vv

Jan Jonkers

Programmarekening 2011:In de commissie AZ heeft AB een 4 tal hoofdzaken uit de jaarrekening aan de orde gesteld.

Dit waren: het KVL risico, de afschrijvingen maatschappelijk nut, de riolering en de teruggang in leges, belastingen en heffingen.

Voor een aantal onderdelen verwijs ik naar mijn betoog bij de PPN 2012. Het herhalen van onderwerpen heeft geen zin.

Voor AB resteren nog de volgende zaken:

-Het risico KVL blijf voor AB een onderwerp dat te summier en onvoldoende onderbouwd wordt weergegeven. Dit terwijl het van enorme invloed is op de eigen vermogenspositie.

-Ook de 5 miljoen afschrijvingen maatschappelijk nut verlagen het eigen vermogen in

grote mate. Het afwijken van de onlangs vastgestelde gedragslijn levert geen consistent

beleid op en de vraag is of dit is toegestaan.

-AB vraagt aandacht voor de inkomstenderving bij de leges, belastingen en heffingen.

Speciaal de teruggang van 107.000 bij de toeristenbelasting levert nog steeds niet een afdoende verklaring op. De acties op de totale teruggang komen terug in de PPN.Stemverklaring: AB is niet tevreden over de informatie voorziening van de KVL risico's. Dit is van grote invloed op de eigen vermogenspositie en behoort in dit jaarverslag met een uitgebreide toelichting te worden opgenomen. Wij hebben serieus overwogen om deze reden de jaarrekening 2011 niet goed te keuren. Met de verklaring dat AB de raad uitvoerig gewezen heeft op de grote risico's van KVL op het eigen vermogen, stemmen wij schoorvoetend in met de jaarrekening 2011.