toch liever van “Raad : college 3:0”, want we hebben met een collegiaal bestuur te maken, dat gezamenlijk optreedt en met 1 mond spreekt.

In de bijlage zit de verklaring die Algemeen Belang tijdens de raadsvergadering naar voren had willen brengen.


28 september:

De gemeenteraad van Oisterwijk schrijft  geschiedenis door in te grijpen in het bouwbeleid van de gemeente.

De raad heeft zich unaniem uitgesproken om kansrijke bouwplannen die voldoen aan de woonvisie de ruimte te geven. Zo zal b.v. de locatie Reuselhof in Moergestel, maar ook andere kansrijke projecten de ruimte worden gegeven en is de prioritering ( het voortrekken van bepaalde bouwprojecten ) van de baan.

Verder zal bij bestaande projecten die maar niet van de grond zijn gekomen bekeken worden of die aangepast kunnen worden aan de woonvisie (b.v. de Mozaik in Oisterwijk). De woonvisie is een soort monitor die aangeeft welke soort huizen we wel en niet direct nodig hebben.

Met dit besluit wordt duidelijk invulling gegeven aan de roep van de bevolking van Oisterwijk en Moergestel om maatwerk te leveren en niet alleen uit te gaan van alleen de winstgevendheid van het betreffende project.

Deze besluiten hebben gevolgen voor alle projecten, dus incl. KVL en Avang die eerst een voorkeur behandeling kregen.

Met andere woorden iedereen zal stinkend zijn best moeten doen om de gunst van de kopers voor zijn plan en dat zal tot uitdrukking moeten komen in de kwaliteit, maar ook zeker van de betaalbaarheid voor de betreffende doelgroep.

Nadere informatie volgt.

Ruud van de ven


19 september:
Agenda Raadsvergadering van  27 september incl alle stukken.
 
15 september:
Gesol met de huisvesting van de scouting moet ophouden

Laten we beginnen met te zeggen dat Algemeen Belang het initiatief van PRO steunt om via de wet openbaarheid van bestuur de besteedbaarheid van de Bosrandgelden voor de verhuizing van de scouting ,boven water te krijgen. Veel burgers zullen zeggen , waar heb je het eigenlijk over.
Korte terugblik:
De scouting moest uit hun gebouw aan de Terburgthweg i.v.m. de bouw van de nieuwe brede school in de Waterhoef.  Je zou zeggen dan moet de gemeente ook zorgen voor een andere huisvesting , alleen daar treuzelt de gemeente al 3 jaar over.  Een van  de mogelijkheden was de locatie van de ponyrijders aan de Wolvensteeg , maar daar stak een burgerinitiatief van bewoners van de Wolvensteeg een stokje voor.  Voor die herhuisvesting van de scouting aan de Wolvensteeg mochten gelden worden aangewend , die beschikbaar waren gesteld door de projectontwikkelaar van de Bosrandlocatie aan de Gemullenhoekenweg voor natuurontwikkeling , waaronder een natuurhuis waar in o.a. de scouting huisvesting in paste.
Nu dat geen doorgang kan vinden , ging de gemeente er echter van uit dat dat geld ook voor huisvesting op Den Donk bestemd konden worden ,dit blijkt nu niet zeker te zijn. Deze informatie onthield de gemeente de raad.  Het gevolg is dat de kosten van de verhuizing nu voor rekening van de gemeente kunnen komen. De gemeente heeft dat geld niet voorhanden en moet dat uit de reserves(spaarbankboekje) halen. De gemeente wil publiekelijk geen duidelijkheid verschaffen. De gemeente staat nu wel toe dat raad en commissieleden die memo vertrouwelijk mogen inzien , maar ze mogen er niet over praten.

Van een wethouder mag worden verwacht dat hij de raad tijdig en volledig informeert. Naar onze mening is dat in deze zaak niet gebeurd.

Algemeen Belang ergert zich al jaren aan het niet voldoen aan de actieve en pasieve informatieplicht van het college , met als gevolg dat er later dan lijken uit de kast komen en daar is de raad niet blij mee. AB is heel blij dat Pro nu hier ook een initiatief in neemt en zal dit dan ook steunen.
zie ook:openbaarheid van bestuur


11 september:
Omgeving Molenveldje laat weer van zich horen!!
Moergestel geeft de strijd niet op.
molenveldje
 
In Oisterwijk maken ze van de molen een cultureel feest. zie artikel
In Moergestel verkwanselen deze prachtige entr� en speelpark. oproep


10 september:
AVANGen met sloop , nu de bouwvergunning nog.
Maadagmorgen mocht Weth. Rijnen de eerste sloop activiteiten van het AVANG gebouw uitvoeren. Daarna werd daar een glas champagne op gedronken en daarbij gaf Burgemeester duidelijk aan, dat er nu wel snel een bouwvergunning moet komen en bood zelfs zijn auto aan om die bescheiden naar het gemeentehuis te brengen. Op de vraag aan  weth. Rijnen waarom de den Top niet werd  gesloopt , gaf hij aan dat dit voorlopig nog niet zou gebeuren.
avang sloop1avang sloop2avang sloop 3avang sloop4

Klik op de foto om die te vergroten

9 september:
Wordt de scouting weer de dupe van een falende wethouder ?
Enkele jaren geleden moest de scouting verhuizen i.v.m. de bouw van de nieuwe brede school  in de Waterhoef.  Je zou dan toch zeggen dat de gemeente de plicht heeft te zorgen voor vervangende ruimte , maar in plaats daarvan zijn ze een speelbal geworden tussen projectontwikkelaar,de gemeente en de raad.  Hier mag je dus gerust spreken van een onbetrouwbaar gemeentebestuur.
Korte terugblik:

De bosrand locatie wordt opnieuw ontwikkeld.

Daarbij is afgesproken dat er +/- € 350 beschikbaar gesteld zou worden en is ook gebeurd voor herinrichting en het bouwen van een natuurhuis voor scouting ,ponyclub en INV.

Dit plan heeft op veel weerstand  gestuit bij de bewoners van de Wolvensteeg en gaat niet door.

Nu wil de gemeente dat geld gebruiken voor de huisvesting van de scouting op den Donk in het voormalige WSD gebouw.   

De gemeente wil daar een gedeelte van die bosrandgelden ( € 350.000) voor inzetten, maar die zijn geoormerkt door die ontwikkelaar. De wethouder gaf aan dat dat kon , maar bij doorvragen bleek daar nog niks voor geregeld te zijn. Door dit vooraf te zeggen zonder toestemming komt de gemeente wel in een heel onhandige onderhandelingspositie met de ontwikkelaar , want die zal er imogelijk ets voor terug willen hebben. Nu wil de gemeente die gelden uit de reserves halen en daar is de raad niet blij mee. Dat heeft de wethouder dus niet in die informatiebrief verteld. De gevolgen zijn dat de scouting nog niet goed vooruit kan.
zie artikel op Oisterwijknieuws.

Wij staan in dit geval vierkant  achter Ruud van der Star van fractie PRO

8 september:
Groen goud.
Enkele weken geleden stond er op onze site een artikel over Mooi Oisterwijk en hoe de gemeente de goedwillende burgers de stuipen op het lijf jaagt.
Het ging over het onderhoud van gemeentelijke stukken grond door burgers zelf. AB kreeg voor de raadsleden het blad "de groene stad" aangeboden van september. De inhoud van pag. 25 en volgende illustreerd wat ALgemeen Belang  bedoelde met die adoptieregeling in plaats van die overeenkomsten van de gemeente. Ik heb intussen begrepen dat ze bij de gemeente er ook anders over aan het denken zijn en roep het college daarom op om dit artikel als voorbeeld te nemen.
Oisterwijk wordt momenteel opgepoetst , maar is nog ver weg van die groene parel met een gouden randje. zie artikel Groene stad.

6 september:
Is een lastenverdeling via het woningbezit nog wel eerlijk ?

Het artikel in het BD van 6-9-2023 doet voorkomen alsof het peanuts zijn, door  € 300.000  te vergelijken met € 13.50 , maar de essentie is dat de OZB belasting  volgens de gemeente met 9 % wordt verhoogd en je huis in waarde daalt. Een huis bezitten  is al lang geen maatstaf meer van een bepaald besteedbaar inkomen en dus draagkracht en zeker niet in deze tijd waar veel huizenbezitters amper rond kunnen komen en hun hypotheek onder druk komt te staan.
Diegene ,die alle stukken goed gelezen hebben ,hadden kunnen zien dat het AB ging over de vraag of dit systeem nog wel past in deze financi�le situatie en waardedaling van huizen . Geen enkele partij in Oisterwijk weet beter dan AB dat Oisterwijk die € 171.000 niet kan missen , maar met nog verder dalende woningprijzen loopt dit systeem vast.
Met het huidige systeem worden de lasten eerlijk over de inwoners (huizenbezitters) verdeeld ,zegt de gemeente , maar klopt dit nog wel ?
Elke inwoner van Oisterwijk maakt gebruik van de gemeentelijke faciliteiten en infrastructuur, dan kun je niet blijven volhouden dat de kosten alleen maar worden afgewend op de huizenbezitters. Ook wij hebben de sociale huurders terecht willen ontzien en dat steunen wij nog steeds , maar hoe zit het met de andere inwoners van Oisterwijk?
Het kan nu eenmaal niet anders om eerst de bestaande situatie met zijn gevolgen in beeld te brengen.
 
artikel BD
artikel Oisterwijknieuws

4 september:
College zet eerste succesvolle stappen tegen verloedering in Moergestel.
Algemeen Belang roept al vanaf 2008 om het aanpakken van de verloedering in Moergestel en Oisterwijk. Nu zijn zowel aan het Rootven als aan de Schoolstraat goede resultaten bereikt , dit is een dikke pluim waard. Nu Den Top nog en omgeving en de KVL !!

schoolstr4schoolstr4 kl
 1. brief AB   
 2. antwoord college
 3. reactie AB
 4. antwoord college 
 5. foto serie van ingrepen in schoolstraat 4 (goed werk)
 6. behandeling commissie Algemene zaken    (6 sept incl. alle brieven en antwoorden)
25 augustus:
Algemeen Belang is zeer teleurgesteld over de plannen rondom het fietspad Haghorst-Moergestel.
Reeds een tiental jaren is de realisatie van dit fietspad aan de orde , waarbij ruime subsidiemogelijkheden voor handen zijn en waren. Zelfs het aanbod van Hilvarenbeek om de helft te betalen ,vond geen weerklank bij de meerderheid van de Oisterwijkse politiek.
Via de ruilverkaveling de Hilver is al een groot deel van de gronden verworven.
De schijnoplossing die nu aangedragen wordt doet geen recht aan het streven van Hilvarenbeek en Moergestel.
Het artikel in het BD zegt het treffend "geen fietspad, wel drempels" . AB had na bijna  8 jaar meer verwacht van een Moergestelse wethouder.
De opmerking dat het alleen wenselijk is voor het toerisme , moet in Hilvarenbeek toch wel heel vreemd overkomen. zie ook bd.nl/column-haghorst-moergestel

23 augustus:
Algemeen Belang is geschrokken van de extra OZB verhoging die de gemeente in petto heeft.
De gemeente int al enkele jaren OZB (onroerend zaak belasting) op basis van opbrengst.
Dit wil zeggen ,dat niet naar de waarde van de woning of onroerendgoed gekeken wordt,
maar naar de totale opbrengst en daar worden de tarieven op aangepast. Op dit moment gaan de tarieven jaarlijks met 2,25 % omhoog. De totale OZB opbrengst is voor Oisterwijk ongeveer € 5.000.000 en wordt jaarlijks verhoogd met 2,25%
Toen de huizenprijzen stegen was dit een gerechtvaardigde methode. Nu echter de huizen
dramatisch dalen pakt dit voor de burger wel heel nadelig uit, omdat je nu ondanks dat je
huis of onroerend goed in waarde daalt, je toch meer OZB moet gaan betalen.
De vraag is hoe lang kun je dit volhouden?

Nu is er nog iets gebeurd waardoor die OZB volgens het college nog hoger zal uitvallen.
Het rijk geeft aan de gemeenten geld om te kunnen functioneren en baseert dit op een
bepaalde rekenmethode (zie Raadsinformatiebrief) en is tot de conclusie gekomen dat
Oisterwijk gezien de waarde van het woningbezit nu € 171.000 minder krijgt.
Die mindering wil het college volledig doorbelasten aan de burgers via de OZB.
Algemeen Belang zet hier echter vraagtekens bij ,omdat die vermindering van het rijk
gebaseerd is op de waarde van de woningen en we nu dus 2 systemen door elkaar gaan
toepassen. Algemeen belang heeft daar vragen over gesteld. ( zie brief van Algemeen belang)
Als het voornemen van het college doorgaat betekent het in de praktijk dat de tarieven in
Oisterwijk alles bij elkaar met meer dan 12% zullen stijgen ten opzichte van de waarde van de woning.(zie voorlopig antwoord college)

22 augustus
Komt de ALDI er nu wel of niet in de kerkstraat ?
Het antwoord op de brief van Algemeen belang over dit ondwerp wordt door de gemeente ontwijkend beantwoord. OisterwijkNieuws komt tot de conclussie van wel. (zie artikel)
Algemeen Belang is echter van mening dat als dit laatste waar is ,de gemeente iets uit te leggen heeft. De kerkstraat is met drempels en andere fysieke maatregelen verkeersluw gemaakt en dan kan het toch niet zo zijn dat daar dan de vestiging van een supermarkt
bestemmingsplan matig mogelijk is.Algemeen belang heeft toch voor de zekerheid maar aanvullende vragen gesteld over dit onderwerp. (zie aanvullende brief)
In deze straat staan nog meer lege winkelpanden en zo ook in de Hoogstraat en daarom is voorzichtigheid geboden. We moeten wel voor ogen houden dat door de voorkeurspositie van de KVL deze panden ook moeilijk omgezet kunnen worden naar woningen.
AB hoopt niet dat door de KVL de verloedering elders in Oisterwijk de overhand krijgt, want dat kan niet de bedoeling zijn.

aldi1aldi2aldi3
           foto groter maken                          foto groter maken                             foto groter maken

19 augustus
Algemeen Belang steelt de show bij het pareltoernooi !!
Afgelopen zondag werd in Oisterwijk het jaarlijks 
Petanque tournooi gehouden en die dit jaar in het teken stond van Oisterwijk 800. Erick ten Brink had zich getooid als een schepen van 800 jaar geleden en ondanks de warmte hield hij dit vol.
Dat is nu echt Algemeen Belang , er voor gaan.

erick 1erik 2

18 augustus
aktie :
Mooi Oiserwijk ; de Voorste stroom.
Vraag je aan voorbijgangers, wat vind je van de voorste stroom , dan fronsen ze de wenkbrouwen en draaien zich om. Anderen zeggen ronduit "schande" weer anderen "er was ons toch iets anders beloofd." positieve opmerkingen hoor je niet.
 
Algemeen Belang heeft steeds aangegeven , dat je de natuur zijn gang moet laten gaan waar het past ,in een natuurgebied.
In de bebouwde kom en directe omgeving is die beleving van mooie natuur nu eenmaal  heel anders. Zeer veel burgers hadden toch een ander beeld bij die beloofde "kabelende , meanderende Voorste Stroom "  Ook de directe omgeving zou een wandelparadijs zijn , waar je kunt genieten van de natuur. De tuinen van de omwonenden steken schril af met de overkant . Kortom is dit wat Oisterwijk wil?
Algemeen Belang wil  ook van U weten wat u er van vindt, meldt dit via ons mailadres:
[email protected]

Klik hier voor een overzcht van foto,s         Hebt U veel betere (treffende) foto,s mail ze ons

vstroom1

 
16 augustus:
Weth. Rijnen weigert een (proforma) zienswijze in te dienen tegen NNP Kampina.

Algemeen belang heeft een brief geschreven aan het college en raad om zijn zorg uit te spreken over de plannen van waterschap de Dommel i.v.m. NNP Kampina.
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat het alleen om de Kampina gaat , maar ook de Locht, het Stokske en het gebied nabij de Heukelomsebaan en Landgoed Zonnewende zijn er bij betrokken.
Ook worden een aantal sloten geblokkeerd en andere die veel meer water te verwerken krijgen. Dit raakt de belangen van burgers en dus het bestuur van Oisterwijk.
Door geen zienswijze in te dienen zet het college zich , maar ook de Raad buiten spel.
zie brief AB en ook artikelen in  BD

brief Algemeen belang 
artikelen BD: 14 augustus en 16 augustus

16 augustus:
Inbreng Algemeen Belang molenveldje Moergestel Nieuws

Wij hebben begrepen dat de politieke partijen ook mogen reageren op de uitnodiging van Moergestel Nieuws over de bouwplannen van de gemeente op het Molenveldje.

Algemeen heeft zowel in de raad als daarbuiten duidelijk laten horen dat het bebouwen ,op deze wijze, een aanslag is op het aanzien van Moergestel en het meer een hype was van bepaalde politieke partijen dan noodzaak. Daarbij wil AB niet zeggen dat er geen woningen moeten komen voor starters , maar  dit kan ook elders opgelost kon worden. Het besluit dat nu genomen is , is aan de inwoners van Moergestel niet meer uit te leggen. Burgers mogen van een gemeenteraad verwachten dat besluiten worden genomen gebaseerd op inhoudelijke argumenten en zoveel mogelijk rekening houdend met de mening van burgers.
dit besluit voldoet daar absoluut niet aan en is meer gebasserd op een soort scoringsdrang
De volgende argumenten voeren wij nogmaals aan:
1. Meer dan 220 handtekeningen uit de directe omgeving en een grote meerderheid van de bevolking  van
   Moergestel is tegen dit plan.
2. Algemeen Belang en het CDA samen goed voor een dikke meerderheid van stemmen in Moergestel zijn
    tegen dit plan.
3. Het bebouwen van het Molenveldje op deze wijze ,heeft een heel grote negatieve invloed op het aanzien
    van Moergestel.
4. De vraag naar de daar geplande woningen ontbreekt totaal. STEM, de club die dat zo graag wilde, heeft
    amper nog leden.
5. De financiele omstandigheden en die van de hypotheken is dermate verslechterd , dat dit voor starters niet
    haalbaar meer is. Tevens heeft de overheid zijn ondersteunende regelingen ingetrokken.
6. De opmerking van weth Rijnen ,dat de woonstichting Leijstromem de niet verkochte huizen zou
    overnemen is nog steeds niet bevestigd. Verder geeft de woonstichting aan alleen budgetneutraal nog te
    willen investeren , met andere woorden ze leggen niks meer bij.
7. De projectontwikkelaar van Reuselhof heeft duidelijk aangegeven de geplande huizen van het
    Molenveldje  bij Reuselhof  te willen  bouwen . met andere woorden de noodzaak is weg .
8. De ontwikkelaar van het AVANG terrein , Woonwijze is hier juist naar toe gehaald om sociale woningen
    te realiseren , maar daar hoor je op dat gebied niets van.
9. Bouwen bij AVANG en Reuselhof en Ermelindushof stopt de verloedering en op het Molenveldje neemt
    die toe.

Dit zijn enkele opmerkingen van Algemeen Belang

15 augustus:
Gemeente omarmd suggestie over onderhoud reststroken.

Onze Brief aan het college van AB , over die gebruiksovereenkomsten krijgt weerklank
ook bij de gemeente.
Hoewel er officieel nog geen antwoord op gekomen is , komt de gemeente wel met
een reactie op Oistwerwijk nieuws. Ook het BD bestede er vandaag (15 aug.) ruim aandacht aan.
Algemeen Belang vindt het wel jammer dat de gemeente het doet overkomen dat ze dit nu in eens zelf bedacht hebben. Dit geldt eigenlijk ook voor onze actie "mooi Oisterwijk"
De gemeente zou zijn oor veel meer bij de burgers en de opposite te luisteren moet
leggen en ideeen  uit die samenleving waarderen, dan zou er veel burgervriendelijk en efficienter bestuurd kunnen worden.Zoals AB al eerder heeft aangegeven
is een mentaliteitsomslag bij college en organisatie in deze broodnodig.
Laat een ding duidelijk zijn , we hebben elkaar hard nodig in deze moeilijk tijden


15 augustus:
Waterschap de Dommel kan zijn gang gaan en gemeente kijkt toe.

Op de kampina , maar ook in andere delen van de gemeente Oisterwijk moeten natte natuur parels ontstaan. NNP kampina heet het plan.
Om dit te bereiken moet de natuurlijk gang van de waterlopen geblokkeerd en worden omgeleid. Zo wordt o.a. de braakloop voorzien van diverse stuwen om het water te dwingen een ander loop te nemen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat voedselrijk water het Rietven kan bereiken. iedereen weet dat water altijd van hoog naar laag loopt en niet andersom. Dit gebeurd ook op andere plaatsen. o.a. rondom het Stokske en op landgoed Zonnewende . lees verder.
Meer weten ga dan naar: beknopt plan of ontwerpplan   
Aankondiging  in het waterschapsblad .              
Het hele plan kunt U downloaden via: Hele plan op site de Dommel.nl 

14 augustus: Moeten hier onze kinderen spelen ? Gemeente Foei !!!

speellocatie          speelplaats2
             foto gemaakt 2 juli 2012                                    foto binnen gekomen via twitter op 13-08-2023

13 augustus: Jammer dat je eerst moet klagen bij de ombudsman.

Een inwoner van Moergestel had een verstopte riool en liet dit onderzoeken door een bedrijf. De verstopping bleek bij de gemeente te zitten, om die reden vroeg hij aan de gemeente dat geld van het opzoeken terug. Dit werd afgewezen , maar toen de betreffende inwoner bij de ombudsman ging klagen , veranderde dat snel. Nu krijgen voortaan alle burgers maximaal € 100 terug van de onderzoekskosten , als de verstopping op gemeentegrond zit. Zie ook artikel op Oisterwijknieuws.

12 augustus: Gemeente jaagt goedwillende burgers de stuipen op het lijf.

De gemeente heeft overeenkomsten gestuurd aan burgers die een stuk grond van de gemeente in gebruik hebben of onderhouden. in die overeenkomst wordten woorden gebuikt als "gebruiksbelasting", "verantwoordelijk zijn"en als ze er het niet mee eens zijn het woord "ontruimen" Algemeen belang kan best begrijpen dat de gemeente wil weten wie zijn grond gebruikt en dat eigendom veiligstellen , maar om dergelijke zware middelen in te zetten tegen burgers , die een strook die naast hun huis onderhouden ,omdat de gemeente dit al jaren niet doet. In de handhavingverordening voor onderhoud van gemeente grond staat zelfs dat als je het niet goed doet , je daar aansprakelijk voor bent.
Dit is burgeronvriendelijk en staat haaks op de oproep van de gemeente in het kader van Groen en Heel om de gemeente te helpen met het onderhoud van het groen.
Algemeen Belang heeft hierover een brief gestuurd aan het college en raad ,met een suggestie daarbij hoe het beter kan. Hieronder een pakkende foto uit de Telstarlaan waar dit ook speelt. Onder de foto staan de links naar de onderliggende stukken. 

telstarlaan1

1. De gebruiksovereenkomst
2. Brief (aanmaning) aan een burger die gemeente grond onderhoud. (is niet de Telstarlan)
3. Brief handhaving particulier onderhoud van de gemeente Oisterwijk.
  (geadresseerde heeft toestemming gegeven)

10 augustus: Gemeente werkt constructief mee aan aktie Mooi Oisterwijk.

t is jammer dat de zand opslag aan de Akkerweg er zo verwaarloosd  uitziet met oude aanplakbiljetten pal naast de zwaluw villa.
KoDe afgelopen weken hebben diverse inwoners van Oisterwijk en Moergestel informatie aangeleverd die AB op de site heeft gezet in het kader van de actie “mooi Oisterwijk”. Ook het artikel in het BD van afgelopen week resulteerden direct in opmerkingen van burgers. Het artikel Op Oisterwijknieuws    waarin de gemeente aangeeft dat op diverse plaatsen het achterstallig onderhoud gaat aangepakt worden,  geeft aan dat het serieus wordt aan gepakt. De brief van de gemeente die AB kreeg over de aanpak van de Irenestraat  geeft een erkenning van het probleem aldaar.
Een prachtig voorbeeld is de opknapbeurt van de rotondes de afgelopen week ten opzichte van voorheen.  Hertom het gaat de goede kant op , een pluim voor de gemeente voor de snelle aanpak.
Dus medeburgers blijf ons foto’s en mails sturen over niet onderhouden en verloederde plaatsen. Het mailadres van de site van Algemeen Belang, [email protected]
U ziet het  de gemeente bekijkt elke situatie serieus.
                                                                       samen klein        groot boven                             Klik op de link voor te vergroten             groot onder                       zandopslag


3 augustus: Oisterwijkse ambtenaren weten niet waar ze het over hebben!
Onkunde en gebrek aan kennis maakt een inburgeringscursus geen overbodige luxe.
gg

30 juli: Mooi Nederland. Dit geldt nog niet voor Oisterwijk

ppl

28 juli: Mooi Oisterwijk Gevaarlijke Breukendreef.

Beukendreef 2011 en Beukendreef 2012  vlak bij de Coppele en ouderen soos Hier is dus niks gebeurd wel een mooie school ( de Coppele) maar de omgeving is verloederd en gevaarlijk!

pp
pl

 

 

 

27 juli: Mooi Oisterwijk! Irenestraat Rampstraat!

Hier enkele foto’s.
De trottoirs zijn onbegaanbaar zeker voor ouderen en de straat staat bij elke fikse regenbui onder water.Vermoedelijk is de riolering aangetast door de bomen. Dit allemaal door gebrek aan onderhoud.De bewonders hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente en kregen natuurlijk geen reactie.

mm poiu
t -p

24 juli: Mooi Oisterwijk!
Met dit plaatje ontvangt de gemeente zijn toeristen!
kl

rotonde

 

pp

18 juli:Nieuwe supermarkt in Kerkstraat.
Parkeerprobleem en een eeuwenoude eik wordt gekapt.
pl
Brief aan het college:
pp

14 juli: Het OM zegt: 'Je moet bij de burgemeester zijn'.
llp

12 juli: Moergestel weer genaaid!

Vroeger zouden de Moergestelnaren met strontkarren en dorsvlegels naar het stadhuis getrokken zijn om verhaal te halen, B&W tot de orde roepen en de wethouder een pak slaag geven.
Nu staat Moergestel ook op zijn achterste poten. Ze zijn het beu en roepen op tot verzet in de lokale pers.
Hoe is het toch mogelijk dat een gemeentebestuur (of een wethouder) zich zo vastbijt in een besluit dat geen enkel doel meer dient. De Moergestelse kiezers-meerderheid van de raad (CDA en AB) zijn tegen bebouwing van het Molenveldje. De woningen kunnen op een andere plaats beter gebouwd worden. De woonstichting meldt zich nog niet om mee te doen en doet geen toezeggingen aan de gemeente. STEM (de mensen die graag willen bouwen) melden zich niet. Alle argumenten om op het Molenveld te bouwen zijn discutabel. De berichten hierover worden gemanipuleerd! Wij roepen de bevolking op te reageren zodat wij ons kunnen voegen in de protestactie van Moergestel Nieuws.

Geef Uw mening:ppl

op

11 juli: Brandnetel speelplaats.
Ook hier weer langs de Stroom in het Centrum. Laat je kinderen netelblaartjes krijgen willen ze nooit meer naar de Stroom.

ppp

 

8 juli: Een brede kijk op de onwikkeling van het KVL terrein.
pl

8 juli: Gore Stroom!
Inwoners hebben hier ook ratten gesignaleerd! In het centrum van Oisterwijk.

pol6 juli:De Brandnetelfabriek
-Dat Is Snel!!!
ERG SNEL!
Binnen een dag heeft de gemeente, voor een klein gedeelte, de brandneteltoppen bij de fabriek weggemaaid. Nu de rest nog!
Het meeste staat er echter nog.
Het rapporteren van verloedring werkt dus wel!
Met dank aan Adje, (die er bij onze eerste opname bijstond).

Stuur uw melding met een foto naar: [email protected]

gisteren:

66

vandaag:

00

4 juli: De Brandnetelfabriek. meer foto's :kl

twpoivjs

De gemeente heeft een grootscheepse brandnetelkwekerij ingericht. Aan de Kasteelloop (Panneschuur) staat het resultaat (bijna 4000 vierkante mtr). Enige malen per jaar mogen schapen, nadat ze goed zijn bijgevoerd ( gewoon 'voer'staat er niet genoeg) de kwekerij bemesten zodat er nog meer brandnetels kunnen groeien.
Je zal er maar wonen!
Overigens is fietsen en er zonder brandnetelbulten vanaf komen schier onmogelijk. Het levert gevaarlijke manoevres op.

2 juli: Mooi Oisterwijk2012 .
Oisterwijk verloedert schreven wij vorig jaar en startten de actie 'Mooi Oisterwijk'. Het leverde erg veel reacties op van de inwoners over de mistoestanden in het onderhoud van onze gemeente.

pp

Dit jaar? Wij denken er het onze van, maar de 'schandplekken' zijn er nog steeds. Zie hier de foto van bewoners van de Vloet. Schande. Deze mensen hebben onze maatschappij opgebouwd en zorgden voor de basis van onze welvaart!

Wij nodigen de burgers uit om hun �openbare ruimte� probleem in te zenden met een foto en tekst. Wij zullen de gemeente vragen het probleem op te lossen. Als ze het oplossen krijgen ze uiteraard een pluim.

2 juli:
Oisterwijk over 80 jaar.
kl

28 juni: verkwanseling van de Scheerman levert maar een ton op.
Verslag van de Raadsvergadering:
lk
Ondanks slechte vooruitzichten zet de Gemeente door.
22

28 juni: Raadsverslag over het scouting voorstel.Wethouder heeft zaakjes weer niet voor elkaar.
kl
Vorige wethouder beloofde gouden bergen.
pp

 

 

27 juni: Oisterwijk landelijk nieuws.
mm
Integratie monument onthuld.
Geweldige promotie voor Oisterwijk! Buitenlands regeringsbezoek vastgelegd en verspreid door onze eigen Oisterwijkse media!!
kl

En van dezelfde bron meer landelijk nieuws:
Nol Havens op de Vloed met AZC Kinderen.
kl

21 juni:

Oisterwijk scoort zeer slecht ( 1,5 van 10) in publiekscontacten.
De uitslag van dit onderzoek sluit aan bij de opmerkingen die ook wij als Algemeen Belang van de burgers te horen krijgen.  Die zijn zeer ontevreden over de gemeente wat betreft bouwen en al wat de burgers daarmee te maken hebben.Andere afdelingen krijgen van diezelfde burgers een pluim. Zo zijn ze zelfs heel tevreden over het wijkbeheer.
De uitslag is zeer slechte PR voor Oisterwijk. Maar euh...daar hebben we toch een zwaar bezette PR afdeling voor?
hh

16 juni:

Oisterwijknieuws.nl zet ons nu al op de kaart
opVia twitter hebben wij ‘met een knipoog’ de vraag ontvangen of we met het woordje ‘ons’ in deze opmerking onszelf of juist de samenleving van Oisterwijk bedoelen. Wat ons betreft is de promotie van Oisterwijk een serieus en gezamenlijk onderwerp!
Hier onze visie, die zeker in relatie tot het artikel over Centrum Management van belang is:
Geen politiek!
Het feit dat AB veel vernoemd wordt op Oisterwijknieuws.nl heeft te maken met onze voortdurende stroom van berichten over het ongelooflijke geknoei vmet gemeenschapsgeld.
Dat staat los van onze visie op hun website en gelukkig ook los van de visie van hun redactie.  Met regelmaat stellen ze scherpe vragen en zeer terecht, ze plaatsen niet zomaar alles wat wij willen. Ze plaatsen overigens ook alle berichten van andere politieke partijen, als die iets inzenden.
Het gaat nu eens een keer dus niet over de politiek!

Waar gaat het dan wel over?
In relatie tot de promotie van Oisterwijk is de redactie van Oisterwijknieuws.nl in haar artikel veel te bescheiden. Het valt ons al enkele jaren op dat de website Oisterwijknieuws.nl, met haar veelal unieke en bijzondere kijk en aanpak, veel (en steeds meer) voor de Oisterwijkse samenleving betekent. Daarbij moet het enorm uitgebreide digitale netwerk in de regio niet worden onderschat en is er bovendien waar mogelijk aandacht via de landelijke pers. Dat initiatief kunnen wij alleen maar enorm waarderen!
In tegenstelling tot andere (gesubsidieerde) organisaties die soms ook goed werk verrichten maar vreemd genoeg opvallend minder aanwezig zijn en minder effect resulteren, vormt het medium 'oisterwijknieuws.nl' een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en de promotie van onze gehele Oisterwijkse gemeenschap.

Het succes van Oisterwijknieuws.nl komt volgens ons, naast het uitgebreide netwerk, ook door de aandacht voor alle facetten van onze samenleving. Daar waar anderen zich hoofdzakelijk beperken tot het ingezonden materiaal of de voorgekauwde berichten van de gemeente, komt hun website regelmatig met heldere visies en geven ze de burgers een stem. De site geeft een menselijke sociale  weergave van onze gemeenschap. Dit boeit zowel de inwoners als de recreant. Zowel kwalitatief als kwantitatief steekt deze website wat ons betreft met kop en schouders boven de rest uit
Dat mag best eens benadrukt worden.
Wat ons betreft zouden de budgetten van het komende Centrum Management, de reclamebelastingen die wij als gemeente bij de ondernemers gaan innen en die in het bewuste artikel worden besproken, voor een groot deel besteed mogen worden aan de regionale promotie van Oisterwijk in de gedrukte media in de regio. Een deel zou zeker ook ten goede moeten komen aan de ondersteuning van juist deze eigen Oisterwijkse website die de bekendheid  van Oisterwijk steeds verder onder de (landelijke) aandacht brengt.
‘Oisterwijknieuws.nl zet ons nu al op de kaart’, wij bedoelen: ‘Oisterwijknieuws.nl zet de gehele samenleving van Oisterwijk nu al op de kaart!’

15 juni: Oisterwijk nieuws zet ons nu al op de kaart.
kl

op

12 juni:
Reactie van Algemeen Belang op De Oisterwijkse Woningramp.
kl


11 juni: De Oisterwijkse Woningramp.
Eindelijk zien we de resultaten van een ziek beleid.
io

pl

8 juni: AB zet gemeente communicatie onder druk.
kl

7 juni:
Marc schoenmakers erg geagiteerd bij actie Gemeentehuis.
km

6 juni: Bijzondere Oisterwijk promotie.
kl


5 juni:

2


Misleidende onwil gemeente met de Reuselhof bestemming.
Belangrijke brieven van Thebe nu pas boven water.
kl

4juni: Gemeentehuis bewaakt op nu.nl
.
kl

4 juni:
verslag van de raadsvergadering.
Ab vindt oefening van berouw beter.
kl


4 juni:n

Deze reactie staat als ingezonden stuk op een artikel over kunstgras voor de sportvelden op de website van Oisterwijk Nieuws. Denkt de burgerij zo over ons ambtenarencorps?

