r

BIJDRAGE EVELIEN VOOR PROGRAMMAREKENING 2011

Wanneer je de programmarekening 2011 legt naast de programmabegroting 2011 dan valt het o.a. op dat op een aantal in de Programmabegroting aangekondigde acties niet wordt ingegaan. Ik noem een aantal voorbeelden:

Thema Volwasseneneducatie:

De samenwerking in de regio zou geëvalueerd worden. Hierover is niets terug te vinden in de Programmarekening.

Thema Cultuur:

Er zou een visie op de cultuurcentra ontwikkeld worden en een analyse worden gemaakt voor mogelijke alternatieve exploitatievormen. Dit moest uiterlijk in de 1e helft van 2011 uitmonden in besluitvorming over de toekomst van de cultuurcentra. Alles wat we hierover vinden in de Programmarekening is de opmerking dat er op dit moment geen aanleiding is om de exploitatievorm te herijken.

Thema Sport:

De gemeente zou volgens de Programmabegroting de verenigingen ondersteunen, zodat zij over een beleidsplan zouden beschikken. De Programmarekening geeft alleen aan hoeveel verenigingen een beleidsplan hebben, maar vermeldt niet wat de gemeente gedaan heeft om ervoor te zorgen dat elke vereniging over zo’n plan beschikt.

Ook zou de gemeente gesprekken gaan voeren met andere gemeenten over het eventueel koppelen van onderhoudswerkzaamheden van sportaccommodaties. Of dat gebeurd is en tot welk resultaat dat heeft geleid vindt men niet terug in de Programmarekening.

Thema Zorgen voor Elkaar:

Voorgenomen actie: de pilot Bemoeizorg zou worden geëvalueerd. In de Programmarekening lezen we alleen dat de pilot is uitgevoerd. Over een evaluatie wordt met geen woord gerept.

AB denkt dat wanneer een aantal van deze voorgenomen acties wel waren uitgevoerd, dit een financieel voordeel voor de gemeente had kunnen opleveren, al dan niet in de toekomst.

Tot zover in eerste instantie