logo
AB Algemeen Belang
Oisterwijk Moergestel Heukelom


ONDERZOEK NAAR PROBLEMEN LINDEPLEIN                          
lindeplein2
(door en in opdracht van Algemeen Belang)
Titel: Het Lindeplein moet meer zijn dan een terras

INLEIDING
Het Lindeplein is een openbare ruimte, gelegen tussen het voormalige VVV-huisje en cultuurcentrum Tiliander. Onder dit plein is een parkeerkelder gevestigd.
Het plein is de laatste 10 jaar aan weerszijden bebouwd met ruimtes voor wonen en commerci�le activiteiten. Hierdoor heeft het niet alleen een ander aanzien gekregen, maar ook een andere functie.
Het wordt nu bij bijzondere gelegenheden gebruikt als verzamelpunt, zoals bij de viering van Oisterwijk 800 en de intocht van de Sint.
In de zomer worden er ’s avonds openluchtfilms vertoond, waar veel belangstelling voor is. (sfeerbeeld)
Daarnaast wordt het in de zomer grotendeels gebruikt als terras voor de aanwezige horecabedrijven. Het plein is en wordt ingericht naar het idee van Bert Huls.( zie ontwerp)

Aanbesteding:

De aanbesteding ging niet van een leie dakje , omdat de inschrijvingen het besteedbare bedrag van € 500.000 ver overschreden. Toch wilde het college vasthouden aan het ontwerp van Bert Hulst. Het plan zou ook diverse functies krijgen met o.a. een buitenpodium , waterbanken en lichtlijnen. De verharding en de riolering  hadden echter voorrang. Zie verder het BD aanbesteding Lindeplein Moeizaam en Uitvoering lindeplein.pdf van de gemeente. Beide zitten bij de bijlagen.
Jammer is dat voor de rolstoelers geen voorzieningen zijn aangelegd zoals beloofd in het plan. Zie hierover bericht BDPROBLEMEN

Er hebben zich de volgende problemen voorgedaan. De omwonenden zijn niet tevreden over de sfeer en de aantrekkelijkheid van het plein en de waterbanken functioneren slecht. ( zie artikel Brabants Dagblad)
De aanwezige winkels lijden onder te weinig belangstelling en er is veel leegstand. De belastbaarheid van de ondergrond belemmert activiteiten.
Men heeft daarom het college gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om een en ander te verbeteren.

BESLUIT
Het college heeft na overleg met Bert Huls en de omwonenden besloten om de volgende aanvullende maatregelen te nemen: de watervoorziening en de led-verlichting van de waterbanken worden aangepast en er worden extra boombakken met led-verlichting neergezet.
De kosten hiervan worden betaald uit de posten “onvoorzien college 2012” en “kosten stedelijk water” (zie lijst van wensen). Verder wordt onderzocht of meer aanvullende maatregelen uit de post “onvoorzien college 2013” kunnen worden gehaald.
Tot nu toe is 24.000 euro uitgetrokken, incl. de kosten van Bert Huls (zie specificatie mogelijke plannen). (Ter informatie: Bij de inrichting van het plein is uitgegaan van een kostenplaatje van +/- 1 miljoen euro. Dit bedrag is later gereduceerd tot 500.000 euro door het in eigen beheer uit te voeren. Dit bedrag is helemaal uitgegeven.)

ONDERZOEK AB
Omdat o.a. de belastbaarheid steeds een ‘bottleneck’ blijkt te zijn, maar zeker ook de twijfel of deze plannen echt resultaat zullen hebben, heeft Algemeen Belang n.a.v. bovengenoemde problemen zelfstandig en met behulp van een gespecialiseerd bureau een onderzoek verricht. Daarbij zijn de volgende zaken onder de loep genomen:

1. de belastbaarheid van de ondergrond van het plein;
2. de waterbanken;
3. de watervoorziening; 
4. de hemelwaterafvoer Lindeplein.
5. waardering sfeer en uitstraling Lindeplein
 
1. Belastbaarheid:
Bij de inrichting van het plein, dat gesitueerd is bovenop een parkeerkelder, liep en loopt de vraag van de belastbaarheid als een rode draad door de plannen en heeft
hierop veel invloed. Een voorbeeld hiervan is dat in het nieuwe voorstel het college kiest voor lichtere boombakken, omdat het vanwege de geringe belastbaarheid niet
mogelijk zou zijn om normale boombakken te plaatsen (we praten hier over een verschil van +/- 20 kg).
Dit kwam bij AB wen vele anderen vreemd over, omdat het plein bij de viering van Oisterwijk 800 en de intocht van de Sint wel vol met mensen mag staan.
Daarentegen mocht bij de viering van Oisterwijk 800 geen paard en wagen over dat plein rijden. Verder blijkt uit de stukken , dat bij de plaatsing van de waterbanken door een extern bedrijf de constructie is bekeken; dan toch die terughoudendheid en onzekerheid. Om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag wat nu wel en niet kan op het Lindeplein heeft AB aan Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies B.V. uit Eindhoven gevraagd hoe het nu zit met het draagvermogen en of er, indien nodig, mogelijkheden zijn om het dak van de parkeerkelder te versterken.

