2  

Betreft beantwoording brief AB van 8 mei en de brief van 23 april van Thebe Vastgoed

 

Aan het college van B en W en de Raad van Oisterwijk.
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Moergestel 06-06-2023

Geachte College en Raad,

Wij danken U bij dezen voor de beantwoording van 8 mei 2012 op onze vragen over de realisatie van starterwoningen op het voormalig terrein van bejaardencentrum Reuselhof.
Wij zijn echter zeer verbaasd over die antwoorden gezien de brief van 23 april van Thebe vastgoed aan U gericht en door U op 25 april ontvangen is en waaraan U totaal voorbij gaat.
Thebe geeft toch duidelijk aan, dat als deze bestemming niet gewijzigd wordt de overeenkomst met ADHOC wordt opgezegd met alle gevolgen van dien. Dus niks doorverhuren.
De weigering voor een bestemmingswijziging baseert U o.a. op het feit dat U AVANG voorrang wilt geven boven andere projecten, enerzijds baseert U zich op de woonvisie anderzijds op de investeringen die Woonijze in het centrumplan gedaan zou hebben. Laat een ding duidelijk zijn Woonwijze kocht de AVANG niet uit liefdadigheid.
Uit de brief van Thebe begrijpen wij dat zij wel maatschappelijk geïnvesteerd hebben in moderniseren van de broodnodige zorg voor ouderen en U daarbij zelfs eisen gesteld hebt om het aantal zorgplekken te verminderen op zich al vreemd met de toenemende vergrijzing. Daarbij hebt U wel degelijk toezeggingen gedaan om de locatie Reuselhof te ontwikkelen en dat die middelen dan gebruikt kunnen worden voor goede zorg die steeds meer op de tocht komt te staan gezien de financiële crisis en het groot aanbod van ouderen die zorg verlangen. Verder zijn de geplande woningen bij Reuselhof ook uitstekend geschikt als nultredenwoning waar een groot gebrek aan is.
Gezien de inhoud van de brief van Thebe vastgoed van 23 april 2023 kunnen wij niet anders constateren dat de zogenaamde rechten die Woonwijze claimt duidelijk ondergeschikt zijn aan de inspanningen van Thebe en de investeringen van o.a. maatschappelijk nut die Thebe gedaan heeft en nog doet.
AB dringt er bij het college en de raad dan ook op aan uw standpunt over Reuselhof te wijzigen en de plannen van TCK/Bremaat in te willigen.
AB kan zich niet voorstellen dat aanpassingen aan de woonvisie dan niet meer mogelijk zijn. Kort gezegd , eerst de bestemming wijzigen in wonen en dan verder praten.
Blijft U echter bij uw standpunt dan zal AB, omdat nu duidelijk is hoe de zaken en de feiten er voor staan, een publieke behandeling in de raad voorstellen.

Hoogachtend,

R.C.M. van de Ven
Fractievoorzitter van Algemeen Belang

 

Brief van Algemeen Belang aan B&W 10 april 2023 (aanklikken) 1

antwoord van B&W 8-5-2023 op onze brief van 10-4-2023
pp

Brief van Thebe aan B&W 23-04-2023

bb