Alex van Assouw, nummer 4 van de kieslijst, over verleden, heden en toekomst van (politiek) Haaren. Alex in topvorm: eerlijk, open en recht door zee. Ga er goed voor zitten en geniet van deze frisse wind waar Algemeen Belang heel blij mee is!

Natuurlijk hebben wij nog meer plannen dan Alex samen met HOStv heeft besproken. Lees ze hieronder.

GEMEENTEHUIS

Algemeen Belang wil het gemeentehuis, onder voorwaarden, verkopen aan een projectontwikkelaar. Woningbouw en maatschappelijke functies, waaronder een dependance van het gemeentekantoor Oisterwijk, politiepost en maatschappelijk werk, zijn van belang om op deze locatie te ontwikkelen.

DEN DOMP

Ontmoetingscentrum Den Domp wordt in de toekomst gerenoveerd. AB wil Den Domp in stand houden voor inwoners en verenigingen van Haaren. Dit is van cruciaal belang om de leefbaarheid van de kern Haaren te versterken.

NOENES

Algemeen Belang vindt het belangrijk dat afspraken met de Noenes worden afgestemd met beleid van de gemeente Oisterwijk. AB zal er voor waken dat dit met respect voor bestaande afspraken met bewoners gebeurd. Ons doel hiervan is om een eenduidige juridische positie voor alle parken in onze kernen te realiseren.

HAARENDAEL

Algemeen Belang ziet Haarendael graag als rijksmonument herbouwd worden. Gelet op de geringe haalbaarheid van dit doel is het voor AB belangrijk dat Haarendael een functionele herbestemming krijgt. Voor AB betekent dit wonen gecombineerd met vrijetijdsbesteding, waarbij de historische waarden in acht worden genomen.

BUITENGEBIED

Algemeen Belang vindt het belangrijk dat het bestemmingsplan Buitengebied Haaren volgens lopende afspraken wordt uitgewerkt. Het is belangrijk dat er in de toekomst overkoepelend beleid wordt opgesteld voor het buitengebied. Voor Algemeen Belang speelt kringlooplandbouw naar 2050 toe een belangrijke rol in dat beleid.

BOUWLOCATIES

Algemeen Belang ziet dat binnen de kern Haaren meerdere locaties geschikt en in beeld  zijn voor woningbouw. Dit betreft zowel gemeentelijk eigendom als van derden. De herontwikkeling hiervan vindt plaats op basis van de woonvisie met aandacht voor jongeren, (door-)starters, senioren en deels via Bouwen In Eigen Beheer. AB vindt het belangrijk dat locaties die nu al een bestemming wonen hebben, conform gemaakte afspraken worden herontwikkeld.