vv

Jaarrekening 2011. Betoog Ruud

 

Voorzitter,

 

Algemeen Belang dankt het college en de organisatie voor deze duidelijke programmarekening.

Het geeft een meestal een getrouwe weergave op de gang van zaken van 2011.

Dat wil niet zeggen dat AB overal over tevreden is. Ik zal een algemeen beeld geven, waarna mijn fractiegenoten op bepaalde punten zullen ingaan.

Het uiteindelijke resultaat is zoals gewoonlijk opgepoetst, als je maar genoeg uit de reserves haalt blijft er van zelf iets over.

Des al niet te min zijn er veel bereikt in een moeilijke financiële tijd.

Wij zijn het eens dat het soms een rommelig beeld geeft door de vele verschuivingen, iets wat Pro ook aangaf.

De inkomsten uit leges valt erg tegen n zal consequenties moet hebben, maar hier later meer over.

De ontwikkeling van de werkelijke weerstand of te wel de reserves, verontrust AB erg en dat roepen we al heel lang en zal straks door dhr. Jonker wordt toegelicht.

Progr. 1.

Extra storting pensioen wethouders (van Hezik) zoals AB voorspelden nadeel 104

Progr 2

Minder omgevingsvergunningen en dus minder leges totaal nadeel van 305.

Progr 3.

Geen goede vergelijking verkeersslachtoffers daarom maar vergeleken met 2008 67% lager wat dat betekent voor 2011 is onduidelijk.

In Moergestel verschijnt nu ook in eens een Boa, maar het is onduidelijk waar wel en niet geparkeerd mag worden. Zijn er verboden, dan moet je wel zorgen waar dit dan wel kan

 

Het ecologisch onderhoud geeft nog steeds een verwaarloosd beeld en dit wordt mogelijk nog erger doordat de gemeente burgers gaat aanschrijven over gemeentelijke gronden die door die burgers onderhouden worden.

Het afkoppelen van het hemelwater blijkt nu erg tegen te vallen, vraag is wel hoe nu verder.

De water berging onder het st jansplein roept nog vragen op i.v.m. de ondergrond die leemhoudend zou zijn.

Wat de afvalverwerking betreft verdient het college niets dan lof.

Bij het thema groen is er zo een achterstand, dat wij het college de tijd willen geven zodat Oisterwijk er wel weer aantrekkelijk uitziet. Waarbij het toch vreemd overkomt dat de gemeente nu komt met allerlei voorwaarden als ze gemeentelijk gebied onderhouden.

AB is absoluut ontevreden over het vooruitschuiven van de bebouwingslocaties in het buitengebied

De projectlocatie recreatie zou volgens het college positief ontvangen zijn, gezien de reactie tijdens de infoavond is dit toch wel voorbarig , het bevreemde ons zeer dat de mensen die hier niet helemaal legaal wonen wel voor de enquette in aanmerking kwamen maar de bewoners van de omliggende straten niet.

De opmerking dat de gemeente nu in eens beter overweg kan laten wij maar voor uw rekening..

Wat de huisvesting betreft bezondigt het college zich weer aan betutteling van de woningbouw en wappert met de woonvisie te pas en te onpas. Zouden de marktpartijen echt niet weten wat nu wel en niet gevraagd wordt? Verder is het nog maar de vraag of hetb rechtmatig is om bepaalde projecten nu in eens voor te trekken.

Wast de grondexploitatie betreft zal Dhr. Jonkers een toelichting geven.

Prog 4.

 

De brede scholen vliegen als paddestoelen uit de grond, wat dat betreft niets dan lof, alleen de wijze waarop wijst AB af evenals de financieringsvorm. Wat de wijknetwerken betreft hebben wij vertrouwen dat dit onder de nieuwe wethouder goed komt.

 

Prog 5.

AB is blij dat er een begin gemaakt is om er OIsterwijk weer netjes uit te laten zien, want niet de gemeente was debet aan de slechte uitstraling maar zeker ook bepaalde burgers. AB pleit er voor dat ook en mannier gevonden wordt om niet monumenten aan te pakken. Wat de sport betreft moeten we zorgen voor goede sportmogelijkheden die duurzaam zijn en mogelijke sportprestaties niet in de weg staan.