3 juni:
g Achterkamertjes.
Moet de reebok wel weg?
Komende maandag is er, na eerdere bijeenkomsten en verschillende uitingen in de media over de toekomst van de recreatieve gebieden in de gemeente Oisterwijk, een bijeenkomst met de raadsleden en het Oisterwijkse college (burgemeester en wethouders).  Deze bijeenkomst zou besloten moeten zijn, dit in tegenstelling tot de eerdere wensen om juist meer openheid en betrokkenheid aan dit onderwerp te geven. Het gebruik van beslotenheid en vertrouwelijkheid baart ons al langer zorgen en is wat ons betreft in veel gevallen een onnodig en ongewenst middel. Het zou de indruk kunnen wekken, hopelijk is het niet zo, dat hiermee bewust bepaalde partijen buiten spel worden gezet.
AB staat vooraan als het gaat om openheid en burgerparticipatie en had het graag anders gezien. Wij zien dan ook geen reden deze bijeenkomst achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar we willen wel graag het woord van de bevolking kenbaar maken tijdens dergelijke bijeenkomsten.
De partij PrO heeft aan ons laten weten geen besloten bijeenkomst te willen en weigert zelfs te komen als de bijeenkomst besloten blijft. Dit laatste past wat ons betreft niet in een volksvertegenwoordiging en staat ook haaks op het eerdere negeren van burgers, wat PrO ons inziens met regelmaat heeft gedaan. Het lijkt er op dat PrO het woord burgerparticipatie alleen gebruikt als het hen goed uitkomt.  Waar was hun burgerparticipatie bij de brede school in Moergestel? En waar zijn de 225 handtekeningen gebleven die Mevr. Bastiaan namens de politiek in ontvangst genomen heeft over het Molenveldje?
Wij hebben aan een groot aantal betrokkenen in het recreatieve gebied gevraagd wat de wensen zijn en gaan, in algemene zin, zoveel mogelijk de wensen van ondernemers, bewoners en recreanten verwoorden. Hierbij zijn wij tijdens deze bijeenkomst niet van plan om in te gaan op individuele projecten of plannen, maar willen we wel meedenken over de algemene recreatieve toekomst van de gemeente Oisterwijk en de recreatieve merknaam ‘Oisterwijk’, want die hebben we en daar mogen we trots op zijn!
Van het college  verwachten wij dat ze verdere concrete plannen uitwerken vanuit een actieve en intensieve betrokkenheid met- en instemming van omwonenden, recreatieve ondernemers en de raad. Daar gaan wij voor.
Tot slot zullen wij aandringen op een gedegen verslag van deze avond; zonodig zullen we zelf lopende deze week verslag doen van deze bijeenkomst.
Het moet immers geen achterkamertjespolitiek zijn…

28 mei:
4


Oisterwijkse Rekenkamer slaat de plank mis!
Lees hoe er aan miljoenenverschillen zomaar voorbij wordt gegaan.
lg27 mei:rVerslag van de raadsvergadering.
Hoe manipuleer je het resultaat van de jaarrekening?
jaarrekening

Inbreng discussie :

Ruud van de Ven
Evelien Roborg
Jan Jonkers

 

25 mei:Maarten Pieters nieuwe wethouder.
kl

24 mei:
 mm

Oisterwijk weer niet genomineerd voor Jongerenbokaal.

1 mei: herziening coalitieakkoord.
Geef uw mening. De rode draad van dit addendum gaat over het verbeteren van burgerparticipatie, want daar heeft het dikwijls aan ontbroken.
Duidelijk blijkt  dat “samen meer met minder” een illusie is gebleken en dan bedoel vooral het woord “samen” gezien het bovenstaande en of het meer is geworden mag ieder voor zich zelf bepalen. Dat het de komende jaren minder zal zijn weten we ook zeker.Wat ook zeker is dat je met moeilijke woorden als  addendum de burger zeker niet bereikt.

10 mei:
Moet Moergestelse woningbouw 10 jaar wachten op Avang?

2
Het antwoord van de gemeente Oisterwijk: Moergestel gaat 10 jaar op slot om AVANG (Woonwijze) de mogelijkheid te geven om zonder gezonde concurrentie te ontwikkelen.
Na 10 jaar wordt er gekeken of het bouwen door Avang(Woonwijze) voldoet. Daarna wordt bekeken of Reuselhof ontwikkelt kan worden en dat duurt dan ook nog 5 jaar.
De geschiedenis herhaalt zich.
Eerst mocht alleen de Bouwcombinatie bouwen de rest niet, nu is het Avang(Woonwijze). Duidelijk is ook dat Avang(Woonwijze) heel de behoefte aan woningen voor Moergestel opslokt voor de komende 10 jaar.
Wat nu met Avang gebeurt zal dan straks mogelijk ook gaan gelden voor Oisterwijk i.v.m. de KVL.

Ook daar zullen dus andere projecten op de langebaan geschoven worden zoals op de vrijkomende locaties van de brede scholen.
Duidelijk is intussen wel dat toen deze coalitie de bouw ging betuttelen het fout ging en nu wordt elke concurentie geboycot of uitgesloten.
Wij krijgen straks die woningen die passen bij de exploitatie van het betreffende project dus niks voor doelgroepen als starters alleen voor de portemonnee van de ontwikkelaars.
Wat de mogelijkheden van de leegstandswet zijn, zoals in de gemeentebrief voorgesteld, weet ik niet, maar 10 jaar verhuur door Thebe lijkt mij geen optie bij Reuselhof. Dus kan alleen sloop of verloedering het gevolg zijn.
Ruud van de Ven
Algemeen Belang

 

7mei:
Ria Peeters neemt afscheid van inlooppunt.

3 mei :
Gemeente beconcureert buurtsuper met textielcontainer
.
m
Zonder enig overleg gaat de gemeente een textielcontainer plaatsen tegenover Attent buurtsuper in de Pr.Marijkestraat in Oisterwijk. (zie foto.)

Attent supermarkt, van de familie Gillis, zamelt al decennia lang textiel en andere zaken in (zie foto.) Deels als milieu servicepunt deels als broodnodig onderdeel van hun exploitatie. Buurtsupers vervullen buiten de winkel ook een belangrijke rol als sociale ontmoetingsplaats vooral voor ouderen en dat ze dit ook nog aanvullen met milieuvriendelijke dienstverlening is zeer prijzenswaardig.

Hoe onbekend ze bij de gemeente zijn over de situatie ter plekke blijkt weer uit het feit dat bij navraag bij de betreffende ambtenaar hij/zij zelfs het bestaan van de buurtsuper niet kende laat staan iets wist over een textielcontainer die er al decennialang staat

De heer Gillis heeft op zijn vragen richting de gemeente nog geen antwoord ontvangen

De gemeente heeft de mond vol van goed buurtbeheer maar hier vallen ze duidelijk door de mand.

Algemeen Belang verlangt op zeer korte termijn een oplossing voor dit onzalige handelen. Broodroof door de gemeente kan niet door de beugel.

Ruud van de Ven
fractievoorzitter Algemeen Belang

25 april: Wijkparkje 'de Hoefkens' verkwanseld.
mDe gemeente verkoopt een deel van het wijkparkje (in de Hoefkens) zonder de inwoners, die daarvoor meebetaalden bij de verwerving, op de hoogte te stellen.
AB heeft hierover vragen gesteld aan B&W. Klik hier
Het is op zijn zachts gezegd een merkwaardige en slordige procedure die weinig respect toont voor de gemeenschap.

 

Wij hebben ook om een korte uitleg gevraagd en gekregen van de betreffende ambtenaar.Het antwoord:
De grond die aan de familie xxx is verkocht heeft de bestemming "verkeersdoeleinden". Onder deze bestemming valt het gebruik van de grond als openbaar groen.
Door de verkoop vervalt een gedeelte van het aanwezige wandelpad dat naast de woning van de familie xxx ligt. Dit levert geen bezwaar op omdat als alternatief voor dit stukje gebruik kan worden gemaakt van de Heistraat.Voor het gedeelte dat aan de familie xxx is verkocht wordt de bestemming verkeersdoeleinden bij de eerstvolgende algemene herziening van het bestemmingsplan Kom Moergestel gewijzigd in de bestemming "woondoeleinden".


Er wordt echter veel meer verkocht dan alleen dat voetpad.Collegebesluit 22 dec 2023 en gepubliceerd in week 52
19. Voorstel tot het verkopen van grond aan De Hoefkens in Moergestel Het college heeft besloten tot het verkopen van grond aan de eigenaren van een woning aan De Hoefkens in Moergestel.Ambtelijke adviespunten:De op bijgaande tekening aangegeven gedeelten, totaal groot circa 354m, van de percelen Moergestel, sectie A nummers 4696 en 4700 aan de heer en mevrouw xxxxx te verkopen ....enz.

24 april:
Oostelvoortjes op de barricade voor Reuselhof.
Onrust over wijziging bestemmingsplan kom Moergestel.
Klik hier en hier.
25 december 2013;

    kerst 1    kerst 2      kerst 3                                                                                                  

kop ab

KERST- EN NIEUWJAARSWENS
                                                                                   25 december 2013           

Geachte medeburgers,

In tijden met een negatief sentiment is het lekker makkelijk U geluk en voorspoed toe te wensen, maar die zijn echter niet voor iedereen weggelegd in deze tijd. Dit ga ik dan ook niet doen zoals vroeger.

Ik draai het nu eens om en vraag U aan ons uw wensen te uiten, zodat wij samen met U iets aan dat negatieve sentiment kunnen verbeteren. Dat is nodig, want van de overheid mogen we niet al te veel meer verwachten. De regering schuift af op de gemeente en de gemeente schuift weer af op de bevolking.
Kort gezegd: we moeten het samen weer opknappen. Zoals U mogelijk heeft gemerkt, heeft AB hier al een voorschot op genomen door samen met U op te trekken als zaken in onze gemeente niet goed verlopen of besloten zijn. De vele brieven, die ik namens U aan het college en raad heb gestuurd, getuigen hiervan.

De burgers zullen elkaar weer (meer) moeten gaan helpen. In kleine gemeenschappen was dit vanzelfsprekend. We waren op elkaar aangewezen in nood en tegenspoed. De tijden zijn echter veranderd. Jonge ouders moeten meestal allebei werken om hun woonlasten te kunnen betalen. Opa’s en oma’s staan voor de school, als die uitgaat, om de kleinkinderen op te vangen. De oudere generatie helpt zo de jongere. De realiteit leert echter dat het kantelpunt met rasse schreden naderbij komt, want het zolang mogelijk thuis moeten wonen, zal gevolgen hebben. De jongere generatie zal de oudere als mantelzorger of vrijwilliger ondersteuning moeten bieden. Maar lukt dat in de praktijk ook? Krijgt men de hulp die nodig is? AB wil zich daar de komende tijd voor inzetten.

Ik ga U nu echt niet vragen: “stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op AB.” Wel vraag ik u om te gaan stemmen op 19 maart en te kiezen voor een partij, die het de afgelopen 4 jaar volgens U verdiend heeft , door werkelijk voor de burgers op te komen.

Samen met onze voorzitter Jan Slaghuis wens ik U fijne feestdagen en een goed gestemd 2014 toe!

Ruud van de Ven                                                       Jan Slaghuis                                                              
Fractievoorzitter                                                       Voorzitter           

        klok 2bel1                                                                                                                             

24 december  2013;

Gemeente Oisterwijk dwingt "Stilte" af bij Oisterwijk on Ice.

De voorzitter van de ijsbaan heeft de geluidsinstallatie van Oisterwijk One Ice laten uitzetten , wegens geluidsoverlast zegt de gemeente.
de geluidsoverschreiding was minimaal en toch kreeg de organisatie van Oisterwijk one Ice een waarschuwing van de gemeente.
Toch wel heel jammer van zo een festifiteit. Ondanks dat de geluidsinstallatie onder begeleiding van een deskundig bedrijf was afgesteld. AB is wel heel benieuwd wat daar de oorzaak van was en waar die klacht dan vandaan kwam. Verder is gebleken dat elders in Oisterwijk de geluidsnorm veel ernstiger is overtreden zonder ingrijpen.

De reacties op facebook en Twitter liegen er niet om, kort samen gevat "Oisterwijk op zijn smalst" 

Zie hier ook het artikel op OisterwijkNieuws


15 december 2013;

Verslag van de raadsvergadering van 12 december.

Algemeen Belang laat van zich horen en overtuigt het college.

Er waren geen insprekers en dus kon de raadsvergadering op tijd beginnen. Dat dit geen garantie bood om op tijd klaar te zijn, bleek wel, want de vergadering eindigde om 23.45 uur.
Een aantal punten, die op de agenda stonden, was in de commissie al voldoende besproken en werd
als een A-stuk (met een hamerslag) besloten.

1.Het eerste bespreekstuk ging over de gebiedsvisie Achterste Stroom.
Duidelijk werd dat iedereen grote waardering had over dit burgerinitiatief. De discussie ging vooral overof de geplande bouwlocatie aan de Merodelaan (een zogenaamde Ruimte voor Ruimtelocatie) nu wel of niet ingevuld moet gaan worden. De bewonersgroep Wolvensteeg had bij de opstelling van de
visie bebouwing voor een voldongen feit aangenomen. Zie verder verslag.
zie ook inbreng Martien Mathijssen

2.Het raadsvoorstel over het Vervolg van ‘Oisterwijk aan Z’ ging over de vraag hoe het proces moet verlopen om antwoord te krijgen op de vraag naar de rol van de raad in een netwerksamenleving.
Die rol zal anders worden, als men meer wil overlaten aan de burgers. In de commissie Inwonerszaken had AB een concreet voorstel gedaan, dat door de andere partijen was omarmd. De raadsbehandeling kon daardoor kort zijn, want de raad hoefde alleen maar het advies van de commissie over te nemen. Ons raadslid Evelien Roborgh had hiertoe het advies van de commissie vertaald in een besluittekst (zie haar bijgevoegde inbreng). Toch nam de bespreking van het raadsvoorstel veel tijd in beslag,  Zie verder verslag.

3.Het raadsvoorstel betreffende een beleidsvisie op toerisme en recreatie was aanvankelijk een strijd van AB tegen de rest. AB stelde voor om deze beleidsvisie, die richtinggevende uitspraken bevat voor de komende 5 jaar, niet vast te stellen maar voor kennisneming aan te nemen. Dit om over het graf regeren te voorkomen en het volgende college en de nieuwe raad niet voor het blok te zetten. Dit was tegen het zere been van de raadsvoorzitter , die aangaf dat nu nog niet kon stoppen met besluiten.
AB hield vast, want daarbij kwam nog dat AB het wel vreemd vond dat dit college 6 jaar lang het toerisme, toch de belangrijkste inkomstenbron van Oisterwijk, letterlijk links heeft laten liggen en aan zijn lot heeft
overgelaten en nu ineens zoveel haast had.
Met de visie op zich kon AB nog wel leven, maar zie verder verslag;
Zie ook inbreng Jan Jonkers

4. De rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over de resultaten van gemeentelijke samenwerking of uitbesteden van werkzaamheden, waarin het gaat over effectiviteit en effici�ntie. De titel is “zelf doen, samendoen of uitbesteden”. De conclusies van het rapport zijn op diverse punten
vernietigend. Het heeft onze gemeente tonnen gekost. In de commissie heeft ons lid Jan Slaghuis aangegeven dat dit duidelijk het gevolg was van een slecht geordende organisatie. Tegen dit
fenomeen vecht AB al jaren. Dit werd echter door het college van de hand gewezen. Het college deed de zaak af met de mededeling dat het de aanbevelingen uit het rapport overneemt. Het verzoek van AB om samenwerkingsovereenkomsten voortaan eerst door de auditcommissie te laten beoordelen, gezien het oordeel van de rekenkamer, vond bij de andere partijen geen gehoor. Zie inbreng Jan Jonkers

5. Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied. De Raad van State heeft een aantal besluitenvan de raad m.b.t. het bestemmingsplan buitengebied afgekeurd; deze moeten of veranderen of anders gemotiveerd worden. Het raadsvoorstel bevatte de uitgangspunten voor deze zogenaamde correctieve herziening.
Daarnaast werden zaken, die door het college niet goed ingevuld waren, door de raad gecorrigeerd.Zo was een bouwlocatie toegewezen nabij het Stokske op het perceel naast het gildeveldje, waar regelmatig ook behendigheidsspellen gehouden worden. De eigenaar had verzocht een huis te mogen bouwen naast het pand van Zandstraat nummer 3. De gemeente had deze bebouwing echter aan de andere zijde van het gildeveldje gepland. Een amendement van PGB om dit recht te zetten,was medeondertekend door AB, VVD en PrO en werd dus aangenomen. Hiermee komt mogelijk een
einde aan het getouwtrek m.b.t. de afspraken van Markant Brabant i.v.m. de afsluiting van de vanTienhovenlaan. zie verder verslag
 
6.Het vastleggen van de rioolheffing. De raad heeft ooit aangegeven dat de kosten van het riool dekkend moeten zijn. Die kosten worden bij de gebruikers in rekening gebracht op basis van het watergebruik. Hiervoor is indertijd een staffel vastgesteld, waarbij het verschil tussen de eerste
staffel ( max. 100m3) en de tweede (102 tot 250 m3) nog al groot is, doordat trendmatig alles met hetzelfde percentage wordt verhoogd. Het verschil tussen staffel 1 en 2 is +/- € 150. AB heeft al in
een eerder stadium ( 2 maanden geleden) gevraagd dit verschil te middelen door er een staffel tussen te voegen, maar dit werd door de wethouder afgewezen met de opmerking dat het waterschap dit niet kan verwerken.
Het college kwam met een voorstel om de kosten te dekken door alleen de eerste staffel te verhogen met € 30 per jaar. AB heeft daar toen onmiddellijk een brief over aan het college gestuurd dat dit zo
niet kon, zeker gezien het feit dat het Rijk ook al een lastenverzwaring van €30 per aansluiting opgelegd heeft. (Zie de brief van AB en het antwoord daarop). Toen de commissieleden dat ter ore
kwam, waren zij ook van mening dat dit een te grote lastenverzwaring opleverde. zie verder verslag
 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat AB ook vanuit de oppositie constructief meewerkt om Oisterwijk ordentelijk te besturen door de voorstellen inhoudelijk te benaderen en niet de onderwerpen politiek te beoordelen, maar op kwaliteit. Dat is iets wat AB met uw steun straks in de coalitie ook graag wil blijven doen.14 december 2013;

OisterwijkNieuws boos op politieke partijen

OisterwijkNieuws heeft stevig uitgehaald richting politieke partijen , omdat zij weigerde materiaal aan te leveren voor een kieswijzer die OisterwijkNieuws had opgezet. Dit verdiend echter toch enige uitleg.
Diverse partijen hebben alles nog niet op een rij staan , zoals partijprogramma en zelfs hun kieslijst. Om iedereen de gelegenheid te geven dit alsnog te kunnen doen hebben de lijsttrekkers besloten pas begin januari 2014 met dat deel van de campagne te beginnen. 
Het zou ook geen goed advies zijn van die kieswijzer als de helft maar
meedoet. Kortom ik ben van mening dat hier de drukte van beide partijen een rol hebben gespeeld. Wij gaan er maar vanuit dat de soep niet zo heet gegeten wordt zoals die opgeschept is en dat er straks een gedegen advies uit de kieswijzer rolt.

Ruud van de Ven


!2 december 2013;

Het is wederom gelukt om de overdekte ijsbaan in Oisterwijk te realiseren.
ijsbaan1 ijsbaan 2
Ook dit jaar is de ijsbaan weer tot stand gebracht, een evenement dat samen met gemeente,ondernemers en vrijwilligers tot stand is gekomen. Het is daarom zo jammer dat een politicus dit afschilderde als een tentenkamp . Deze ijsbaan is nu een duidelijk voorbeeld van Oisterwijk aan Z . AB wenst de organisatoren dan ook veel succes , maar ook vooral waardering voor hun inzet.
Voor meer informatie of live beelden klik hier


12 december 2013;

St Jansplein mogelijk voor kerst klaar.

Het college heeft in haar antwoord op vragen van AB naar aanleiding van uitlatingen van het college dat het plein pas half januari  klaar zou zijn geantwoord. Zie antwoordbrief. AB heeft in haar brief ook duidelijk gevraagd om meer stratenamkers aan het werk te zetten en hier hebben ze gehoor aan gegeven.  Jammer dat het college in de zelfde brief aangeeft dat de ongerustheid dus ongegrond is.
AB wil het college er aan herinneren dat Moergestel nu al meer dan een jaar met dit onafgewerkt plein zit en al twee jaar zonder sfeerverlichting zit rond de kerstdagen in het centrum en dan nog maar niet te praten over die half afgezaagde bomen rondom het plein .

29 november;

Veel werk aan de winkel na 8 jaar Pro, VVD, CDA en PGB bestuur.

Tijd dat Algemeen Belang aan het roer komt;
 
Niet Goirle, Hilvarenbeek of Oirschot, maar Heeze is het leukste dorp.

De parel in het groen komt zelfs in het rijtje niet voor , tijd voor een andere en betere aanpak en bestuur.

27 november;

Ruud van de Ven herkozen tot lijsttrekker van Algemeen Belang.

ruudTijdens de druk bezochte ledenvergadering van Algemeen Belang in de Bosfazant te Moergestel, is  de huidige fractievoorzitter unaniem ,wederom gekozen tot lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ook de lijst met kandidaten is aan de leden voorgelegd en unaniem vastgesteld. Opvallend is daar de stevige inbreng van uit de kern Oisterwijk met Harrie Mars� en Peter Smit en niet te vergeten Ingrid Tempels uit Heukelom.
Zie persbericht
Tijdens deze vergadering werden ook de speerpunten ,die zullen dienen als basis voor het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het programma zelf zal in januari 2014 worden goedgekeurd.


26 november;

Verkoop en presentatie "Park Heerengoed"een groot succes.

Afgelopen zaterdag vond bij het voormalig bejaardenhuis Reuselhof de publieke presentatie en inschrijving plaats voor de daar te bouwen 36 woningen waarvan 17 onder de € 185.000 van 400 m3 en 90 tot 110 m2 oppervlak, waarvoor tevens een starterlening mogelijk is. Een week eerder was er al een presentatie voor omwonenden. Totaal kwamen er +/- 360 bezoekers waarvan er 165 zich hebben laten inschrijven. Voor de starterwoningen komen uiteraard eerst de starters uit de gemeente Oisterwijk in aanmerking en daarna anderen belangstellenden. de andere woningen en de vrije bouwkavels ( zie prospectus) komen vrij op de markt. De compleetheid van de woninging werd erg gewaardeerd , omdat al deze huizen sleutelklaar worden aangeleverd incl. volledige keuken en douche en vast trap naar de bovenste verdieping. Dit in tegenstelling tot andere projecten waar casco-plus woningen worden aangeboden.
De inschrijving is open tot zondag. ( zie prospectus)
ALgemeen Belang ,als trekker ,is bijzonder blij dat dit project gezamelijk met de andere politiek partijen van Oisterwijk als kansrijk project is mogelijk gemaakt.  Mogelijk kunnen andere projecten ook door de politiek worden geadopteerd en zo worden ingevuld aan de vraag van de markt , met een speciale plaats voor starters en senioren. 

25 november;

OisterwijkNieuws een voorbeeld voor andere gemeenten.

De formule van OisterwijkNieuws kan een voorbeeld worden voor andere gemeente om laagdrempelig en onafhankelijk de burgers van informatie te voorzien. Lees verder:
Zie link Provincie:

22 november:

AB laat zich op Durendael duidelijk zien:
Algemeen belang heeft zich uitgebreid gepresenteerd tijdens de politieke dag op Durendael , waarin de leerlingen zich kunnen uitspreken over hun politieke voorkeur.
 foto 1 durendaeldurendael 2


16 november;

Sint komt per boot naar in Moergestel

Zaterdag 16 november is de Sint per boot aangekomen in Moergestel. Hij werd ontvangen door heel veel kinderen ,ouders en opa's en oma's.
sint 1
sint 2sint 3sint 4


15 november:

Weer aanrijding op fietspad bij Baerdijk

AB heeft al diverse malen aangedrongen om daar extra aandacht te vragen voor die gevaarlijke situatie, doormiddel van haaientanden en een aandacht drempel. voor de actuele informatie:
Zie artikel op OisterwijkNieuws

14 november;

AVANG niet gebouwd volgens het bestemmingsplan.

Dat is de conclusie van het college en toch worden de bezwaren ongegrond verklaard. Door gebruik te maken van een de zogenaamde kruimelgevallenregeling wil het college dit bouwwerk alsnog legaliseren.

Zie antwoord op brief van AB

Zie reactie van college op bezwaarschrift van omwonenden

13 november;

Doorsteken bij st. Jansplein nu ook geschikt voor mindervaliden.

De doorsteken tussen Raadhuisstraat zijn aangepast en zijn nu ook begaanbaar door minder validen. het is alleen zo jammer dat zoiets niet in eens gebeurt  en dus vanuit de burger wordt  gehandeld.
Nu moest er eerst een andere instantie worden bijgehaald ,zoals VVN
om de wethouder te overtuigen. AB hoopt toch echt dat in de volgende raadsperiode beter naar de burgers geluisterd wordt.
De aandacht in de locale media hebben hier ook zeker aan bijgedragen.
Zie ook op deze site de artikelen van 3 en 25 september

Klik hier voor enkele reacties op facebook.

stoep ouddoorsteek nieuw
             doorsteek oud                                        doorsteek nieuw

12 november;

Zowel het college als de regering willen de kosten voor water gaan verhogen.

Deze verhoging van de  lastendruk vindt AB niet verantwoord , daarom is AB van mening dat naar het hele plaatje gekeken moet worden en niet naar alleen het gemeente deel.
De gemeente wil de rioolheffing gaan verhogen en de regering de belasting op water zelf voor de gezinnen met € 30 verhogen. De rioolheffing , die gebaseerd is op het watergebruik, moest volgens het college verhoogd worden en vooral met name de eerste schijf , die daarmee met +/- 30% steeg. De raad heeft echter besloten dat het college nog eens moet kijken of dit wel redelijk is. Het rijk doet er dus nu nog een verzwaring bovenop.
AB is dus heel benieuwd hoe het college hier nu mee omgaat en heeft daar dus een vraag over gesteld.

zie art op NU:

10 november;

Handtekeningen actie tegen sluiting overweg
Belanghebbenden en buurtgenoten hebben een handtekeningen actie georganiseerd voor steun bij het open houden van de overweg bij de Gasthuisstraat.  Zij zijn van mening dat de gevolgen van de door de gemeente voorgestelde sluiting grote nadelige gevolgen heeft voor de bedrijven en omwonenden in de buurt. Ook zal de Hoogstraat veel meer verkeer te verwerken krijgen. De gemeente heeft aangekondigd in het collegebesluit om te onderzoeken hoe deze overweg het beste gesloten kan worden. Dat is heel iets anders dan onderzoeken wat de gevolgen zijn Voor de omgeving en het centrum van Oisterwijk van zo een sluiting. Volgens het college moet die overweg dicht kost wat kost. Zoals laatst bij de behandeling van het KVL dossier bleek , habben ze die sluiting onderbouwd met losse flodders. Duidelijk is wel dat alleen Algemeen Belang zich duidelijk heeft uitgesproken tegen sluiting.
Het gaat niet alleen over de sluiting zelf ,maar ook over dat geluidscherm, waardoor Oisterwijk in 2 delen wordt gesplitst met als getto de KVL.
Uit het westend zijn ook al klachten gekomen van meer geluidsoverlast .

glscherm5
glscherm3

Hiermee bereik  je ook het tegendeel van  een KVL die aanhaakt bij het centrum.
AB wenst de initiatiefnemers dan ook alle succes toe.

Op OisterwijkNieuws staat een artikel waarin de adressen waar die handtekeningen lijsten liggen


8 november;

Scouting slachtoffer van falen Pro.

De voormalige wethouder van Pro stond
, dik 3 jaar geleden, trots in scouting tenue tussen de leden van de scouting . hezik scoout
  In december 2012  kopte Pro trots op hun    site "bouw souting nog steeds op koers". Dat Pro zich schuldig voelt is wel duidelijk , want onder leiding van hun coalitie en hun wethouder, zijn die beloften allemaal gedaan aan scouting en daar is nog maar weinig van terecht gekomen.
Zowel Pro,CDA en AB vroegen via moties aandacht voor het uitblijven van dat scouting home, de een met een bedrag , de ander met de boodschap  op 1 januari duidelijkheid. Intussen echter besloot het college wel om de huidige speelruimte van Pro maar vast in de verkoop te doen bij Moergestelseweg 17 , iets wat AB probeerde te voorkomen , maar weer was Pro niet thuis.
Na de soap over de bosrandgelden , is er maar nog weinig gebeurd en moet wederom weer een beroep gedaan worden op de reserves en dat moest weer voorkomen worden om met een opgepoetst plaatje de verkiezingen in te gaan. Dus scouting is de speelbal.
Het handelsmerk van deze coalitie is , van alles roepen en beginnen , maar op de invulling en afwerking moet je lang wachten.
Ik kan me best voorstellen dat de buitenwacht nu roept op OisterwijkNieuws: "verbazing over besluit scouting Oisterwijk

zie ook artikel op het BD

1 november;

Den Tob wordt  gedeeltelijk gesloopt , maar wat dan.
AB start actie “Sloop den Tob”


Nadat de gemeente op 27 augustus een brief gestuurd heeft aan de eigenaren van Kerkstraat 17( den Tob) waarin een last tot bestuursdwang werd aangekondigd als er niet aan de verloederde situatie van dit pand gedaan werd. Dit heeft geresulteerd volgens de gemeente , dat er een deel gesloopt wordt en de rest zowel boven als rondom ontoegankelijk gemaakt wordt voor onbevoegden.
De wet voorziet niet in het verplicht slopen , als het geen gevaar meer oplevert voor mens en omgeving.
Beoordelen op redelijke eisen van welstand kan niet , omdat de welstandsnota is afgeschaft. Er bestaat dus geen deugdelijke grondslag om aan te schrijven tot gehele sloop van het pand.

Zoals eerder gemeld is  de bouwvergunning ingetrokken en heeft de woonstichting haar deel gesloopt en er tijdelijk parkeerplaats van gemaakt. Zoals het er nu voorstaat zal er +/- de eerste 10 jaar niet gebouwd gaan worden.  
Moergestel kijkt al meer dan 10 jaar tegen deze bouwval aan en met nu nog eens +/- 10 jaar in het verschiet  verlengen de eigenaren deze schandvlek en dit alleen maar voor een beperkt fiscaal voordeel. AB heeft daarover een mail gestuurd aan een van de eigenaren.  

De eigenaren hebben echter gekozen voor een gedeeltelijke sloop en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden waarbij:

- Het achterste gedeelte met het platte dak volledig dient te worden gesloopt;

- De luifel aan de voorzijde van het pand moet worden weggehaald;

- Het dak volledig bedekt moet zijn;

- Het pand volledig ontoegankelijk wordt gemaakt voor onbevoegden.


AB doet een dringend verzoek op de eigenaren om alsnog tot gehele sloop over te gaan om het centrum een mooier aanzien te geven zoals de woonstichting wel gedaan heeft.
door tussen de fundering te bestraten kan b.v. het fiscaal voordeel gehandhaafd blijven.
De vrijkomende muur van het pand van van Velthoven zou bekleed kunnen worden.
 

Verder roept AB de bevolking van Moergestel op om dit streven te ondersteunen
via:  [email protected]

of op
 https://www.facebook.com/pages/Algemeen-Belang/592072824176254

of: https://twitter.com/Algemeen_Belang

 tob 1tob2


31 oktober;

Het rommelt in de dorpsraad. (update)

 
Dorpsraadslid Trees Verhoeven heeft van de andere bestuursleden te horen gekregen , dat zij niet meer welkom is in de Dorpsraad. De reden is “ dat zij daar niet in zou passen”.
Dit heeft de dorpsraad blijkbaar van de landelijke politiek afgekeken.
Zo ga je echter niet om met iemand die haar ziel en zaligheid in deze dorpsraad gestoken heeft en ook de animator is geweest van de klaar overs ( brigadiers) voor de kinderen van de Brede school , het OV oplaadpunt en de nieuwe bewegwijzering. Je zou toch verwachten dat een dorpsraad flexibel zou moeten kunnen omgaan met andere meningen en stromingen die er in Moergestel leven en respectvol moet omgaan met collega bestuursleden , ook al is die meer gedreven dan sommige anderen. 
AB hoopt toch echt dat die dorpsraad er voor iedereen is en blijft , ook al ben je lid van een politieke partij .

Ruud van de Ven

Wie naar MTV radio heeft geluisterd heeft vast kunnen stellen dat Trees Verhoeven het laatste jaar de Dorpsraad was , zij was het enigste actieve bestuurslid.
De opmerking van de voorzitter van de dorpsraad , dat de initiatieven niet vanuit de dorpsraad moeten komen maar uit de bevolking en daarom moest Trees weg.

Bij AB komen wekelijks klachten en opmerkingen binnen , bij de dorpsraad blijkbaar niet, Hoe zou dit dan toch komen ?

Zie ook artikel in het BD van 5 nov:
zie artikel OisterwijkNieuws van 6 november. ingezonden brief

29 oktober;

Doorsteken bij het st Jansplein worden verlaagd.

De gemeente heeft op het verzoek van AB om de doorsteken ook voor ouderen en mindervalieden toegankelijk te maken ,positief gereageerd.
Zoals U hebt kunnen zien in ons artikel van 25 september heeft AB VVN ingeschakelt om de klachten van ouderen en invalieden bij de doorsteken
te onderzoeken , omdat de gemeente elke klacht hierover wegwuifde.
Het advies van VVN loog er niet om en gelukkig heeft de gemeente hier nu wel gehoor aan gegeven.
zie vvn advies.
zie brief van AB hierover aan de gemeente
Zie antwoordbrief van de gemeente op ons verzoek.


28 oktober;

Weer 2 slachtoffers op het rode fietspad.
Hoeveel moeten er nog volgen voordat de gemeente iets doet
Van morgen zijn 2 leerlingen van Durendeal aangereden op het rode fietspad bij de Verwielstraat .
Kijk ook artikel van 24 oktober hieronder.

Kijk voor verdere berichtgeving hierover op:
artikel OisterwijkNieuws
artikel in het BD

24 oktober;

Gemeente doet niks aan onveilige situatie bij rode fietspad Baerdijk.

Uit een artikel in het BD van 24 oktober blijkt dat de gemeente geen raad weet met de onoverzichtelijke en onveilige situatie aldaar en doet dus maar niks , ondanks de vele meldingen. Wat heeft een oproep dan toch voor zin als je er niks mee doet ?
AB heeft op 4 , 7,16 , 19 sept. en 21 oktober hier al aandacht voor gevraagd. Ook heeft OisterwijkNieuws dit al diverse keren onder de aandacht gebracht. Diverse suggesties zijn al gedaan o.a. haaientanden en een aandacht hubbel vlak voor dat fietspad. Maar als het niet uit de gemeentekeuken komt is het blijklbaar niet welkom. AB heeft hier op 18 sept. bij VVN aandacht voor gevraagd , maar die geven aan dat er eerst een soort buurtcomit� gevormd moet worden. Wie meld zich aan bij AB, wij gaan U helpen.
zie antwoord van VVN.
zie ook artikel op OisterwijkNieuws

21 oktober;

Gemeente stuurt perbericht voor veiligheid vooral voor fietsers onder met motto Brabant nul verkeersdoden.

een goed initiatief!

Echter op 19 september vroeg AB hier al aandacht voor en toen werd alles gebagataliseerd zie antwoord van de gemeente op mail van AB , zeker over dat rode fietspad bij de Baerdijk en nu is het in eens een speerpunt zie persbericht.  AB is van mening  dat hier het spreekwoord  van toepassing is  "verbeter de wereld , maar begin eerst bij je zelf" 
AB adviseerd de gemeente wat beter te luisteren naar de burgers , dan hoeft AB niet steeds naar VVN om hun gelijk te krijgen.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws19 oktober;

"PGB duikt ( nu pas ! ) in het zwembad" kopt OisterwijkNieuws.

Het is wel te hopen dat daar dan nog water in zit !
Dit "nu pas" slaat volgens AB op het steeds achter de feiten aanlopen van PGB  , nu ook weer.
De wethouder heeft meerdere malen aangegeven  "geef mij € 100.000 , dan heb ik een basis om met marktpartijen te onderhandelen" , maar toen zweeg de coalitie incl. PGB.
Duidelijkheid vraagt de burger , niet een onduidelijke toezegging van het college. Voor wat AB betreft is het duidelijk: Tot er een andere oplossing is blijft er minimaal zwemmen ,voor doelgroepen en instructie zwemmen , mogelijk in de Leije.
8 jaar geleden riep AB al om zowel de sporthal als het zwembad te verplaatsen naar den Donk , in die tijd kon dat , omdat de ontwikkelaars voor locatie de Leije in de rij stonden en dan had de Bunders ook geen gymzaal nodig gehad.( kosten +/- 1 milj.)  Nu het financi�l niet meer haalbaar is , komt PGB daar mee aanzetten. Nu blijft Oisterwijk zitten met een leeg zwembad en een uitgeleefde sporthal.

Ruud van de Ven
Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

16 oktober;

Rechter legt bouwstop op bouwproject bij AVANG

Op verzoek van enkele bewoners van de Schoolstraat te Moergestel heeft de rechter afgelopen vrijdag de gemeente oprdacht gegeven een bouwstop op te leggen , wat door de gemeente op 15 oktober is gebeurd.
Laat een ding duidelijk zijn, de bewoners van de Schoolstraat zijn niet tegen het bouwen van 2 woonlagen met een kap zoals bij de Bokkenhoek (10 tot 11m hoog), maar hebben o.a. bezwaar tegen het zogenaamde hoogteaccent , dat bestaat uit 3 woonlagen met daar boven op een penthouse. dit gedeelte  wordt totaal meer dan 15m hoog en veroorzaakt lichtblokkering en inkijk.
Bij de presentatie werd steeds aangegeven 2 woonlagen met een kap en een hoogteaccent , dit laatste werd door de omwonenden niet goed begrepen en door de gemeente niet voldoende toegelicht.
Woonwijze heeft het risico genomen om voor het verstrijken van de bezwaarperiode op eigen risico te gaan bouwen , met als gevolg deze bouwstop. De gemeente is blijkbaar wel heel lichtzinnig omgegegaan met de voorlichting. Wat opvalt is het feit dat dit geval wel heel veel gelijkenis heeft met het project aan de Baerdijk in Oisterwijk, waar ook de onduidelijke hoogte ten opzichte van de omliggende bebouwing protesten opriep .