Notitie: Tielemans

versterken kelderdek:
Uit de notitie van het adviesbureau blijkt dat de kosten van verzwaring van het dak van de parkeerkelder die van de bouw van een nieuwe parkeerkelder zouden benaderen. Daarom is die oplossing niet realistisch. (exacte bedragen staan in de notitie)

Huidige belastbaarheid
Gelukkig blijkt een dergelijke ingreep ook niet nodig te zijn, omdat vast is komen te staan dat men bij de inrichting van het Lindeplein is uitgegaan van een wel heel voorzichtige interpretatie van de toelaatbare belasting van 500 kg/m2 van het zwakkere deel van het dak. Die 500 kg/m2 is een rekeneenheid, die aangeeft wat de totale belastbaarheid per m2 is.
Om enig idee te krijgen: een parkeerdek voor personenauto’s (2500 kg per stuk) heeft een rekeneenheid van belasting van 200 kg/m2. Het dak van de parkeerkelder van het Lindeplein kan dus 2 � keer meer gewicht dragen, d.w.z. 6250 kg. Zelfs al parkeer je het hele plein hier vol mee. Voertuigen die langer zijn dan 5 meter mogen zelfs meer wegen.
Conclussie : Dit betekent dat er veel meer mogelijk is dan tot nu toe werd aangenomen. Met andere woorden: op dit plein kun je b.v. markten, evenementen enz. houden.

verkeersmaatregelen:
Om het verkeerstechnisch beheersbaar te houden zou een verkeersbord met 6T (voorbeeld)voldoende zijn om te voorkomen dat zwaardere voertuigen dit plein oprijden. Deze borden worden ook gebruikt voor bruggen. De gemeente zou dispensatie kunnen geven voor zwaardere voertuigen, mits de lenget van het voertuig ook groter is dan 5m b.v. of zij mogen alleen gebruik maken van de ‘calamiteitenstrook’. Andere middelen biedt de verkeerswet hier niet voor. De ‘zwaar verkeerstrook’, ook wel ‘calamiteitenstrook’ genoemd, mag zelfs 60 ton hebben, maar is bedoeld als calamiteitenroute. ( deze strook is +/- 4,5m breed)
Daar kan dus ook o.a. de hoogwerker van de brandweer opstaan, die 23 ton weegt. (Voor een verdere uitleg zie de notitie van Adviesbureau Tielemans).
Wat ook opvalt is het feit dat er bij de ingang aan de Lind naar het Lindeplein wel een maximale lengte bord staat maar geen gewichtsbeperking , want vrachtauto's kunnen tussen 7 en 11 uur gewoon dat zwakkere gedeelte oprijden. ( zie voorbeeld)

Rijden met heftrucks op het plein

Hier is ook nog een berekening gemaakt wat de belasting van het dak van de parkeerkelder mag zijn voor een heftruck, die mogelijk nodig is voor het plaatsen en verwijderen van de boombakken, atributen enz.
Aanvullend; Heftruck belasting

Puntbelasting kelderdek
In de praktijk is doorgaans niet die ene puntbelasting maatgevend, maar de gelijkmatig verdeelde belasting, dit is ook het geval bij dit kelderdek.( zie mail puntbelasting)

2. De waterbanken:
Bij het ontwerp van de waterbanken is men er van uitgegaan dat het in de banken aanwezige water +/- 30 cm hoog opborrelt en via een goot weer terugkomt in de bakken onder de banken. waterbank
In de watertafels zou led-verlichting worden aangebracht. (Dit wordt in de brief van 10 maart 2011 echter weer ingetrokken.) In dezelfde brief wordt tevens aangegeven dat er overleg nodig is over de wijze van plaatsing. Uit de correspondentie blijkt dat de leverancier en ontwerper aangeven dat die geen problemen zal opleveren.
De praktijk is echter anders;
Het +/- 30 cm opborrelen van het water blijkt niet haalbaar te zijn, omdat er te weinig water in de bakken kan zegt men. Tevens wordt aangegeven dat de waterbanken dan ook te zwaar zouden worden.
(Dat is vreemd, want die zouden in eerste instantie half op de ‘zwaar verkeerstrook liggen en zijn er in tweede instantie helemaal opgelegd , die strook  mag wel 60 ton hebben.) Daarom wordt besloten de watervoorziening op een andere manier te laten plaats vinden met als gevolg dat er hoogstens water over de banken loopt. Ook blijkt dat het water, dat via goten wordt afgevoerd, er aan de verkeerde zijde afloopt en dat een terras onder water komt te staan.

