Moergestel, 16 februari 2018

Het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang is gebaseerd op onze kernwaarde: leefbaarheid vergroten in de samenleving. Ons programma borduurt verder op de successen van de afgelopen bestuursperiode en dit succes willen we verlengen. De stem van de kiezers zetten we in voor een stevige sociale basisstructuur, ruimte voor jongeren, ouderen, duurzaamheid en meer woningbouw. Tot slot wil Algemeen Belang veel aandacht voor de verbetering van de veiligheid.

Het verkiezingsprogramma is overzichtelijk verdeeld in 7 verschillende hoofdstukken: burgers, bestuur en organisatie, sociale zaken, bedrijfsleven, financiën, leefbaarheid, groen en duurzaam, sport en verenigingsleven.

Ruimte, Sociaal en Veiligheid zijn dan ook de pijlers van Algemeen Belang. De ambities van de partij zijn hoog.

Quote Jan Jonkers

Hieronder staat een overzicht van wat Algemeen Belang van belangrijke onderwerpen vindt.

Burgers, Bestuur en Organisatie
Burgerparticipatie verdient ook de komende jaren nog de nodige aandacht, al zijn er in de afgelopen bestuursperiode de nodige stappen gezet. Zo worden burgers meer betrokken bij het opstellen van beleidsstukken en plannen voor hun omgeving. Algemeen Belang vindt dat burgerinitiatieven serieus genomen en ondersteund moeten worden door de gemeente. Bij de dienstverlening door de gemeente moet klantvriendelijkheid voorop staan, zoals bijvoorbeeld het sturen van een ontvangstbevestiging met de verwachte beantwoordings- en beslissingstermijn.

Jongeren
Algemeen Belang heeft veel aandacht voor jongeren. Zij wil hen meer en actief betrekken bij de politiek. Algemeen Belang deelt hun mening dat de activiteiten voor kinderen en jongeren (nog) beter kunnen. Zij gaat graag met hen in gesprek. Gedacht kan worden aan een jongerenvertegenwoordiging, die hun belangen behartigt. Onderwerpen hierbij zijn o.a. meer betaalbare woningen speciaal voor jongeren, cultuur en vrijetijdsbesteding, evenementen, een eigen plek, de nachtbus en een betere aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs (o.a. stageplekken).

Sociaal
Algemeen Belang is de meest sociale partij. Dat blijkt onder andere uit haar inspanningen in de afgelopen periode, maar ook uit de doelstellingen voor de komende vier jaar. Er is veel bereikt door de gemeente in de zorg voor haar inwoners, maar de veranderingen in de zorg moeten nu verder worden uitgewerkt. Hierbij is het essentieel dat er mét mensen wordt gesproken en niet vóór de mensen. Dus jongeren, ouderen en mensen met een beperking praten mee over hun aandachtsgebied. Het aanwezig zijn van goede voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid. Algemeen Belang zal zich sterk maken voor de komst van een huisartsenpost in onze gemeente en voor het senior- en gehandicaptenproof maken van de openbare ruimte en gebouwen.

Veel kracht zit in onze eigen Oisterwijkse sociale structuur, die rijk is aan verenigingen en veel vrijwilligers kent. Het versterken van deze sociale basisstructuur krijgt bij Algemeen Belang hoge prioriteit. Investeren in de sociale basisstructuur geeft duurzaamheid in de sociale ontwikkeling van Oisterwijk. Alle talenten, die er zijn, kunnen en moeten worden benut. Iedereen doet er toe en is nodig. Onze inwoners, die ondersteuning nodig hebben, kunnen die ook krijgen.

Bedrijfsleven
In het programma ‘Oisterwijk Onderneemt’ is aandacht voor de relatie van de gemeente met de ondernemers. Daarbij is niet alleen gekeken hoe de belangen van de ondernemers kunnen worden gediend en hoe hen meer mogelijkheden tot groei kunnen worden gegeven, maar ook wat zij van hun kant zouden kunnen doen voor de gemeente, met name op het gebied van duurzaamheid en inclusieve samenleving (een  samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en op een gelijkwaardige manier aan deelneemt). Van onze ondernemers verwachten we dat zij hier een (grote) bijdrage aan leveren. 

Startende ondernemers zorgen voor extra economische bedrijvigheid en extra werkgelegenheid in onze gemeente. Daarom is het belangrijk te investeren in startersorganisaties, die de beginnende ondernemers in contact brengen met de juiste netwerken.

In regioverband maakt de gemeente afspraken over het terugdringen van de werkloosheid. Een actueel thema is de jeugdwerkloosheid. Onze werkmakelaars werken samen in de regio met het zoeken naar banen. In de Economische Visie is bepaald dat de gemeente de groei en ontwikkeling van de bestaande ondernemers waar mogelijk faciliteert. Algemeen Belang wil de bedrijven en werkgelegenheid voor Oisterwijk behouden.