Avangoverkant
                AVANG                                                     overkant
AB heeft hier vragen over gesteld bij het College

Zie ook artikel in het BD van 7 oktober

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

Sociale woningbouw gered op KVL en overweg voorlopig niet dicht.

Een motie van AB, Pro en PGB heeft er voor gezorgd dat ook op KVL sociale woningbouw veilig is gesteld, de motie van AB om de overweg open te houden haalde het niet. Dat was het resultaat van de lange raadsvergadering van 10 oktober.
Maar er was nog veel meer , zoals de keuze van de saneringsvariant, een tweede planschaderisicoanalyse en wel of geen spoorvrije voet en fiets tunnel of overgang.
 

zie verslag van de raadsvergadering;
Zie artikel in het BD
Zie artikel op OisterwijkNieuws
zie het hele betoog van AB in de raadsvergadering


9 oktober;

 Promotie van Oisterwijk stond jaren lang op een laag pitje.
Gaat Spot nu wel werken?

Jaren lang heeft de gemeente de promotie van de belangrijkste inkomstenbron van Oisterwijk , het toerisme letterlijk “links” laten liggen , maar in de  Nieuwsklok van deze week staat een artikel dat weer hoop geeft. 
Het comit� Oisterwijk 800 gaat zijn schouders er onder zetten en neemt SPOT (het promotieplatform van Oisterwijk) over (zie http://800plus.inoisterwijk.nl/)
AB  ziet dat ook wel zitten, omdat SPOT sinds haar oprichting tot nu toe weinig actief was en op een gegeven moment is opgegaan in een promotiesite, mede betaald door de gemeente, maar met weinig bekendheid en resultaat.
Omdat er in het verleden weinig impulsen uitgingen van de gemeente, die SPOT mee moest aansturen, vraagt AB zich wel af met welke financi�le of andere bijdragen de gemeente dit initiatief nu wel ondersteund.

AB heeft hoge verwachtingen van dit initiatief. De nieuwe opzet is volgens de berichten gebaseerd op samenwerken, met personen die aangetoond hebben dit ook na te streven en te kunnen. AB gaat er dan ook van uit dat alle media , die Oisterwijk, Heukelom en Moergestel een warm hart toedragen , dit mee ondersteunen en ingezet worden en niet alleen die media die door de gemeente daarvoor zijn aangewezen , want dat heeft niet gewerkt.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

7 oktober:

Gemeente en bestuur Tilliander/den Boogaard lijnrecht tegen over elkaar.

Afgelopen donderdag is heel duidelijk geworden dat het college en het bestuur van Tilliander/den Boorgaard ( TiBo) het totaal oneens zijn over het gevoerde en het te voeren beleid met de cultuurcentra.
Het college oordeelde in het raadsvoorstel nogal kleinerend over de bestuurlijk kwaliteiten en vaardigheden van het TiBo.

Het college stelde zelfs voor om zelf de bestuursleden voortaan aan te wijzen. Deze onvrede kwam door het feit dat TiBo geen zin hand om als huur baas te gaan optreden als vervanging van de door de gemeente wegbezuinigde verenigingen en instellingen. Deze aantijgingen schoten bij TiBo in het verkeerde keelgat wet als gevolg dat hun voorzitter dhr. van Luyck in niet mis te verstane woorden hier tijdens de informatieavond blijk van gaf.
Waarbij duidelijk werd gemaakt dat de financi�le toestand van de stichting TiBo er veel rooskleuriger voorstaat dan de gemeente naar voren heeft gebracht. De gemeente weet volgens dhr. Luiks niet het verschil tussen een fiscale en een commerci�le balans
Het viel op dat de coalitie zich haastte om het college te verdedigen en hun ongenoegen uitspraken over de nog al felle aanval van dhr. van
Luyck
Dhr. Luijks verdedigde zich met verwijzing naar het raadsvoorstel, waarin toch zaken staan die publiekelijk zo nooit naar voren gebracht hadden mogen worden over het onbezoldigde bestuur van TiBo , waarin toch mensen zitten die hun sporen verdiend hebben en zakelijk nog actief zijn. Je vraagt je wel af wie nu nog in dit bestuur durft te gaan zitten.

Tot slot kwalificeerde weth. Pieters het betoog van dhr. van Luyck als "waardeloos".
Het bestuur van TiBO had tevens geen goed woord over de adviezen die gegeven zijn over TiBo en  dit ook duidelijk blijken uit hun reactie hierop.
Dat een muziekvereniging zijn beklag deed over de bruikbaarheid van de Tlliander en daartegen over staan huur, voor verenigingen de vraag opriep nog wel gebruik te blijven maken van dit cultuurcentrum , werd door deze reactie naar de achtergond gedrukt, maar is ook essentieel voor het voortbestaan en bestaansrecht van de cultuurcentra. Duidelijk werd ook dat iedereen tevreden is over het dagelijks beheer en de opstelling van het personeel.

Kortom een avond met veel verliezers en een raadsvoorstel dat in de prullenbak mag. AB is zeer teleurgesteld.

Zie memo en reactie bestuur van Tilliander/den Boogaard

Zie reactie dhr kusters namens de muziekverenigingen

Alle ander stukken zijn te vinden op de site van de gemeente


3 oktober;
 

 Leystromen werkt niet mee bij het plaatsen van zonnepanelen

Een bewoner van een huurhuis in wijk de Heivelden in Moergestel krijgt geen medewerking om zonnepanlen te plaatsen. Dit staat toch wel in schril contrast met de voornemens in het woonconvenant en de motie over het schaliegas die door heel de raad unaniem is aangenomen.

Zie brief van AB aan College en Raad over dit onderwerp

woonconvenant leystromen

Bijlage woonconvenant

2 oktober;

Ondernemers gasthuisstraat en omgeving trekken aan de bel.

Een groot aantal ondernemers in de omgeving van de Gastuisstraat tekenen bezwaar aan tegen de sluiting van de overweg bij de Gasthuisstraat. Door deze sluiting komen zij geisoleerd te zitten en verwachten daardoor grote schade op te lopen. Ter verduidelijking , de overweg aldaar zou moeten sluiten omdat er een geluidswal moet komen ten behoeven van de woningbouw voor KVL. Dus niet uit verkeersoverwegingen , maar alleen daarvoor. Duidelijk is wel dat de ondernemers in de omgeving Gastuisstraat en de Pastoor van Beugenstraat wel heel moeilijk bereikbaar zullen zijn.
Andere onernemers en bewoners van andere straten verwachten meer overlast van de omleiding.

zie brief van verontruste ondernemers.
zie brief verontruste bewoner Nic van Eschstraat
zie artikel Oisterwijknieuws over dit onderwerp

29 september;

AB verbaast over de verkoop van pand Moergestelseweg 40 (hoek Hoevenseweg)

Collegevoorstel is als volgt:

16.  Voorstel tot het verkopen van het perceel Moergestelseweg 40 met opstallen (JW)

Het college heeft besloten tot het starten van een procedure om te komen tot het verkopen van het pand Moergestelseweg 40 te Oisterwijk.

Ambtelijke adviespunten:

Kroon Makelaardij opdracht te geven om over te gaan tot het taxeren van de verkoopwaarde van het perceel als bouwperceel, met het verzoek offerte te maken voor de verkoop, waarna uw college zal worden voorgesteld om de verkoopprocedure al dan niet door te zetten.

AB vindt het onbegrijpelijk dat het college nu met dit voorstel komt: �Zoals U mogelijk weet, is in de raad gesproken over een eventuele verplaatsing van de sporthal naar den Donk, omdat die ten slotte ten dode in opgeschreven door de sluiting van het zwembad en ook verouderd is. Met de verkoop van dit pand haal je de bezwaren in huis en belemmer je de ruimtelijke invulling op den Donk. AB is dan ook tegen verkoop van dit strategisch pand en ondanks dit wel een mandaat is van het college, maar grote gevolgen kan hebben voor de toekomst op den Donk.
Zo is op de foto te zien , dat de scouting het achterterrein in gebruik heeft.
De vraag is ook moet je in deze markt overgaan tot verkoop?
AB zal verzoeken dit op de agenda te zetten van de komende commissievergadering.

moergw 40moergw 40 2

moergw 3moergw 4
              vergroten foto                                        vergroten foto

Ruud van de Ven

Zie brief aan college en raad


25 september;

MoergestelNieuws geeft aandacht aan doorsteken St. Jansplein.

G
emeente weigert doorsteken aan te passen voor rolstoel- en rollatorgebruikers , ondanks advies van VVN. 

stoep st janspleindoosteken
Daniele plein
Het eerste slachtoffer heeft zich al gemeld. Andere slachtoffers van deze situatie kunnen zich melden bij [email protected] of op [email protected].

Zie artikel MoergestelNieuws

zie rapport VVN over deze situatie24 september;

College krabbelt terug over het ontbreken van de financi�le onderbouwing voor de Kop van de Lind.

De Stichting heeft wel een suggestie gedaan waar het geld voor het verharden vandaan kan komen, vanuit extra parkeeropbrengst, vanuit precario, vanuit 'beheerwinst' en vanuit de €40.000,- in het kader van "De drie pleinen".

Ofwel, de gemeente betaalt het plein en daartegenover staat een aantal financiele voordelen voor de gemeente. Er is echter niet aangegeven wat een verhard plein kost, qua ontwerpkosten en qua uitvoering en onderhoud/beheer. Een goed aangekleed plein op A-niveau onderhouden is namelijk niet per definitie goedkoper dan gazon. Zeker niet als met hagen en bloembakken gewerkt wordt.

Dus er is wel iets geschreven over financiele dekking vanuit de gemeente, maar dat is nog geen financiele onderbouwing.

Overigens, het besluit van het college is genomen op basis van koesteren van kwaliteiten van onze unieke kern. Niet op basis van beheerkosten.

Aldus een woordvoerder van de gemeente.

Reactie AB: Wat ons verbaast in de overwegingen van de gemeente is dat men eraan voorbij gaat dat de kop van de Lind vroeger al eens verhard is geweest. Was het centrum toen niet uniek?

Zie ook brief van Peter Smit van 23 september23 september;

Gemeente ontkent gebrek aan kwaliteit juridische kennis.

Gemeente antwoord op brief, waarbij AB zijn zorg uitspreekt over de juridische kwaliteit van de gemeente Oisterwijk n.a.v. het jaarverslag van de bezwarencommissie.
Het heeft er alles van weg dat we weer in de dezelfde situatie zitten als van voor BING. De brief spreekt voor zich

Zie antwoord gemeente:

zie jaarverslag bezwarencommissie
 

23 september:

Peter Smit doet oproep aan de bevolking, gemeente en politiek.

Oisterwijk was lovend over het comit� Oisterwijk 800 en terecht , want zij waren het die Oisterwijk bij die gelegenheid op de kaart zetten.
Het komt nu dan toch wel heel vreemd over , dat anderen die jaarlijks Oisterwijk in de regionale kijker en daar buiten op de kaart zetten nu worden afgewimpeld. met de woorden '"De geest moet in de fles en de  ziel moet terug komen in Oisterwijk" want het gras krijgt voorrang. Alsof het hier alleen over gras gaat ,maar het centrum van Oisterwijk heeft veel meer te bieden en  dat komt niet van de gemeente , maar van die vele vrijwilligers en bedrijven die zich daar steeds voor inzetten. Het is erg jammer dat ons gemeente bestuur zich zo slectief laat leiden
.

Zie brief van Peter Smit


22 september;

Wethouder Pieters gaat in op uitnodiging van AB.

Enige tijd geleden ( zie 3 mei 2012 ) heeft AB duidelijk aan de bel getrokken over de plaatsing van een kledingcontainer bij de buurtsuper Gilles in het Westend, die daar al jaren een container had staan voor dit doel.
AB heeft toen het gebrek aan lokale kennis van de gemeente gehekeld ,omdat de betreffende ambtenaar zelfs niet wist dat die buurtsuper daar bestond. Wel is toen die container elders gezet.
Ria peters heeft toen dit onderwerp aanhangig gemaakt in de commissie inwonerszaken en wethouder Pieters heeft die handschoen opgenomen. Zie hun ervaringen.

Lees relaas van Ria Peters lid van de commissie inwonerszaken

Zie artikel in OisterwijkNieuws  over bezoek weth. Pieters aan buurtsuper Gillis:


20 september;

Verloedering rondom kledingcontainer Rozendries.

Diverse inwoners van Moergestel hebben geklaagd over de troep rondom de kledingcontainer bij de Rozedries. Sommige zeggen, dat ze hierover al bij gemeente aangeklopt hebben.
Gemeente bel die eigenaar van die container op en ruim dat op , want dit kan nooit de bedoeling zijn.
De burgers doen het netjes in zakken, maar sommige worden open gemaakt en veroorzaken dit lelijke uitzicht.
kl container 1kl container 2kl container 3

19 september;

College bagatelliseert
ongelukken op het rode fietspad.
 

Het antwoord dat AB kreeg op de mail van 7 september is zeer teleurstellend.
Volgens een woordvoerder is ook de politie van oordeel dat het allemaal nog al meevalt en dat 99% van de automobilisten tijdig stopt of afremt.
De impact die de slachtoffers van dergelijke ongevallen ervaren wordt hiermee duidelijk
gebagatelliseerd. Verder verschuilt het college zich achter de actie "Help Brabant op weg naar 0 verkeersdoden" en onderneemt dus verder niks.

zie antwoord van de gemeente op de mail.


19 september;

Volgens het college moet de kop van de Lind groen blijven en dat evenementen moeten wijken.

Het College gaat daarmee wel tegen de wens in van de meeste politieke partijen in , zoals vorge week bleek uit een artikel van OisterwijkNieuws.
Het komt ook vreemd over dat juist die mensen gevolgd worden ,die Oisterwijk jaren hebben laten verloederen met hun ecologisch onderhoud , nu de beschermers zijn van een "strak" gazon zijn en elders in de gemeente Oisterwijk de omgeving aan zijn lot overlaten. Verder kost dit besluit onze gemeente jaar lijks +/- € 20.000 aan gemiste parkeergelden. Het toerisme is zoals de laatste 7 jaren het geval is wederom het ondergeschoven kindje , met het weren van evenementen. Het argument al zou de stichting Ijsbaan geen plan ingediend hebben klopt niet en kan door alle andere politieke partijen bevestigd worden , omdat die er een kopie van hebben gekregen  via de griffie


zie de raadsinformatiebrief

18 september;

College trekt lering uit Hoorzitting, bezoek aan ENKA en kritiek van audit commissie en maakt grond exploitatie openbaar.

Het college heeft een raadsinformatiebrief gestuurd naar de raadsleden met de boodschap dat ze alle risico's rondom KVL nog eens onafhankelijk wil laten controleren.  Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de hoorzitting en het bezoek aan ENKA in Ede. De kritische opmerkingen vanuit de auditcommissie over de risico's die de gemeente loopt bij dit KVL project die volgens de audit commissie toch wel heel optimistisch zijn en te veel gestuurd zijn door de ambtenaren. AB vraagt zich wel af wat die grond exploitatie (grex) nu dan nog voor waarde heeft. ( het provincie aandeel is hier uit) Tevens is AB benieuwd of die raadsagenda van 29 sept. over KVL nog wel relevant is.

zie Raadsinformatiebrief over KVL

zie openbare grondexploitatie prognose.

zie raasdsvoorstel KVL

17 september;

Buurtraad Heukelom tegen open stellen ontsluitingsweg Pannenschuur.

De buurtraad van Heukelom is het totaal oneens met een actiecommit� uit de Pannenschuur dat die ontsluitingsweg wil openenen voor alle verkeer.
De raad heeft enkele jaren geleden besloten die ontsluiting alleen maar open te stellen voor hulpdiensten en de lijnbus.

Zie brief commit� Pannenschuur.

Zie reactie buurtraad Heukelom


16 september;

Gemeente loopt achter de feiten aan bij de veiligheid voor fietsers.

AB was toch zeer verwondert toen ze onderstaande oproep las:

Gemeente Oisterwijk roept fietsers op om gevaarlijke situaties op fietsroutes te melden:

De gemeente Oisterwijk gaat een onderzoek doen naar onveilige plekken in de fietsinfrastructuur. Vanaf 16 september kunnen fietsers in de gemeente Oisterwijk gevaarlijke situaties melden op de website www.fietsmeldpunt.nl/oisterwijk. De gemeente is vooral op zoek naar “kleine” knelpunten die tot nu toe onopgemerkt zijn gebleven, maar die toch grote gevolgen kunnen hebben, zoals gevaarlijke paaltjes in het fietspad, smalle fietspaden of gaten in het wegdek. Op basis van de meldingen beoordeelt de gemeente welke knelpunten snel moeten worden aangepast om het fietsen veiliger te maken. Lees verder.

AB heeft op haar site al diverse keren aandacht gevraagd voor de onveilige en levensgevaarlijke situaties rondom de rode fietspad , 13 aug., 4 en 7 september deed AB een oproep over daar gebeurde ongevallen , soms ging het om 3  ongevallen in een week en er zelfs al iemand 2 maal het slachtoffer geworden in 1,5 jaar tijd.
OisterwijkNieuws besteedde er ook al diverse malen aandacht aan.
De gemeente reageerde niet en liet niets van zich horen en komt nu met een soort afleidings manoeuvre over zaken die gewoon standaard tot het reguliere onderhoud behoren. AB vraagt zich af of die ongelukken nog steeds geen aanleiding zijn om eindelijk eens in te grijpen, maar nee ze zijn op zoek naar "kleine" knelpunten.

Afgelopen 3 september onder de titel: VVN hekelt standpunt gemeenten over doorsteken bij St. Janspleinhierin staat in wat de gemeente doet met opmerkingen van de burgers ,Niks dus.

zie ook OisterwijkNieuws met de titel"Gemeente vraagt fietsers om hulp"
( volgens AB moet daar eigenlijk staan :"fietser vraagt gemeente om hulp")

13 september:

Raad wil meer openheid over KVL.

Dit is een uitvloeisel van de besloten raadsvergadering van van donderdag 12 september.
 Zowel de het advies van de auditcommissie als de antwoorden op vragen over de hoorzitting zijn vrijgegeven. Meerdere rapporten volgen.

zie advies auditcommissie

zie antwoorden op vragen van de hoorzitting.


8 september;
 

Mirleton fanfare "De Klomp” bestaat 75 jaar

De Klomp viert vandaag haar 75 jaar bestaan en is de enige in zijn soort die nog bestaat. Het feest werd begonnen met een heilige mis, die bij uitzondering zoals de pastoor zei, opgeluisterd werd met "Niet religieuze muziek" Na de mis in optocht, onder begeleiding van de reuzen van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel en de enigste soortgenoot uit Belgi� ( zie foto's) naar hun thuisbasis in de kantine van camping "de Bosfazant" waar de verdere festiviteiten zullen plaats vinden.  Kortom een nostalgisch gebeuren wat als cultureel erfgoed zeker bewaard moet blijven.

 klomp 1klomp 2klomp 3

8 september;

PrO boos om het niet publiceren van hun brief over de kop van de Lind.

Pro noemt het zelfs censuur , met dit laatste is AB het bepaald niet eens en heeft daarvoor de volgende reactie gegeven op 8 sept. op de site van Pro .

Hieronder vind U onze reactie en in een bijlage kunt U gewoon de brief van Pro lezen, AB doet daar niet moeilijk over.

        Dat zal nog wat worden met de verkiezingen als alle partijen stukken gaan aanreiken en dan boos worden dat ze niet worden geplaatst.

In de nieuwsklok van deze week heeft elke partij zijn standpunt kunnen en mogen geven, net zoals enkele weken geleden over het Lindeind. Als Pro dan nog eens extra een brief wil publiceren over dit onderwerp, kunnen ze daar een advertentie voor zetten. AB heeft diverse malen stukken zowel aan LOVO tekst als aan de Nieuwsklok gestuurd, die werden ook niet gepubliceerd. Soms maakt de redacteur daar een artikel over, dat is nu ook gebeurd, nu zelfs op de voorpagina.

De Nieuwsklok heeft voldoende aandacht geschonken aan dit onderwerp , zelfs op de voorpagina en als PrO zich dit onderwerp uit electoraal oogpunt wil toe eigenen is dat hun goed recht , maar een hetze proberen te veroorzaken komt de inhoudelijke discussie niet ten goede.

Ruud van de Ven

Zie ook Reactie op OisterwijkNieuws

 zie update weigering brief van Pro

 


7 september;

Weer ongeluk op rode fietspad en wat doet de gemeente  ?

Niet alleen gisteren en eergisteren maar ook vandaag weer een aanrijding op het rode fietspad !
Duidelijk is dat de omleidingen in Oisterwijk i.v.m. de aanleg van de rotondes , grote gevolgen heeft voor het verkeer in en naar het centrum.
Deze gebeurtenissen vragen om een noodoplossing Gemeente !

AB heeft daarom een dringende mail gestuurd aan het college, zie heronder:

Onderwerp: actie is vandaag noodzakelijk, inwoners zijn in gevaar!

 
Geachte Burgemeester en wethouders,

 
Betreffende de vele aanrijdingen op de kruisingen met het rode fietspad en in het bijzonder deze week en ook vandaag weer, welke  mogelijk mede het gevolg zijn van de omleidingen i.v.m. de rotondes aan de Moergestelseweg , vragen wij dringend om uw aandacht en verantwoordelijkheid:


U als bevoegd gezag kan opdracht geven om per direct maatregelen te nemen om de inwoners van Oisterwijk te behoeden voor verder persoonlijk leed. Wij zijn geen verkeerskundigen, maar de vele aanrijdingen vragen per direct om maatregelen , vandaag nog moet er actie ondernomen worden door b.v. verkeersregelaars in te zetten bij de oversteek Verwielstraat en Baerdijk, totdat er andere maatregelen zijn genomen. Het is toch van de gekke dat Oisterwijk de ambassadeur van NUL verkeersslachtoffer herbergt en dat het dan hier zo fout gaat.
Laat duidelijk zijn, ieder slachtoffer is er eentje teveel . AB is van mening dat de opmerking “dat nemen we mee” een gepasseerd station is.

In het artikel van 3 sept op de site van AB, onder de titel “VVN hekelt standpunt van de gemeente”, wordt duidelijk dat de inbreng van burgers bepaald geen hoge prioriteit heeft. Dit blijkt ook uit het niet inhoudelijk reageren op klachten van slachtoffers, zoals recent vermeld in de Nieuwsklok.
Kort gezegd: luister en neem uw verantwoordelijkheid en doe iets.

 
AB wil dit als spoedeisend punt op de agenda plaatsen van het presidium van a.s. Dinsdag.

Hoogachtend

 R.C.M. van de Ven

Zie ook op OisterwijkNieuws "noodkreet aan de burgemeester"

zie ook artikel op OisterwijkNieuws van 5 sept


6 september:

CvK van den Donk bracht bezoek aan Europrof te Moergestel.

zie artikel op OisterwijkNieuws


4 september:

Weer fietser omvergereden op rode fietspad.

OP 13 augustus stond op onze site:
"Kunnen fietsers nog wel veilig door Oisterwijk rijden ?

Reactie van de gemeente "het heeft onze aandacht" of komt bij het GVVP.

AB verlangt onderhand concrete maatregelen , want dat doorschuiven lost niks op.

zie artikel op OisterwijkNieuws

3 september;

VVN hekelt standpunt gemeente over doorsteken bij st. Jansplein.

Gemeente wil doorsteken niet verlagen tussen Raadhuisstraat en st. Jansplein.
Veel inwoners en bezoekers van Moergestel storen zich aan de hoge stoeprand van die doorsteken. Verder worden hierdoor de minder validen gediscrimineerd.

Ook nu weer heeft VVN  op verzoek van AB de situatie bekeken en de gemeente geadviseerd die doorsteken alsnog te verlagen, maar ook zij vangen bot bij de gemeente.
De verantwoordelijke ambtenaren geven aan dat dit is aangelegd volgens gemeentelijk beleid.
Dit was ook al het geval bij de Tilburgseweg/ LageBraken , waar ook VVN aan te pas moest komen om de situatie van het fietspad aan te passen.

Tenslotte danken wij VVN ,dat zij dit elke keer maar weer willen doen.

Het raadsvoorstel over het GVVP spreekt gelukkig andere taal.

Zie brief van Algemeen belang

zie advies van VVN  St. Jansplein

zie advies Tilburgeseg/LageBraken

Zie  GVVP

zie ook het raadsvoorstel

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws over dit onderwerp
2 september:

Burgemeester Hans Janssen is blij met deze ervaren waarnemer .
Hij laat met vertrouwen aan Wim Wiilems het burgemeesterschap over tot hij weer hersteld is en het geeft hem rust dat Oisterwijk een zo ervaren waarnemer heeft toegewezen gekregen. Verder bedankt hij voor de vele uitingen van belangstelling geduren de zijn herstel.

zie ook OisterwijkNieuws

zie ook artikel in het BD

1 september;

AB vraagt oordeel aan de onderzoeksraad over de gang van zaken brand Fire-Up.

Het antwoord van de gemeente gaat helemaal niet in op de vragen over samenwerking en optimale inzet van voertuigen uit andere regio's en de gebrekkige alarmering van de Burgers in Oisterwijk. AB heeft om die reden ook een verzoek gestuurd aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om een oordeel over de gang vanzaken rond de alarmering van de burgers en de gebrekkige samenwerking van de Regio's

zie reactie AB op antwoord gemeente.

zie brief brandweer van 17 juni over inzet brandweer in Oisterwijk

zie ook artikel BD van 5 sept.

31 augustus;

Henk Willems voormalig burgemeester van Heusden gaat Hans Janssen tijdelijk vervangen.

De CvK Noord Brabant  heeft dhr. Willems aangewezen als vervanger voor de herstellende Hans Janssen. Dhr Willems is 66 jaar en zeer ervaren.

Dit was ook een van de wensen van de fractievoorzitters i.v.m. de de ontwikkeling van KVL , maar ook zeker met uitvoering van de aanbevelingen van Wagenaar/Hoes.(BING)

Zie ook  artikel BD

zie artikel op OisterwijkNieuws

zie artikel BD van 2 sept:30 augustus;

St. Jansplein weer op de schop.

Binnen kort wordt begonnen met de aanleg van een infiltratiekelder onder het St. Jansplein. Velen vragen zich af waarom ?

Deze werkzaamheden werden uitgesteld, omdat er bezwaar was uit de omgeving. De gemeente heeft bepaalde toezeggingen gedaan.
Volgens een zegsman van de gemeente is dit de beste tijd om dit werk aan te vangen i.v.m. de lage waterstand.
Laten we hopen dat we straks nog een bruikbaarplan terugkrijgen.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

29 augustus;

Algemeen Belang maakt zich grote zorgen om de juridische kwaliteit van de gemeente Oisterwijk.


AB heeft enkele weken al een brief gestuurd aan het college om zijn zorg uit te spreken over de juridische kwalitiet van de gemeente. Daar is een antwoord op gekomen ,die die zorg niet wegnam. Door het opvragen van het  jaarverslag van de bezwaren commissie , wat ze nu als informatie op de agenda gezet hebben van RZ, werd die zorg bevestigd en verlangt urgent ingrijpen.  zie de brief van AB van 29 aug. 2013

Zie ook het jaarverslag van de bezwarencommissie.

29 augustus;

Gemeente is rotzooi rondom en van  "Den Tob" beu !

Het college heeft besloten een dwangsom op te leggen als de eigenaren ,van dat gebouw naast de kerk, er niet voor gaan zorgen om dit pand aan alle veiligheids en gezondheids regels te laten voldoen.
Gemeente geeft aan, dat sloop een goede optie is.

Daar staat zonder meer heel Moergestel achter.

Zoals U gezien kunt hebben ,heeft de woningstichting haar gedeelte wel gesloopt en nu beschikbaar gesteld als parkeerruimte.
De eigenaren van "den Top" hebben wel hun bouwvergunning ingetrokken , maar voor de rest niks gedaan. Dus daar wordt voorlopig niks gebouwd.

Wat zou het toch leuk zijn als de eigenaren ook een geste zouden doen aan Moergestel, door dit krot af te breken en met een gazon er voor in de plaats met een leuke zitbank.

Hieronder het collegebesluit

8.    Besluit last onder bestuursdwang: herstellen dan wel slopen van een pand aan de

       Kerkstraat te Moergestel

Het college heeft besloten om de eigenaren van een vervallen pand aan de Kerkstraat in Moergestel te gelasten de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico's weg te nemen. De eigenaren hebben de keuze tussen gedeeltelijke sloop in combinatie met het uitvoeren van verbeteringen aan het pand of gehele sloop van het pand. Voorgaande onder oplegging van een last onder bestuursdwang.

Ambtelijke adviespunten:

Wij stellen u voor te besluiten dat de eigenaren van het perceel aan de Kerkstraat de gemaakte overtredingen ongedaan maken door het gedeeltelijk slopen in combinatie met het uitvoeren van verbeteringen aan het pand of gehele sloop van het pand. Voorgaande onder oplegging van een last onder bestuursdwang.

Wie het hier niet mee eens is kan dit mailen naar : [email protected]

den tob 5den tob 1den tob 6den tob 4den tob 3

Zie ook artikel op OisterwijkNieuws

28 augustus;

Rotondes Moergestelse weg lossen ontsluiting Westend niet op !

Het is intussen wel duidelijk dat verkeerskundige isolatie van het westend door de aanleg van de rotondes er niet beter op wordt.
Veel stemmen gaan daarom op om de Kap. Huijberslaan weer open te stellen in beide richtingen. AB steunt dit streven ,echter met de voorwaarde dat er aanvullende verkeersmaatregelen moeten komen in het Westend om zoveel mogelijk sluipverkeer te voorkomen. In het verleden zorgden de chaotische stoplichten in combinatie met de overweg voor opstoppingen en kon het verkeer ook niet via de Tilburgseweg bij het Westend komen.

Zie ook artikel in het BD:

zie ook het artikel op OisterwijkNieuws van 13 aug.


27 augustus;

Reactie op brief ,over promotie fietsdorp, van AB  door college zeer teleurstellend en weinig hoopvol.

AB heeft op 26 juli 2013 een brief gestuurd aan het college onder de titel:
"Gemeente Oisterwijk laat Moergestel Fietsdorp wederom in de steek" ( zie brief)
De reactie komt er op neer dat ze niet hebben meegedaan, omdat ze niet hoog genoeg zouden kunnen  eindigen , als gevolg van het feit dat het in 2009 g
estarte fietsbeleid weinig heeft opgeleverd.
E
n dan te bedenken dat Moergestel Fietsdorp met de 10.000  km rondjes 'Guus" dit landelijk op de kaart gezet heeft  en bij de tour de France zelfs op de TV kwam.
Hoe krijgen ze het bedacht!

Lees zelf het antwoord van de gemeente.

Lees ook de reactie op OisterwijkNieuws


26 augustus;

Sloop gebouwen bij KVL van start.

Maandag morgen 26 aug. starte weth. Lemmens de sloop van de  niet te behouden gebouwen op  KVL. De sanering van asbest is al eerder van start gegaan.  zie de foto's sloop:

sloop 1

sloop2sloop 3sloop 4

AB hoopt op meer belangstelling bij de verkoop van kavels bij KVL ,want die was bij deze gebeurtenis niet groot

zie ook OisterwijkNieuws

zie artikel in het BD over dit onderwerp.

25 augustus;

Faillsement Teurlings heeft geen gevolgen voor Brede school en de gemeente Oisterwijk.

Algemeen belang heeft vragen gesteld over de gevolgen van het faillisement van  Teurlings Installaties voor de nog niet opgeleverde installaties ,in de brede school Moergestel. Die bezordgheid was gegrond, omdat ook bij de andere brede scholen steeds faillisementen een negeatieve rol hebben gespeeld.

In dit geval gelukkig niet : Zie antwoord van de gemeente.

24 augustus;

Er komen poorten voor de speelplaatsen bij de brede school in Moergestel.

Kinderen konden tijdens het spelen zo de straat op lopen.

AB heeft daar vragen over gesteld , mede op aandrang van de omwonenden en bezorgde ouders.

Antwoord gemeente;
In antwoord op de vraag of op het schoolplein van de Brede School Moergestel ook poorten gerealiseerd konden worden: 

de partners van de Brede School en buurtbewoners hebben daar daar in juni ook om verzocht. Daarom zijn de poorten eind juni besteld. Ik heb inmiddels vernomen dat ze rond het einde van deze maand worden geleverd.

Namnens weth. Maarten Pieters

Miranda Groot
proces- en projectleider
Gemeente Oisterwijk

 23 augustus;

Risico sanering KVL beheersbaar , risico exploitatie onderschat

De 5 deskundigen  tijdens de hoorzitting over KVL hadden scherpe kritiek , maar zien wel mogelijkheden bij een slimme aanpak.
vooral de risico's die niet genoemd werden baren de deskundigen zorg.
Het college is nu aan zet !

zie art. BD van 23 aug.

OisterwijkNieuws is positiever dan het BD , maar wel heel hoopvol , maar bedenk echter wel , de wedstrijd is pas gewonnen als hij gespeeld is;
zie art. OisterwijkNieuws

A.s. maandag om 10 uur aanvang sloop en asbestsanering KVL


23 augustus:

Centrum manager is het niet eens met het artikel in het BD over de open zondagen.

Zie art op OisterwijkNieuws


21 augustus;

Bouwplannen Reuselhof lopen geen vertraging op.

Wij hebben zojuist vernomen dat bouwbedrijf Breemaat , als beoogd bouwer , die geadviseerd heeft bij de ontwikkeling van het bouwproject Reuselhof , zijn personeel heeft ingelicht , dat het bedrijf een faillissement aanvraag heeft ingediend
Het faillissement is reeds door de rechtbank uitgesproken .
Dit heeft echter geen gevolgen voor het project "Park Heerendoed" (Reuselhof) , omdat in een eerder stadium al was vastgesteld dat dit bedrijf , door omstandigheden , niet in staat was om dit plan uit te voeren , en de ontwikkelaars daar rekening mee gehouden hebben .
De projectgroep "Park Heerengoed.B.V.", zoals het project bij Reusehof in Moergestel heet ,zijn al met een ander aannemer in zee gegaan , die dit heel duurzaam en milieuvriendelijk plan verder mee ontwikkeld .
Het project "Park Heerengoed" voorziet in 17 betaalbare grondgebonden woningen onder de € 170.000,= VON sleutel klaar en verder uit 7 woningen direct aan de Reusel tussen de € 225.000, en € 250.000, verder komen er nog vrijstaande tweekappers en vrijstaande woningen binnen dit project .
Dit project ,waar betaalbare woning in een parkachtige omgeving worden gebouwd , ligt op schema .
Het is de bedoeling om met een presentatie van het plan te komen , begin oktober , waarbij LBB-Naber makelaars de verkoop zal leiden , ondersteund door lokale makelaars .
Tot zover deze mededeling van ontwikkelaar en projectleider John Kersten .

Ruud van de Ven

16 augustus:

Politici, inwoners, marktlui en toeristen over de kop van de Lind

Diverse politici hebben hun mening gegeven over de toekomst van de kop van de Lind.
zie artikel op OisterwijkNieuws.

LOVO heeft de mening gevraagd van inwoners, toeristen, marktlui en winkeliers.
zie filmpje op OisterwijkNieuws.

Zie artikel op BD van 22 aug


13 augustus:

Kunnen fietsers nog wel veilig door Oisterwijk rijden ?

Gisteren is  iemand voor de tweede maal op het rode fietspad omvergereden.
Zie artikel OisterwijkNieuws

Het is nu de tweede maal in 2 jaar tijd dat Bep van de Berk ( 85 jaar) op het rode fietspad omver wordt gereden door een auto , nu op de Moergestelse weg , vorige keer bij het zwembad.
Bep , bekend van het bewaren van het archief van KVL, wordt in het ziekenhuis behandelt aan zijn verwondingen.
Het komt nog al eens voor dat fietsers op dat rode fietspad aangereden worden en dat is een zorgelijke situatie.
Onze vraag aan de gemeente is , wat kunnen we er aan verbeteren om fietsers veilig door Oisterwijk te laten rijden.  De wethouder van Oisterwijk is ambassadeur van veilig Brabant, ik zou zeggen begin eerst is in Oisterwijk.