De gemeente concludeert dat de waterbanken dus niet goed zijn. (Om dit op te lossen heeft zij een vergoeding van de leverancier gekregen.)

Led-verlichting
Verder blijkt dat de led-verlichting, die toch is aangebracht, onhandig is ge�nstalleerd. De ledlampjes zijn aan de onderkant bevestigd, wat inhoudt dat de hele watertafel opgehesen zal moeten worden, wanneer men ze wil vervangen.
Hier over heeft AB verschillende malen in de
commissie AZ aandacht gevraagd. Verder heeft AB hier ook vragen over gesteld aan het college,
echter zonder resultaat.

Plaatsing:
De plaatsing van de waterbanken ging ook niet volgens plan. Door het gewicht van 14 ton van de kale bakken en de omvang bleek dit , ondanks eerdere toezeggingen van de ontwerper en leverancier, een onhaalbare zaak te zijn. Ook zou er een heel grote kraan nodig zijn om de waterbanken te plaatsen. Daarom werden de waterbanken in delen gezaagd, omdat zij toch niet waterdicht hoefden te zijn.
Zij konden zo ook met een kleinere kraan op hun plaats worden gezet. Bij de plaatsing bleek ook nog dat was uitgegaan van een bredere ‘zwaar verkeerstrook’, waar die waterbanken op moesten komen te staan. (zie antoord op vragen AB)
(De opmerking dat er geen water in mocht staan, omdat zij anders te zwaar zouden zijn, is,gezien het feit dat ze toch op die ‘calamiteitenstrook’ staan, dan ook onzin.)
Tielemans , evenals AB ,betwijfelde dit gezien de aangeleverde tekening en daarom is hier nog extra bevestiging voor gevraagd.
In de laatste mail (6 dec. 2012) wordt echter nog eens bevestigd dat ze wel degelijk op het verzwaarde deel staan.
AB begon toen toch wel te twijfelen, zeker gezien de situatietekening over die indeling. Dit is ook onderzocht en nagemeten en kan bevestigd worden dat de huidige ligging klopt en de aangeleverde tekening niet.
(zie de bijlage).
                                                                                                                                                                  
cal strook
Uit dit onderzoek blijkt wel dat hierdoor de waterbanken bijna de helft van het verzwaarde deel in beslag nemen,
met als gevolg dat nu de vrachtwagens over de stoep moeten rijden , die nu aan het wegzakken is  en rijden, vlak voor de daar aanwezige winkels; soms zelfs een halve meter van de winkeldeur . De ligging van deze strook is als zodaning ook niet aangegeven.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn, want de enige winkel, die er nu zit, kan ‘s morgens niets buiten zetten, want dan kan er niemand meer door. Om deze winkels levensvatbaarheid te geven zal op zijn minst een verkeersvrije stoep nodig zijn, zoals aan de andere zijde van het plein?

3. Watervoorziening waterbanken:
Om het water van de waterbanken op te vangen zijn er goten rondom geplaatst. Dat water wordt verzameld in een put naast de Tiliander om weer te kunnen worden teruggepompt naar de waterbanken. In deze goten wordt echter ook het straatwater opgevangen. Dit verontreinigde water wordt dus naar de waterbanken gepompt. Ook hierover heeft AB in het verleden vragen gesteld in de commissie AZ, echter zonder resultaat.
Er werd ons medegedeeld dat dit systeem overal zo wordt toegepast. AB betwijfelde dit echter. Om duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s te krijgen heeft AB contact gezocht met de GGD. Die gaf in eerste reactie aan, kijkend naar de werking en het korte contact met het water, geen problemen te zien. De waterkwaliteit behoort wel door het waterschap gecontroleerd te worden.

