q

Rekenkamerrapport slaat de plank mis!

Het Rekenkamerrapport betreffende de brede scholen dekt absoluut niet de werkelijke gang van zaken.

In tegenstelling tot de andere partijen is AB totaal niet tevreden over de wijze waarop de rekenkamer het ondcerzoek heeft uitgevoerd.

Evelien Roborgh heeft op een heel duidelijke wijze ons standpunt naar voren gebracht (zie haar bijdrage in de raad). (Zie de bijdrage van Evelien)

Er is geen onderzoek gedaan naar de veiligheid rondom de scholen en ook niet naar het bewust achterhouden en manipuleren van informatie om toch een raadsbesluit te forceren.

Algemeen Belang heeft dit wel degelijk aan de rekenkamer kenbaar gemaakt.

Wel merkte de Rekenkamer op dat er van de wijknetwerken nog niet veel terecht was gekomen. Die wijknetwerken zijn bedoeld om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Over de bevolkingsprognose (demografische ontwikkeling) vinden we weinig terug met als gevolg een mogelijke leegstand in de nieuwe scholen.

Kortom, een zeer beperkt onderzoek waarbij de heikele punten duidelijk uit de weg zijn gegaan.

Het verwonderde AB ook heel erg dat de Rekenkamer klakkeloos tot de conclusie kwam dat er binnen de door de raad beschikbare budgetten gebleven was.

In 2005 bij de introductie van het IHP (integrale huisvestingsplan) voor de brede scholen werd uitgegaan van een investering van +/- 19 milj. Daar zaten 5 brede scholen in: voor het Centrum, Westend, Bunders, Moergestel en de Pannenschuur.
Het advies van de stuurgroep brede school van 2007 en het haalbaarheidsonderzoek van 2008 gingen uit van een kostenplaatje zonder de Coppele en de Pannenschuur van € 16 milj., maar incl. verbouwingskosten van 2,4 milj.van de Kikkenduut en Bienekebolders.
Nu zijn we 5 jaar verder en hebben we in totaal een kostenplaatje van ruim 30 milj. voor 4 brede scholen en de verbouwingen van de Kikkenduut, de Bienekebolders en 2College/Durendael ( zie p.56 van het Rekenkamerrapport ).

Daarbij worden nog 5 milj. aan extra kosten gemaakt voor de wijze van financiering , dus totaal 35 milj., waarbij de Pannenschuur buiten de boot gevallen is.

Stel dat we daar ook in de toekomst ook nog 5 milj. voor nodig zouden hebben, dan komen we op een totaal bedrag van 40 milj.

Door steeds de uitgangspunten, kaders en de budgetten aan te passen werd het onoverzichtelijk , maar hier had de Rekenkamer toch doorheen moeten kijken.
Je kunt dan toch moeilijk blijven volhouden dat de raad en de stuurgroep brede scholen binnen het originele budget zijn gebleven met deze overschrijding ten opzichte van de uitgangsbegroting 2005.

Een investering die Oisterwijk amper kan ophoesten, waarbij de infrastructurele kosten en die van de inplantering in de wijken nog moeten komen. Kortom, ons inziens een gebrekkige analyse en dus een rapport om snel te vergeten.
Het is niet voor niets dat Algemeen Belang voorstelde de Rekenkamer eens tegen het licht te houden, zoals het artikel in het BD van 19 mei met de titel “ Rekenkamer is aan een grondige revisie toe” voorstelt, enerzijds omdat dit na een aantal jaren van functioneren normaal is om te doen, anderzijds zijn er raakvlakken in het voorliggende onderzoeksrapport met de inhoud van dit artikel. Dit werd echter door de meerderheid van de raad onder aanvoering van de VVD weggewimpeld.

Ruud van de Ven

Fractie Algemeen Belang

Een kort verslag over de inbreng van AB in het brede school project:

Na het aanvaarden van het brede schoolproject door de meerderheid van de raad, heeft AB er alles aan gedaan om het beter en goedkoper te maken. Zo heeft AB er heftig voor gepleit om de Coppele niet op de huidige locatie te bouwen, maar op het Apolloveld . Hierdoor zouden de kosten mogelijk 2 miljoen lager uitvallen, omdat nu eigenlijk op een te klein perceel gebouwd moest worden. Het bouwproces werd vergeleken met schaatsen in een regenton . Ook de infrastructuur er omheen zou problemen opleveren.
Bij de Waterhoef zou de woonstichting € 800.000 maatschappelijk mee investeren . Zij trok dit aanbod echter ter elfde uren in, maar deze informatie werd de raad bij zijn besluit onthouden. De locatie was voor AB geen probleem.
De infrastructuur er omheen kon wel een probleem opleveren. Ook hier paste de raad het een en ander aan i.v.m. behoud van een deel van het voormalige klooster.

De brede school in Moergestel was voor AB een heel groot struikelblok.

In eerste instantie ging het ook om een andere locatie( achter Stanislaus) , waar een veel veiligere verkeersafwikkeling plaats kon vinden en veel meer ruimte was om goedkoper te bouwen. De huidige locatie was eigenlijk te klein en daarom hebben ze er geen aula en centrale verkeersruimte ingebouwd en moeten de kinderen buiten om via een balustrade in de klassen zien te komen. Een gymzaal was niet nodig i.v.m. de nabijheid van een sporthal.
De bouwkosten zouden op de andere locatie aanmerkelijk goedkoper zijn geworden. Omdat die school aan een drukke straat is gesitueerd moeten er aanzienlijke verkeersmaatregelen genomen worden. De tot nu toe voorgestelde verkeersoplossingen zijn door VVN naar de prullenbak verwezen.

AB had ook voor de Bunders een betere locatie op het oog, namelijk den Donk en dan in combinatie met een sporthal en mogelijk een instructiebad.( op deze wijze zou de onrendabele Leye als geheel zonder problemen gesloten kunnen worden).

Ook die bouw zou daar goedkoper kunnen. Nu wordt er bij de Bunders ook een gymzaal gebouwd , wat +/- 1 milj. extra kost.Tussendoor moest ook Durendael nog worden aangepast en ook hier werd weer met de informatie gesjoemeld.
Kort geleden werd er een voorstel ingediend voor de verbouwing van Darwin. De enige partij, die direct daaraan wilde beginnen was AB. De andere partijen wilden dat er eerst een visie kwam, maar AB vond dat daar niet langer op gewacht kon worden.
Diegenen, die steeds maar roepen dat Algemeen Belang tegen de brede scholen is, ziet het dus helemaal verkeerd. AB was en is voor brede scholen, maar dan beter en goedkoper.