Lees ook dit artikel op OisterwijkNieuws

Kom met suggesties : mail dan naar [email protected]

Ruud van de ven12 augustus;

Mooi Oisterwijk in vogelvlucht deel 3

Vlucht met de Steadidrone boven de Voorste stroom, Kolkven en Van Esschenven.

 

11 augustus;

Wie zoekt op internet met “Oisterwijk” komt dikwijls bij OisterwijkNieuws terecht.

Het is frappant dat ver uit de meeste keren het zoeken met “Oisterwijk” op internet, je terecht komt bij OisterwijkNieuws. Voor velen is dat niks nieuws , maar hierdoor is OisterwijkNieuws duidelijk een digitale poort voor het toerisme en de recreatie in de gemeente Oisterwijk en de lokale nieuwtjes en gebeurtenissen van zowel Oisterwijk, Heukelom als Moergestel.
Ook is OisterwijkNieuws de best gelezen nieuws- en promotiesite van Oisterwijk , omdat die ook positief kritisch durft te zijn , wat extra gewaardeerd wordt .
Dat is ook van toepassing op de beste politieke site van Oisterwijk , die van AB , want ook die gaat de werkelijkheid ook niet uit de weg en is daarbij ook nog zeer informatief.  

Een betere kruiwagen voor de promotie van Oisterwijk is er niet, link daarom maar eens naar:  OisterwijkNieuws over dit onderwerp

Ruud van de Ven

6 augustus;

Gemeente luistert uiteindelijk toch naar de burgers.

Na een jaar lang juridisch touwtrekken komt de gemeente tegemoet aan de zorgen van de burgers over de gevolgen van waterinfiltratie op het St. Jansplein en het aanleggen daarvan.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project Avang ook hierop zou worden aangesloten, maar dat gebeurt niet. De vraag is dan hebben we die infiltratiekelder dan wel nodig?
Die infiltratiekelder zal en moet er komen volgens de gemeente en zal ten koste gaan van de gebruiksmogelijkheden van dat plein.
Juist nu Moergestel een pluim krijgt dat het goed bezig is met dat St. Jansplein.
Het is toch vreemd dat bij KVL al het hemelwater wordt afgevoerd naar elders i.v.m. de rest vervuiling en in Moergestel  wordt de schade die  een infiltratie met zich mee kan brengen genegeerd.
Om dergelijke problemen te voorkomen is ooit afgezien van een parkeerkelder onder den Boogaard.
Waarom kan in Moergestel dat water ook niet afgevoerd naar elders.
AB is geen voorstander om dat plein weer opnieuw overhoop te halen.

AB is benieuwd naar uw mening: reageer naar : [email protected]

zie ook artikel op OisterwijkNieuws:


6 augustus;

Peter Smit , voorzitter Stichting IJsbaan in Oisterwijk , heeft een brief geschreven aan het college en de raad van Oisterwijk over de toekomst van de Kop van de Lind.

Het bestuur van de ijsbaan heeft een brief aan het college en de raad gestuurd over de besluitvorming omtrent een eventuele passende gedeeltelijke verharding van de kop van de Lind. Voor de beeldvorming worden plaatjes van die kop van de Lind uit het verleden aangedragen waarin is te zien is dat de kop van de Lind een gelijkvloers plein vormde tot de Huifkar toe. Hiervoor zullen de belendende rijbanen dus moeten worden opgehoogd tot het niveau van de rest van het plein.  
Op deze wijze zou dit plein wederom gebuikt kunnen worden als Markt en kermisplein als weleer en uiteraard voor andere festiviteiten. Het is opvallend dat bij de ontvangt van onze koning ook juist dit plein weer zoals vroeger ingezet werd en niet het Raadhuis met de ruimte daarvoor.

Met meer activiteiten zal de trek naar het centrum van Oisterwijk door de toerist alleen maar toenemen , dit als compensatie voor de afnemende belangstelling voor de bossen en vennen.
De haalbaarheid heeft ook alles te maken met betaalbaarheid ,hoe past dit in de huidige en toekomstige bescheiden financi�le mogelijkheden van Oisterwijk.
De herinrichting kan plaatsvinden als leerproject, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden.
Markt:
Door de markt te verplaatsen naar de kop van de Lind komen wekelijkse de parkeerplaatsen op de Lind vrij wat jaarlijks +/- € 20.000 aan parkeergeld oplevert ,waarbij andere activiteiten niet zijn meegerekend.
Ook de Winkels aan de Lind blijven dan weer bereikbaar en het verkeer krijgt zijn natuurlijk verloop terug , waardoor deze bedrijven weer meer levensvatbaarheid krijgen.
Verder blijkt er nog een potje te zijn dat bestemd is voor die kop van de Lind. Er van uitgaande dat de onderhoudskosten van die kop van de Lind zeker niet meer zullen bedragen dan nu lijkt dit plan financieel dekkend.
De voordelen zijn echter vele malen groter dan voorheen.

AB verwacht in deze dan ook een positieve houding van het college om verder te overleggen met de initiatiefnemers.  Mogelijk krijgt Oisterwijk dan ook een echt plein zoals de omliggende plaatsen.

DIT DUURT NU AL MEER DAN 80 JAAR, KIJK MAAR!

Het was toch niet voor niets dat de koning op die locatie toegejuigd werd , inplaats van voor het raadhuis.

Ruud van de Ven

Wat is uw mening over dit plan: reageer op [email protected]

;
 
foto collage van de Kop van de Lind

5 augustus 2013;

Gemeente ontwijkt antwoord op vragen van AB over grote brand bij Fire-Up in Oisterwijk.
 

"Algemeen Belang is zeer ongerust over samenwerking veiligheidsregio’s."
was de titel. het antwoord dat AB nu uit de krant moet lezen( brief was zoek) gaat over de samenwerking binnen de eigen regio , maar duidelijk niet niet over samenwerking met andere regio's. Duidelijk was dat de eigen regio zich uit kon leven. AB zegt niet dat de  regio hier niet goed gefunctioneerd heeft, maar dit heeft echter niets te maken met  een zo efficient mogelijke ramp- en brandbestrijding. Duidelijk was dat geschikt materieel ook dichterbij voor handen was in andere regio,s waar Oisterwijk aan grenst en dus sneller ingezet had kunnen worden. De burocratische benadering van rampen en branden bestrijding door de regio baart AB zorgen. Algemeen belang zal hier zeker op terug komen , omdat Oisterwijk grenst aan 2 andere regio's.

AB is heel benieuwd naar uw mening Reageer op [email protected]

zie antwoord gemeente Oisterwijk

Zie onze brief van 26 juni:

Zie artikel in het BD:

zie artikel op OisterwijkNieuws:

4 augustus 2013;

Zomer caranaval in samenwerking met alle caranavalsverenigingen van de gemeente Oisterwijk.

De plaats van handelen centrum van Moergestel op 12 augustus aanvang 13.30 uur.

zie oisterwijkNieuws:


1 augustus 2013;

Alles  over het masterplan van KVL.

Op deze site zijn alle rapporten over KVL , die openbaar zijn beschikbaar, incl. de publieke versies van de vertrouwelijke stukken. Deze laatsten zijn belangrijk om een oordeel te kunnen maken, omdat de gemeente nu aanvullend 9 milj. gaat investeren in dit plan.
In de stukken wordt gesproken om een aankoop van  € 18,4 milj. , dit betreft echter alleen de 8 ha van KVL, het hele project gaat echter over een investering van € 22,7 milj. incl. eigen grond inbreng en extra aankopen.

Heeft U vragen of opmerkingen , stuur ze naar :
[email protected] of [email protected]


zie  Masterplan en alle bijlagen;


Reactie vanuit de pers:
OisterwijkNieuws met : "geschrokken KVL Oisterwijk "


30 juli 2013:

Lindeplein als Kinderplein een goed initiatief

De laatste zondag van de zomervakantie wordt het Oisterwijkse Lindeplein omgedoopt tot kinderplein, een plein vol vermaak voor de kinderen van Oisterwijk, als afscheid van de vakantie.

 Lees verder op OisterwijkNieuws

Dank zij het Lindeplein onderzoek van AB is dit mogelijk geworden


29 juli 2013;

OisterwijkNieuws in een nieuw en modern jasje!

Een geheel gemoderniseerde website ,die zowel  het lokale nieuws als de promotie van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel  presenteert , is een aanwinst voor onze  gemeente Oisterwijk en zet die daarmee dan ook landelijk op de kaart.

zie OisterwijkNieuws

26 juli 2013;

Gemeente Oisterwijk laat Moergestel als Fietsdorp wederom in de steek.

Het zwakke toeristisch beleid van het huidige college heeft weer een dieptepunt bereikt.
Moergestel dat zich al jaren inspant om als fietsdorp bekendheid te krijgen , wordt wederom in de steek gelaten door het gemeentebestuur. Blijkens het artikel “19 gemeenten willen fietsstad 2014 worden”, ontbreekt de gemeente Oisterwijk in het lijstje van de Fietsersbond. Zie artikel fietsersbond
Pronkte Oisterwijk  kort geleden niet met “800 jaar stadsrechten” dus fietsstad had best gekund.
Zo staat ook in het artikel Aan de andere kant heeft die grote stad wel weer meer geld en middelen. Maar het gaat erom welke visie er achter steekt. Of een gemeente echt durf heeft om voor goede oplossingen voor fietsers te kiezen. En die oplossingen hoeven echt niet altijd groot te zijn.”
Met andere woorden ,grootte of kostenplaatje zijn niet doorslaggevend maar creativiteit en visie zijn doorslaggevend.

Verder is het erg jammer dat de gratis reclame en promotie die van zo een aanmeldig uitgaat, bij fietsend nederland, aan onze neus voorbij gaat en ook de doorverwijzing naar locale sites en activiteiten.
zie motivaties van de gemeenten

AB vraagt daarom in haar brief aan het college en Raad , waarom heeft die aanmelding niet plaatsgevonden ?

Verder vraagt AB nog eens extra aandacht voor het  doortrekken van het fietspad Haghorst-Moergestel  wat nog steeds een kans is die niet gemist mag worden.
AB vraagt zich af of dat nog wel ooit goed gaat komen , ook al hebben we nu “mister fietspad Haghorst-Moergestel  uit Haghorst “ in ons college, want op  verkiezingsbeloften die niet nagekomen worden zitten de kiezers niet te wachten

Ruud van de Ven

zie ook artikel op OisterwijkNieuws

20 juli 2013;

College presenteerd masterplan over KVL.

Korte inhoud:

Het college wil  €9 milj euro investeren in het bouwrijp maken van KVL.( hoofdzakelijk voor de sanering)

Er komen +/- 330 woningen waarvan een klein deel in de sociale sector.

Wethouder Lemmens heeft AB toegezegd om toch een publieksversie van de vertrouwelijke stukken zoals exploitatie en risico prognose beschikbaar te stellen.

22 augustus is er een hoorzitting over KVL met deskundigen.

Zowel de sanering als andere zaken moeten nog door de raad worden goedgekeurd in september/oktober.

Laat een ding duidelijk zijn Algemeen Belang gaat voor een passend plan voor Oisterwijk en niet voor een maximale opbrengst , hierop zal AB dit masterplan dan ook beoordelen.
Zowel de woningstichting als AB waren tegen de te dure aankoop van KVL , daar mag Oisterwijk nu niet de dupe van worden.

Masterplan en bijlagen:

artikel BD over dit masterplan:

Artikelen op Oisterwijknieuws: juli 2012 ( fabriekspad naar winkelpromenade)

                                                                            juli 2013 ( EMTE naar kVL)

 

19 juli 2013;

Wat moet er met de kop van de Lind gebeuren?


Het is triest om te zien wat er over van de nieuwe grasmat op de kop van de Lind.
Om de Koning netjes te ontvangen is er op de kop van de Lind een nieuwe grasmat gelegd. Na het bezoek van de Koning en de Kermis is daar weinig meer van over.

Algemeen Belang heeft er bij het college op aangedrongen om die kop van de lind te voorzien van een duurzame verharding die past bij de dorpskern.
Diverse voorstellen zijn er al geopperd, zowel nostalgisch als modern.
AB wil niet altijd achteraf gelijk krijgen , maar heeft dat meestal wel, nu ook weer.

Algemeen Belang heeft dit als speerpunt in zijn verkiezingsprogramma opgenomen en zal binnenkort dan ook komen met voorstellen , zodat evenementen in de dorpskern van Oisterwijk gewoon kunnen worden gehouden zonder steeds maar schade aan te richten.


kvdl 1kvdl 2


kvdl 3kvdl 4

Na de kermis.

foyo voorheen 2

Direct na de aanleg

zie ook artikel in het BD:

12 juli 2013;

Politiek Oisterwijk zoekt naar starters.


Onder deze kop zegt weth. Lemmens in een artikel in het BD ,dat er zich bij hem geen starters gemeld hebben , het afgelopen half jaar. Dat verwondert AB niks , als steeds de opbrengst van de bouwgrond centraal staat in plaats van de starter. De starters zitten klem tussen de prijs van de grond en de hypotheek verstrekkers. Zolang een van beide geen water in de wijn doet zal een oplossing nog ver weg zijn.

Carlo van Esch van PGB doet in dat zelfde artikel ook nog een suggestie door aan te geven dat we creatief moeten zijn en huizen  moeten aanbieden voor € 120.000 tot € 130.000. dit volgens een prijsvraag uit Oirschot, dit lijkt zeer aantrekkelijk , maar is voor Oisterwijk niet erg realisisch en de zoveelste losse flodder richting starters.
 

lees verder  de reactie van AB

10 juli 2013;

Is er nog toekomst voor Oisterwijk ?

 

Dat vraagt het Brabants Dagblad zich af in haar artikel van 5 juli onder de titel : "Oisterwijk moet zijn bestaansrecht aantonen"

Daar staat nog al wat: lees verder de reactie van AB op dit artikel.

zie ook het artikel zelf uit het BD (bron Brabants Dagblad 5 juli 2013)

Zie verder ook het persbericht en het rapport van Wagenaar/Hoes

29 juni 2013;

Is de kermis een volksfeest of een financi�le melkkoe?

Vorig jaar heeft de gemeente zelf de organisatie van de kermissen in Oisterwijk op zich genomen, voorheen werd die verpacht.
De staangelden zijn in totaal met bijn € 50.000 gestegen , die de kermisbezoekers nu gezamelijk extra moeten ophoesten. Met als gevolg veel duurdere entr� bewijzen dan in sommige omliggende dorpen.

AB vindt dat dit in deze moeilijke tijden zeker niet kan.

Zie de brief van AB:

28 juni 2013;

Verslag raadsvergadering van 27 juni.

Een raadsvergadering die goed werd geleid door Marjan Bastiaan als vervangend raadsvoorzitter. Ook een vergadering waar 3 bestemmingsplannen werden vastgesteld.
Echter ook een vergadering die bij AB een bittere nasmaak achter liet.

lees verder

26 juni 2013;

ALDI voorlopig nog niet in de Kerstraat

persbericht Gemeente  Oisterwijk

Omgevingsvergunning Aldi

Gisteren heeft het college van de gemeente Oisterwijk besloten om de aangevraagde vergunning voor het vestigen van een Aldi aan de Kerkstraat in Oisterwijk te weigeren.

Reden hiervan is dat het bouwplan onvoldoende ruimte bood voor het parkeren van bezoekers.

Aldi heeft de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan en kan daarnaast een nieuw (aangepast) bouwplan indienen.

zie ook art: BD

24 juni 2013:

Algemeen Belang is zeer ongerust over samenwerking veiligheidsregio’s.

Bij grote brand van afgelopen week is weer duidelijk geworden dat de samenwerking van de verschillende veiligheidsregio’s bepaald niet optimaal is te noemen.

Brandweer materiaal werd van heinde en verre aangevoerd maar niet uit de directe omgeving, omdat die in een andere veiligheidsregio vallen.
AB heeft hier al bij eerdere branden in de omgeving vragen hierover gesteld.
toen werd aangegeven daar verbetering in zou komen. Niet dus.
Bij het besluit van de raad over het instellen van die veiligheidsregio’s heeft de burgemeester toegezegd, dat het brandweerkorps van Oisterwijk niet terug gebracht zou worden tot een blusvoertuig zolang die samenwerking niet optimaal is. Nu blijkt dat dit niet zo is en daarom vraag AB aan het college , blijft dat tweede brandweer voertuig in bedrijf en bemand.

AB heeft om opheldering gevraagd en wil verder weten welke voertuigen en materieel is ingezet en waar vandaan en wil ook weten op dit materieel in de ander regio dichterbij was en dus sneller ter plaats zou kunnen zijn.

Oisterwijk en de Provincie gaan samen KVL ontwikkelen en AB wil nu ook graag weten of er bij calamiteiten op het spoor in die omgeving , dit beter geregeld is en bestaat daar dan een rampenplan voor?

Ruud van de ven

Brief met vragen aan het College en de Raad

zie ook artiekel op OisterwijkNieuws.

23 juni 2013:

Sportpark gemullehoeken blijft sportpark, subsidie Factorium wordt afgebouwd en de toekomst van de cultuurcentra is nog onduidelijk.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN 20 JUNI 2013

In deze vergadering van de raad kwamen 2 onderwerpen aan de orde: een nieuwe cultuurvisie voor de periode 2013-2016 en de Kadernota Sport, die eigenlijk ook een visie is, omdat die gaat over de uitgangspunten van het sportbeleid tot 2030.

Beide onderwerpen waren in de commissie Inwonerszaken al uitgebreid besproken. Bij de behandeling van de sportnota had AB toen aangekondigd met een amendement (wijzigingsvoorstel) te zullen komen om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van sportpark Gemullehoeken. Die zekerheid had vooral voetbalvereniging Taxandria nodig met het oog op investeringen die nodig zijn om het sportpark up to date te houden. De mondelinge toezeggingen van de wethouder boden volgens AB voor de toekomst te weinig zekerheid; daarnaast bleek het college toch een wat andere visie te hebben. Hoewel de wethouder dit amendement sterk ontraadde, waren zowel het CDA als de PGB dezelfde mening toegedaan als AB, waardoor dit amendement werd aangenomen. Het betekent dat het sportpark Gemullehoeken mag blijven, maar niet mag uitbreiden, maar wel mag investeren in verbetering. Doordat de velden van Taxandria hierdoor intensiever gebruikt zullen gaan worden, zal de aanleg van een kunstgrasveld en verlichting (zeker) nodig zijn. De raad heeft met het college afgesproken dat zij hierover t.z.t. een raadsvoorstel krijgt.

Bij de behandeling van de cultuurnota lag de nadruk op het stopzetten van de subsidie voor Factorium en de gevolgen daarvan voor het dans- en muziekonderwijs. ( opmerking: AB is voorstander om in principe subsidies aan professionele aanbieders van diensten te stoppen, dus ook van Factorium.   diensten op het gebied van b.v. de WMO daargelaten)
Zoals bekend is,  worden alle verenigingen de komende jaren 30% gekort op hun subsidie.
Dit is ook van toepassing op de aanbieders, maar bij Factorium wordt de subsidie na 2015 helemaal afgebouwd. Dit heeft verschillende redenen, waaronder de wens om ook andere partijen op dit gebied meer kans te geven en bezuinigingsoverwegingen.
(AB is echter wel van mening dat voor jongeren een ondersteuning mogelijk moet zijn , om zelf muziek- of danslessen in te kopen. Andere verenigingen krijgen namelijk ook jeugdsubsidie
AB maakt zich wel heel grote zorgen over zowel het verantwoord voortbestaan van Tiliander en Den Boogaard , omdat die ongetwijfeld te maken krijgen met minder huurinkomsten en toch zegt de meerderheid van de Raad dat bij de centra geen extra geld bij mag.
Het omvormen van den Boogaard tot gemeenschapshuis wordt als besparing gezien, maar de vraag is of dat wel zin heeft.(Deze discussie krijgen we nog n.a.v. de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de cultuurcentra!)
Veel onduidelijkheden zijn er nog over de bibliotheek in Moergestel. Die zal worden omgevormd tot een bibliopunt en moet beneden in Den Boogaard ergens een plaats krijgen, maar waar weet nog niemand.
Ook wordt gesuggereerd dat mogelijk in de toekomst de Rabobank zijn intrek zal nemen in den Boogaard.  Kortom over de cultuurcentra is nog veel onduidelijkheid.

Ruud van de Ven

Zie inbreng AB over de sportnota

zie inbreng AB over cultuurnota


21 juni 2013:

Gemeente moet sluiting van het zwembad heroverwegen voor een behoud van de zwemfunctie voor doelgroepen.

Dit wil AB financieren uit de afbouw van het Staalbergven tot strandbad.
Lees verder:


20 juni 2013:

 De propaganda afdeling van de gemeente Oisterwijk discrimineert.

Het is heel erg jammer dat de gemeente roept "samen de schouders er onder" en dan vervolgens toonaangevende enthousiaste media uit Oisterwijk negeert. We kunnen dit wederom zien bij de informatie over het koningsbezoek zoals dat door de medewerkers van de communicatieafdeling wordt weergegeven op de site van de Gemeente Oisterwijk. Een dergelijk beeld werd ook duidelijk bij het promoten van Oisterwijk en andere belangrijke aangelegenheden. Media met een kritische, maar neutrale houding waar iedereen zijn woordje mag doen en die ook voor de inwoners de meest gebruikelijk plek vormt om het nieuws te lezen, ligt blijkbaar niet goed bij onze gemeente.

http://www.oisterwijk.nl/publicaties/57058/Internet-Actueel-Bezoek-koningspaar-12-juni-2013

Reactie op OisterwijkNieuws van 21 juni:

http://www.oisterwijknieuws.nl/2013/06/propaganda-in-oisterwijk/

 11 juni 2013;

Eindelijk leven in de brouwerij op het Lindeplein.

kermis lindeplein

I.v.m. het bezoek van het koninklijk paar aan Oisterwijk is er een deel van de nostalgische kermis op het Lindeplein gezet, een goede aanzet naar wat meer activiteiten. De vraag is wel wat weegt die vrachtwagen ?
Bij de ingangen van het Lindeplein staat nog steeds geen bord waarop staat hoeveel een vrachtwagen mag wegen , dat lijkt ons toch wel noodzakelijk. 6500 kg was er berekend als max. gewicht.


7 juni 2013;


Coalitie raakt in paniek!

De coalitie van Pro,VVD en PGB  hebben laten zien dat ze niet tegen gefundeerde kritiek kunnen en daar geen antwoord op hebben. Zij beschuldigen AB daarom maar van respectloos handelen. Gekker moet het niet worden , want door dit handelen wordt de democratie de nek omgedraaid.
Zowel de wethouder als AB hebben ons inziens het volste recht hun mening te geven over het gevoerde beleid en als dit dan gevoelige snaren raakt binnen de coalitie is dat geen reden de democratie en het recht van de burger om te kunnen kiezen zoveel geweld aan te doen.
Mag de burger dan niks meer te kiezen hebben ?
De Partij voor vrijheid en Democratie spanden de kroon om zelfs hiermee al zijn grondbegindelen te grabbel te gooien, waar de andere coalitiepartijen gretig op in gingen en het CDA liet zich gewillig kleineren.
Dit zal de komende verkiezingen nog wat worden , want AB zal niet schromen om voor zijn standpunten uit te komen en het beleid van deze coalitie aan de kaak te stellen.

Amendement voor behoud van wijkcentrum de "waterhoef"
AB was de enigste partij die pal stond voor het behoud van wijkcentrum de "Waterhoef" alle andere partijen lieten het afweten.

Lees verder: De eerste inbreng van AB.
                   De reactie van het college.
                   De reactie van AB op de reactie van het college
                   Het verslag van de raadsvergadering

                   Artikel op OisterwijkNieuws actie Taxandria

taxandria
Taxandria zal tot 20 juni moeten wachten

6 juni 2013;

PGB vraag nu pas aandacht over de Verkeerssituatie in Moergestel.

De PGB heeft volgens een artikel op OisterwijkNieuws aandacht gevraagd aan het college over de verkeersituatie in Moergestel en dan met name over het sluipverkeer .
Jammer dat het weer als mosterd na de maaltijd komt , want dit speelde ook al bij de lokatiekeuze van de brede school , maar toen had de PGB daar geen oog voor.
Verder was het AB die met medewerking van VVN steeds aan de weg getimmerd heeft over de verkeerssituatie in Moergestel.
Nu moet Moergestel minimaal tot 2021 wachten of er met de RW 58 nog iets gaat gebeuren.

26 mei 2013;

AB blij met aankoop van deel van KVL door de  Provincie, maar maakt zich toch zorgen over de invulling.

Met de komst van DNM is een begin gemaakt ( zie persbericht) met de herinvulling van KVL en dat verheugd ons zeer. Toch maken we ons ook zorgen over die invulling. Lees meer !
zie ook artikel op OisterwijkNieuws

25 mei 2013;

Ab haalt uit naar coalitie en college i.v.m. financi�le situatie van Oisterwijk

Onder de titel "het moet en kan beter"  heeft AB het financi�le beleid van dit college aan de kaak gesteld. 7 jaar lang werden de exploitatieverliezen weggepoetst door de tekorten uit de reserves te halen , die nu tot een minimum geslonken zijn.  Lees het betoog van AB verder.

Ook de betogen van de andere partijen kun hieronder bekijken:
Betoog van PrO door Marjan Bastaan
Betoog van CDA door Maarten DeWachter;
Betoog van VVD door Marc Schoenmakers;
Betoog van de PGB door Kees van Elderen.


23 mei 2013;

Oisterwijk in vogelvlucht door Thijs Bertels videoproducties
klik hier

luchtf 1luchtf 2luchtf 3


22 mei 2013;


23 mei is er een zeer belangrijke raadsvergadering over de toekomst van Oisterwijk.

a.s. donderdag 23 mei komen het bestemmingsplan bedrijventerreinen Oisterwijk en het bestemmingsplan Kom Moergestel incl. de bedrijfsterreinen aan de orde.

Als ik de stemming van de politieke partijen zo hoor willen ze allemaal die bestemmingsplannen toekomst bestendig maken in plaats van conserverend.

Er zal dan ook een regen aan amendementen op het college af komen , zo staat bij de meeste partijen o.a. Insaid  en de internetverkopen hoog op het verlanglijstje , maar nog veel meer.

Verder komen de bebouwingsconcentraties aan de orde , dit zijn ruimte voor ruimte locaties , waar dus in het buiten gebied aan de rand van de kom gebouwd mag worden als compensatie voor afgebroken stallen enz. en locaties die vroeger als zodanig zijn aangewezen. Het college echter wringt zich in allerlei bochten om dit niet toe te staan.
Eeen deel van de raad denkt daar anders over.

Tevens vindt vooraf de zogenaamde  eerste termijn van de algemene beschouwingen plaats , waarin de partijen hun mening mogen geven op de perspectief nota en hun kijk op de nabije toekomst.

Deze PPN geeft aan welke bezuinigen  en plannen het college heeft voor de komende 4 jaren
Normaal is dit een voorgekookt stuk van de coalitie en college , waarin zij hun plannen uit de doeken doen.
Nu echter , met de verkiezingen in aantocht en onzekere tijden durven ze maar 2 jaar vooruit te kijken en laten ze de rest over aan de mening van raad en dus ook aan de oppositie. Ze willen duidelijk hun vingers er nu niet aan branden.

Kortom een vergadering die heel belangrijk is voor de toekomst van Oisterwijk en het verwondert AB dat ze hier niet meer ruchtbaarheid aan geven.
Op 6 juni komt dan het vervolg en antwoord het college op de inbreng van de politieke partijen.
Dan komen ook de cultuurnota en de sportnota aan de orde, waarin staat welke bezuinigingen de culturele en sport verenigingen opgelegd gaan krijgen en dat zal voor velen mogelijk fataal kunnen zijn.
Het college gaat er echter vanuit dat de samenleving dit zelf op kan vangen.

a.s. vrijdag zal AB zijn algemene beschouwingen op hun site publiceren en mogelijk willen andere partijen dat ook doen. Dan krijgt de kiezer vast een goed beeld wat hen te wachten staat van die partij.

Agenda Raadsvergadering 23 mei


17 mei 2014;

Vergunning ALDI in de Kerkstraat staat op losse schroeven.

De verleende vergunning aan Aldi moet alsnog getoetst worden aan de parkeernormen

Uit het advies van de bezwarencommissie blijkt dat de verleende vergunning op basis van jurisprudentie uit 2009 en 2013 alsnog aan de parkeernormen moet worden getoetst.

Het college wordt door de commissie geadviseerd het besluit te heroverwegen.

Dit betekend dat de vergunning waarschijnlijk alsnog kan of moet worden geweigerd.

Een ding is duidelijk , dat dit nog geen gelopen reace is maar , omdat ook ALDI hier weer tegen in beroep kan gaan.
Of ALDI dit bezwaar negeerd en op de eerdere toestemming verder gaat ,is niet bekend.

Toch betekent dit goed nieuws voor de omgeving van de Kerkstraat en Torenbeemd en daar is Algemeen Belang heel blij mee.

17 mei 2013

Provincie gaat in zee met KVL en investeerd € 11.7 milj.

De staten hebben onder voorwaarden goedkeurig afgegeven voor de aankoop van de monumentale gebouwen. Die voorwaarde behelst een financi�le quickscan , die echter alleen gebruikt zal worden om bij te sturen , maar de uitslag draait niet het besluit terug.
Algemeen belang is nu uiterst benieuwd wie daar allemaal in komen en hoopt dat er niet alleen gekeken wordt naar financi�n maar ook naar het belang van Oisterwijk en met dit laatste bedoelen wij dat het moet bijdragen aan het imago van Oisterwijk. De inbreng uit Oisterwijk zelf moet daar ook een plaats in krijgen.

Zie artikel  BD      Zie artikel OisterwijkNieuws.   

toast KVL
Raadswerkgroep KVL toast op dit succes

14 mei 2013;

De Lind wordt eindelijk weer opgeknapt , voor hoe lang?

foto3Lind 1
foto 4foto 2

Zie ook Oisterwijk Nieuws

27 april 2013;

Weer fiets overlast bij het station

Op 14 januari 2013 schreef AB de onderstaande mail aan het college van Oisterwijk en de raad. Na aanleiding van een verontruste burger ,die met zijn rolstoel het station niet in of uit kon.

Geachte College en Raad,
                                                                                                                                   Datum: 24-01-2024

Deze week ontvingen wij klachten over fietsoverlast bij het station. Kortgezegd ging het om fietsen die de doorgang belemmeren voor mobiele mensen , maar zeker voor hen die gebruik moeten maken met hulpmiddelen.

Het station is nu voorzien van voldoende plaatsen om je fiets neer te zetten.

Algemeen Belang verzoekt U daarom hier door de BOA’s naar te laten kijken en zo nodig op te ruimen als dat nodig is.

 m.vr.gr

 Ruud van de Ven

 Op 26 april 2023 maakte een fractiegenoot van Algemeen Belang de volgende foto's

fiets station 1

fiets station 2

Het is onbegrijpelijk dat ondanks de nieuwe fietsenstalling bij het staion dit nog steeds gebeurt.
Nu maar deze publieke oproep om structureel te handhaven , want brieven hebben blijkbaar toch geen  resultaat.

Hoe moet op 12 juni a.s. onze nieuwe koning en koningin hier door kunnen ?
Zie ook op OisterwijkNieuws

26 april 2013;

Gemeente gaat vervuiling van de kleed- en doucheruimten aanpakken.

De gemeente heeft bij monde van Kees Bertens aangeven dat in de meivakantie de vervuiling van de douche- en kleedkamers zal worden aangepakt,  enerzijds door het schoon te maken , anderzijds door de voegen en randen te herstellen. Tevens gaf hij aan dat er meer toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden gehouden zal worden.25 april 2013;

Algemeen Belang wordt versterkt met de Oisterwijkse “ijsmeester”

     Dat Algemeen Belang flink aan de weg timmert zal niemand ontgaan zijn met zaken die de burgers raken. AB komt steeds op voor de leefbaarheid , maar ook voor de vitaliteit van Oisterwijk  en daar heb je inwoners voor nodig die daar een voortrekkingsrol in vervullen.harrie2
Om die reden zijn wij ook heel blij dat Harrie Mars� , een van die aanjagers van grote  activiteiten in Oisterwijk  , ons komt versterken . Wij zullen hem alle ruimte geven binnen onze politieke uitgangspunten , om de gemeenschap Oisterwijk , weer die bekendheid te geven van “klop klop”
Harrie Mars� heeft aangegeven dat hij een sterk voorstander om de recreatie en de promotie van de gemeente Oisterwijk op een hoger plan te brengen , waarmee Oisterwijk , Moergestel en Heukelom prominent op de kaart gezet worden. Onze slogan “omdat het beter kan” past hier naadloos bij.            

De CV van Harrie Mars�.

Jaren Lid van de centrale ondernemersraad van de NS te Utrecht.

Lid van “Het Beursplein” het inzetten van vrijwilligers bij evenementen.

Meer dan 25 jaar het mee organiseren van de kerstmiddag voor de bejaarden in Den Druiventros.

12 jaar lid van de Raad van 11 en de S.O.K.

Bijdrage aan Oisterwijk 800 met de stoomtrein zoals koninging  Emma in 1930

Bestuur en organisatie van “Oisterwijk One Ice”

Vriendenclub “de witte handjes” met carnaval en inclusief dit jaar de Prins.

Promotie en organiseren voor een nieuw kunstgrasveld voor Taxandria.

Zijn slogan is ”Oisterwijk moet Oisterwijk blijven”

reactie op OisterwijkNieuws

24 april 2013;

Persbericht:

Bep van den Berk draagt zijn archief over de historie van KVL over aan de Heemkundekring.

bep1

Bep heeft een brief aan de gemeente gestuurd waarin hij aangeeft
het historisch materiaal over de KVL aan voorzitter Noud Smits van de Heemkundekring over te dragen.  Hij zegt , dat gezien zijn leeftijd van 85 jaar,  dit te zwaar voor hem wordt en hij nu liever zijn energie aan zijn kleinkinderen en zijn hobby’s wil besteden.
Bep heeft 42 jaren bij de KVL gewerkt en was daar onder andere 36 jaren commandant van de bedrijfsbrandweer.bep 2
Hij heeft op het laatste moment  nog het historisch archief over KVL veilig kunnen stellen en daarna nog uitgebreid.

Diverse media en historici hebben uit zijn archief geput soms met ,maar ook zonder bronvermelding.
Dit laatste was voor hem een teleurstelling gezien het vele werk en tijd wat hij hier ingestoken heeft .
Een deel van zijn KVL-collectie is de laatste jaren door Qriel van Dijk en later door Ruud van de Ven gedigitaliseerd , om deze unieke gegevens voor het nageslacht toegankelijk te maken.

Het is aan Bep te danken dat de historie over dit belangrijke erfgoed voor Oisterwijk bewaard is gebleven. Hij gaat er van uit , dat dit archief nu veilig wordt ondergebracht en niet verdwijnt in dozen, maar een prominente plaats krijgt in een van de historisch gebouwen van KVL.

Artikel OisterwijkNieuws (nu)             Waardering Bep van den Berk(OisterwijkNieuws)

21 april 2013;

De media over de berichtgeving van KVL


Het Brabants Dagblad heeft afgelopen zaterdag een groot artikel geweid aan de gang van zaken over de besluitvorming over de aankoop van het KVL terrein.
Waarin duidelijk naar voren komt dat waarschuwingen van deskundigen zoals het toenmalige Stromenland in de wind werden geslagen en de drang om de regie te hebben de boventoon voerden , waardoor het toenmalige college blind was voor de valkuilen die saneringen en huizencrisis met zich meebrachten. Algemeen Belang was uiteindelijk de enigste partij die tegen durfde te stemmen en aangaf dat gezien de omstandigheden van zowel de markt als het terrein zelf , die aankoop veel te duur was.
Het is altijd jammer om achteraf gelijk te krijgen en er toch mee verder moet. Het heeft weinig zin om de kont tegen de krib te gooien en daarom probeert ook AB er van te maken wat er van te maken is en te redden wat te redden is.
Een van de lichtpunten is de aankoop door de provincie van de monumentale gebouwen , waar nu een aanvaardbare financiering aan ten grondslag is gelegd , om die reden houdt de politiek zich koest. Wat niet wil zeggen dat de burgers maar in het ongewisse moeten blijven.

