VERSLAG COMMISSIEVERGADERINGEN

 9 onderwerpen sprongen er uit:
de scouting;
bouwplan Baerdijk (cartonnagefabriek);
bouwproject Mozaik;
kansrijke bouwprojecten;
winkelsluiting;
Zendmachtiging stichting OHM
Hoe verder met de cultuurcentra Tiliander en den Boogaard
het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Verordening WMO Individuele Voorzieningen 2013

De scouting:
 De scouting krijgt nog geen geld om te bouwen. De commissie wilde geen geld geven voor iets waar nog helemaal geen plan voor is. Wel krijgen de scouting en de gemeente  € 25.000 om samen een plan te maken. ‘Samen’ werd er duidelijk bij gezegd, want de gemeente wilde de bal bij de scouting neerleggen,  maar daar ging de commissie niet mee akkoord. De commissie wil dat er bij de gemeente garen op de klos komt, want daar heeft het de afgelopen tijd duidelijk aan ontbroken. 
Zie ook art B.dagblad:

Bouwplan Baerdijk (voormalige cartonnagefabriek):
Eric ten Brink deed hierover het woord namens AB en gaf aan dat hier door de gemeente  geprobeerd wordt een oud plan door de strot te duwen, omdat het vorige plan van 3 lagen al eerder door de raad was teruggewezen en nu kwam de gemeente weer met zoiets aanzetten.
Ook de andere partijen waren er niet gelukkig mee en dus kon de gemeente het voorstel weer mee terugnemen. Zie ook artikel Brab. dagblad

De Mozaik:
Dit project heeft al meer op het bordje van de raad gelegen. Er is een helemaal uitgewerkt plan, maar dat wordt door de marktomstandigheden niet uitgevoerd. De senioren vereniging wilde daar graag een ander plan van maken en de raad had enkele weken geleden al aangegeven daar wel open voor te staan. De gemeente hield in eerste instantie echter vast aan het oude plan, maar de raad wil dat seniorenplan best een kans geven, maar dan moet het wel concurreren met het huidige, want de opbrengst van € 1.300.000 kan de gemeente goed gebruiken.
Kortom: de raad staat heel positief tegenover het plan, maar gooit zijn oude schoenen nog niet weg.

Kansrijke bouwprojecten:
 De soap van de gemeente.
De discussie over kansrijke bouwprojecten is gebaseerd op de motie van de coalitiepartijen om de prioriteitsregeling op te heffen. Die prioriteitsregeling was een soort blanco cheque om alleen die bouwprojecten door te laten gaan die de gemeente welgevallig waren, zoals KVL en AVANG.
Hier speelde ook mee dat de gemeente afgesproken zou hebben dat Oisterwijk de komende jaren niet meer dan 600 woningen zal bouwen. Het college had dit zelf al opgerekt naar 760.
De raad wil gewoon hebben dat projecten, die voldoen aan de woonvisie en die voor een aanzienlijk deel bestaan uit betaalbare grondgebonden starters- en seniorenwoningen, voorrang krijgen. Het had nog veel voeten in aarde om dit bij het college af te dwingen.

Winkelsluiting:
Alle levensmiddelenwinkels mogen zondags voortaan open zijn. Wel maakte de commissie zich zorgen over de kleinere winkels. Verder werden 26 open zondagen ter beschikking gesteld voor de andere winkels. zie ook art BD

 de zendtijdtoewijzing aan St. OHM, waaronder LOVO en MTV vallen
Deze commissie moest 4 raadsvoorstellen bespreken. Het eerste ging over de zendtijdtoewijzing aan St. OHM, waaronder LOVO en MTV vallen. Elke 5-jaar moet de gemeenteraad een verzoek bij het Commissariaat voor de Media indienen om St. Ohm als lokale omroep zendtijd toe te wijzen. Hoewel het hier om een standaardprocedure gaat, die al vaker is verricht, was het dit keer door slordigheid van de gemeente bijna mis gegaan. O.a. AB heeft daar zijn ongenoegen over uit gesproken.

Hoe verder met de ciultuurcentra Tiliander en den Boogaard
Verreweg de meeste tijd werd besteed aan de bespreking van de ‘Startnotitie toekomst cultuurcentra’. De financi�le situatie van de Tiliander en Den Boogaard is zodanig, dat er iets moet veranderen om te voorkomen dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Het college stelt voor om een onderzoek te laten doen naar een aantal opties om te kijken wie van hen ervoor zou kunnen zorgen dat de cultuurcentra weer duurzaam gezond worden. Bij 2 opties bestaat de mogelijkheid dat Den Boogaard moet verdwijnen. AB heeft erop gewezen dat Den Boogaard voor Moergestel heel belangrijk is, o.a. omdat zij een paar functies van de brede school moet overnemen. In tegenstelling tot de andere brede scholen zal de brede school in Moergestel geen aula en wijkcentrum hebben. De raad is daarmee akkoord gegaan, omdat dat kon worden opgevangen door Den Boogaard.

het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Het derde voorstel, waar de commissie zich over moest uitspreken, betrof het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor een aantal groepen. Hier was het enige discussiepunt het voorstel van het college om dit voor kleine ondernemers niet toe te staan, omdat de uitvoering ingewikkeld zou zijn en het de gemeente geld zou kosten. AB bracht naar voren dat deze kleine ondernemers om voor kwijtschelding in aanmerking te komen aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als ‘gewone’ burgers en dat zij dan niet anders behandeld zouden moeten worden. In de raad zal hierover uitsluitsel moeten komen.   

Verordening WMO Individuele Voorzieningen 2013
Als laatste voorstel werd de Verordening WMO Individuele Voorzieningen 2013 behandeld. In deze verordening zijn vergeleken met de vorige een aantal wijzigingen aangebracht als gevolg van rechterlijke uitspraken en om zaken te verduidelijken en beter te laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk. AB kon hiermee, in navolging van de WMO-raad en de Klankbordgroep, instemmen.