 

Prog 6. Hier ben ik in de reactie op dat addendum al ingegaan en verwijs hier dan ook naar.

Het sluiten van de jongerencentra staat haaks op de inspanningen die tot nu toe gedaan zijn.

Een aanpassing van het beleid staan wij voor maar dit is wel heel erg kort door de bocht.

De zilveren kracht mobiliseren staat er, maar zonder inspraak van deze groep zal dat moeilijk worden.

 

Prog 7 bedrijvigheid.

 

DE bedrijven zijn in de gemeente Oisterwijk over het algemeen goed gehuisvest en goed bereikbaar en ook de veiligheid wordt steeds beter. Wat AB nog mist zijn ruimer ontwikkelmogelijkheden binnen de milieugroep.

Oude regelingen worden nog steeds als leidraad genomen.

 

Een grote bedrijfstak zit nog in het slop de recreatie.

.

Een van de punten die ons ook erg raakt is de teloorgang van de recreatie in Oisterwijk , Wij zijn het eens met Dhr van Elderen dat een terugloop van bijna 25 % voor de meeste bedrijven fataal kan zijn.Oisterwijk en recreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als onze de core-busines zo achteruit boert moet er structureel iets aan de hand zijn.

Dat los je niet op met er een bedrijf bij te zetten , zoals Mevr. Batenburg voorstelde van de VVD . of door meer te controleren of de rechten voldoende zijn afgedragen.

Algemeen Belang is van mening dat het college hier duidelijk debet aan is, vorig jaren werd de financiële ondersteuning voor de promotie wegbezuinigd en de andere middelen werden toevertrouwd aan WWW. INOISTERWIJK.nl. een jaar daarvoor werd SPOT ook al geliquideerd.

 

De uitstraling van Oiterwijk is jaren lang verwaarloosd door dat z.g. ecologisch onderhoud,

De natuur lobby van Natuurmonumenten en Brabants landschap hebben de bossen verwaarloosd en op divers mooie plaatsen ontoegankelijk gemaakt. Dit was het visitekaartje van Oisterwijk. De jongste ontwikkeling rondom de Reebok doet wel helemaal de deur dicht. Iets echt Oisterwijks kamperen in de bossen wordt ook de nek omgedraaid en verplaatst naar iets wat we al lang hebben bij de Boskant. Wij vragen ons af of een inspanningsverplichting het zelfde is als een resultaatverplichting ? graag uw reactie hierop.

 

Wat moet een toerist nog komen doen in Oisterwijk. Nu de toeristen het hebben laten afweten verhuren de parken het maar aan gastarbeiders om te overleven en dus is er zelfs nog amper plaats voor toeristen. B Voorzitter AB heeft het sein gegeven dat het anders moet met de actie “Mooi Oisterwijk” gevolgd door groen en heel, dring er nu bij de natuur lobby er op aan dit ook te doen, omdat nu eenmaal niet iedereen de natuur beleefd zoals zij.

 

 

Prog 8. Dienstverlening.

 

Het woord digitaal doet de Moergestelnaren steeds denken aan dat digitale evenementenbord dat beloofd is en er nog steeds niet is. U bedoelt hier echter het digitaal informeren en communiceren met de burgers. AB is daar een voorstander van, maar AB waarschuwt tegen het vervreemden van de ouderen die dit niet beheersen.

Over die interactieladder hebben we al het nodige gezegd, maar of dit woord past in helder taalgebruik betwijfelen wij.

 

Progr 9.

.

De inkomsten uit leges valt erg tegen en zal gevolgen moeten hebben binnen de organisatie, maar hier later meer over.

De ontwikkeling van de werkelijke weerstand of te wel de reserves , de aanslag daarop verontrust AB al jaren en is sinds 2006 bijna gehalveerd en zal straks door dhr. Jonker worden toegelicht. De minder opbrengsten van de bouwleges dreigen structureel te worden doordat de gemeente mogelijk KVL en Avang voorrang wil geven de komende 10 jaar .

 

 

Financiën: Jan Jonkers.