OisterwijkNieuws  bekijkt het van de andere kant, vanuit de burger , maar ook vanuit de raadsleden. Veel van de informatie was toen inderdaad vertrouwelijk of zelfs geheim en het bleef lang stil, maar is op een gegeven moment vrij gegeven ( is vooraf gecontroleerd via de griffie) ook al is die toen niet aan de pers verstrekt. De verkoop transacties zijn voor iedereen opvraagbaar bij het kadaster.  

Dat de krant bij AB aanklopte is nog al logisch , want dat was de enigste partij die om gegronde redenen tegen stemde en daar dik in gesteund werd door Stromenland en de nieuwe directeur van de Leystromen dikte dit in de krant van afgelopen zaterdag nog eens aan.

 
Tovenarij kopt OisterwijkNieuws en doelt daarmee op het gegoochel met het werkelijke kostenplaatje , wat ook voor de raadleden steeds onduidelijker wordt, maar voor de buitenwereld nog geheim moet blijven. Dit laatste zal van invloed zijn op de huizenprijzen of het uiteindelijk resultaat.
 .
Dan zijn we meteen beland op het andere kopje Geheimen of te wel het niet juist of tijdig informeren van burgers en raadsleden, die laatsten komen inderdaad in een bijna onmogelijke situatie als er besloten moet worden , als die informatie niet beter wordt. Die belabberde informatie is niets nieuws , want dat gebeurd al 7 jaar zo en is een doorn in het oog van AB en daarom zijn we blij dat nu eindelijk een poging gedaan wordt om dit vertrouwen in de informatie te herstellen. Het is voor AB dan ook onbegrijpelijk dat er nu nog partijen zijn die dit blijkbaar niet willen. De uiteindelijk ingrepen die gedaan moeten worden zullen doortastend moeten zijn , omdat ze anders een zware wissel op de verkiezingen zullen leggen.  De informatie over KVL zal transparanter moeten worden voor de burgers , want bij een negatief resultaat is uiteindelijk de burger het kind van de rekening.

Het is wel apart dat 2 media uit zo een heel ander gezichtspunt dit onderwerp van de KVL benaderen , maar het geeft wel meer duidelijkheid over dit onderwerp.
Het artikel van OisterwijkNieuws van zondag gaat over informatie, die voor velen onbekend is , maar die niet  vertrouwelijk meer is.

Ruud van de Ven

artikel BD  ( zie ook de bijlage in Spectrum)              
artikel OisterwijkNieuws(zaterdag)    

18 april 2013;

Ernstig vervuilde kleed- en doucheruimten in de sporthal te Moergestel
 

Enkele weken geleden werd AB al geattendeerd op het feit dat de kleed- en douchekamers slecht waren schoon gemaakt.

Ik heb namens AB toen aangegeven , dat dit mogelijk een keer vergeten was of niet goed gedaan.

Nu , 3 weken later,  ben ik daar weer voor aan mijn mouw getrokken en ben gaan kijken en ik schrok me rot.
Ik trof daar een totaal vervuilde situatie aan , met vervuilde putjes en voegen met schimmels en vervuiling , die duidelijk structureel is .
Tevens ziet de vloer in de toiletten er bepaald ook niet schoon uit.
AB heeft hierover een brief aan het college gestuurd .
Wethouder Pieters is rechtsreeks hier van op de hoogte gebracht en is direct zelf gaan kijken.

 zeepbakjedouche

Zie meerdere foto's

zie artikel OisterwijkNieuws


18 april 2013;

Oversteekplaats voor fietser op de Beardijk te Oisterwijk blijkt een hachelijk avontuur.

Regelmatig vinden daar aanrijdingen plaats met letsel: zie artikel op OisterwijkNieuws

14 april 2013;

Oisterwijk Nieuws goed voor promotie Oisterwijk
 
Samen met bijzondere inwoners en hun acties gaat het bruisende Oisterwijkse nieuws wekelijks door Brabant, komt het in Nederland en zelfs over de hele wereld bij mensen onder de aandacht!!
Niet via de promotiesite van de gemeente , maar door het actieve Oisterwijk Nieuws ,
met verschillende bijzondere verhalen, waaronder deze week een interview met Marijke Scheerlinck.

De Oisterwijkse Marijke Scheerlinck werd naar aanleding van haar verhaal in Oisterwijk Nieuws ook ge�nterviewd voor een Russische en Portugese krant en het verhaal uit Oisterwijk gaat naar diverse fanwebsites en via social media de wereld over!! Samen voor de promotie van Oisterwijk!  Lees hier het verhaal:  http://www.oisterwijknieuws.nl/2013/04/wereldrecord-met-queen-in-oisterwijk/

 

4 april 2013;

Politiek verrast over bouwwerkzaamheden op KVL terrein.

De raad van Oisterwijk werd afgelopen week al verrast met woningbouw in het U-gebouw van KVL. Deze week zagen diverse burgers dat er ook al verbouwd werd aan de voormalige brandweergarage op het KVL terrein.
Bij navraag door AB bij de gemeente , bleek inderdaad dat er een bouwaanvraag ligt voor die voormalige brandweergarage.
De raad is stom verbaasd , want hier wordt toch duidelijk al voor de muziek uitgelopen , zonder dat zij daar weet van hebben.
De ambtenaren geven zelfs aan verrast te zijn, maar dat komt wel heel ongeloofwaardig over, want op 11 febr. wordt een omgevingsvergunning aangevraagd , die op 29 maart wordt verleend en toch zouden ze van niks weten?
Laat duidelijk zijn er was sprake van dat er een fietsbedrijf belangstelling had voor KVL en in het bijzonder de voormalige brandweergarage en wij zijn blij met deze start , maar een transparantere aanpak zou wel fijn zijn.

AB stelde hier de volgende vragen over:

Aan de voormalige brandweergarage van KVL worden schijnbaar bouwwerkzaamheden verricht.

Door bouwvakkers aldaar wort aangegeven dat dit in opdracht van de provincie gebeurd.

AB wil op zeer korte termijn weten wat daar aan de hand is en wie de opdrachtgever is en of daar een omgevingsvergunning voor is afgegeven.

Beantwoording gemeente

 
Omdat een Oisterwijks bedrijf, passend in het ambachtelijk concept van de provincie, gebruik wil gaan maken van de brandweergarage-KVL, heeft de provincie de opdracht voor de renovatie naar voren gehaald. De gemeente is hierin gekend. Het bedrijf maakt handgemaakte fietsen (en is geen detailhandel).

 
Omgevingsverguningaanvraag
Op 11 februari 2013 hebben wij een aanvraag voor van de provincie Noord Brabant een omgevingsvergunning ontvangen voor het renoveren en het plegen van groot onderhoud aan de brandweergarage op het perceel Almystraat 14 in Oisterwijk.
Het betreft een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo " Wijzigen van een beschermd monument"
De brandweergarage is een rijksmonument.
Voordat wij beslissen op de aanvraag vragen wij advies aan de Monumentencommissie en, indien van toepassing, aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of gedeputeerde staten.
Deze aanvraag betreft niet een geval als genoemd in artikel 6.4, lid 1 of artikel 6.4, lid 2 van het Bor die voor advies moet worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of gedeputeerde staten.

Advies monumentencommissie
De monumentencommissie heeft in haar vergadering van 28 maart 2013 de betreffende aanvraag positief beoordeeld.

Besluit
Gelet op artikel 2.15 van de Wabo hebben wij op 29 maart 2013 besloten om de vergunning te verlenen.

Inwerkingtreding
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. 

De bouwactiviteiten die nu al plaatsvinden, zijn vergunningsvrij.

zie ook artikel op OisterwijkNieuws.


1 april 2013;

Verslag van de raadsvergadering van 28 maart 2013.

De belangrijkste punten:
1. Bestemmingsplan verblijfsterreinen (woordvoerder AB: Martien Mathijssen)
In het bestemmingsplan buitengebieden waren de verblijfsterreinen niet opgenomen. Er moest dus nog een bestemmingsplan komen, waarin de verblijfsrecreatie en het wonen in parken geregeld wordt. Dat gebeurt nu in dit bestemmingsplan. Bewoners van een tweetal bungalowparken wilden dit bestemmingsplan voor hun parken aanpassen. Zij vroegen om een dubbelbestemming op te nemen, d.w.z.wonen en recreatie. Hierdoor zou permanente bewoning voortaan op die parken toegestaan zijn. De raad kon daar, met uitzondering van de VVD, niet mee akkoord gaan. De bewoners hebben aangegeven dit te zullen gaan aanvechten bij de rechter.

2. Bestemmingsplan woongebieden in Oisterwijk (woordvoerder Martien Mathijssen)
Het bestemmingsplan zal voor de komende 10 jaar een juridisch-planologisch kader vormen voor bouwvergunningen. Hier ging het vooral om 2 situaties:
a. De bestemming van het groen rondom wijkcentrum Waterhoef , wat te allen tijden groen moet blijven volgens de raad. ( betoog AB M.M.)
b. De situatie rondom bouwlocatie La Hollande. Dat moet nu uiteindelijk toch uitgevoerd kunnen worden , waarbij echter rekening gehouden moet worden met de woonvisie. ( betoog AB M.M.)
Beide zaken zijn in het nieuwe bestemmingsplan geregeld, waarmee de raad unaniem akkoord kon gaan.

3. De intergemeentelijke samenwerking (betoog woordvoerder: Jan Jonkers) De bespreking van dit onderwerp nam veel tijd in beslag, omdat de sprekers van enkele partijen , maar ook van het college ellenlange betogen voerden om hun idee�n hierover te etaleren. AB was het in grote lijnen eens met het raadsvoorstel, wat inhoudt dat Oisterwijk voorlopig alleen insteekt op een zakelijke samenwerking met andere gemeenten. Wij steunden het voorstel van PrO dat regel 2 uit het concept-besluit verwijderd moest worden, die inhield dat alleen met gelijkaardige gemeenten samengewerkt zou moeten worden. Die beperking wilden zowel PrO, VVD als AB niet. Alles wat PGB en het CDA al vooraf wilden gaan regelen vond bij de overige partijen, ondanks de paasgedachte , geen genade hoe PGB en het CDA zich ook inspanden. Maarten Dewachter, fractievoorzitter van het CDA, vergeleek Oisterwijk zelfs met een mooie dame, maar AB adviseert Maarten toch maar eerst eens de lingerie van Peer Parel te gaan controleren. Kortom, met de wijziging van PrO kon ook dit voorstel met een meerderheid aangenomen worden.

4. Meedoen naar vermogen (betoog woordvoerder Evelien Roborgh) Op 1 januari 2014 moet de Participatiewet in werking treden, waardoor voor alle mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt 1 regeling zal gelden. Nu vallen zij nog onder de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
(Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet. De raad werd gevraagd of zij akkoord kan gaan met de uitgangspunten, die hierbij zullen gelden.
AB liet weten met de uitgangspunten te kunnen instemmen. Zij bracht wel 2 punten op die haar zorgen baren: de betaalbaarheid en de mogelijkheid dat mensen die nu beschut werken in een gat zullen vallen. Wat dat laatste betreft zei de wethouder zich hiervan bewust te zijn en tijdig met een voorstel te zullen komen, waardoor dit voorkomen kan worden.

5. Fonds voor maatschappelijke innovatie (betoog woordvoerder Evelien Roborgh) Een aantal jaren geleden werd door PrO voorgesteld een fonds voor sociale innovatie in het leven te roepen. Daarvoor is toen ook geld gereserveerd. Tot nu toe had het fonds echter een slapend bestaan geleden, omdat nog niet duidelijk was vastgesteld wat het precieze doel van het fonds was. Dat is nu gebeurd. De raad kreeg een uitgangspuntennota voorgelegd, waarin het doel van het fonds is vastgelegd. Innovatieve idee�n op maatschappelijk terrein kunnen voor een uitkering uit het fonds in aanmerking komen. Daarvoor is een aantal toetsingscriteria opgesteld. Een op te richten stichting zal de idee�n beoordelen en het geld toewijzen.
AB gaf te kennen wel achter de oprichting van het fonds te staan, maar toch nog een aantal bezwaren tegen het raadsvoorstel te hebben. Die hadden betrekking op de toetsingscriteria, het uit te keren bedrag en de stichting. Het CDA bleek voor een groot deel dezelfde mening te delen. Nadat de wethouder had toegezegd dat de stichting jaarlijks verantwoording moet afleggen en dat de raad kan ingrijpen als het nodig is, lieten AB en het CDA weten akkoord te kunnen gaan met het raadsvoorstel. Hiermee werd het unaniem aanvaard.
Na sluiting van de raadsvergadering werd nog een extra besloten raad gehouden , waarin het verslag van de vorige besloten vergadering over het BING- rapport werd vastgesteld en daarmee in de openbaarheid werd gebracht.
Deze vergadering werd om +/- 0.45 uur gesloten.

hier de orginele besluitenlijst van deze raad;29 maart 2013;

Ontwikkeling van KVL zit vol verrassingen.

Zagen we deze week in de pers plotseling verschijnen ,dat de provincie wonigbouw gaat plegen in het U-gebouw , zie artikel hier onder.
Nu weer een nieuw feit, een fietsbedrijf in de voormalige brandweer garage van KVL. zie artikel OisterwijkNieuws.
Het vreemde is dat de raadsleden van niets weten en het ook zo uit de pers moeten horen en lezen.
Dat noemt dit college nu "samen bouwen aan vertrouwen"

Laat duidelijk zijn , de raad is woest. Wordt BING nu "BANG" ?


28  maart 2013;

Vragen over renovatie van het St. Jansplein door burgers.

Algemeen belang is benadert door moergestelse bewoners met de vraag of er ook rekening gehouden kan worden met ouderen en gehandicapten. Nu de parkeerplaatsen langs de weg daar zijn opgeheven moeten bezoekers van het centrum wel op het plein parkeren, waar op zich niks mis mee is , maar waarom dan niet dat plein ook makkelijk

stjanspl1 stjanspl2
toegangkelijk te maken voor rollators en gehandicapten en het winkelend publiek.
 Ik hoef niemand uit te leggen wat voor een moeilijk te nemen hindernis dit is voor veel ouderen. Die vragen niets meer dan daar ter plaatse de trottoirband te verlagen , doch bij navraag van een gehandicapte, aan de gemeente ,zal dit niet gebeuren , omdat dit geen officiele toegang is tot het plein en dus moeten ze maar omrijden.
Jammer , een gemiste kans voor onze gemeente.

AB zal dit artikel samen met hun antwoord aan de gemeente mailen.

zie ook een reactie van OisterwijkNieuws


27 maart 2013;

Woningbouw in monumentale gebouwen van KVL.

In tegenstelling tot voorheen wil de provincie ook woningbouw realiseren in de monumentale gebouwen van KVL. Deze oplossing is gekozen om het plan wat de Provincie had met de monumentale gebouwen, betaalbaar te maken. Hiermee komt mogelijk wel de deelname van de provincie een stuk dichter bij.
In hoeverre dit strookt met de woonvisie en de rem op appartementen in Oisterwijk is nog niet duidelijk.

Zie artikel in het BD                 zie reactie van OisterwijkNieuws

zie woonvise                            zie raadsinformatiebrief wonen


27 maart 2013;

AB zeer teleurgesteld over reactie van het college op het zeer lage aantal lokale ambtenaren.

Uit de reactie van het college blijkt duidelijk , dat ze totaal geen inspanning willen doen  of het willen erkennen ,om verbetering aan te brengen ,om die directe binding met het werkgebied te stimuleren.
Uit diverse artikelen blijkt duidelijk dat hier wel degelijk een relatie tussen is. De diverse voorbeelden uit de praktijk spreken boekdelen.
Hieronder enkele reacties uit de pers:
Het Brabants Dagblad;
OisterwijkNieuws;

26 maart 2013;

Raadsvergadering:
a.s. Donderdag 28 maart is het weer raadsvergadering ,waaronder anderen de bestemmingsplannen voor de woongebieden  en WMO onderwerpen op de agenda staan. Zie de agenda.

de agenda van 28 maart:  met alle onderliggende stukken.


21 maart 2013;

Antwoord op brief van AB  over promotiefilm Oisterwijk.

Het antwoord op onze brief en ons artikel over het ontbreken van de promotie van Heukelom en Moergestel is al even zwak als het recreatie beleid zelf of beter gezegd het totaal ontbreken daaraan, "afwachten en vooral niks doen" is blijkbaar het devies van deze coalitie.

Een duidelijk bewijs dat die "groene Parel" blijkbaar niet meer op het verlanglijstje staat bij de toerist volgens het artiekel in het BD van 21 maart onder de kop "de wereld moet naar brabant"

AB zal het recreatiebeleid dan ook als een speerpunt voor de komende verkiezingen meenemen, want Oisterwijk promoten met zo een oudbollig filmpje , waarbij ook nog het grootste deel van onze gemeente vergeten wordt kun je toch niet serieus nemen.

Zie  antwoord gemeente.

zie ook
artikel van 20 februari op deze site;

‘ Parelfilm’ ontbeert WEER twee parels.”

Zie ook ons artikel van 12 maart op deze site : "Heeft recreatief Oisterwijk nog wel een toekomst"

Zie ook eerder artikel op OisterwijkNieuws

21 maart 2013;

Wat is er gedaan met het Lindeplein onderzoek ?

AB heeft het college een brief gestuurd om opheldering te vragen over de werkzaamheden rondom het Lindeplein. In dat lindeplein onderzoek werden ook vragen gesteld. Nu het college zonder verder overleg op de oude voet is verder gegaan wil AB duidelijkheid. zie brief.

De onderstaande foto illustreerd nog eens duidelijk de miskleun van de waterbanken, hier had namelijk water in moeten kunnen staan. Nu is het niks anders dan een zware ( 18 ton) en dure lekke betonnen bak met een deksel er op. Nu maar wachten of het werkt.

lindeplein foto noud 1foto lindeplein noud 2


  21 maart 2013;

Stoep vanaf Stanislaus verdwenen.

Gemeente kletst er weer lustig op los , door aan te geven dat die stoep er nooit is geweest. De bewoners van Stanislaus en Moergestel weten echter wel beter.
De parkeerhavens die bij de nieuwe brede school worden aangelgd , hebben het trottior laten verdwijnen en AB was benieuwd , wat nu de bedoeling is , maar werden verrast met een nogal merkwaardig antwoord.
Je zou toch minstens even aangeven waar die dan wel komt .
maar nee : of willen ze niet toegeven dat er dan weer 80m2 van die toch al te kleine speelplaats afgaat, of moet dit nog even geheim blijven.
 

parkeer havens
wel stoep

Achter die bomen was toch echt een stoep , zoals aan de voorkant
Blijkbaar lijden ze bij de gemeente meer aan geheugenverlies dan op Stanislaus

Zie ook artikel  op Oisterwijk nieuws
 

17 maart 2013;

Obs Darwin opent nieuw gebouw!

 
Darwin
 uitl bouw
In het voorjaar van 2012 werd de nieuwe wethouder Pieters in Oisterwijk geintroduceerd en AB was er als de kippen bij om hem de meest zorglijke plaatsen in de gemeente te laten zien. Een van die plaatsen was de erbarmlijke toestand van Darwin. ( zie de foto's hierboven)
Gelukkig heeft de wethouder die hint goed begrepen en dankte AB later ook voor het feit dat we hem daar meteen naar toe hebben gebracht.

Nu is het zover: Een verslag van Evelien Roborgh,
raadslid en vz. Commissie Inwonerszaken

Op donderdag 14 maart j.l. vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe onderkomen van openbare basisschool Darwin. Vanaf 2 uur waren alle belangstellenden welkom om een kijkje te komen nemen.
Lees verder het verslag van Evelien Roborgh

12 maart 2013;

‘Groenbeleid op de schop’  heeft recreatief Oisterwijk nog wel een toekomst ?

Het groenbeleid (natuurbeleid) moet op de schop, kopte het Brabants Dagblad maandag 11 maart ,er moet samenwerking komen tussen maatschappelijke natuur- organisaties en het bedrijfsleven.Zegt staatssecretaris Sharon Dijksma.
Algemeen Belang kan deze stelling onderschrijven, mede gezien een eerder artikel over de euforie van het 100- jarig bestaan van Natuurmonumenten (NM), want Oisterwijk ervaart de wurggreep van de andere kant van het huidige beleid.

Lees verder:

Raadsinformatiebrief gemeente.

100 jaar natuurmonumenten. OisterwijkNieuws


8 maart 2013;

Reuselhof kan van start en zal verder door het leven gaan als park “Herengoed”.

“Niet mouwen maar bouwen” riep Martien Mathijssen op in de commissie Ruimtelijke zaken en alle politieke partijen onderschreven dit.
Het ontwikkelen van de locatie Reuselhof is een initiatief van Algemeen Belang met de projectontwikkelaar TCK/Breemaat en Thebe , die dit plan mogelijk hebben gemaakt en wat steeds heel positief ondersteund werd door alle andere politieke partijen , zonder uitzondering.
Kortom de politiek nam zelf het heft in handen om in Moergestel nu eens eindelijk betaalbare starter en seniorenhuizen te bouwen.
Het plan voorziet in 17 complete woningen van onder € 169.000 , 14 woningen in het midden segment , waarvan 7 grenzend met hun achtertuin aan de oever van de Reusel en 5 kavels in het duurdere segment.
Die 17 betaalbare starter en senioren woningen worden ongeacht het verloop van de verkoop zonder meer gebouwd en bij geen verkoop ingezet als huurwoning.
Het zou zelfs kunnen dat enkele woningen op voorhand als huurwoning worden aangemerkt , omdat hier op dit moment grote vraag naar is. Er waren nog commissieleden die dachten dat het om huizen zou gaan met platte dakenet worden

 , maar dat is een misopvatting , men moet meer kijken in de richting van het soort huizen op Lage Braken , omdat dit plan duidelijk moet passen in de omgeving van Reuselhof. De project ontwikkelaar wil dit jaar nog van start gaan en weth. Lemmens heeft aangegeven dat de gemeente zijn volle medewerking daar aan zal geven. We wachten met spanning op de presentatie en de start van de verkoop.

Verder heeft de projectontwikkelaar toegezegd dat de huidige bewoners uit de Adhoc situatie , die uit onze gemeente afkomstig zijn, zo lang mogelijk gehuisvest zullen worden tegen een kostendekkende huur in de bestaande bebouwing tot die moeten wijken voor de nieuwbouw , maar dit laatste zal met uitzondering van de 17 starterwoningen  gefaseerd gebeuren.

Molenveldje.
Weth. Lemmens heeft aangegeven dat de plannen rondom de Scheerman als sturende projecten zullen worden ingezet indien nodig en afhankelijk van het woningaanbod in het centrum , dit naar aanleiding van vragen hierover door het CDA.

In de bijlage een schematische weergave van het plan “Herengoed” voorheen Reuselhof 

artikel BD               artikel OisterwijkNieuws


1 maart 2013;

Gevaarlijke fietspad in Moergestel verbeterd maar nog lang niet ideaal.

Het gevaarlijk fietspad t.h.v. aan de Tilburgseweg te Moergestel is verbeterd , maar nog lang niet ideaal. Wel is de uitrit van Lage Braken aanzienlijk verbeterd , maar daar schieten de fietsers weinig mee op. Die trotoirband rondom die lantaarnpaal blijft een obstakel door de versmalling van de rijweg.
Algemeen Belang heeft in 2012 VVN gevraagd hier eens naar de situatie te kijken en ook zij waren van mening dat dit een zowel onduidelijke als onveilge situatie was. In eerste instantie gaf de gemeente aan dat het volgens de regels was gemaakt, maar later draaiden ze bij. 
Vooral ouderen hadden hier heel veel moeite mee en diverse personen zijn hier ook ten val gekomen  met soms flink wat letsel.  Hopelijk is het nu verbeterd , maar waarom niet nu niet in eens goed maken ?.

Zie de foto voor  en  de foto na de verbetering
 
rapport van VVN  en  het verbetervoorstel van VVN25 februari;

Aagnda,s commisievergadering van 7 maart 2013

Ruimtelijke zaken     Algemene zaken       inwonerszaken.


20 februari;

‘ Parelfilm’ ontbeert WEER twee parels.”  
 

Dik twee jaar geleden was er de nodige discussie over het promotiefilmpje van  Akse Media over Oisterwijk bij onze gemeentegids.
Dit jaar komt de gemeente weer met zo een filmpje, "de City Tour door Oisterwijk".
De opmerkingen van toen, vanuit Moergestel en Heukelom , hebben blijkbaar geen indruk gemaakt , want de verschillen met vorige keer in 2010 zijn miniem.

Het Brabants Dagblad kopte op 8-7-2023 :  
‘ Parelfilm’ ontbeert twee parels.” en dat is weer zo

AB heeft ook deze keer aan een deskundige gevraagd wat hij hier van vond ?

Hieronder een greep uit zijn reactie ;
Dit is echt “jaren zestig” en
Als je jezelf zo presenteert mankeert er iets aan je zelfbeeld.
Ik heb zelden een slechter filmpje gezien.   Hij vindt het onbegrijpelijk dat de opdrachtgever dit eindproduct klaarblijkelijk accepteert.

 
  
U mag zelf oordelen of hij gelijk heeft. Zie link.

http://www.youtube.com/watch?v=Opdgs1N_qHM&feature=youtube_gdata

Zie ook de brief van AB aan College en Raad

zie ook reactie op Oisterwijk Nieuws.

Ruud van de Ven


17  februari;

Zou AB het dan toch bij het goede eind hebben met die lokale kennis?

Ik las kortgeleden een artikel over de betrokkenheid van ambtenaren bij hun werkgemeente.
uit dit artikel bleek duidelijk , dat daar wel degelijk een verband tussen bestaat.
AB heeft hier al meerdere malen ruchtbaarheid aan gegeven , maar dit werd steeds
afgewimpeld met de woorden dat het “ten enenmale” onjuist zou zijn.
AB blijft van mening dat diverse besluiten anders uitgevallen zouden zijn met die kennis en wordt ondersteund door onderstaand artikel.
Zie artikel in op NU.nl

zie ook artikel in het BrabantsDagblad

zie artikel op OisterwijkNieuws

Conclusie :
Door niet in de gemeente te wonen waar je werkt "Dan verdwijnt een belangrijk element dat we vroeger hadden, dat de ambtenaren hun gemeente goed kennen."


Waar wonen onze ambtenaren ?

Nu woont onze secretaris dan hier wel , maar driekwart van het college niet en van het ambtenarencorps zelfs maar 29 % van de 193 ambtenaren.
AB maakt zich daarom grote zorgen of op deze wijze  wel maatwerk gele
verd kan worden i.v.m. de WMO

Over dit onderwerp heeft AB een brief geschreven aan het college.

Eureka ! KVL
Praktische oplossing: als de rest van die ambtenaren en dat zijn er +/- 137 ,die niet in de gemeente Oisterwijk wonen ,nu op KVL een huis zouden kopen , dan was dat probleem ook een heel eind opgelost.


14 februari;

Algemeen Belang maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de terugloop van het aantal kinderen.

AB heeft hier een brief voor gestuurd aan het College van B en W en de raad over deze kwestie.
Uiteraard wil AB ook graag weten welke prognoses gebruikt zijn bij de nieuwe brede scholen en wie daarvoor gezorgd heeft.
In het artikel van 12 febr. j.l. in het BD wordt aangegeven wat voor financi�le gevolgen dit kan hebben voor onze gemeente en de scholen zelf.

Is er voldoende rekening gehouden met die terugloop bij de renovatie van de scholen in de Pannenschuur ?

Kortom gemeente zorg tijdig voor duidelijkheid.
Zie ook bd.nl over regio

13 februari;

Die ALDI moet daar beslist niet komen

AB en Pro hebben ALDI in augustus 2012 al zien aankomen.

Jammer dat toen de andere partijen verstek hebben laten gaan.
Het komt ook heel vreemd over dat de wethouder nu geen antwoord kan geven op de vraag van AB over die ontsluiting aan de achterzijde , want die vraag is door AB toen ook al gesteld.
zie brief van AB . Uit de beantwoording van de brieven van AB is duidelijk ook vast te komen staan dat bevoorrading via de Kerkstraat niet gewenst is. zie
redenen van eerste afwijzing
Met andere woorden dat kan alleen via die achterontsluiting.
Deze ontsluiting mag niet gebruikt worden voor het publiek , dus al het andere verkeer moet via de Kerkstraat.

 Aanvullende vragen AB beantwoording brief van 23-8-2012. 

h. de orientatie van winkels aan dient te zijn gericht op de straatzijde aan

De Lind, Dorpsstraat, Burg. Verwielstraat, Stationsstraat, Hoogstraat,

Kerkstraat; dit betekent dat publieke achterontsluitingen niet zijn

toegestaan;

Verder is AB van mening dat het dreigen van de VVD  met boycotten en het beschuldigen van de verkoop van polfkippen enz. zeker niet thuis hoort in de raad. Hier moeten rechtmatige  argumenten worden aangedragen en oplossingen.
Die ALDI moet daar beslist niet komen.

Geldend bestemmingsplan;

zie ook artikel OisterwijkNieuws

8 februari;

Fietspad Haghorst-Moergestel weer een stapje dichter bij:Lemmenseffect

zie raadsinformatiebrief van de gemeente


8 februari:

AB gaat er voor

Kort verslag inbreng van AB over uitwerking en plan van aanpak BING

In de raadsvergadering van 7 februari heeft AB het volgende ingebracht:

Voorzitter, in deze vergadering moeten we oordelen over het conceptplan van  aanpak, dat gebaseerd is op het BING-rapport. Het advies rapport van Bing is (gebaseerd)op zijn beurt weer voornamelijk gebaseerd op aannames en van horen zeggen. Maar deze zogenaamde beelden bevestigen wel de signalen die ons bereiken en de ervaringen uit het verleden en de laatste commissievergaderingen. Ook is duidelijk geworden voor welke rollen wie verantwoordelijk is.  

Hier zullen we het mee moeten doen , ook al had een feitenonderzoek meer duidelijkheid gegeven.
Het uitgangspunt van AB is wat staat vermeld onder de kop ‘Aanleiding en  doel advies in het begin van het rapport  BING.

Voorzitter; 

Veel burgers , die amper kennis hebben genomen van het BING- rapport ,zullen echter zeggen , Raad dat is jullie probleem , wij maken ons veel meer zorgen over de sluiting van het zwembad , het voortbestaan van de verenigingen , de uitstraling van onze pleinen en niet te vergeten de minima die hard getroffen worden door de bezuinigingen. U, als raad heeft maar te zorgen dat die informatievoorziening goed functioneert.

 De burgers vragen dus om doeltreffende maatregelen en AB is daar een vurig voorstander van , want  het zal niemand ontgaan zijn dat AB hier al jaren voor vecht. Mogelijk staan we binnenkort voor de opgave van de ambtelijke fusie en ook daarom moet deze raad zorg dragen voor goed functionerende organisatie en een transparante samenwerking met het college.

 Met die achtergrond zullen wij dit plan van aanpak dan ook beoordelen.
Omdat AB het van groot belang vindt dat ook de onderlinge verhoudingen binnen de organisatie goed zijn, is het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers een goed instrument om daar achter te komen. Dit onderzoek moet dan ook beschikbaar zijn als de gesprekken op basis van het plan van aanpak gevoerd worden.(ter beoordeling van de projectleider?). Dit mag wat AB betreft gezien worden als een aanvullend feitenonderzoek, wat in het BING rapport zo node gemist wordt. Verder moet een goed gesprek met de ondernemingsraad zeker op de agenda komen te staan. Een amendement lijkt ons niet nodig, want we nemen aan dat de rest van de raad en het college het hiermee eens zijn. Graag hoor ik van u of dat inderdaad zo is.

Tot slot

Dit  concept plan van aanpak wordt nog beoordeeld door de projectleider en bijgesteld. De raad stelt dus nu een voorlopig plan vast. AB stelt daarom  voor om straks het definitieve plan van aanpak ook door de raad te laten vaststellen. Kunnen de overige partijen en het college zich in dit voorstel vinden?
Het nu voorliggend concept hopelijk aangevuld met  de bovengenoemde aanvullingen zal een goede start zijn om tot een gedegen plan van aanpak te komen.

Tot zover in eerste instantie

 

Tweede instantie:

Voorzitter,

Heel de raad wil het zelfde , een betrouwbare en goed functionerende gemeente. Toch zal de weg daar naar toe soms per partij verschillen.
ik vergelijk het maar met een voetbal elftal , samen willen ze winnen , maar elke speler heeft een andere speelstijl. De een voetbalt technisch de ander gooit er af en toe de beuk er in , beide zijn ze nodig om tot een goed resultaat te komen. AB gaat er voor.

Zie ook artikel in BD;

7 februari:

Agenda Raadsvergadering 7 februari.

7 februari;

Algemeen Belang blij met verbeterproces gemeentelijke informatievoorziening.

Met het uitkomen van het BING rapport is er eindelijk een einde gekomen aan de eenzame strijd die AB voerde tegen dit fenomeen.
Na Jaren lang onkenningen , verwijten richting AB worden de klachten over de gebrekkige informatievoorziening nu bevestigd.

Nu zal het plan van aanpak daar uitdrukking aan moeten geven en niet verworden tot een blaffende hond zonder tanden , zoals met het Lindeplein onderzoek van 1999 is gebeurd.

BING rapport:     concept plan van aanpak:       raadsvoorstel:

de pers: Bing in het BD          Bing op OisterwijkNieuws30 januari;

Oude beelden van de kop van de Lind.

oude lind

De nieuwsfeiten van vroeger over de LIND:

Nog een tijdsbeeld van vroeger op OisterwijkNieuws.
29 januari;

Heemkundekring roert de trom over Kop van de Lind en KVL.

De heemkundekring heeft een brief gestuurd  aan het college van B en W en de Raad van Oisterwijk.

De kop van de Lind gaat over de plannen om dat del van de lind te verharden. zie brief Heemkundekring:

De brief over de kVL gaat onder andere over de gangen die er lopen van het ketelhuis naar de diverse gebouwen. zie brief H
eemkundekring.


23 januari;

Wat moet er met onze pleinen gebeuren: Burgers aan het woord.
dus niet alleen mopperen , maar ook met voorstellen komen.

Kop van de LIND:

Mari Pakos ; maak er een mooi moza�ek van zoals in zuidelijke landen.
Zie verder het voorstel Mari Pakos; 

voorbeelden pleinen ;            

Victor Roossen: met een evenement bestendige grasmat met aankleding.
Zie verder het voorstel van Victor Roosen:roosen 1

Lindeplein:                                             

Victor Roosen geeft hier zijn mening over

de inrichting van het Lindeplein.

Hieronder een foto van voor de bebouwing:

Lindeplein oud
 

Waterbanken vervangen door huidige watertafels in de bestrating.

Een ander initiatief is om de waterbanken te verwijderen en de nieuwe tafelbladen in het straatwerk te funderen en verwerken.
Hierdoor blijft het aanzien avonds het zelfde en overdag kan er gewoon over heen gereden of gelopen worden. Tevens belemmerd deze optie andere activiteiten niet.

Wel moet dan heel duidelijk de calamiteitenstrook gemarkeerd worden.
hieronder een Idee uit Nijmegen:
foto nijmegen

 
AB hoort graag nog meer meningen en idee�n :
[email protected] of  via ons secretariaat:


15 januari;

Oisterwijk kan ook heel mooi zijn in januari:

Het vorige item ging over het desolate beeld van het centrum van Oisterwijk in deze tijd.

Maar Oisterwijk kan oo
k heel mooi zijn in deze tijd en dan bedoel ik niet de mooie beelden van Oisterwijk n de sneeuw , want die zijn tijdelijk.
Een van onze
sympathisanten heeft ons een heel mooi sfeerbeeld , van Oisterwijk in begin 2013 , aangeleverd.
Kijk en geniet :Mooi oisterwijk in jan. 2013
(de reclame van YouTube kun je wegklikken)


13 januari;
                                       Is dit ons centrum ?

De hiernaast getoonde foto geeft een beeld wat erop dit moment over is van de kop van de Lind.
kop lind
Dat komt door de ijsbaan zullen sommige zeggen , maar is dit wel zo of is het zo dat Oisterwijk geen geschikte plek in het centrum heeft voor die ijsbaan ,  maar ook niet voor de Kermis, Oisterwijk Swingt , de wekelijkse markt enz. want v��r de ijsbaan zag het er niet veel beter uit.
Duidelijk is dat deze plaats in deze hoedanigheid niet bestand is tegen al deze evenementen.

