Inge M.J. van Beers en Marieke Dujardin-Stork blikken namens Algemeen Belang terug op enkele grote thema's van de huidige bestuursperiode. 

De verkiezingen komen er weer aan en inwoners zijn gewend dat ze geïnformeerd worden over doelen voor de komende jaren. Goede vooruitgang komt tot stand door stil te staan, terug te kijken en te delen wat we de afgelopen 2,5 jaar hebben gedaan. Voor een reportage PIT onderzoek gefilmd door LOVO hebben we dit gedaan op 5 thema's: veehouderij/geurverordening, woningbouw, verkeersveiligheid, cultuurcentra en jongerenparticipatie.

1. Veehouderij en geurverordening

Een geurbeleid geeft duidelijkheid aan boeren en inwoners. Afgelopen raadsperiode waren de meeste raadspartijen van plan om een strenger geurbeleid vast te stellen. Ondanks meerdere vergaderingen, is dat niet gelukt. Algemeen Belang heeft in mei 2020 niet meegestemd met de voorstellen van PGB en PrO, omdat de voorstellen slechts inhielden dat er extra regels kwamen, maar geen verbetering van de leefomgeving realiseerde. Algemeen Belang is tegen extra regeldruk als die geen opbrengst kent. Wij staan voor een gezond buitengebied waarin de moderne boer weer een beheerder van het Oisterwijks buitengebied wordt.

Lees meer: https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/09/resultaat-van-de-raad-verdeeldheid-staat-oisterwijks-geurbeleid-in-de-weg/

2. Woningbouw

Er heerst een tekort aan betaalbare woningen. De meerderheid van de politieke partijen was voornemens om voor dit doel meerdere bouwprojecten te realiseren. Zij vinden zelf dat er afgelopen raadsperiode niet genoeg gebouwd is. Het percentage van 35% sociale woningen realiseren is een besluit dat officieel in de vorige bestuursperiode al was bekrachtigd. Dat is slechts onderstreept in deze periode middels het raadsakkoord. Er is niet genoeg gebouwd in deze periode, maar daar zijn we ook heel realistisch over. Het aantal woningen dat we krijgen toegewezen vanuit de provincie is te laag. Het is daarom goed dat wethouder ten Brink het gesprek met de provincie voert over verhoging van dit aantal. Vervolgens zijn er nog meer taken die geregeld moeten worden als het gaat om woningbouw, we denken dan aan met prioriteit jongeren huisvesten en mogelijkheden voor een anti-speculatiebeding onderzoeken. Naast deze zaken mogen we niet vergeten dat het plan uit ons verkiezingsprogramma voor Oostelvoortjes II en Industrieweg Moergestel nu ingevuld is als uitbreidingsplan voor woningen.

Lees meer: https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/09/resultaat-van-de-raad-het-blijft-wachten-op-een-huis-in-oisterwijk/

3. Verkeersveiligheid

Een verkeersveilige inrichting van de openbare weg is belangrijk om ongevallen te voorkomen. Een van de knelpunten betreft het sluipverkeer in Moergestel. Dit knelpunt is afgelopen raadsperiode niet weggenomen. Moergestel is nog niet ontlast van sluip- en vrachtverkeer. Algemeen Belang neemt dit hoog op en is nog steeds aan het werk om het college hier stappen in te laten zetten. We hebben een motie ingediend om het college met klem te verzoeken aan te sluiten bij de plannen van de verbreding van de A58, omdat we dan kosten kunnen besparen met de aanleg van de Blankemansweg en daarmee sluip- en vrachtverkeer kunnen weren uit de kom van Moergestel. Het college heeft hier nog geen uitvoering aan gegeven en daarom blijft dit voor ons een speerpunt.

Lees meer: https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/09/resultaat-van-de-raad-knelpunten-in-verkeersveiligheid/

4. Cultuurcentra

Afgelopen jaren is er veel ge├»nvesteerd in Tiliander en Den Boogaard. De meerderheid van de politieke partijen was van plan om afgelopen raadsperiode geen extra geld meer te steken in beide cultuurcentra. Toch hebben ze dat wel gedaan. Algemeen Belang staat voor cultuur. De rekenkamer heeft in april 2020 een onderzoek gepresenteerd over de exploitatie van de cultuurcentra. Algemeen Belang vindt dit een erg goed onderzoek en steunt de aanbevelingen in dit rapport. We vinden het belangrijk dat dit snel uitgerold wordt en vinden dat er qua snelheid wel meer tempo in mag. De gemeenschapshuizen Den Domp, Den Boogaard en Tiliander moeten in overleg met verenigingen, gebruikers en inwoners behouden blijven in de vorm die past bij de samenleving. 

Lees meer: https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/10/resultaat-van-de-raad-cultuurcentra-kosten-geld/?utmsource=dlvr.it&utmmedium=facebook

5. Jeugdparticipatie

De politieke partijen willen de jeugd actief betrekken in hun besluitvorming, bijvoorbeeld met een jongerenraad. Deze jongerenraad is na twee jaar nog niet gerealiseerd. Algemeen Belang is trots op de successen die zijn behaald als het gaat om jongerenparticipatie. Op initiatief van raadslid van Beers is het eerste jongerenpanel op het VMBO van Durendael uitgevoerd. Daarnaast heeft een afvaardiging van alle partijen uit de raad, namens ons Inge van Beers, 3 voorstellen ontwikkeld voor jeugd en jongeren. Denk hierbij aan 1. de jongerenavond die nog voor de verkiezingen wordt georganiseerd door ons commissielid Gortie Bekkers in samenwerking met Marieke Moorman en R-Newt, 2. de kinderraad en -burgemeester die is vastgesteld, wacht op de verordening (realistisch wordt die verordening in de nieuwe bestuursperiode geaccordeerd) en 3. het praktijkprogramma voor VMBO leerlingen wordt na de coronaperiode ook uitgewerkt in samenwerking met docenten van Durendael.

Lees meer: https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/10/resultaat-van-de-raad-jongeren-nog-niet-aan-het-woord/