Inge M.J. van Beers en Eric ten Brink tijdens de Week van de Verbinding in gesprek over Duurzaamheid.

Lokaal zijn er verschillende klimaatproblemen die de aandacht verdienen volgens Algemeen Belang. Tijdens de politieke dialoog in Tiliander is het gesprek gevoerd met verschillende partijen over duurzaamheid binnen onze gemeente. De duurzaamheidsagenda is een eerste stap in het verduurzamen van ons gemeente, maar er is meer nodig. Vooral meer kennis. Lokale break-out teams zouden ons kunnen adviseren over duurzaam beleid. Hierbij moet aandacht zijn voor de ecologische, sociale én economische balans. 

De gemeente Oisterwijk heeft een duurzaamheidsagenda waarin ambities en doelen staan geformuleerd om samen met diverse partners op te pakken. De gemeente kan dit niet alleen en heeft daarom samen met DEC een Koploperstafel geformeerd met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemers en gemeente. Daarnaast is een continue verbinding en samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, energiecoöperatie en andere betrokken partijen noodzakelijk. 

Duurzaamheid tussen 2018-2020

Algemeen Belang wil bestaande woningen verbeteren, omdat energiebesparende maatregelen belangrijk zijn voor zowel klimaat, milieu als de portemonnee van onze inwoners. Wij willen deze ontwikkeling stimuleren i.p.v. opleggen. We mogen ook niet vergeten dat we niet besloten hebben over een subsidie, maar een duurzaamheidslening. Tijdens de afgelopen bestuursperiode (2018-2020) is er binnen de partij verdeeldheid geweest over het gebruik van glyfosaat in de landbouw. Dit kwam doordat de meningen verschilden als het gaat om de mogelijke alternatieven. Raadslid van Beers was van mening dat de noodzaak van een alternatief pas wordt gevoeld als de gebruikers echt moeten. De overige raadsleden vonden dat de gebruikers eerst de kans moesten krijgen om een alternatief te onderzoeken. Als we kijken naar de toekomst van duurzaamheid kan de gemeente nog stappen zetten in het zijn van een duurzame gemeente. Verschillende initiatieven dragen hier positief aan bij zoals het Global Goals Genootschap Oisterwijk. Algemeen Belang ondersteunt deze ontwikkelingen en initiatieven. 

Duurzaamheid tijdens Week van Verbinding 2020

Wat zijn in onze lokale gemeenschap van Oisterwijk de belangrijkste klimaatproblemen waarvoor we integrale oplossingen moeten zoeken, hoe kunnen we daarin transparant zijn naar onze inwoners en hoe betrekken we hen bij het zoeken naar de oplossingen?

1. Wateroverlast en overstromingen na zware regenbuien
2. Hittestress door stijgende temperaturen in combinatie met langdurige droge periodes

Op welke wijze geven de raadsleden vorm en inhoud aan deze opgaven gesteld door de Global Goals, worden deze steeds gehanteerd als graadmeter en richtingswijzer voor de inrichting van onze samenleving en zijn de raadsleden bereid en in staat om op dit terrein integrale afwegingen te maken?

1. Wateroverlast en overstromingen na zware regenbuien

Ruimte in het Gemeentelijk rioleringsplan voor de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van de klimaatgevolgen. Dit houdt in dat bestaande hemelwateraansluitingen van woningen worden afgekoppeld van het rioolstelsel en dat nieuwe woningen niet op de hemelwaterriolering worden gekoppeld. In Haaren speelt dit minder dan in Oisterwijk.

2. Hittestress door stijgende temperaturen in combinatie met langdurige droge periodes

Hittestress kun je verminderen door klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren. Denk bv. aan het aanleggen van groene daken of het vergroenen van tuinen.

3. Global Goals in de politiek

11 april 2023 is het volgende besluit genomen:

“Besluit duurzame ontwikkeling aan de hand van de GlobalGoals handreiking als kapstok te laten dienen bij ieder raadsvoorstel en daar een werkvorm voor te vinden, bijvoorbeeld een nieuw of aangepast template”. Voor de raadsvoorstellen is dit nog niet geregeld. Algemeen Belang vindt dit erg belangrijk. In onze plannen voor de komende 5,5 jaar hebben we de Global Goals voor 100% verweven.