Oordeel waterbanken:
De conclusie kan niet anders zijn dan dat er vraagtekens moeten worden gezet bij de uitvoerbaarheid en uitwerking van dit ontwerp. De plaatsing van de waterbanken, de montage van de led-lampjes en de werking van de waterbanken tonen aan dat hierover niet goed is nagedacht. De vraag werpt zich op waarom de waterbanken, ondanks dat ze totaal niet voldeden aan alle afspraken die gemaakt waren, toch zijn geplaatst en wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het ontwerp en de plaatsing. Op voorhand lijkt niet voldoende rekening gehouden te zijn met de beperkingen van de ondergrond en constructie.
Ook het college betwijfelt of dit ooit goed gaat werken, maar maakt er toch geld voor vrij.

AB vraagt zich af of het college wel met dit project moet doorgaan en of de waterbanken geen belemmering zullen zijn voor het gebruik van het plein . Verder mag het doel van de ‘calamiteitenstrook’ permanent niet ondergraven worden ,want dit staat heel duidelijk vermeld in het uitvoeringsplan ! Ook zien de belanghebbenden rondom het plein  die waterbanken liever nog vandaag dan morgen verwijderd worden.

4. Onderzoek Oranjewoud naar waterafvoer hemelwater
Ter informatie is bijgevoegd -zonder commentaar- het rapport van Oranjewoud over de afvoer van het hemelwater naar de infiltratiekelder aan de Spoorlaan. Deze blijkt niet helemaal te voldoen.

SLOTCONCLUSIE
De vraag is nu of  gezien de informatie die we nu hebben over de belastbaarheid, het hele plan en de toekomst van het Lindeplein , niet tegen het licht moeten houden, waarbij niet alleen naar de uitstraling, maar ook naar de functie van het plein en het belang van de omliggende commerci�le ruimten gekeken zou moeten worden.
Zo werd al geopperd om op donderdag de bloemenkramen op het Lindeplein te zetten, als eerste aanzet .
AB heeft ge�nformeerd bij diverse van de daar aanwezige bedrijven. Die zien de boombakken als een goede aanvulling op de aankleding , maar absoluut niet als de oplossing. Ook zijn de meeste van mening dat andere activiteiten, zoals b.v. de markt of gedeelte daarvan , een goede start zou zijn , waarbij een verdere aankleding van het plein mobiel moet zijn om geen blokkade op te werpen , want anders beperk je de gebruiksmogelijkheden wel heel erg.

OPROEP
AB wil graag weten hoe de inwoners van Oisterwijk de toekomst van het Lindeplein zien. Kom met idee�n en opmerkingen , mail ze naar [email protected] of [email protected]  of  spreek een van onze fractieleden aan en uiteraard ook via ons secretariaat : Pr. Marijkestraat 12 5061 TH Oisterwijk.

Opmerking:
Het heeft heel lang geduurd om de juiste informatie te krijgen over de inrichting van het Lindeplein. Dit is uiteindelijk gelukt door tussenkomst van burgemeester Janssen.
Ik heb geen antwoord kunnen bemachtigen over wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de bestelling van de waterbanken: de gemeente zelf of ontwerper Bert Huls.
Wel dank ik de afdeling Bouwzaken van de gemeente, die mij alle voor het adviesbureau benodigde bescheiden direct beschikbaar heeft gesteld en uiteraard de griffie die als intermediair een hierin is opgetreden.

Algemeen Belang hoopt met dit onderzoek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het gebruik en de leefbaarheid van het Lindeplein. Wij danken Adviesbureau Tielemans voor hun waardevolle advies, waaruit blijkt dat er meer mogelijk is op het plein dan tot nu toe gedacht werd. Het college zal samen met de omwonenden en belanghebbenden, maar ook met de overige inwoners van Oisterwijk moeten bekijken of het thans voorliggende voorstel wel voldoende garantie biedt voor verbetering van dit Lindeplein.

Ruud van de Ven,
Fractievoorzitter van Algemeen Belang
Januari 2013

Bijlagen:
- Notitie van Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies B.V.;
-Heftruckberekening;
- Puntlastberekening;
- Tekening Rapport Oranjewoud;
- Overzicht tekening plaatsing waterbanken Bert Huls;
- Plaatsing bakken op ‘calamiteitenstrook’;
- Foto ‘calamiteitenstrook’;
- Verkorte collegeverslagen;
- Antwoord gemeente 22 juni 2011 i.v.m. Lindeplein.
Deze maar ook alle overige onderliggende stukken (40) zijn te vinden op :  klik hier


Secretariaat Algemeen Belang: Ria Peters, Pr.Marijkestraat 12, 5061TH, Oisterwijk. 06 29411474
Bank: 134527186, AB Moergestel. Kvk. 40260674 email: [email protected]