b

Verslag raadsvergadering 31 mei 2012


Aan de orde waren het addendum (een moeilijk woord voor aanvulling) een aanvulling op het coalitieverslag en de PPN 2012.


Algemeen Belang was best te spreken over wat daar in dat addendum staat, ook al waren het zaken waar AB al jaren lang voorstander van was. Om die reden noemde AB het meer een oefening van berouw van begane zonden. ( sssst Martien Mathijssen en Jan Slaghuis hebben zich aangeboden als biechtvader)

De coalitie beloofde beterschap over burgerparticipatie en de te grote uitgaven.

De slogan “Samen meer met minder” werd als het ware nieuw leven in geblazen.

AB had over de haalbaarheid daarvan grote twijfels en veranderde de slogan in “Samen beter met minder”.

Het viel erg op dat het Addendum door de coalitie als een soort orakel steeds werd aangeroepen. Het had alles weg van de hysterie rondom het aanroepen van het rode boekje van Mao.

AB heeft er uiteraard voor gestemd.

PPN
Toen kwam de PPN aan de orde. De raad had zich daar vorige week al in eerste termijn over uitgesproken.

Deze keer werd het wel heel levendig met een 100 tal Taxandria aanhangers die de roep om een kunstgrasveld kracht bij kwamen zetten. Na de beantwoording door de wethouders van de eerste termijn waarbij de kwestie kunstgrasveld maar zijdelings aan de orde kwam, wilde de voorzitter de vergadering schorsen, zodat de fracties hun oordeel over de beantwoording van de wethouders konden bespreken.

Algemeen Belang verzocht de voorzitter en de raad om voor de schorsing eerst hun mening te geven over het verzoek van Taxandria voor dat kunstgrasveld. Iedereen stemde hiermee in.

Jan Jonkers hield een vurig pleidooi voor dat kunstgras veld, iets wat ook door het CDA werd ondersteund.

Pro,PGB en VVD draaiden om de hete brei heen door eerst een onderzoek af te wachten dat echter niks te maken heeft met wel of geen kunstgrasveld voor Taxandria. Een ding was heel duidelijk het pleidooi van Algemeen Belang werd met handgeklap en gejuich ontvangen.

Een college zonder ballen!

Na de schorsing werden de beraadslagingen hervat. Duidelijk was dat AB best gelukkig was met die voorliggende PPN omdat de voorgestelde bezuinigingen en plannen helemaal strookten met de alternatieve begroting die AB 7 maanden geleden had ingediend. Dit alternatief werd toen door de coalitie als broddelwerk bestempeld.

AB was van mening dat op programmaniveau best wijzigingen aangebracht mochten worden, maar dat de uiteindelijke bezuiniging minimaal overeind moesten blijven om de financiële reserves van Oisterwijk niet verder aan te tasten. Om dit vast te leggen diende AB een amendement in.

De VVD, PGB en Pro waren daar geen voorstander van en wilden een vrijblijvende PPN, waarin financieel weinig vastgelegd ligt en die dus niet taakstellend is. Het gevolg daarva is dat het college en de organisatie financieel stuurloos zijn geworden.

Hoewel het college duidelijk aangaf die opvatting van AB ook te delen mede gezien het feit dat de financiële voortekenen nog slechter zijn dan aangegeven durfden ze de gevolgen (financieel stuurloos) niet te bevestigen.

Duidelijk is dat dit college geen ballen heeft en niet duidelijk zijn standpunt durft te verdedigen en overgeleverd is aan de financiële willekeur van deze coalitie.

Een coalitie die verantwoordelijk is voor meer dan 15 miljoen overschrijding bij de realisatie van de brede scholen en het vermogen in 6 jaar tijd met 30 % heeft laten terug lopen en waarbij ook nog de winst van de twee industrieterreinen van 6 milj. en de opbrengst van Intergas er doorheen gejaagd zijn.

Deze lieden brengen nu het laatste beetje spaargeld van de gemeente ook nog in gevaar, dan noemt AB dus financieel flierefluiten.

Dat de sluiting van de jeugdcentra op zo een lompe wijze gecorrespondeerd is was voor iedereen een hot item evenals de beëindiging van de financiële ondersteuning van Charitas. Dat het niet alleen ging om de financiële ondersteuning, maar ook over de waardering van een instituut was duidelijk. Charitas vang die gevallen op die door de mazen van het sociale gemeentelijk vangnet vallen en dat zal door de economische crisis alleen maar erger worden.

Het is wel jammer dat bovengenoemde punten en het kunstgrasveld van Taxandria, hoe gevoelig ze maatschappelijk ook zijn de boventoon voerden howel ze feitelijk weinig invloed hebben op de financiële gang van zaken. De PPN had de boventoon moeten voeren.

m.vr.gr.

Ruud van de Ven