Algemeen Belang is van mening dat het dus anders moet , want Oisterwijk heeft die evenementen hard nodig in een tijd waar klandizie ,vermaak en toerisme aan het veranderen zijn en Oisterwijk zich dus ook moet aanpassen.

De winkels zondags open doen en een centrummanager aanstellen zal alleen geen oplossing zijn voor de leegstand in ons centrum , dus zal er iets meer moeten zijn wat toeristen en bezoekers naar Oisterwijk trekt.
Dat "klop, klop" gevoel moet terug komen.

AB heeft aangetoond dat er op het Lindeplein veel meer kon dan werd aangegeven , dat moet voor de kop van de Lind ook.
Kortgezegd dit deel van de Lind zal structureel geschikt gemaakt moeten worden voor meerdere evenementen, uiteraard met behoud van die gezellige uitstraling, want zo doormodderen is geen optie.

Diverse vooraanstaande medewerkers  van o.a. V.O.W. en Oisterwijk One ice hebben AB al aangesproken en idee�n geopperd. Gemeente doe er iets aan! Pas dat deel van de Lind aan zodat het ook toonbaar is als er eens niks te doen is en tevens geschikt is voor intensiever gebruik.
Onze burgemeester sprak de volgende woorden bij de sluiting van de ijsbaan: " deze ijsbaan wordt gesloten voor 10,5 en maand."  Dus als we niks doen ligt het er volgend jaar weer zo bij.

AB roept de inwoners van Oisterwijk op hierop te reageren.  Naar [email protected] of [email protected]

Deze oproep wordt gedaan door 2 echte Oisterwijkers : 
Martien Mathijssen
Arnold van Beckhoven

Zie ook artikel BD             reactie op OisterwijkNieuws

11 januari

Algemeen Belang presenteerd Lindeplein onderzoek.

met als titel:
Het lindeplein moet iets meer zijn dan een terras.

Algemeen Belang heeft vanmorgen het Lindeplein onderzoek aangeboden aan het college van B en W.

o.a. komen de onderstaande onderwerpen aan de orde.

Gemeente schat dragend vermogen Lindeplein wel heel terughoudend in.
Wat moer er gebeuren met die waterbanken en hadden die wel geplaatst moeten worden?
Moet een calamiteiten strook niet altijd beschikbaar zijn ?
Is de hemelwaterafvoer van het Lindeplein wel in orde ?
Moet het Lindeplein niet een ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van Oisterwijk ?
En er is en kan nog veel meer!


kijk op:

persbericht Lindeplein    onderzoe
krapport Lindeplein

Reageer :[email protected]
of: [email protected]

zie ook artikel BD en Oisterwijknieuws

9 jan 2024

Supermarkt ALDI toch in de kerkstraat.

Het college heeft toch besloten ALDI een vestigingsvergunning te verlenen voor de Kerkstraat in Oisterwijk. De voorwaarde is dat ze moeten voldoen aan de parkeer richtlijnen en de afhandeling van het verkeer daar ter plaatse.

Bij dat laatste zet AB grote vraagtekens gezien de verkeerssituatie van een eenrichtingsweg zonder noemswaardige parkeerplaatsen.

zie hieronder de offici�le tekst van het besluit.:

Dit najaar diende Aldi Best B.V. een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor het wijzigen en uitbreiden van het pand aan de Kerkstraat 57 in Oisterwijk. E�n en ander om een Aldi-markt op deze locatie te vestigen. De aanvraag leidde tot vragen van de Raad en berichten in de krant. 

Het college heeft de aanvraag op 11 september geweigerd in verband met strijdigheden met het bestemmingsplan en de wens voor het behoud van een monumentale boom.

Op 28 september heeft Aldi een aangepast plan ingediend.

Gelet op uw belangstelling en de belangstelling van de pers voor deze zaak vind ik het belangrijk u te informeren dat het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van een Aldi-markt op het perceel Kerkstraat 57 in Oisterwijk. Ten opzichte van de eerder door het college geweigerde aanvraag is er nu sprake van een aangepast plan dat past binnen het geldende bestemmingsplan. De monumentale boom blijft - zoals eerder verlangd - gehandhaafd. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor het stellen van nadere eisen ten aanzien van het verkeer en parkeren.

Zie voor nadere informatie artikel op Oisterwijk Nieuws;


25 december:

abklokken  KERST- EN NIEUWJAARSBOODSCHAP :

“het is niet meer zoals vroeger”

    

 Soms wordt gesproken over de donkere dagen voor Kerst en dat geeft een somber beeld, ook al staan de feestdagen voor de deur.
kerstplaatje2
 Dat beeld echter verandert direct als er een pak
 sneeuw over het landschap ligt , die de werkelijkheid bedekt.

 Zo wensen we elkaar dan fijne dagen toe en een
 voorspoedig nieuwjaar ondanks deze crisistijd .
Voorspoedig heeft veel gezichten, b.v.: in de relatiesfeer, zakelijk of als gemeenschap.
Over dat  laatste willen wij het hier hebben, want er zal veel verlangd worden van die gemeenschap, omdat de overheid zich steeds verder terugtrekt.
De ‘zilverenkracht’ , mantelzorgers en vrijwilligers worden als een soort smeerolie beschouwd, die ervoor moet zorgen dat onze maatschappij blijft werken.
Wij leven in een tijd, waarin jonge ouders alle zeilen moeten bijzetten om hun kinderen niet te laat bij de school af te leveren en toch tijdig op het werk te zijn en waarin opa’s en oma’s hun nazaten van school komen ophalen. Een tijd waarin ouderen langer thuis blijven wonen en ondersteund moeten worden door hun familie, buren, vrienden en vrijwilligers.
Kortom, “het is niet meer zoals vroeger” zegt men, maar is dat wel zo? Was het vroeger niet normaal dat opa’s en oma’s voor de kleinkinderen zorgden als de ouders werkten op het land en moesten ze toen ook niet langer en harder werken en hadden velen niet minder te besteden ?
De terugtrekkende overheid werpt ons weer terug op oude waarden en dwingt ons er samen weer iets van te maken en dat ikke en den dikke weer naar de achtergrond geschoven worden.
Algemeen Belang wil daar graag aan meewerken door zich in te zetten voor een betere saamhorige gemeenschap, waar plaats is voor iedereen en niet alleen voor hen, die het hards schreeuwen of zich belangrijker voordoen.
Wij beloven U dus geen gouden bergen, maar wel begrip en ondersteuning in deze voor velen niet makkelijke tijden , om toch iets van die mooie wensen werkelijkheid te laten worden.
Wensen wij U daarom toch fijne feestdagen en vooral een gezond 2013!

Namens heel Algemeen Belang               lantaarn
Ruud van de Ven, fractievoorzitter
Cees van Wamelen, voorzitter


21 december;

Besluitenlijst raadsvergadering van 20 december 2012.

18 december;

Waarom weer een nieuwe wethouder?

PGB is op zoek naar een nieuwe wethouder.

Algemeen Belang is tegen het weer benoemen van een nieuwe wethouder, een jaar voor de verkiezingen (maart 2014). Wij zijn dus niet tegen de persoon in kwestie, maar wel tegen het kostenplaatje dat er aanhangt. Zo dadelijk draagt Oisterwijk de last van 5 wethouders uit deze periode.
AB is verder van mening , dat dit aantoont dat dit college niet in staat blijkt te zijn of intern tot overeenstemming kan komen ,om de vrijgekomen portefeuilles van ex-wethouder Rijnen samen op te vangen ,in dit laatste jaar voor de verkiezingen.
Het geeft ook een beeld van de zwakte van deze coalitie, die in 1 periode 2 wethouders kwijtraakt. Ik kan me niet herinneren wanneer dit nog meer gebeurd is .

Triest is , dat in deze tijd van bezuinigingen, die hard om zich heen grijpen en waarvan de lasten en taken steeds meer bij de samenleving worden neergelegd, het college en de coalitie zelf niet in staat blijken te zijn hier een voorbeeld aan te kunnen geven.

Het is ook heel triest om te zien dat deze coalitie aan haar slogan “samen meer met minder” hier zelf geen invulling aan geeft en het eigen belang laat prevaleren.

De komende tijd had een mooie ‘testcase’ kunnen zijn voor de periode na de verkiezingen, waarvoor wij als Algemeen Belang zullen uitgaan van 2 wethouders.

 

14 december;

Provincie weigert fiat aankoop deel KVL

Provinciale staten hebben het voorstel om het erfgoeddeel van KVL over te nemen terugverwezen naar het provinciebestuur. Het voorstel werd als niet klaar voor besluitvorming bestempeld.
Zie artikel in Oisterwijk Nieuws.
zie artikel in het BD

13 december;

Gemeente heeft lak aan bewoners de Hoefkens.

Afgelopen week heeft de nieuwe eigenaar van die +/- 350 m2 parkgrond in buurt de Hoefkes , die hij van de gemeente gekocht heeft ,bij zijn tuin getrokken. Zoals U weet hebben de bewoners van de Hoefkens daar grote bezwaren tegen en hebbben dit dan ook verwoord in een zienswijze
( zie bijlage) die door 30 bewoners van de Hoefkens is ondersteund en
  ondertekend is.
Deze zienswijze tegen de bestemmingswijziging van dat stuk park moet nog door de raad worden beoordeeld bij de vaststelling van het bestemmingsplan kom Moergestel in april 2013
De bewoners zijn zeer ontstemd over de handelswijze van de gemeente.

hoefkens kl1hoefkens kl2

pl hoefk 2Hoefkens3
 Op de foto’s is duidelijk
  te zien over welk deel
  het gaat en ook is te
  zien dat het hekwerk
  er al staat. Zelfs de
  klinkers van het fiets
  en voetpad  zijn al
  afgevoerd.
 Algemeen Belang is van
 mening dat gemeente hier weer een staaltje van weinig respect van de burgers heeft laten zien , zoals de laatste weken al meer gebeurd is.

 zie ook artikel BD

zie ook artikel op Oisterwijk Nieuws

12 december;

Wijkcentrum de waterhoef is en blijft een gemeentelijk monument.

zoals in het vorige bericht is aangegeven heeft AB hier vragen over gesteld. (zie art. 11 dec.)
het antwoord van het college is het volgende:.

Het wijkcentrum Waterhoef is een gemeentelijk monument. Dit betekent dat het beschermd is en niet gesloopt mag worden.

Er zijn geen plannen voor een ontwikkeling van het wijkcentrum en/of de directe omgeving.
 
Het wijkcentrum heeft in het huidige bestemmingsplan Woongebied Zuid-Oost de bestemming Maatschappelijke doeleinden. In het nieuwe bestemmingsplan Woongebieden heet deze bestemming "Gemengd-Voorzieningen".

In dit nieuwe bestemmingsplan wordt het huidige beleid (de bestaande situatie) overgenomen.
 
Er is een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het plan om de bestemming Maatschappelijke doeleinden te wijzigen naar woondoeleinden. Deze bevoegdheid is opgenomen voor wanneer een maatschappelijke functie wordt be�indigd.

Ook de wijzigingsbevoegdheid is zowel in het huidige als in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. De mogelijkheid om te wijzigen bestaat dus al meer dan 10 jaar en is niet specifiek van toepassing op het wijkcentrum Waterhoef.

Er speelt op dit moment dus niets rondom wijkcentrum Waterhoef.

Ik ga ervan uit je hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Guido La Rose

11 december;

Gemeente blijf af van wijkcentrum de "Waterhoef"

Het bestemmingsplan kern Oisterwijk is in voorbereiding en hier komt o.a. naar voren dat de speelweide die voor wijkcentrum de Waterhoef ligt bestemd kan worden voor woningbouw , door er een wijzigingsbevoegdheid op te leggen naar woonbestemming.
Dit vindt Algemeen Belang geen goede zaak en is het eens met de bezwaarmakers.
Er zijn al zo weinig grotere speelweiden voor de jeugd in de wijk.
We moeten vooruit kijken roept de gemeente dan , maar kortgeleden werden bijna alle bouwplannen nog in de ijskast gezet ten voordelen van de KVL tot 2030.
In de voorlopige toekomst is er op KVL en op andere locaties nog plaats genoeg en uit de bevolking groei blijkt , dat het waarschijnlijk helemaal niet nodig is.
Op KVL staan voorlopig nog helemaal geen betaalbare grondgebonden starterwoningnen in de planning en het zou best eens kunnen om die woningen daar te willen zetten , zodat ze dat op KVL niet hoeven te doen.
Kortom , gemeente laat  dat groen in de Waterhoef liggen.
Kies met een vooruitziende blik voor de jeugd en verander de gemengde voorziening voor de rest van het terrein in groen.
In de bijlage zit een brief van verontruste burgers met een handtekeningen actie.

Eric ten Brink

0654-217 039
reacties graag naar [email protected]

eric


 AB heeft de volgende vragen bij de gemeente neergelegd. 

 Hoe zit het met de toekomst van wijkcentrum de Waterhoef , zowel 
 fysiek als de functie van  wijkcentrum. Wat betekent die 
 wijzigingsbevoegdheid voor dat gebied ?

 Zie ook Oisterijknieuws


 9 december;

VERSLAG COMMISSIEVERGADERINGEN

 9 onderwerpen sprongen er uit:

de scouting;
bouwplan Baerdijk (cartonnagefabriek);
bouwproject Mozaik;
kansrijke bouwprojecten;
winkelsluiting;
Zendmachtiging stichting OHM
Hoe verder met de cultuurcentra Tiliander en den Boogaard
het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Verordening WMO Individuele Voorzieningen 2013

zie het verslag:

7 december;

De zilveren kracht


sneeuw ruimen


2 december;

Euforie over Provinciale plannen met KVL , maar waar blijven de beloftes van Pro ?

Nu de provincie financieel de culturele zaken bij KVL mogelijk maakt duiken er ineens culturele kapers op van buiten.

Ik zie enorm veel berichtjes op social media over nieuwe plannen voor KVL, in relatie tot bezoekers vanuit de provincie. Studenten die iets gaan doen, statenleden die idee�n hebben, creatieve invullingen die eerder onhaalbaar zouden zijn. Architecten of ontwerpers komen met plannen die veel lijken op eerdere idee�n van Oisterwijkers, maar ze worden nu ineens als hun nieuwe idee gebracht.

Er zijn veel Oisterwijkers betrokken geweest en met plannen gekomen, die hebben drie jaar lang niets gehoord of gezien. Nu komen er ineens andere mensen uit andere steden hier naar toe en gaan nieuwe plannen bedenken . Waarom?
Waar zijn ‘onze’ plannen gebleven? Het zou heel erg jammer  en zelfs onvoorstelbaar zijn als aan de belofte van de wethouder en PrO , om de plannenmakers van weleer te betrekken bij de invulling van KVL en hen de kans te geven om met de definitieve plannen mee te kijken, voorbij wordt gegaan.

Het betreft ondermeer deelnemers aan de PrO prijsvraag en het betreft de brainsessies die in Tiliander zijn gehouden, waar aan vijftig vertegenwoordigers van organisaties uit Oisterwijk hebben meegeholpen. De wethouder heeft toen verzekerd en PrO heeft dit bevestigd, dat hier ruimte voor zou zijn voor hun inbreng.

De gemeente heeft tot nu toe dit steeds afgehouden, omdat het masterplan nog vertrouwelijk is, maar daarna komt die kans er zeker! zo werd beloofd.

We zullen zien of de gemeente en Pro hun beloften gestand doen, en vooral ook wanneer. De Oisterwijkers hebben lang genoeg gewacht!

Ruud van de Ven

30 november;

agenda commissievergadering van 6 dec.

agenda algemene zaken:
agenda ruimtelijke zaken:
agenda inwonerszaken:
alle onderliggende stukken kunt U via deze agenda's aanklikken.

Algemeen Belang houdt op 3 dec om 19.30 uur fractievergadering over de bovengenoemde agenda's in kamer 8 van het raadhuis. heeft U daarover iets te melden of op te merken meld U aan via onze secreariaat:Peters, Ria ([email protected])


29 november;

Reactie column wethouder Joost Wagenmakers,

Ik ben het helemaal met hem eens dat positief kunnen denken en oordelen veel fijner is, het is alleen uit welke positie je het benadert.
Dat wil niet zeggen dat we blind moeten zijn voor zaken die niet goed gaan uit welke positie dan ook.
Deze raad heeft 96 % van alle voorstellen die in de raad kwamen met algemene stemmen goedgekeurd, inclusief de oppositie. Het was zelfs die oppositie die het college een duwtje moest geven voor het oppakken de actie “Groen en Heel” omdat het aanzien van Oisterwijk er toen slecht uitzag, iets waarvoor datzelfde college verantwoordelijk is.
Een oppositie streeft ernaar dat de kwaliteit van de besluiten beter wordt, dat mag ook wel eens gezegd worden en dat er beter naar de burgers en het bedrijfsleven geluisterd wordt en dat is ook positief, maar kan soms kennelijk ook negatief klinken voor het college.
Steeds maar roepen “ze schoppen overal tegenaan” is een negatieve benadering ten opzichte van diegene die iets anders of beter willen en daarom zou ik zeggen benader zoiets met een positieve insteek en zie het niet steeds als een aanval, maar als een welgemeend advies in het belang van de Oisterwijkse gemeenschap.
Op landelijk niveau hebben we kunnen zien hoe het fout kan gaan en dat is op lokaal niveau niet anders. Dan is het positief als volksvertegenwoordigers daarvoor in de bres springen, van welke partij dan  ook. En dat noem ik positief.

m.vr.gr. Ruud van de Ven
column weth Wagenmakers


28 november;

Moergestelaren onthutst over barbaarse werkwijze gemeente.
Moergestel in rep en roer!!

plein 1Van morgen zijn plotseling alle bomen omgezaagd rondom heel het  St.jansplein en het kerkplein. Veel passanten kunnen hun ogen niet geloven , over deze schandalige aanpak. Met kerst en Nieuwjaar in het verschiet en de vertraging van de werkzaamheden op het kerkplein was iedereen er van overtuigd dat het St. Jansplein pas  na de feestdagen aan bod zou komen. De feestverlichting was in tegenstelling tot wat beloofd was  reeds eerder gesloopt . Communicatie vaardigeheden ontbreken bij het gemeetebestuur , is afgelopen weken al gebleken en nu ontbreekt het ook nog aan gevoel van respect voor een totale gemeenschap. Bedankt voor deze mooie kerstkaart !
 meer foto's
OisterwijkNieuws noemde het de onthoofding van het St. Jansplein past naadloos bij de patroonheilige van Moergestel St. Jansonthoofding

27 november;

Commissaris van de koningin Dhr. van den Donk heropent schoenfabriek van Bommel. zie artikel Brabants Bagblad
steen v bommel

Film over van Bommel  http://www.oisterwijknieuws.nl/2012/11/film-van-bommel-moergestel/ omroep brabant

26 november;

Brandweerlieden moet keren op weg naar een melding van ernstig ongeluk op RW 58.
gemeente leert het nooit.

Afgelopen nacht is er een ernstig ongeluk gebeurt op RW 58 , waarvoor de brandweer Moergestel werd opgeroepen. Verschillende  opgeroepen brandweerlieden reden vast in de Kloosterlaan en moest keren.
De gemeente had vergeten om aan het begin van de Kloosterlaan aan te geven dat die gesperd was door werkzaamheden voor de verkeersafwikkeling van de brede school.
Bij de werkzaamheden op het Rootven was de aankondiging en de omleiding al  problematisch , nu doen  ze het nog eens dunnetjes over.

25 november;


Provincie geeft groen licht voor ontwikkeling Landgoed de Rosep en de Locht 

Op zaterdag 24-11-2023 heeft er een info middagje plaats gevonden in de Gerritjeshoeve te Moergestel over o.a. landgoed de Locht en de Rosephoeve.

Tijdens deze infomiddag werd door de gedeputeerde van de provincie Dhr. van den Hout aangegeven hoe met de her invulling van bepaalde buitengebieden en landgoederen wordt omgegaan.
Normaliter zitten , met de wet ruimte, veel gebieden op slot en daardoor kunnen bepaalde landgoederen economisch niet overeind gehouden worden, doordat de opbrengst van pacht uit de landbouw drastisch afneemt. Om deze gebieden economisch wel overeind te houden en toch aan natuurontwikkeling bij te kunnen dragen worden particuliere plannen inpasbaar gemaakt , de provincie geeft daarvoor de gemeenten richtlijnen mee hoe om te gaan met deze materie in de bestemmingsplannen.
Dus niet achteraf met een reactieve opmerking maar vooraf met een positieve reactie of te wel richtlijnen.
Om die landgoederen levensvatbaarheid te geven worden op bepaalde locaties woningen en (recreatieve) ontwikkelingen toegestaan ,die dan weer pacht en andere opbrengsten genereren. Zo wordt op Landgoed de Locht o.a. een vergisting installatie toegestaan die duurzame energie levert in stroom en gas. Een gedeelte van de opbrengst daarvan vloeit weer terug naar het landgoed. Een ander voordeel van die vergisting installatie is het feit dat alle opbrengsten uit dat gebied gebruikt worden eerst voeding voor de mensen, dan voor de dieren en de rest incl. afval wordt dan aangewend voor die vergisting en tevens kan alle overbodige producten uit de natuurgebieden binnen het landgoed en belende natuurgebieden hier verwerkt worden. Kort gezegd zullen particuliere plannen die zowel een bijdrage leveren aan de natuur en het behoud van de landgoederen positief benadert worden , zodat dat gebied voldoende economische dragers krijgt om dit in stand te houden. De politiek uit Oisterwijk was ruim vertegenwoordigd ook al was die pas ter elfde uren uitgenodigd. Ook de burgemeester en weth. Pieters was er.

Wat wel op viel was het feit dat de politiek uit Oirschot ,waar landgoed de Locht in ligt minimaal vertegenwoordigd was. Verder was er die bekende natuur journalist Ron Lodewijks van het BD aanwezig .  De andere aanwezigen waren allen belanghebbenden van natuurmonumenten ,de vergistingsfabriek , de rentmeester van die gebieden enz.

kortom een verhelderend verhaal  , ook al overviel het velen.

Ruud vann de Ven


21 november;

Wordt de gemeente Oisterwijk het woonlekkerland van brabant ?

De bouwplannen vliegen als warme broodjes richting de media, Reuselhof, KVL,Avang ,Mozaik en Pannenschuur buiten , met V.O.N. prijzen van ver onder de  €  185.000 V.O.N. het afschaffen van de prioritering werpt zijn  vruchten af doordat de vrije markt nu zijn werk kan doen. Grondeigenaren en projectontwikkelaars worden gedwongen met minder genoegen te nemen en ondanks die 2 % BTW verhoging volgt de nieuwbouw nu ook de waardevermindering van de huizen.
De Raad van Oisterwijk wordt nu beloond voor zijn doortastend optreden .
6 december zal de commissie debateren over wat "kansrijk" is en dan zal duidelijk worden welke projecten verder kunnen. Ook van U willen we graag weten wat U als een kansrijk project ziet en waarom ?  reageer naar [email protected] of naar [email protected]

20 november;

Algemeen belang zeer verheugd over principe besluit provincie.
Provicie neemt monumentale gebouwen over van KVL

Van de provincie kregen we zojuist het bericht dat het dagelijks bestuur van de provincie KVL heeft voorgedragen om maatschappelijk te investeren. Hiermee worden een van de grootste risico's door de provincie  overgenomen.  Zij nemen een heel groot deel van de monumentale gebouwen over  en gaan die samen met andere partners exploiteren.
Zoals het voorstel er nu ligt komt dat risico geheel bij de provincie te liggen. Wel heeft de gemeente nu het risico over de andere 8 ha. waar voorheen de provincie voor 5 milj. risicodargend mee deed. Laat duidelijk zijn dat AB heel content is , omdat wij de exploitatie van de monumentale gebouwen door de gemeente niet zagen zitten. De rest zal al moeilijk genoeg zijn. Sinterklaas is nu wel heel vroeg.
persbericht provincie.
Bericht  op OisterwijkNieuws17 november;

Algemeen Belang boos en teleurgesteld over zwembad.
De politiek moet zich schamen dat ze niet in staat zijn bepaalde zwemfuncties te kunnen behouden

10 jaar lang roept AB al om de sporthal met zwembad te verhuizen naar den Donk, maar de coalitie had het te druk met het laten verloederen van Oisterwijk door zijn ecologisch onderhoud.
Toen stonden de projectontwikkelaars te springen om de locatie de Leije te mogen ontwikkelen.
Jaren lang roept AB al, om eens te kijken naar de exploitatie van het Staalbergven en wederom tegen dovenmansoren. Bij de behandeling van de bouw van de brede school de Bunders hebben we nog aangedrongen om die gymzaal van € 1.000.000 daar niet te bouwen en dat geld te besteden aan een nieuwe sporthal op den Donk, ook daarbij vonden we geen gehoor.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 heeft AB al aangegeven, dat door veel te dure Brede scholen, er geen geld meer is voor ontwikkeling van de jeugd na die schooltijd. Laat wel duidelijk zijn dat ook AB voor de nieuwe brede scholen is, maar een verdubbeling van de bouwkosten, duidt op financieel wanbeleid waar we nu mee geconfronteerd worden.
10 tot 25 milj. zijn de laatste 7 jaar opgegaan aan tekorten op de exploitatie. Kortom de reserves zijn uitgeput. Nu moet het zwembad dicht en straks volgt de bibliotheek en cultuurcentra. De verenigingen krijgen 30 % minder subsidie. Deze zware bezuinigingen waren zo hard onnodig geweest als deze coalitie tijdig de tering naar de nering gezet had en al in 2008 was begonnen geleidelijk te bezuinigen. Nu is de kas leeg en zit Oisterwijk financieel aan de grond.

De zwemfunctie is geen taak meer voor de gemeente zegt het college en wil er dan ook geen euro meer aan uitgeven, met andere woorden wij doen de deur op slot en zoek het maar uit.

Algemeen Belang en Ook de PGB zijn op zoek geweest naar middelen om dat zwembad met en zonder particuliere inbreng voor bepaalde zwemfuncties open te houden. Het college wil maar niet begrijpen dat, zo een zwembad leeg te laten staan ook kapitaal vernietiging is. Privatiseren kost nu eenmaal ook geld.

In de bijlagen vindt U de inbreng van Algemeen belang :
amendement zwembad.
cijfers zwembad Staalbergven.

Brief Reuma patienten

reacties op OisterwijkNieuws

16 november;

Ondernemend Moergestel bezorgd en ge�rgerd.


Bij brief van 9 augustus jl. heeft Ondernemend Moergestel aan u zowel haar bezorgdheid, als haar ergernis uitgesproken over de gang van zaken rondom de herinrichting van het Sint Jansplein. De ergernis betrof het feit dat de inbreng van de winkeliers in de klankbordgroep
werd genegeerd en het feit dat gedane toezeggingen niet werden nagekomen. De bezorgdheid betrof, zoals u begrijpt, de vrees dat het centrum van Moergestel in de komende decembermaand verstoken zou zijn van feestverlichting en parkeergelegenheid op het Kerkplein.
Lees meer in brief van Ondernemend Moergestel 

reactie op Oisterwijknieuws

15 november:

persbericht i.v.m. aanmelding amendement en motie;

Behouden zwemfunctie;
Algemeen belang  zal de komende raadsvergadering 1 amendement indienen i.v.m. het tijdelijk behouden van een beperkte zwemfunctie bij de Leije .
Dit ter overbrugging van de verplaatsing van de hele Leije, dus incl. sporthal en een zwembad naar den Donk. De middelen ter dekking van die overbruggingskosten o.a. te halen uit de exploitatie van het Staalbergven , door deze zwemgelegenheid af te bouwen tot een natuurbad.

Uitstel verplaatsing v.d. Reebok

Algemeen Belang verzoekt het college om in de gesprekken met Natuurmonumenten over  Groot  Speijck  , de ontruiming in 2017 van camping De Reebok aan de orde te stellen.

Daarbij Natuurmonumenten te verzoeken de ontruiming in 2017 van De Reebok in heroverweging te nemen en met de beheerder de mogelijkheid te onderzoeken voor een mogelijk uitstel van 20 tot 25 jaar om zijn camping te ontruimen en te verplaatsen.

In de bijlage zit een notitie van de Reebok zelf.  

 
14 november;

Agenda Raadsvergadering van 15 november.

incl. alle onerliggende stukken

 10 november;

Drijft Oisterwijk de “SPOT” * met zich zelf.

In Oisterwijk heeft dit weekend het Nederlands kampioenschap “ stadsomroeper” plaats gevonden; een leuk item om Oisterwijk weer eens landelijk op de kaart te zetten. Het omgekeerde gebeurde echter, omdat het evenement op voorhand (dus zonder dat men wist of er �berhaupt overlast zou zijn)  van de gemeente een uur stil gelegd moest worden vanwege een huwelijk in het Raadhuis. Buiten op de Kiosk moest het dood stil zijn, volgens de organisatie werd hier zelfs door de politie op gecontroleerd.

Ik kan me in de +/- 8 jaar dat ik in de raad zit niet herinneren dat de vergadering geschorst is voor geluidsoverlast van buiten.

Het is nog veel erger, dit is een gemiste kans. Als de organisatoren en de gemeente even overleg hadden gehad, hadden deze landelijke dorpsomroepers voor het gemeentehuis het huwelijk luidkeels kunnen aankondigen bij aankomst van het paar, feestelijker kan het niet.

Laat een ding duidelijk zijn: de promotieclub voor het komende centrummanagement heeft nog veel werk te doen.

Wij wensen dit huwelijkspaar een heel goede vaart, met hopelijk een saamhorigheid die Oisterwijk nu nog mist.

*Stichting Promotie Oisterwijk in de Toekomst (SPOT) is een ongeveer vijf jaar geleden opgerichte stichting, waar de gemeente ook best veel geld in gestoken heeft , maar nu al een paar jaar op een laag pitje staat. Tot nu toe dus met weinig resultaat.

Algemeen Belang feliciteert Hein de roeper met zijn kampioenschap.

zie ook artikel op Oisterwijknieuws

via facebook laat SPOT weten:Vandaag is het 10-11-12, een mooie datum en is het in Oisterwijk ook een mooie datum om te trouwen (  is dat niet toevallig)

9 november;

Er komen 2 windmolens langs RW 58 in de gemeente Oisterwijk.

De raad van state heeft alle bezwaren tegen het realiseren van windmolens langs de RW 58 verworpen , RWE plaatst nu zowel in Oirschot als in Moergestel windmolens.
zie besluit raad van state over
het “Windpark Kattenberg-Reedijk”

8 november;

Wat is er toch aan de hand met het insaidgebouw?                                       
insaidi                                                                       In

Insaid is al 25 jaar het slachtoffer van een knellend, star en discriminerend  beleid van de gemeente Oisterwijk over perifere detailhandel ,voor die omgeving . Kijk maar naar de andere kant van de Heusdensebaan , daar kan wel van alles .
In een van mijn eerste betogen , 7 jaar geleden , heb ik hier namens AB , hier al aandacht voor gevraagd . Door het andere politieke klimaat wat er toen heerste werd er in 2008 niks aan gedaan , toen kreeg ik van Ad van den Oort het stempel “bedrijvenpartij opgeplakt die de VVD rechts inhaalden”. Martien Mathijssen heeft hier herhaaldelijk overleg gepleegd met de huidige eigenaar, maar steeds gaf de gemeente niet thuis. Nu het betreffende pand weer in opspraak komt vind ik het apart dat ook juist Pro nu ook mee aan de bel trekt. Ondanks die vroegere tegenstelling zijn wij blij dat ook Pro dit nu inziet. Intussen is wel al heel dat Sprendelingen park ingevuld

Ik ben verder van mening , dat ongeacht van wie dit project ook mag zijn of wordt , dit wel een gelegenheid is , om dit na 25 jaar eindelijk eens op te lossen.Martien Mathijssen is hier dan ook volop mee bezig.
Het is tevens een signaal de bestemmingsplannen van onze bedrijfsterreinen die binnen kort voor liggen ook onder de loep te nemen.
Overal staat dat het bestemmingsplan conserverend zijn , met andere woorden er niets aan te wijzigen. Willen de bedrijven in Oisterwijk kunnen concurreren met de omliggende bedrijven in andere gemeentes , dan zullen we er een Pro actieve bestemming aan moeten geven die past bij de hedendaagse tijd en ons ook nu niet weer laten opscheppen voor de komende 10 jaar met een star vestigingsbeleid.

AB wil hier graag over van gedachte wisselen met de andere partijen om de gemeente tot andere gedachten te brengen.
Antwoord gemeente op vargen van Pro:

Ruud van de Ven


26 oktober.
Wethouder Rijnen stapt op en de fractievoorzitters nemen hun verantwoordelijkheid.

Donderdag 25-10-2023 kwam het bericht naar buiten dat Kees Rijnen stopt als wethouder van Oisterwijk.

Een persoonlijk drama voor Kees Rijnen;
Het opstappen van Kees Rijnen zit echt niet alleen bij het Bosrand dossier , de oorzaak zit veel dieper. De aanhoudende kritiek op zijn beleid bij diverse dossiers heeft zijn sporen achter gelaten , niet alleen bij hem , maar ook bij zijn thuisfront. Want vergeet niet dat het steeds maar negatief in de krant komen , wonden slaat bij je partner en kinderen. Daarom voor mij een persoonlijk drama.

De politieke kant dan;
Kort gezegd Kees Rijnen was een goedlachse en welwillende man die met de beste bedoelingen dit ambt op zich nam. Dikwijls zei hij tegen mij , Ruud ,dit is een droombaan , moet je ook eens doen. Waar Kees blijkbaar geen rekening mee had gehouden was het feit dat collegae en ambtenaren een wethouder kunnen maken of breken. Dat laatste is voor mij de echte oorzaak.

Een wethouder is helemaal afhankelijk van de juiste informatie.
Die “gebrekkige” informatievoorziening keert zich nu tegen de bewindslieden zelf. Diegenen ( de coalitie van PRO,VVD en PGB) die die “gebrekkige informatie voorziening” jaren lang hebben getolereerd om hun stokpaardjes kost wat kost te realiseren, worden nu zelf slachtoffer.
Jaren lang vecht AB al tegen de selectieve informatievoorziening van het college en/of organisatie. Bij het Lindeplein en andere bouwprojecten projecten , maar ook bij de realisatie van de nieuwe brede scholen werd het achterhouden en het bewerken (manipuleren mag ik niet gebruiken) van relevante informatie aan de raad ,niet geschuwd. Zelfs het staken tijdens een raadsvergadering door AB , om hier aandacht voor te vragen , bracht daar geen verandering in. De politiek mag zich dat dan ook aanrekenen.
Nu wordt het voor de coalitiepartijen ook te gortig.
PRO moest , gesteund door AB , kortgeleden een beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur, om de juiste informatie naar buiten te krijgen ,wat uitmonden in een soap van geklungel van de organisatie.
Ook het terugdraaien van de priorisering van bepaalde bouwprojecten ,gesteund door
een grote meerderheid van de raad , stuitte op grote weerstand bij de organisatie en collegeleden, die dat niet onder stoelen of banken staken.

Conclusie:
Voor AB is het duidelijk Weth. Rijnen is het slachtoffer geworden van de geldingsdrang ,die in diverse afdelingen van de organisatie speelt en van onvoldoende steun vanuit het college tegen deze cultuur.
De brief aan de pers en AB ,van enkele weken geleden , waarin het college en de organisatie beweerden dat de aantijgingen omtrent de “gebrekkige” informatie voorziening , “telkenmale onjuist zouden zijn” , komt nu als een boemerang terug bij de ondertekenaars. Algemeen Belang krijgt zijn gelijk

hoe nu verder:
De fractievoorzitters van alle politieke partijen hebben vandaag gezamenlijk een verzoek neergelegd bij de raad om een verkennend onderzoek te starten naar de gang van zaken bij de informatievoorziening van het college richting raad en tussen college en organisatie.
Berichten opstappen  weth. Rijnen:
artikel BD   artikel Oisterwijknieuws    reactie OisterwijkNieuws
perberichten Onderzoek:
persbericht      raadsvoorstel    artikel BD    artikel OisterwijkNieuws

R.C.M. van de Ven
Algemeen Belang

24 oktober.

College faalt wederom in zijn participatie- en informatieplicht.
Afsluiting Rootven van 29 okt. tot medio december.

