Oisterwijk, 9 oktober 2019

Wij, van Algemeen Belang, danken Ruud voor zijn geweldige inbreng in die vele jaren dat hij onze fractievoorzitter was. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan onze Oisterwijkse, en daarbinnen Moergestelse, gemeenschap. Wij zijn hem daar bijzonder dankbaar voor en wensen hem veel succes in de Dorpsraad en met zijn activiteiten als “columnist” in de media.

Moergestel, 6 oktober 2019

De raad wordt geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting veroorzaakt door grote tekorten binnen het sociaal domein. Met de nodige randvoorwaarden zijn wij van mening dat de tekorten weggewerkt kunnen worden door aan drie knoppen te draaien. Dit zijn het sociaal domein, de opbrengsten grondexploitaties en de OZB. Op deze wijze worden vergaande ingrepen met grote gevolgen voor de inwoners, verenigingen en organisaties voorkomen. Uitgangspunt is hierbij dat de OZB zo minimaal mogelijk stijgt.

Moergestel, 30 september 2023

Eind november 2018 begon de zoektocht voor Algemeen Belang naar de beste manier om de toekomst van het asielzoekerscentrum (AZC) in onze gemeente vorm te geven. Veel inwoners hebben middels gesprekken, e-mails en social media hun mening gegeven over dit onderwerp. Daarnaast heeft contact met het COA, het werkbezoek, politieke bijeenkomsten en de inwonersbijeenkomst eraan bijgedragen dat ik namens Algemeen Belang in een vroeg stadium ons standpunt al kon delen met het college. Het college leek ontvankelijk te zijn voor ons standpunt. Op basis van de concept overeenkomst tussen de gemeente en het COA blijkt dit toch anders te zijn.

Oisterwijk, 29 september 2023

De Raad van State heeft bepaald dat het “Programma Aanpak Stikstof” de basis bevat om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Het is een systeem dat aan de ene kant ruimte biedt aan activiteiten die stikstof veroorzaken, zoals vergunningen voor veehouderijen of aanleg van wegen. Aan de andere kant bevat het tegelijkertijd maatregelen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen.

Oisterwijk, 23 september 2023

Afgelopen donderdag stond de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 op de raadsagenda. Het voorstel was om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ter verkrijging van een omgevingsvergunning. De raad besliste met 10 stemmen tegen en 9 voor. Hierdoor werd de verklaring niet afgegeven. Algemeen Belang was vóór, met duidelijke reden en vindt het genomen raadsbesluit dan ook niet terecht.