In Moergestel verscheen eind van vorige week het onderstaande bord op het Rootven:
bord rootven
  Niemand wist waarom en velen dachten dat het om
  aanpassing van het riool ging. Bij navraag bij de gemeente
  zou het gaan om de middengeleiders die aangelegd worden
  ten behoeve van de brede school aan de  Kloosterlaan.
  Het komt dan toch heel vreemd over dat na het
  vernietigend oordeel van VVN er geen enkele publieke
  mededeling is  gedaan richting de burgers van Moergestel en de indiener   Algemeen Belang over de aanpassingen aan de door Exante voorgestelde verkeersmaatregelen. Wat is er met dat VVN rapport gedaan? Algemeen belang heeft hierover een brief gestuurd aan het College en Raad
Die school staat voor veel Moergestelaren op de verkeerde plaats , maar dit is nu eenmaal een feit. Maar mogen ze dan verwachten dat na de aanfluiting van de inspraak bij die locatiekeuze en de fopspeen van de geheime klankbordgroep , ten minste inspraak mogen hebben hoe hun kinderen veilig naar school kunnen of is dat zelfs te veel gevraagd. Weth. Pieterse sprak laatst in zijn column over de 3 stromen die door de gemeente Oisterwijk stromen , waarvan een in tegengestelde richting , die van Moergestel en die zal na dit gebrek aan participatie en communicatie van dit college wederom aanzwellen.
Klik op onderstaande stukken voor meer informatie.

Eerste rapport Oranjewoud bij de locatie keuze
Rapport VVN mrt 2011     Begeleidend schrijven VVN mrt 2011
verkeersplan Exante   Rapport VVN van 23-12-2023  begeleidenschrijven VVN 26-11-11
Draaicirkel  Rootven    Draaicirkel Raadhuisstraat
Brief van AB van 11-1-2024      antwoord College op brief van AB.

22 oktober.
Algemeen Belang wil informatieavond over bodemverontreiniging AVANG terrein en omgeving.

Er is sprake van, ernstige bodemverontreiniging omdat ter plaatse van drie spots de interventiewaarde in de grond voor koper, asbest en zink wordt overschreden in een bodemvolume van 350 m3.
Daarnaast is de bovengrond licht verontreinigd met zware metalen en PAK en is het grondwater plaatselijk licht verontreinigd met zware metalen.
De provincie heeft in 2010 de ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging vastgesteld en heeft ingestemd met een saneringsplan.
Kortom  Alegemeen Belang  wil dus graag weten op welke wijze  en in hoeverre  dit wordt aangepakt. Een informatieavond voor de inwoners van Moergestel en als mogelijke toekomstige bewoners . Dit zou heel verhelderend kunnen werken , zoals dit ook gebeurd is  bij KVL. Algemeen Belang heeft hier een brief over aan het college geschreven. Zie ook de 
plankaart.

Het zou ook verhelderend kunnen werken als nu eens duidelijk wordt welke huizen en voor welke doelgroep en in welke prijsklasse bij AVANG gebouwd gaan worden.

12 oktober.

In Memoriam  Qriel van Dijk, Tilburg , 27-1-2024 / Oisterwijk, 11-10-2023

Na een kort ziekbed is ons ontvallen Qriel van Dijk  , AB lid en tevens onze webmaster.qriel
 Qriel was een gedreven persoon , eigenzinnig maar recht door
 zee. In Oisterwijk was hij vooral bekend als eigenaar van het
 Vogelpark met o.a. een aantrekkelijke vogelsafari .
 Naast vogels zaten er ook apen en kangoeroes. Helaas
 moest alles wijken voor de natuurontwikkeling. Dit heeft hem
 diep geraakt. Als kleinzoon van de oprichter van het Tilburgs 
 dierenpark zat de omgang met dieren hem in het bloed.
 Ondanks deze tegenslag zette hij zich in voor de VVV en sloot
 zich aan bij Algemeen Belang en koos bewust voor een lokale 
 partij  , waarin hij zich bleef inzetten voor de leefbaarheid,
 maar ook vooral voor de zwakkeren in de samenleving .
 Zijn onverzettelijkheid in deze , botste wel eens met de andere 
 fractieleden.
 Ik ,als fractievoorzitter, kon echter goed met Qriel door een
 deur  en we wisten elkaar aan te vullen waar nodig. Qriel heeft er voor gezorgd dat Algemeen Belang verreweg de beste politieke website heeft in de gemeente Oisterwijk.  Een van de grootste successen was wel zijn actie “Mooi Oisterwijk” waar burgers hun ongenoegen konden uitspreken over het aanzien van Oisterwijk en wat uiteindelijk geleid heeft tot de aanpak van dat aanzien door de gemeente. Dit was Qriel ten voeten uit ,er voor gaan.
Wat ik ,als medeverantwoordelijke voor de inhoud van de site , altijd erg gewaardeerd heb bij hem ,was het feit dat hij nooit “nee” zei , maar altijd “zou je dit wel doen manneke” een sein voor mij om er nog eens naar te kijken.
We verliezen in hem een heel gewaardeerde fractiegenoot en ik zelf een goede vriend.

Qriel heel veel bedankt namens heel Algemeen Belang en ik wens Caroline en zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

 Voor een persoonlijk reactie kunt U hier terecht !

 Voor een indruk van het levensverhaal van Qriel.

http://www.tilburgsdierenpark.nl/familiestamboom/Qriel%201.1.7.3/index%20Qriel.htm

http://www.tilburgsdierenpark.nl/beeksebergen/IndexBeekseBergen.htm


11 oktober.

Lindeplein naast filmplein nu ook soapplein.

Weer problemen bij en rondom het Lindeplein

C2. Lindeplein (JW)
Het college heeft besloten om na overleg met ontwerpbureau Bert Huls en de ondernemers de waterbanken in werkende staat te brengen en met de ondernemers en bewoners van het Lindeplein in verder overleg te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het plein te versterken.
Ambtelijke adviespunten:
1. de waterbanken te handhaven en in werkende staat te (laten) brengen;
2. In te stemmen met de aanpassingen van de waterafvoer en de kosten daarvan ten laste
van stedelijk water te brengen;
3. In overleg tussen gemeente Oisterwijk, ondernemers, bewoners en ontwerpburo Bert Huls de overige mogelijkheden nader te onderzoeken;
4. Een keuze te maken waar eventuele kosten geboekt kunnen worden omdat het krediet
voorhet Lindeplein al volgeboekt is
.

Algemeen Belang vraagt opheldering(zie brief )

korte terugblik:
2009:Raad doet een onerzoek naar de toch wel heel merkwaardige gang van zaken rondom de bebouwing van en nabij het Lindeplein en de verkoop daarvan.
2011:Gemeente neemt regie in eigen hand bij de inrichting van het Lindeplein.
2012: 11 okt. Diverse problemen rondom het Lindeplein (zie college besluit)

zie overzicht van brieven,artikelen en antwoorden betreffende het Lindeplein.

alle artikelen van het BD over het lindeplein en brieven van Algmeen Belang en de gemeente:

persbericht Nieuwsklok van 4-9-2023

artikelen OisterwijkNieuws:
http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/11/lindeplein-voorlopig-zonder-water/

http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/07/gemeente-is-trots-op-lindeplein/

http://www.oisterwijknieuws.nl/2011/06/plaatsing-waterbanken-mijlpaal-voor-lindeplein/

10 oktober.

WAAR MOET HET NAAR TOE MET ONZE GEMEENTE ?

Al jarenlang vecht AB tegen het niet juist informeren en achterhouden van informatie door de gemeentelijke organisatie en/of   het college.
In een wanhoopspoging probeerde de gemeente het tij te keren door AB   in het beklaagdebankje te zetten en er van te beschuldigen geen nette woorden gebruikt te hebben richting de gemeente.
Nu echter ook de andere partijen zich beginnen te roeren over de belabberde informatie voorziening en dat beu zijn , komt
de uitspraak van de gemeente richting AB, dat die beweringen van achterhouden van informatie en het niet juist informeren van de raad “telkenmale onjuist zijn” geweest, toch in een ander licht te staan.
Terecht kopte het BD van woesdag “In Bosrand-dossier rollen waarschijnlijk geen koppen”. Daar had het woord "nog" beter tussen kunnen staan.
AB is het daar mee eens, omdat de kwaal veel dieper uitgezaaid is binnen de gemeente. Iets wat al bleek uit het Lindeplein onderzoek.

Kortom: Het moet breder worden aangepakt en aan de hand van een juiste diagnose , zal stevig ingegrepen moeten worden. Terecht staat ook op de website van Oisterwijknieuws.nl vermeld dat koppenrollen nu geen zin heeft, als er niet dieper naar het probleem gekeken gaat worden.

Bij een aantal raadsleden speelde dit probleem ook al langer, die wij als AB altijd openlijk uiten of al vermeld hebben.
Nu geen achterkamertjes, geen politieke spelletjes, maar met openheid zal het vertrouwen terug moeten komen , in het belang van alle inwoners van deze mooie gemeente Oisterwijk.

Zie ook de artikelen in het BD en op Oisterwijknieuws
5 Oktober.

College en organisatie klungelen er lustig op los.

De pers smult van de fouten die door de gemeente gemaakt zijn in de soap rondom de bosrandgelden en de huisvesting van de scouting. Zelfs de zo geheime brief (het advies van de accountant 
) is door een fout nu openbaar en alle risico's liggen op straat . (AB maakt alleen de vrijgegeven versie openbaar)
Algemeen Belang wil na dit geklungel , nu toch wel eens het naatje van de kous weten en ook inzage hebben in de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar van de bosrandlocatie en weten waarom die ontwikkelaar zo gul is geweest. In die anterieure overeenkomst staan de afspraken ,die de gemeente heeft gemaakt met de ontwikkelaar en wie voor welke kosten opdraaid.
Je zou bijna vergeten dat het om de huisvesting van de scouting gaat.


De bewuste overeenkomst  (gedeeltelijk zwart gemaakt)
artikelen in BD:  brief met zwart en  blunder gemeente
het artikel op OisterwijkNieuws


1 oktober:
Voorstel van Algemeen Belang
17 starterwoningen van € 168.000 V.O.N. bij Reuselhof.

De gemeenteraad heeft het bouwbeleid van de gemeente afgelopen donderdag aangepast. Dit houdt in dat kansrijke projecten die voldoen aan de woonvisie niet meer hoeven te wachten op KVL en AVANG.
Het plan Molenveldje is uitgesteld tot later.
Algemeen Belang strijd al jaren met steun van het CDA voor behoud van het Molenveldje. Heel veel inwoners uit Moergestel roepen al jaren , waarom het Molenveldje bebouwen als er nog zoveel plaats is in het centrum en bij Reuselhof.
Algemeen Belang heeft een studie opgesteld voor Reuselhof waarvan de projectontwikkelaar aangeeft dat het voor hen kansrijk is , met als uitgangspunt , dat ook de huizen die op het Molenveldje gepland waren nu bij Reuselhof gebouwd gaan worden. dus ook voor STEM
De andere politieke partijen hebben in het voortraject ook hun inbreng gehad en steunen dit project , omdat hier op korte termijn starterwoningen gebouwd kunnen worden. Hierbij wordt niet gewacht op of er voldoende verkocht is zoals elders. Totaal omvat dit deel van het plan 28 tot 30 woningen
meer weten zie hele plan Zie persbericht
platte grond Reuselhof


29 september:
 
Algemeen Belang krijgt zijn gelijk.

“Raad roept college tot de orde”

Afgelopen raadsvergadering werd duidelijk dat de raad bepaald niet tevreden is over de kwaliteit van de informatievoorziening van het college, iets waar Algemeen Belang al jaren over klaagt.

Het artikel in het BD, getiteld “College roept AB tot de orde”, komt nu toch wel in een heel ander licht te staan.
Over gebruikte termen kun je discussi�ren, maar de uitspraak van het college dat die beweringen “telkenmale onjuist zouden zijn” staat haaks op de werkelijkheid. Wij zijn daarom blij dat de raad het college nu op diverse fronten keihard tot de orde roept. Dat zal hard nodig zijn gezien de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. Op twitter gaf een raadslid van PrO de volgende verklaring: “Raad : weth. Rijnen 3:0”. AB maakt daar toch liever van “Raad : college 3:0”, want we hebben met een collegiaal bestuur te maken, dat gezamenlijk optreedt en met 1 mond spreekt.

In de bijlage zit de verklaring die Algemeen Belang tijdens de raadsvergadering naar voren had willen brengen.


28 september:

De gemeenteraad van Oisterwijk schrijft  geschiedenis door in te grijpen in het bouwbeleid van de gemeente.

De raad heeft zich unaniem uitgesproken om kansrijke bouwplannen die voldoen aan de woonvisie de ruimte te geven. Zo zal b.v. de locatie Reuselhof in Moergestel, maar ook andere kansrijke projecten de ruimte worden gegeven en is de prioritering ( het voortrekken van bepaalde bouwprojecten ) van de baan.

Verder zal bij bestaande projecten die maar niet van de grond zijn gekomen bekeken worden of die aangepast kunnen worden aan de woonvisie (b.v. de Mozaik in Oisterwijk). De woonvisie is een soort monitor die aangeeft welke soort huizen we wel en niet direct nodig hebben.

Met dit besluit wordt duidelijk invulling gegeven aan de roep van de bevolking van Oisterwijk en Moergestel om maatwerk te leveren en niet alleen uit te gaan van alleen de winstgevendheid van het betreffende project.

Deze besluiten hebben gevolgen voor alle projecten, dus incl. KVL en Avang die eerst een voorkeur behandeling kregen.

Met andere woorden iedereen zal stinkend zijn best moeten doen om de gunst van de kopers voor zijn plan en dat zal tot uitdrukking moeten komen in de kwaliteit, maar ook zeker van de betaalbaarheid voor de betreffende doelgroep.

Nadere informatie volgt.

Ruud van de ven


19 september:
Agenda Raadsvergadering van  27 september incl alle stukken.
 
15 september:
Gesol met de huisvesting van de scouting moet ophouden

Laten we beginnen met te zeggen dat Algemeen Belang het initiatief van PRO steunt om via de wet openbaarheid van bestuur de besteedbaarheid van de Bosrandgelden voor de verhuizing van de scouting ,boven water te krijgen. Veel burgers zullen zeggen , waar heb je het eigenlijk over.
Korte terugblik:
De scouting moest uit hun gebouw aan de Terburgthweg i.v.m. de bouw van de nieuwe brede school in de Waterhoef.  Je zou zeggen dan moet de gemeente ook zorgen voor een andere huisvesting , alleen daar treuzelt de gemeente al 3 jaar over.  Een van  de mogelijkheden was de locatie van de ponyrijders aan de Wolvensteeg , maar daar stak een burgerinitiatief van bewoners van de Wolvensteeg een stokje voor.  Voor die herhuisvesting van de scouting aan de Wolvensteeg mochten gelden worden aangewend , die beschikbaar waren gesteld door de projectontwikkelaar van de Bosrandlocatie aan de Gemullenhoekenweg voor natuurontwikkeling , waaronder een natuurhuis waar in o.a. de scouting huisvesting in paste.
Nu dat geen doorgang kan vinden , ging de gemeente er echter van uit dat dat geld ook voor huisvesting op Den Donk bestemd konden worden ,dit blijkt nu niet zeker te zijn. Deze informatie onthield de gemeente de raad.  Het gevolg is dat de kosten van de verhuizing nu voor rekening van de gemeente kunnen komen. De gemeente heeft dat geld niet voorhanden en moet dat uit de reserves(spaarbankboekje) halen. De gemeente wil publiekelijk geen duidelijkheid verschaffen. De gemeente staat nu wel toe dat raad en commissieleden die memo vertrouwelijk mogen inzien , maar ze mogen er niet over praten.

Van een wethouder mag worden verwacht dat hij de raad tijdig en volledig informeert. Naar onze mening is dat in deze zaak niet gebeurd.

Algemeen Belang ergert zich al jaren aan het niet voldoen aan de actieve en pasieve informatieplicht van het college , met als gevolg dat er later dan lijken uit de kast komen en daar is de raad niet blij mee. AB is heel blij dat Pro nu hier ook een initiatief in neemt en zal dit dan ook steunen.
zie ook:openbaarheid van bestuur


11 september:
Omgeving Molenveldje laat weer van zich horen!!
Moergestel geeft de strijd niet op.
molenveldje
 
In Oisterwijk maken ze van de molen een cultureel feest. zie artikel
In Moergestel verkwanselen deze prachtige entr� en speelpark. oproep


10 september:
AVANGen met sloop , nu de bouwvergunning nog.
Maadagmorgen mocht Weth. Rijnen de eerste sloop activiteiten van het AVANG gebouw uitvoeren. Daarna werd daar een glas champagne op gedronken en daarbij gaf Burgemeester duidelijk aan, dat er nu wel snel een bouwvergunning moet komen en bood zelfs zijn auto aan om die bescheiden naar het gemeentehuis te brengen. Op de vraag aan  weth. Rijnen waarom de den Top niet werd  gesloopt , gaf hij aan dat dit voorlopig nog niet zou gebeuren.
avang sloop1avang sloop2avang sloop 3avang sloop4

Klik op de foto om die te vergroten

9 september:
Wordt de scouting weer de dupe van een falende wethouder ?
Enkele jaren geleden moest de scouting verhuizen i.v.m. de bouw van de nieuwe brede school  in de Waterhoef.  Je zou dan toch zeggen dat de gemeente de plicht heeft te zorgen voor vervangende ruimte , maar in plaats daarvan zijn ze een speelbal geworden tussen projectontwikkelaar,de gemeente en de raad.  Hier mag je dus gerust spreken van een onbetrouwbaar gemeentebestuur.
Korte terugblik:

De bosrand locatie wordt opnieuw ontwikkeld.

Daarbij is afgesproken dat er +/- € 350 beschikbaar gesteld zou worden en is ook gebeurd voor herinrichting en het bouwen van een natuurhuis voor scouting ,ponyclub en INV.

Dit plan heeft op veel weerstand  gestuit bij de bewoners van de Wolvensteeg en gaat niet door.

Nu wil de gemeente dat geld gebruiken voor de huisvesting van de scouting op den Donk in het voormalige WSD gebouw.   

De gemeente wil daar een gedeelte van die bosrandgelden ( € 350.000) voor inzetten, maar die zijn geoormerkt door die ontwikkelaar. De wethouder gaf aan dat dat kon , maar bij doorvragen bleek daar nog niks voor geregeld te zijn. Door dit vooraf te zeggen zonder toestemming komt de gemeente wel in een heel onhandige onderhandelingspositie met de ontwikkelaar , want die zal er imogelijk ets voor terug willen hebben. Nu wil de gemeente die gelden uit de reserves halen en daar is de raad niet blij mee. Dat heeft de wethouder dus niet in die informatiebrief verteld. De gevolgen zijn dat de scouting nog niet goed vooruit kan.
zie artikel op Oisterwijknieuws.

Wij staan in dit geval vierkant  achter Ruud van der Star van fractie PRO

8 september:
Groen goud.
Enkele weken geleden stond er op onze site een artikel over Mooi Oisterwijk en hoe de gemeente de goedwillende burgers de stuipen op het lijf jaagt.
Het ging over het onderhoud van gemeentelijke stukken grond door burgers zelf. AB kreeg voor de raadsleden het blad "de groene stad" aangeboden van september. De inhoud van pag. 25 en volgende illustreerd wat ALgemeen Belang  bedoelde met die adoptieregeling in plaats van die overeenkomsten van de gemeente. Ik heb intussen begrepen dat ze bij de gemeente er ook anders over aan het denken zijn en roep het college daarom op om dit artikel als voorbeeld te nemen.
Oisterwijk wordt momenteel opgepoetst , maar is nog ver weg van die groene parel met een gouden randje. zie artikel Groene stad.

6 september:
Is een lastenverdeling via het woningbezit nog wel eerlijk ?

Het artikel in het BD van 6-9-2023 doet voorkomen alsof het peanuts zijn, door  € 300.000  te vergelijken met € 13.50 , maar de essentie is dat de OZB belasting  volgens de gemeente met 9 % wordt verhoogd en je huis in waarde daalt. Een huis bezitten  is al lang geen maatstaf meer van een bepaald besteedbaar inkomen en dus draagkracht en zeker niet in deze tijd waar veel huizenbezitters amper rond kunnen komen en hun hypotheek onder druk komt te staan.
Diegene ,die alle stukken goed gelezen hebben ,hadden kunnen zien dat het AB ging over de vraag of dit systeem nog wel past in deze financi�le situatie en waardedaling van huizen . Geen enkele partij in Oisterwijk weet beter dan AB dat Oisterwijk die € 171.000 niet kan missen , maar met nog verder dalende woningprijzen loopt dit systeem vast.
Met het huidige systeem worden de lasten eerlijk over de inwoners (huizenbezitters) verdeeld ,zegt de gemeente , maar klopt dit nog wel ?
Elke inwoner van Oisterwijk maakt gebruik van de gemeentelijke faciliteiten en infrastructuur, dan kun je niet blijven volhouden dat de kosten alleen maar worden afgewend op de huizenbezitters. Ook wij hebben de sociale huurders terecht willen ontzien en dat steunen wij nog steeds , maar hoe zit het met de andere inwoners van Oisterwijk?
Het kan nu eenmaal niet anders om eerst de bestaande situatie met zijn gevolgen in beeld te brengen.
 
artikel BD
artikel Oisterwijknieuws

4 september:
College zet eerste succesvolle stappen tegen verloedering in Moergestel.
Algemeen Belang roept al vanaf 2008 om het aanpakken van de verloedering in Moergestel en Oisterwijk. Nu zijn zowel aan het Rootven als aan de Schoolstraat goede resultaten bereikt , dit is een dikke pluim waard. Nu Den Top nog en omgeving en de KVL !!

schoolstr4schoolstr4 kl
 1. brief AB   
 2. antwoord college
 3. reactie AB
 4. antwoord college 
 5. foto serie van ingrepen in schoolstraat 4 (goed werk)
 6. behandeling commissie Algemene zaken    (6 sept incl. alle brieven en antwoorden)
25 augustus:
Algemeen Belang is zeer teleurgesteld over de plannen rondom het fietspad Haghorst-Moergestel.
Reeds een tiental jaren is de realisatie van dit fietspad aan de orde , waarbij ruime subsidiemogelijkheden voor handen zijn en waren. Zelfs het aanbod van Hilvarenbeek om de helft te betalen ,vond geen weerklank bij de meerderheid van de Oisterwijkse politiek.
Via de ruilverkaveling de Hilver is al een groot deel van de gronden verworven.
De schijnoplossing die nu aangedragen wordt doet geen recht aan het streven van Hilvarenbeek en Moergestel.
Het artikel in het BD zegt het treffend "geen fietspad, wel drempels" . AB had na bijna  8 jaar meer verwacht van een Moergestelse wethouder.
De opmerking dat het alleen wenselijk is voor het toerisme , moet in Hilvarenbeek toch wel heel vreemd overkomen. zie ook bd.nl/column-haghorst-moergestel

23 augustus:
Algemeen Belang is geschrokken van de extra OZB verhoging die de gemeente in petto heeft.
De gemeente int al enkele jaren OZB (onroerend zaak belasting) op basis van opbrengst.
Dit wil zeggen ,dat niet naar de waarde van de woning of onroerendgoed gekeken wordt,
maar naar de totale opbrengst en daar worden de tarieven op aangepast. Op dit moment gaan de tarieven jaarlijks met 2,25 % omhoog. De totale OZB opbrengst is voor Oisterwijk ongeveer € 5.000.000 en wordt jaarlijks verhoogd met 2,25%
Toen de huizenprijzen stegen was dit een gerechtvaardigde methode. Nu echter de huizen
dramatisch dalen pakt dit voor de burger wel heel nadelig uit, omdat je nu ondanks dat je
huis of onroerend goed in waarde daalt, je toch meer OZB moet gaan betalen.
De vraag is hoe lang kun je dit volhouden?

Nu is er nog iets gebeurd waardoor die OZB volgens het college nog hoger zal uitvallen.
Het rijk geeft aan de gemeenten geld om te kunnen functioneren en baseert dit op een
bepaalde rekenmethode (zie Raadsinformatiebrief) en is tot de conclusie gekomen dat
Oisterwijk gezien de waarde van het woningbezit nu € 171.000 minder krijgt.
Die mindering wil het college volledig doorbelasten aan de burgers via de OZB.
Algemeen Belang zet hier echter vraagtekens bij ,omdat die vermindering van het rijk
gebaseerd is op de waarde van de woningen en we nu dus 2 systemen door elkaar gaan
toepassen. Algemeen belang heeft daar vragen over gesteld. ( zie brief van Algemeen belang)
Als het voornemen van het college doorgaat betekent het in de praktijk dat de tarieven in
Oisterwijk alles bij elkaar met meer dan 12% zullen stijgen ten opzichte van de waarde van de woning.(zie voorlopig antwoord college)

22 augustus
Komt de ALDI er nu wel of niet in de kerkstraat ?
Het antwoord op de brief van Algemeen belang over dit ondwerp wordt door de gemeente ontwijkend beantwoord. OisterwijkNieuws komt tot de conclussie van wel. (zie artikel)
Algemeen Belang is echter van mening dat als dit laatste waar is ,de gemeente iets uit te leggen heeft. De kerkstraat is met drempels en andere fysieke maatregelen verkeersluw gemaakt en dan kan het toch niet zo zijn dat daar dan de vestiging van een supermarkt
bestemmingsplan matig mogelijk is.Algemeen belang heeft toch voor de zekerheid maar aanvullende vragen gesteld over dit onderwerp. (zie aanvullende brief)
In deze straat staan nog meer lege winkelpanden en zo ook in de Hoogstraat en daarom is voorzichtigheid geboden. We moeten wel voor ogen houden dat door de voorkeurspositie van de KVL deze panden ook moeilijk omgezet kunnen worden naar woningen.
AB hoopt niet dat door de KVL de verloedering elders in Oisterwijk de overhand krijgt, want dat kan niet de bedoeling zijn.

aldi1aldi2aldi3
           foto groter maken                          foto groter maken                             foto groter maken

19 augustus
Algemeen Belang steelt de show bij het pareltoernooi !!
Afgelopen zondag werd in Oisterwijk het jaarlijks 
Petanque tournooi gehouden en die dit jaar in het teken stond van Oisterwijk 800. Erick ten Brink had zich getooid als een schepen van 800 jaar geleden en ondanks de warmte hield hij dit vol.
Dat is nu echt Algemeen Belang , er voor gaan.

erick 1erik 2

18 augustus
aktie :
Mooi Oiserwijk ; de Voorste stroom.
Vraag je aan voorbijgangers, wat vind je van de voorste stroom , dan fronsen ze de wenkbrouwen en draaien zich om. Anderen zeggen ronduit "schande" weer anderen "er was ons toch iets anders beloofd." positieve opmerkingen hoor je niet.
 
Algemeen Belang heeft steeds aangegeven , dat je de natuur zijn gang moet laten gaan waar het past ,in een natuurgebied.
In de bebouwde kom en directe omgeving is die beleving van mooie natuur nu eenmaal  heel anders. Zeer veel burgers hadden toch een ander beeld bij die beloofde "kabelende , meanderende Voorste Stroom "  Ook de directe omgeving zou een wandelparadijs zijn , waar je kunt genieten van de natuur. De tuinen van de omwonenden steken schril af met de overkant . Kortom is dit wat Oisterwijk wil?
Algemeen Belang wil  ook van U weten wat u er van vindt, meldt dit via ons mailadres:
[email protected]

Klik hier voor een overzcht van foto,s         Hebt U veel betere (treffende) foto,s mail ze ons

vstroom1

 
16 augustus:
Weth. Rijnen weigert een (proforma) zienswijze in te dienen tegen NNP Kampina.

Algemeen belang heeft een brief geschreven aan het college en raad om zijn zorg uit te spreken over de plannen van waterschap de Dommel i.v.m. NNP Kampina.
Op het eerste gezicht zou je zeggen dat het alleen om de Kampina gaat , maar ook de Locht, het Stokske en het gebied nabij de Heukelomsebaan en Landgoed Zonnewende zijn er bij betrokken.
Ook worden een aantal sloten geblokkeerd en andere die veel meer water te verwerken krijgen. Dit raakt de belangen van burgers en dus het bestuur van Oisterwijk.
Door geen zienswijze in te dienen zet het college zich , maar ook de Raad buiten spel.
zie brief AB en ook artikelen in  BD

brief Algemeen belang 
artikelen BD: 14 augustus en 16 augustus

16 augustus:
Inbreng Algemeen Belang molenveldje Moergestel Nieuws

Wij hebben begrepen dat de politieke partijen ook mogen reageren op de uitnodiging van Moergestel Nieuws over de bouwplannen van de gemeente op het Molenveldje.

Algemeen heeft zowel in de raad als daarbuiten duidelijk laten horen dat het bebouwen ,op deze wijze, een aanslag is op het aanzien van Moergestel en het meer een hype was van bepaalde politieke partijen dan noodzaak. Daarbij wil AB niet zeggen dat er geen woningen moeten komen voor starters , maar  dit kan ook elders opgelost kon worden. Het besluit dat nu genomen is , is aan de inwoners van Moergestel niet meer uit te leggen. Burgers mogen van een gemeenteraad verwachten dat besluiten worden genomen gebaseerd op inhoudelijke argumenten en zoveel mogelijk rekening houdend met de mening van burgers.
dit besluit voldoet daar absoluut niet aan en is meer gebasserd op een soort scoringsdrang
De volgende argumenten voeren wij nogmaals aan:
1. Meer dan 220 handtekeningen uit de directe omgeving en een grote meerderheid van de bevolking  van
   Moergestel is tegen dit plan.
2. Algemeen Belang en het CDA samen goed voor een dikke meerderheid van stemmen in Moergestel zijn
    tegen dit plan.
3. Het bebouwen van het Molenveldje op deze wijze ,heeft een heel grote negatieve invloed op het aanzien
    van Moergestel.
4. De vraag naar de daar geplande woningen ontbreekt totaal. STEM, de club die dat zo graag wilde, heeft
    amper nog leden.
5. De financiele omstandigheden en die van de hypotheken is dermate verslechterd , dat dit voor starters niet
    haalbaar meer is. Tevens heeft de overheid zijn ondersteunende regelingen ingetrokken.
6. De opmerking van weth Rijnen ,dat de woonstichting Leijstromem de niet verkochte huizen zou
    overnemen is nog steeds niet bevestigd. Verder geeft de woonstichting aan alleen budgetneutraal nog te
    willen investeren , met andere woorden ze leggen niks meer bij.
7. De projectontwikkelaar van Reuselhof heeft duidelijk aangegeven de geplande huizen van het
    Molenveldje  bij Reuselhof  te willen  bouwen . met andere woorden de noodzaak is weg .
8. De ontwikkelaar van het AVANG terrein , Woonwijze is hier juist naar toe gehaald om sociale woningen
    te realiseren , maar daar hoor je op dat gebied niets van.
9. Bouwen bij AVANG en Reuselhof en Ermelindushof stopt de verloedering en op het Molenveldje neemt
    die toe.

Dit zijn enkele opmerkingen van Algemeen Belang

15 augustus:
Gemeente omarmd suggestie over onderhoud reststroken.

Onze Brief aan het college van AB , over die gebruiksovereenkomsten krijgt weerklank
ook bij de gemeente.
Hoewel er officieel nog geen antwoord op gekomen is , komt de gemeente wel met
een reactie op Oistwerwijk nieuws. Ook het BD bestede er vandaag (15 aug.) ruim aandacht aan.
Algemeen Belang vindt het wel jammer dat de gemeente het doet overkomen dat ze dit nu in eens zelf bedacht hebben. Dit geldt eigenlijk ook voor onze actie "mooi Oisterwijk"
De gemeente zou zijn oor veel meer bij de burgers en de opposite te luisteren moet
leggen en ideeen  uit die samenleving waarderen, dan zou er veel burgervriendelijk en efficienter bestuurd kunnen worden.Zoals AB al eerder heeft aangegeven
is een mentaliteitsomslag bij college en organisatie in deze broodnodig.
Laat een ding duidelijk zijn , we hebben elkaar hard nodig in deze moeilijk tijden


15 augustus:
Waterschap de Dommel kan zijn gang gaan en gemeente kijkt toe.

Op de kampina , maar ook in andere delen van de gemeente Oisterwijk moeten natte natuur parels ontstaan. NNP kampina heet het plan.
Om dit te bereiken moet de natuurlijk gang van de waterlopen geblokkeerd en worden omgeleid. Zo wordt o.a. de braakloop voorzien van diverse stuwen om het water te dwingen een ander loop te nemen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat voedselrijk water het Rietven kan bereiken. iedereen weet dat water altijd van hoog naar laag loopt en niet andersom. Dit gebeurd ook op andere plaatsen. o.a. rondom het Stokske en op landgoed Zonnewende . lees verder.
Meer weten ga dan naar: beknopt plan of ontwerpplan   
Aankondiging  in het waterschapsblad .              
Het hele plan kunt U downloaden via: Hele plan op site de Dommel.nl 

14 augustus: Moeten hier onze kinderen spelen ? Gemeente Foei !!!

speellocatie          speelplaats2
             foto gemaakt 2 juli 2012                                    foto binnen gekomen via twitter op 13-08-2023

13 augustus: Jammer dat je eerst moet klagen bij de ombudsman.

Een inwoner van Moergestel had een verstopte riool en liet dit onderzoeken door een bedrijf. De verstopping bleek bij de gemeente te zitten, om die reden vroeg hij aan de gemeente dat geld van het opzoeken terug. Dit werd afgewezen , maar toen de betreffende inwoner bij de ombudsman ging klagen , veranderde dat snel. Nu krijgen voortaan alle burgers maximaal € 100 terug van de onderzoekskosten , als de verstopping op gemeentegrond zit. Zie ook artikel op Oisterwijknieuws.

12 augustus: Gemeente jaagt goedwillende burgers de stuipen op het lijf.

De gemeente heeft overeenkomsten gestuurd aan burgers die een stuk grond van de gemeente in gebruik hebben of onderhouden. in die overeenkomst wordten woorden gebuikt als "gebruiksbelasting", "verantwoordelijk zijn"en als ze er het niet mee eens zijn het woord "ontruimen" Algemeen belang kan best begrijpen dat de gemeente wil weten wie zijn grond gebruikt en dat eigendom veiligstellen , maar om dergelijke zware middelen in te zetten tegen burgers , die een strook die naast hun huis onderhouden ,omdat de gemeente dit al jaren niet doet. In de handhavingverordening voor onderhoud van gemeente grond staat zelfs dat als je het niet goed doet , je daar aansprakelijk voor bent.
Dit is burgeronvriendelijk en staat haaks op de oproep van de gemeente in het kader van Groen en Heel om de gemeente te helpen met het onderhoud van het groen.
Algemeen Belang heeft hierover een brief gestuurd aan het college en raad ,met een suggestie daarbij hoe het beter kan. Hieronder een pakkende foto uit de Telstarlaan waar dit ook speelt. Onder de foto staan de links naar de onderliggende stukken. 

telstarlaan1

1. De gebruiksovereenkomst
2. Brief (aanmaning) aan een burger die gemeente grond onderhoud. (is niet de Telstarlan)
3. Brief handhaving particulier onderhoud van de gemeente Oisterwijk.
  (geadresseerde heeft toestemming gegeven)

10 augustus: Gemeente werkt constructief mee aan aktie Mooi Oisterwijk.

t is jammer dat de zand opslag aan de Akkerweg er zo verwaarloosd  uitziet met oude aanplakbiljetten pal naast de zwaluw villa.
KoDe afgelopen weken hebben diverse inwoners van Oisterwijk en Moergestel informatie aangeleverd die AB op de site heeft gezet in het kader van de actie “mooi Oisterwijk”. Ook het artikel in het BD van afgelopen week resulteerden direct in opmerkingen van burgers. Het artikel Op Oisterwijknieuws    waarin de gemeente aangeeft dat op diverse plaatsen het achterstallig onderhoud gaat aangepakt worden,  geeft aan dat het serieus wordt aan gepakt. De brief van de gemeente die AB kreeg over de aanpak van de Irenestraat  geeft een erkenning van het probleem aldaar.
Een prachtig voorbeeld is de opknapbeurt van de rotondes de afgelopen week ten opzichte van voorheen.  Hertom het gaat de goede kant op , een pluim voor de gemeente voor de snelle aanpak.
Dus medeburgers blijf ons foto’s en mails sturen over niet onderhouden en verloederde plaatsen. Het mailadres van de site van Algemeen Belang, [email protected]
U ziet het  de gemeente bekijkt elke situatie serieus.
                                                                       samen klein        groot boven                             Klik op de link voor te vergroten             groot onder                       zandopslag


3 augustus: Oisterwijkse ambtenaren weten niet waar ze het over hebben!
Onkunde en gebrek aan kennis maakt een inburgeringscursus geen overbodige luxe.
gg

30 juli: Mooi Nederland. Dit geldt nog niet voor Oisterwijk

ppl

28 juli: Mooi Oisterwijk Gevaarlijke Breukendreef.

Beukendreef 2011 en Beukendreef 2012  vlak bij de Coppele en ouderen soos Hier is dus niks gebeurd wel een mooie school ( de Coppele) maar de omgeving is verloederd en gevaarlijk!

pp
pl

 

 

 

27 juli: Mooi Oisterwijk! Irenestraat Rampstraat!

Hier enkele foto’s.
De trottoirs zijn onbegaanbaar zeker voor ouderen en de straat staat bij elke fikse regenbui onder water.Vermoedelijk is de riolering aangetast door de bomen. Dit allemaal door gebrek aan onderhoud.De bewonders hebben al hun beklag gedaan bij de gemeente en kregen natuurlijk geen reactie.

mm poiu
t -p

24 juli: Mooi Oisterwijk!
Met dit plaatje ontvangt de gemeente zijn toeristen!
kl

rotonde

 

pp

18 juli:Nieuwe supermarkt in Kerkstraat.
Parkeerprobleem en een eeuwenoude eik wordt gekapt.
pl
Brief aan het college:
pp

14 juli: Het OM zegt: 'Je moet bij de burgemeester zijn'.
llp

12 juli: Moergestel weer genaaid!

Vroeger zouden de Moergestelnaren met strontkarren en dorsvlegels naar het stadhuis getrokken zijn om verhaal te halen, B&W tot de orde roepen en de wethouder een pak slaag geven.
Nu staat Moergestel ook op zijn achterste poten. Ze zijn het beu en roepen op tot verzet in de lokale pers.
Hoe is het toch mogelijk dat een gemeentebestuur (of een wethouder) zich zo vastbijt in een besluit dat geen enkel doel meer dient. De Moergestelse kiezers-meerderheid van de raad (CDA en AB) zijn tegen bebouwing van het Molenveldje. De woningen kunnen op een andere plaats beter gebouwd worden. De woonstichting meldt zich nog niet om mee te doen en doet geen toezeggingen aan de gemeente. STEM (de mensen die graag willen bouwen) melden zich niet. Alle argumenten om op het Molenveld te bouwen zijn discutabel. De berichten hierover worden gemanipuleerd! Wij roepen de bevolking op te reageren zodat wij ons kunnen voegen in de protestactie van Moergestel Nieuws.

Geef Uw mening:ppl

op

11 juli: Brandnetel speelplaats.
Ook hier weer langs de Stroom in het Centrum. Laat je kinderen netelblaartjes krijgen willen ze nooit meer naar de Stroom.

ppp

 

8 juli: Een brede kijk op de onwikkeling van het KVL terrein.
pl

8 juli: Gore Stroom!
Inwoners hebben hier ook ratten gesignaleerd! In het centrum van Oisterwijk.

pol6 juli:De Brandnetelfabriek
-Dat Is Snel!!!
ERG SNEL!
Binnen een dag heeft de gemeente, voor een klein gedeelte, de brandneteltoppen bij de fabriek weggemaaid. Nu de rest nog!
Het meeste staat er echter nog.
Het rapporteren van verloedring werkt dus wel!
Met dank aan Adje, (die er bij onze eerste opname bijstond).

Stuur uw melding met een foto naar: [email protected]

gisteren:

66

vandaag:

00

4 juli: De Brandnetelfabriek. meer foto's :kl

twpoivjs

De gemeente heeft een grootscheepse brandnetelkwekerij ingericht. Aan de Kasteelloop (Panneschuur) staat het resultaat (bijna 4000 vierkante mtr). Enige malen per jaar mogen schapen, nadat ze goed zijn bijgevoerd ( gewoon 'voer'staat er niet genoeg) de kwekerij bemesten zodat er nog meer brandnetels kunnen groeien.
Je zal er maar wonen!
Overigens is fietsen en er zonder brandnetelbulten vanaf komen schier onmogelijk. Het levert gevaarlijke manoevres op.

2 juli: Mooi Oisterwijk2012 .
Oisterwijk verloedert schreven wij vorig jaar en startten de actie 'Mooi Oisterwijk'. Het leverde erg veel reacties op van de inwoners over de mistoestanden in het onderhoud van onze gemeente.

pp

Dit jaar? Wij denken er het onze van, maar de 'schandplekken' zijn er nog steeds. Zie hier de foto van bewoners van de Vloet. Schande. Deze mensen hebben onze maatschappij opgebouwd en zorgden voor de basis van onze welvaart!

Wij nodigen de burgers uit om hun �openbare ruimte� probleem in te zenden met een foto en tekst. Wij zullen de gemeente vragen het probleem op te lossen. Als ze het oplossen krijgen ze uiteraard een pluim.

2 juli:
Oisterwijk over 80 jaar.
kl

28 juni: verkwanseling van de Scheerman levert maar een ton op.
Verslag van de Raadsvergadering:
lk
Ondanks slechte vooruitzichten zet de Gemeente door.
22

28 juni: Raadsverslag over het scouting voorstel.Wethouder heeft zaakjes weer niet voor elkaar.
kl
Vorige wethouder beloofde gouden bergen.
pp

 

 

27 juni: Oisterwijk landelijk nieuws.
mm
Integratie monument onthuld.
Geweldige promotie voor Oisterwijk! Buitenlands regeringsbezoek vastgelegd en verspreid door onze eigen Oisterwijkse media!!
kl

En van dezelfde bron meer landelijk nieuws:
Nol Havens op de Vloed met AZC Kinderen.
kl

21 juni:

Oisterwijk scoort zeer slecht ( 1,5 van 10) in publiekscontacten.
De uitslag van dit onderzoek sluit aan bij de opmerkingen die ook wij als Algemeen Belang van de burgers te horen krijgen.  Die zijn zeer ontevreden over de gemeente wat betreft bouwen en al wat de burgers daarmee te maken hebben.Andere afdelingen krijgen van diezelfde burgers een pluim. Zo zijn ze zelfs heel tevreden over het wijkbeheer.
De uitslag is zeer slechte PR voor Oisterwijk. Maar euh...daar hebben we toch een zwaar bezette PR afdeling voor?
hh

16 juni:

Oisterwijknieuws.nl zet ons nu al op de kaart
opVia twitter hebben wij ‘met een knipoog’ de vraag ontvangen of we met het woordje ‘ons’ in deze opmerking onszelf of juist de samenleving van Oisterwijk bedoelen. Wat ons betreft is de promotie van Oisterwijk een serieus en gezamenlijk onderwerp!
Hier onze visie, die zeker in relatie tot het artikel over Centrum Management van belang is:
Geen politiek!
Het feit dat AB veel vernoemd wordt op Oisterwijknieuws.nl heeft te maken met onze voortdurende stroom van berichten over het ongelooflijke geknoei vmet gemeenschapsgeld.
Dat staat los van onze visie op hun website en gelukkig ook los van de visie van hun redactie.  Met regelmaat stellen ze scherpe vragen en zeer terecht, ze plaatsen niet zomaar alles wat wij willen. Ze plaatsen overigens ook alle berichten van andere politieke partijen, als die iets inzenden.
Het gaat nu eens een keer dus niet over de politiek!

Waar gaat het dan wel over?
In relatie tot de promotie van Oisterwijk is de redactie van Oisterwijknieuws.nl in haar artikel veel te bescheiden. Het valt ons al enkele jaren op dat de website Oisterwijknieuws.nl, met haar veelal unieke en bijzondere kijk en aanpak, veel (en steeds meer) voor de Oisterwijkse samenleving betekent. Daarbij moet het enorm uitgebreide digitale netwerk in de regio niet worden onderschat en is er bovendien waar mogelijk aandacht via de landelijke pers. Dat initiatief kunnen wij alleen maar enorm waarderen!
In tegenstelling tot andere (gesubsidieerde) organisaties die soms ook goed werk verrichten maar vreemd genoeg opvallend minder aanwezig zijn en minder effect resulteren, vormt het medium 'oisterwijknieuws.nl' een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en de promotie van onze gehele Oisterwijkse gemeenschap.

Het succes van Oisterwijknieuws.nl komt volgens ons, naast het uitgebreide netwerk, ook door de aandacht voor alle facetten van onze samenleving. Daar waar anderen zich hoofdzakelijk beperken tot het ingezonden materiaal of de voorgekauwde berichten van de gemeente, komt hun website regelmatig met heldere visies en geven ze de burgers een stem. De site geeft een menselijke sociale  weergave van onze gemeenschap. Dit boeit zowel de inwoners als de recreant. Zowel kwalitatief als kwantitatief steekt deze website wat ons betreft met kop en schouders boven de rest uit
Dat mag best eens benadrukt worden.
Wat ons betreft zouden de budgetten van het komende Centrum Management, de reclamebelastingen die wij als gemeente bij de ondernemers gaan innen en die in het bewuste artikel worden besproken, voor een groot deel besteed mogen worden aan de regionale promotie van Oisterwijk in de gedrukte media in de regio. Een deel zou zeker ook ten goede moeten komen aan de ondersteuning van juist deze eigen Oisterwijkse website die de bekendheid  van Oisterwijk steeds verder onder de (landelijke) aandacht brengt.
‘Oisterwijknieuws.nl zet ons nu al op de kaart’, wij bedoelen: ‘Oisterwijknieuws.nl zet de gehele samenleving van Oisterwijk nu al op de kaart!’

15 juni: Oisterwijk nieuws zet ons nu al op de kaart.
kl

op

12 juni:
Reactie van Algemeen Belang op De Oisterwijkse Woningramp.
kl


11 juni: De Oisterwijkse Woningramp.
Eindelijk zien we de resultaten van een ziek beleid.
io

pl

8 juni: AB zet gemeente communicatie onder druk.
kl

7 juni:
Marc schoenmakers erg geagiteerd bij actie Gemeentehuis.
km

6 juni: Bijzondere Oisterwijk promotie.
kl


5 juni:

2


Misleidende onwil gemeente met de Reuselhof bestemming.
Belangrijke brieven van Thebe nu pas boven water.
kl

4juni: Gemeentehuis bewaakt op nu.nl
.
kl

4 juni:
verslag van de raadsvergadering.
Ab vindt oefening van berouw beter.
kl


4 juni:n

Deze reactie staat als ingezonden stuk op een artikel over kunstgras voor de sportvelden op de website van Oisterwijk Nieuws. Denkt de burgerij zo over ons ambtenarencorps?

3 juni:
g Achterkamertjes.
Moet de reebok wel weg?
Komende maandag is er, na eerdere bijeenkomsten en verschillende uitingen in de media over de toekomst van de recreatieve gebieden in de gemeente Oisterwijk, een bijeenkomst met de raadsleden en het Oisterwijkse college (burgemeester en wethouders).  Deze bijeenkomst zou besloten moeten zijn, dit in tegenstelling tot de eerdere wensen om juist meer openheid en betrokkenheid aan dit onderwerp te geven. Het gebruik van beslotenheid en vertrouwelijkheid baart ons al langer zorgen en is wat ons betreft in veel gevallen een onnodig en ongewenst middel. Het zou de indruk kunnen wekken, hopelijk is het niet zo, dat hiermee bewust bepaalde partijen buiten spel worden gezet.
AB staat vooraan als het gaat om openheid en burgerparticipatie en had het graag anders gezien. Wij zien dan ook geen reden deze bijeenkomst achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar we willen wel graag het woord van de bevolking kenbaar maken tijdens dergelijke bijeenkomsten.
De partij PrO heeft aan ons laten weten geen besloten bijeenkomst te willen en weigert zelfs te komen als de bijeenkomst besloten blijft. Dit laatste past wat ons betreft niet in een volksvertegenwoordiging en staat ook haaks op het eerdere negeren van burgers, wat PrO ons inziens met regelmaat heeft gedaan. Het lijkt er op dat PrO het woord burgerparticipatie alleen gebruikt als het hen goed uitkomt.  Waar was hun burgerparticipatie bij de brede school in Moergestel? En waar zijn de 225 handtekeningen gebleven die Mevr. Bastiaan namens de politiek in ontvangst genomen heeft over het Molenveldje?
Wij hebben aan een groot aantal betrokkenen in het recreatieve gebied gevraagd wat de wensen zijn en gaan, in algemene zin, zoveel mogelijk de wensen van ondernemers, bewoners en recreanten verwoorden. Hierbij zijn wij tijdens deze bijeenkomst niet van plan om in te gaan op individuele projecten of plannen, maar willen we wel meedenken over de algemene recreatieve toekomst van de gemeente Oisterwijk en de recreatieve merknaam ‘Oisterwijk’, want die hebben we en daar mogen we trots op zijn!
Van het college  verwachten wij dat ze verdere concrete plannen uitwerken vanuit een actieve en intensieve betrokkenheid met- en instemming van omwonenden, recreatieve ondernemers en de raad. Daar gaan wij voor.
Tot slot zullen wij aandringen op een gedegen verslag van deze avond; zonodig zullen we zelf lopende deze week verslag doen van deze bijeenkomst.
Het moet immers geen achterkamertjespolitiek zijn…

28 mei:
4


Oisterwijkse Rekenkamer slaat de plank mis!
Lees hoe er aan miljoenenverschillen zomaar voorbij wordt gegaan.
lg27 mei:rVerslag van de raadsvergadering.
Hoe manipuleer je het resultaat van de jaarrekening?
jaarrekening

Inbreng discussie :

Ruud van de Ven
Evelien Roborg
Jan Jonkers

 

25 mei:Maarten Pieters nieuwe wethouder.
kl

24 mei:
 mm

Oisterwijk weer niet genomineerd voor Jongerenbokaal.

1 mei: herziening coalitieakkoord.
Geef uw mening. De rode draad van dit addendum gaat over het verbeteren van burgerparticipatie, want daar heeft het dikwijls aan ontbroken.
Duidelijk blijkt  dat “samen meer met minder” een illusie is gebleken en dan bedoel vooral het woord “samen” gezien het bovenstaande en of het meer is geworden mag ieder voor zich zelf bepalen. Dat het de komende jaren minder zal zijn weten we ook zeker.Wat ook zeker is dat je met moeilijke woorden als  addendum de burger zeker niet bereikt.

10 mei:
Moet Moergestelse woningbouw 10 jaar wachten op Avang?

2
Het antwoord van de gemeente Oisterwijk: Moergestel gaat 10 jaar op slot om AVANG (Woonwijze) de mogelijkheid te geven om zonder gezonde concurrentie te ontwikkelen.
Na 10 jaar wordt er gekeken of het bouwen door Avang(Woonwijze) voldoet. Daarna wordt bekeken of Reuselhof ontwikkelt kan worden en dat duurt dan ook nog 5 jaar.
De geschiedenis herhaalt zich.
Eerst mocht alleen de Bouwcombinatie bouwen de rest niet, nu is het Avang(Woonwijze). Duidelijk is ook dat Avang(Woonwijze) heel de behoefte aan woningen voor Moergestel opslokt voor de komende 10 jaar.
Wat nu met Avang gebeurt zal dan straks mogelijk ook gaan gelden voor Oisterwijk i.v.m. de KVL.

Ook daar zullen dus andere projecten op de langebaan geschoven worden zoals op de vrijkomende locaties van de brede scholen.
Duidelijk is intussen wel dat toen deze coalitie de bouw ging betuttelen het fout ging en nu wordt elke concurentie geboycot of uitgesloten.
Wij krijgen straks die woningen die passen bij de exploitatie van het betreffende project dus niks voor doelgroepen als starters alleen voor de portemonnee van de ontwikkelaars.
Wat de mogelijkheden van de leegstandswet zijn, zoals in de gemeentebrief voorgesteld, weet ik niet, maar 10 jaar verhuur door Thebe lijkt mij geen optie bij Reuselhof. Dus kan alleen sloop of verloedering het gevolg zijn.
Ruud van de Ven
Algemeen Belang

 

7mei:
Ria Peeters neemt afscheid van inlooppunt.

3 mei :
Gemeente beconcureert buurtsuper met textielcontainer
.
m
Zonder enig overleg gaat de gemeente een textielcontainer plaatsen tegenover Attent buurtsuper in de Pr.Marijkestraat in Oisterwijk. (zie foto.)

Attent supermarkt, van de familie Gillis, zamelt al decennia lang textiel en andere zaken in (zie foto.) Deels als milieu servicepunt deels als broodnodig onderdeel van hun exploitatie. Buurtsupers vervullen buiten de winkel ook een belangrijke rol als sociale ontmoetingsplaats vooral voor ouderen en dat ze dit ook nog aanvullen met milieuvriendelijke dienstverlening is zeer prijzenswaardig.

Hoe onbekend ze bij de gemeente zijn over de situatie ter plekke blijkt weer uit het feit dat bij navraag bij de betreffende ambtenaar hij/zij zelfs het bestaan van de buurtsuper niet kende laat staan iets wist over een textielcontainer die er al decennialang staat

De heer Gillis heeft op zijn vragen richting de gemeente nog geen antwoord ontvangen

De gemeente heeft de mond vol van goed buurtbeheer maar hier vallen ze duidelijk door de mand.

Algemeen Belang verlangt op zeer korte termijn een oplossing voor dit onzalige handelen. Broodroof door de gemeente kan niet door de beugel.

Ruud van de Ven
fractievoorzitter Algemeen Belang

25 april: Wijkparkje 'de Hoefkens' verkwanseld.
mDe gemeente verkoopt een deel van het wijkparkje (in de Hoefkens) zonder de inwoners, die daarvoor meebetaalden bij de verwerving, op de hoogte te stellen.
AB heeft hierover vragen gesteld aan B&W. Klik hier
Het is op zijn zachts gezegd een merkwaardige en slordige procedure die weinig respect toont voor de gemeenschap.

 

Wij hebben ook om een korte uitleg gevraagd en gekregen van de betreffende ambtenaar.Het antwoord:
De grond die aan de familie xxx is verkocht heeft de bestemming "verkeersdoeleinden". Onder deze bestemming valt het gebruik van de grond als openbaar groen.
Door de verkoop vervalt een gedeelte van het aanwezige wandelpad dat naast de woning van de familie xxx ligt. Dit levert geen bezwaar op omdat als alternatief voor dit stukje gebruik kan worden gemaakt van de Heistraat.Voor het gedeelte dat aan de familie xxx is verkocht wordt de bestemming verkeersdoeleinden bij de eerstvolgende algemene herziening van het bestemmingsplan Kom Moergestel gewijzigd in de bestemming "woondoeleinden".


Er wordt echter veel meer verkocht dan alleen dat voetpad.Collegebesluit 22 dec 2023 en gepubliceerd in week 52
19. Voorstel tot het verkopen van grond aan De Hoefkens in Moergestel Het college heeft besloten tot het verkopen van grond aan de eigenaren van een woning aan De Hoefkens in Moergestel.Ambtelijke adviespunten:De op bijgaande tekening aangegeven gedeelten, totaal groot circa 354m, van de percelen Moergestel, sectie A nummers 4696 en 4700 aan de heer en mevrouw xxxxx te verkopen ....enz.

24 april:
Oostelvoortjes op de barricade voor Reuselhof.
Onrust over wijziging bestemmingsplan kom Moergestel.
Klik hier en hier.

19 april:
Onze nieuwe wethouder op stap met Ruud van de Ven

15 april

weer vogelverleiders vernield:

k

12 april: nieuwe wethouder Maarten Pieters
AB vond zijn komst niet nodig, maar nu het toch gaat gebeuren krijgt Maarten Pieterse uiteraard het voordeel van de twijfel.
Hopelijk zal hij in staat zijn de grote tegenstellingen die tussen AB en van Hezik ontstaan zijn weg te nemen of te doen afnemen.
Wij hopen dat hij bij het voortzetten van de grote lijnen van van Hezik, zoals de krant schrijft, gaat meanderen, zodat er ook ruimte komt voor anderen. Ruud van de Ven

10 april: gaat Reuselhof Volledig stranden?
2

6 april: Parlement Moergestel
doe iets aan Jongerenwoningen in Moergestel! Klik Hier.

5 april: Verpaupering op zijn paasbest.
Beschermd pand stort in.
Lees hier verder.

5 april: Proficiat Hilvarenbeek!
Algemeen Belang feliciteert de Gemeente Hilvarenbeek en de inwoners van Haghorst met het nieuwe fietspad.
AB spreekt ook zijn waardering uit naar de politieke partijen van Hilvarenbeek die de veiligheid van hun inwoners hoog in het vaandel hebben.
Wij zijn blij dat ook de inwoners van Moergestel nu op uw grondgebied veilig kunnen fietsen.
Wij zijn er van overtuigd , dat velen dit zullen waarderen.
R.C.M. van de Ven
Fractievoorzitter van Algemeen Belang

13 maart:
Verslag bijzondere raadsvergadering
'AB haat PrO'........... kraait Bastiaan, de voorzitter van Pro.
lees verder.


21 maart:

Kom eens, kijken? In het westend zeker, of op ons mooie politie bureau (in Tilburg!),m


18 maart
:Pro laat starters in Moergestel stikken.
........................Wat is er mis met Pro?....................

nIn de afgelopen commissievergadering heeft Pro weer duidelijk kleur bekend: ze gaan voor de belangen van Woonstichting Woonwijze.
Het plan van Woonstichting, 'AVANG', krijgt voorrrang.
Al 5 jaar heeft Woonwijze de kans gehad deze locatie te ontwikkelen. Door gebrek aan kopers en de financiele onhaalbaarheid ketste dat steeds af.

Waarom denkt Pro dat dit nu nu ineens wel zal lukken.


Gaat Woonwijze dan ook woningen bouwen voor minder dan 160.000 Euro?
Te veel
appartementen roept Pro.
Zijn 26 grondgebonden woningen en 12 bovenwoningen dan appartementen bij Reuzelhof ?
Waar zouden die appartementen dan komen?
Over twee jaar weten we meer bij de verkiezingen.

Ruud van de Ven

10 maart:
AB en CDA voteren extra raadsvergadering over derde wethouder. Deze is onnodig en bespaart veel geld.

9 maart: Reuselhof Uw en onze stem hier

d

"Gisteren werd door een politieke partij kritiek geuit op een gemeentelijk besluit.Gemeente-zet-woningzoekers-in-de-kou was de boodschap en het Brabants Dagblad kopte College-verkiest-Avang-boven-Reuselhof. Maar is dat terecht? Geef uw mening!http://www.oisterwijknieuws.nl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Grond en gebouwen van een renovatieproject zijn geen eigendom van de gemeente; toch geeft de gemeente voorrang aan een ander project. Uitstel dus tot minimaal na 2016, daarna kijken ze verder.

Is dat nodig? Kunnen beide projecten niet tegelijk van start? Mag de gemeente een renovatieproject met betaalbare woningen voor starters tegen houden en vervolgens voorrang geven aan nieuwbouw elders?

Leegstand voorkomen,verpaupering tegengaan, starters een betaalbare kans geven, een mooi straatbeeld, geld verdienen met grondverkoop...

...wikken en wegen.

Geef uw mening:
Is deze keuze aan de gemeente of niet?
Wat moet er volgens u eerst? Renovatie, nieuwbouw of tegelijk?
Uitstel voor dit project, of zijn er nog andere projecten die we kunnen uitstellen?

7 maart:
De starters weer in de kou bij de Reuselhof.

2De gemeente weigert de verbouwing van de Reuselhof tot goekope starterswoningen. De echte motieven zijn duister maar na enig nadenken kunt u de conclusie trekken. Lees hier.

 

27 februari:
Reactie
op het plotselinge vertrek van wethouder Joop van Hezik.
Het vertrek van wethouder van Hezik is een persoonlijk drama, iets dat je niemand gunt.Wij hopen dat hij de kracht vindt om snel te herstellen.
Dat wethouder van Hezik, politiek gezien, de drijvende kracht was achter diverse politieke en maatschappelijke zaken, verdient respect.
Het feit dat PrO, hierop nu in feite een unieke claim leg, vinden wij ongepast en doet de andere politieke partijen tekort.
Dat wethouder Joop van Hezik en AB over bepaalde zaken anders dachten was en is wel duidelijk, maar dit had meer te maken met de wijze waarop hij zijn doelen nastreefde, dan met de doelen zelf. Over veel van die doelen waren wij het wel eens.

De nachtelijk mail van de wethouder liet bij AB diepe sporen na. Ook daarmee bracht hij zich in grote politieke problemen.

Wij waarderen het dat hij deze moeilijke stap nu heeft gezet.

Nieuwe wethouder;
Wat de opmerking in het persbericht betreft dat PrO snel op zoek gaat naar een nieuwe wethouder lijkt AB toch voor de muziek uitlopen.
Eerst zal volgens AB in de raad de vraag gesteld moeten worden: “kunnen we niet verder gaan met 2 wethouders ?” Iets dat ook al op de agenda staat van de Tweede Kamer i.v.m. het kleiner maken van de gemeenteraden. Het standpunt van AB is duidelijk in deze: onze voorkeur gaat uit naar 2 wethouders.
Dit zou dan ook financi�le mogelijkheden vrij maken voor o.a. de kunstgrasvelden voor Taxandria en Audacia en zou ook de weg vrij kunnen maken voor het fietspad Haghorst -Moergestel.

27 februari:
Wethouder van Hezik stapt toch op.


25 februari: Vogelverleider-tjes
3
De raadsfracties beloofden om ieder 10 vogelverschrikkers te maken ter gelegenheid van Oisterwijk 800. Die zien er goed uit (foto beneden) en vormen een ludieke bijdrage aan de viering van 800.

Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar......................niemand had aan de kinderen gedacht. Algemeen Belang ging op zoek en vond deze lieve vogelverleidertjes.
Ze zijn prima geschikt om in de tuin te zetten (bij ons lukte dat al 4 weken lang zonder problemen in de heftige vorst).
Om de aandacht te vestigen op de 800 grote vogelverleiders gaat Algemeen Belang de komende week de kindervogelverleiders aanbieden aan een groot aantal instellingen. Bibliotheken, bejaardencentra, scholen en dergelijke om het feest meer luister bij te zetten.
Algemeen Belang wil daarmee een ludieke bijdrage leveren aan ons feest; Oisterwijk 800.

25 februari: Oisterwijk 800 Vogelverleiders
1

 

 
Vanmiddag om 3 uur worden de raadsvogelverleiders gepresenteerd.
a

 

 

Hier staan ze opgesteld in Heukelom.
22 februari: Hattrick voor de minima
mm
Een regelrechte politieke amandementen hattrick voor de minima.
In de afgelopen raadsvergadering heeft Evelien Roborgh van Algemeen Belang een politieke hattrick gescoord.

Het is haar gelukt om in twee raadsvoorstellen 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) met algemene stemmen (unaniem) door de raad te loodsen. Een unicum voor een oppositiepartij.

Door de aanname van die amendementen zijn 2 doelen bereikt als extra ondersteuning van de minima, iets wat beslist geen overbodige luxe is in deze tijd.b
Met het eerste amendement krijgt elk huishouden waarvan het inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandnorm recht op een bedrag van 300 euro per kind als bijdrage voor maatschappelijke participatie ( voor sport en hobbyclubs enz.)
Het amendement zorgt ervoor, dat niet maximaal 3 kinderen per gezin dit krijgen, maar nu elk kind ongeacht het aantal. Het tweede amendement zorgde ervoor dat deze wijziging werd doorgevoerd in de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, die ook door de raad moest worden vastygesteld.
Een derde amendement was nodig om het raadsbesluit vast te leggen dat de inkomensgrens voor de individuele bijzondere bijstand gehandhaaft blijft op 120%.
Kortom een groot succes voor onze minima, waar alle fracties in de raad aan meegewerkt hebben. Onze dank hiervoor.

Evelien is op ludieke wijze hiervoor gedecoreerd door prins John van de Pierewaaiers. Zij ontving van hem ,tijdens de sleuteloverhandiging, een onderscheiding in de orde van AB als Miss-amendement.
Dit allemaal onder het toeziend oog van Burgemeester Hans Janssen en wethouder Wagenmakers en op de achtergrond Pastor Theo te Wierik.
|
Daor kr�dde nou echt praot van.

Ruud van de Ven

9 februari: Gemeente sommeert bouwval eigenaren
.

bAlgemeen Belang, maar ook andere partijen die dit mee aangekaart hebben, zijn blij met deze brief en de maatregelen die genomen zijn. Jammer dat de verpaupering en vervuiling in de directe omgeving daar niet in is meegenomen. (vuilnisbelt bij Rootven 46)
Ook jammer dat deze situatie nu pas is aangepakt, want zoals de gemeente uit onze brief heeft kunnen lezen, bestaat deze situatie al vanaf voor 2007.
Het bezoek daar ter plekke door leden van CDA, VVD, Pro en AB dateert van Aug. 2011. Ook hun gezamenlijk verzoek om op te treden is van die datum.
Dat het college betreurt dat wij zouden suggereren dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, laten we voor hun rekening gezien de traagheid waarmee de gemeente gereageerd heeft.
Dit had voorkomen kunnen worden door de fracties, die gezamenlijk gevraagd hebben hier actie in te ondernemen, van de sommatie op de hoogte stellen. In de commissievergadering van 26 jan. had de wethouder hier melding van kunnen doen.
Algemeen belang is erg blij mee deze officiele sommatie en hoopt dat de gemeente op deze weg door gaat met het bestrijden van de verpaupering.

Ruud van de Ven

1 februari: Gemeente negeert VVN rapport.
22
De gemeente gaat totaal voorbij aan de inhoud van zowel het eerste als het tweede rapport van VVN.
Het eerst onderzoek gaf al aan dat de locatiekeuze voor die brede school niet zo gelukkig was en dat de fysieke mogelijkheden om die veiligheid problemen op te vangen en te compenseren zeer beperkt zijn.
Vervolgens komt de gemeente met een door een deskundig bureau uitgestippelde verkeersoplossingen, wat totaal voorbijgaat aan de adviezen van VVN, zelfs met een prijskaartje er aan en bied dit aan aan commissie en raad . Als die verkeersoplossingen vervolgens op bijna alle punten onderuitgehaald worden door VVN, dan zijn ze ineens nog niet klaar en wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven en dat ze nu ineens overleg willen met VVN.
Als Algemeen Belang dat rapport van Exante in november 2011 niet aan VVN had aangeboden ter beoordeling dan was het gewoon aangenomen en uitgevoerd. Over het verkeersonderzoek van Oranjewoud wordt niet meer gerept.
Algemeen Belang heeft het vertrouwen in dit college en organisatie totaal verloren en de Moergestelse gemeenschap het slachtoffer is.

Een ding is zeker, Algemeen Belang zal alert blijven.


27 januari
: Protest van AB tegen slappe B&W reactie.

21januari: PGB speelt vals en pronkt met andermans veren!!!

bDe Partij Gemeente Belangen stelt voor iets aan de verpaupering in Moergestel te doen (zie: Oisterwijk Nieuws). Alweer 3 jaar geleden heeft AB een brief gestuurd naar de gemeente over de verpaupering aan het Rootven in Moergestel.
De gemeente deed er niets aan.
In augustus 2011 heeft AB de andere politieke partijen gevraagd om mee te gaan kijken naar deze verschrikkelijke toestand .
VVD, CDA, Pro hebben hier gehoor aan gegeven. D
e PGB kwam, zoals gebruikelijk, niet opdagen.
AB, CDA, VVD en Pro hebben toen gezamenlijk de gemeente gevraagd: 'doe er iets aan'. De gemeente beloofde desnoods dwangmaatregelen te gaan toepassen maar tot op heden is er geen enkele actie ondernomen.
Het CDA heeft tijdens de vorige raadsvergadering al een motie aangekondigd met exact de zelfde strekking als de brief van de PGB.
Eerst nu komt de PGB met een brief over verpaupering en hun wethouder komt prompt met een voorstel ( zie het collegeverslag van 17 Jan. 2012) om de mogelijkheid te onderzoeken de verpaupering aan te pakken.

Waar waren de gemeente en de PGB de laatste jaren?

Nu belegd PGB een fractievergadering in Moergestel en werpt zich op om dit probleem aan te pakken, op zich best leuk voor de Moergestelnaren, maar zowel bij de brede school als het Molenveldje hadden ze lak aan diezelfde Moergestelnaren.
Dit noemen wij nu de bevolking voor de gek houden.

Advies aan de PGB: bedenk zelf ook eens iets in plaats van het kopieren van andermans initiatieven.
Ruud van de Ven

17 januari : Weer een ongeluk op dat kruispunt met het fietspad waarvan de gemeente zegt dat het veilig is en waarvan wij vinden dat het niet veilig is. Klik hier voor meer berichten.m

14 januari: Sorry VVN!vv
Algemeen Belang bied zijn verontschuldiging aan aan de VVN. Wij vinden het heel jammer en niet netjes dat de gemeente, in zijn reactie op het rapport over het verkeersplan rondom de brede school Moergestel, verwijten maakt richting de VVN.
De gemeente heeft haar plannen nooit ter beoordeling aangeboden aan VVN, dit is steeds door Algemeen Belang gedaan.
VVN beoordeelt verkeersplannen steeds puur op verkeersveiligeheid zonder aanziens des persoons
en dus ook zonder vooroverleg met de gemeente Oisterwijk of wie dan ook.
Met zo een instelling zijn wij blij.

Nogmaals VVN sorry

Ruud van de Ven
Fractievoorzitter van Algemeen Belang

12 januari:
VVN kraakt verkeersplannen brede school Moergestel
mm

Veilig Verkeer Nederland vernietigend over verkeersplan.
Politieke belangen belangrijker dan verkeersveiligheid?

Na lezing van het rapport blijkt dat de gemeente haar beloftes niet heeft waargemaakt namelijk: veilige schoolroutes door adequate aanpassingen.

Afgaand op de planschetsen van het gemeentelijke rapport zijn de voorgestelde maatregelen technisch onder de maat en niet conform het door de gemeente Oisterwijk onderschreven verkeersveiligheidsbeleid.

Het vorige rapport van VVN van maart 2011  was kritisch, maar werd door onze politici gebagatelliseerd. Het gemeente plan is ronduit onveilig.

AB vergeleek deze verkeersplannen  kort geleden in de raad met een zebrapad over de RW 58.

Lees  het rapport met de bijlagen.
Raadsinformatiebrief 12-01-2024
Rapport IVN 2012
Gemeente planning en schetsen 2011
Draaicirkel Kloosterlaan 1
Draaicirkel Kloosterlaan 2
Advies VVN 2011

Enige citaten:

11

33

22

 

 11 januari: Camerabewaking Sonman.
m

A.s. maandag 16 jan vindt bij Caf� de Brouwer te Moergestel de jaarlijkse nieuwjaarreceptie plaats van Ondernemend Moergestel. Tijdens deze receptie zal Burg. Janssen het gereed zijnde camerasysteem voor Sonman officieel aan de vereniging van eigenaren van Sonman overhandigen. Om dit camera systeem te kunnen realiseren heeft de gemeente een finke duit in het zakje gedaan en de rest is door de ondernemers van Sonman opgebracht. Het systeem herkent kentekens en registreerd die en tevens worden overzichtsbeelden  vastgelegd. Die beelden worden elders opgeslagen. Die beelden kunnen zowel ter plekke als op afstand worden bekeken indien nodig. Hiervoor gelden wettelijke regelingen. De werkgroep Keurmerk Veilig ondernemen van Soman krijgt deze avond ook nog de verlenging van de certificering van Keurmerk Veilg ondernemen uitgereikt door de KIWA. De al eerder genoemde werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van MKB nederland, de Politie , de brandweer,Adviseur Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing , vertegenwoordigers van de ondernemers en onze onmisbare  secretaresse Maud. Wat de uitslag betreft komen twee zaken naar voren die nog niet gehaald zijn en dat is het onderhoud en de parkeeroverlast , waar een oplossing voor gezocht moet worden. voor nadere inlichtingen moet je bij Onno  of Vic zijn: [email protected]   of [email protected].

 


 

Verkiezingsnieuws op OisterwijkNieuws


Agenda raads en commissievergadering;

 


AB-Lindeplein onderzoek

persbericht
Onderzoek Lindeplein
Onderliggende stukken


Alles over KVL

De hele geschiedenis van KVL.  klik hier.


schraper

Kort blik in KVL klik op de foto


Dia show van KVL van toen uit archief van Bep van den Berk dubbel klik op de foto hier onder.

lllFilmpje 1 Oisterwijk 800


Belgische logica:
inval
RuudMartienevlienJan Jonkerskiosktrompetisteadervengemeentehuisterras centrumMolen O'wijkWitte Villa GestelKarrespoort HeukelomDenker DSculptuurKVL schraper intentie intro info secreatriaat