Agrariërs en buitengebied
Op grond van het onlangs vastgestelde veehouderijbeleid kunnen veehouderijen nog beperkt uitbreiden. Echter alleen als zij voldoen aan de strengste milieueisen. De veehouderij moet zich kunnen ontwikkelen tot een maatschappelijk gewaardeerde, duurzaam renderende sector die in harmonie is met zijn omgeving. Voor Algemeen Belang staat de gezondheid van de burgers echter voorop. Omdat de GGD de taak heeft de volksgezondheid te bewaken is haar standpunt leidend voor ons. De door de GGD gehanteerde geurnormen zijn strenger dan de provinciale, maar juridisch niet bindend. Algemeen Belang wil daarom een geurverordening opstellen met hierin de GGD-normen.

Bedrijventerreinen
Algemeen Belang wil alvast plannen maken voor een nieuw bedrijventerrein om geen tijd te verliezen als daaraan behoefte gaat bestaan. Er moet worden nagedacht over mogelijke nieuwe bedrijventerreinen in Oisterwijk en Moergestel.

Financiën
Algemeen Belang staat voor een degelijk financieel beleid, waarbij de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk worden gehouden.  Een sluitende meerjarenbegroting en een goede eigen vermogenspositie zijn de uitgangspunten van dit beleid.

Scholen
De aanwezigheid van goede scholen en kinderopvangvoorzieningen binnen de gemeente Oisterwijk geldt voor Algemeen Belang als een essentiële voorwaarde voor leefbaarheid. Het is dan ook een groot goed dat de gemeente zo rijk is aan deze voorzieningen. In Oisterwijk en Moergestel wil Algemeen Belang voor de toekomst de diversiteit in onderwijssystemen behouden.

Verkeer
Het voorstel van Algemeen Belang om naast de A58 een parallelweg te maken om zo het centrum van Moergestel te ontlasten is meegenomen in de gesprekken met Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding van de A58. Algemeen Belang zal zich in de komende raadsperiode sterk blijven maken voor deze oplossing, die breed gedragen wordt in Moergestel.

Parkeren in de dorpscentra en in de wijken blijft een belangrijk thema voor de komende jaren. Toepassing van meer blauwe zones, evalueren van de parkeertarieven en een duidelijke bewegwijzering voor parkeren zijn enkele maatregelen die minimaal genomen moeten worden.

Rond een aantal (brede) scholen doen zich problemen voor met betrekking tot het verkeer en het parkeren. Algemeen Belang is er voorstander van dat er samen met alle betrokken partijen, zoals de gebruikers van de scholen, ouders, omwonenden en de gemeente, naar een oplossing voor de problemen wordt gezocht.

Voor de fietsers wil Algemeen Belang zich onder meer inzetten op een beter onderhoud van de fietspaden en het uitbreiden van de stallingsruimte.  

Handhaving en veiligheid
Algemeen Belang pleit voor uitbreiding van de camerabewaking in de openbare ruimte. Bij handhaving vragen de woninginbraken en de (intensieve) veehouderijen vooral aandacht. Algemeen Belang wil het aantal inbraken terugdringen. In het buitengebied is toezicht belangrijk, omdat criminele activiteiten zich hier naar toe verplaatsen.

Vanwege de toename van overlast door overspannen personen en/of personen met verward gedrag moet er een goed sluitende aanpak voor ondersteuning van deze mensen gerealiseerd worden o.a. door professionele opvang en begeleiding.

Wonen
Algemeen Belang is voorstander van meer woningbouw, waardoor alle doelgroepen kunnen worden bediend. In Moergestel moeten ca. 200 extra woningen gebouwd worden. Potentiële bouwlocaties moeten zo snel mogelijk ontwikkeld worden. De centra van de kernen moeten de aandacht krijgen en ook het herbestemmen van leegstaand vastgoed moet niet vergeten worden. Doel moet zijn het versnellen van de woningbouwproductie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het zorgvuldig inpassen van de woningbehoefte. Om te voorkomen dat starterswoningen, waaraan de gemeente een financiële bijdrage heeft geleverd, vlak na de koop met  winst kunnen worden doorverkocht, pleit Algemeen Belang voor het opnemen van een anti-speculatiebeding in de koopovereenkomst.

Groen en duurzaam
Algemeen Belang vindt openbaar groen in de bebouwde kom belangrijk en wil deze behouden. Niet alleen voor de recreatie, maar ook voor hemelwateropvang met het oog op de steeds vaker voorkomende stortbuien.

De gemeente heeft aangetoond dat zij duurzaamheid belangrijk vindt, maar er kan en moet nog veel gebeuren op dit gebied. Algemeen Belang wil regels, die duurzame activiteiten in de weg staan, zoveel als mogelijk is aanpassen. Verder moeten energiezuinige maatregelen voor woningen worden gestimuleerd en moet er duidelijkheid komen over de financieringsmogelijkheden (subsidiepotjes).

Cultuurcentra
Tiliander en Den Boogaard moeten elk hun eigen rol kunnen vervullen in de kernen. Tiliander moet passen bij Oisterwijk en Den Boogaard bij Moergestel. Daarvoor is een onderzoek naar een alternatieve bestuursvorm van Den Boogaard nodig. Verder vragen de inzet van vrijwilligers en de plannen met de eerste verdieping van beide gebouwen de aandacht.

Zwembaden en sporthal
Één van de speerpunten uit het vorige verkiezingsprogramma was de komst van een nieuw zwembad met een sporthal op Den Donk. Voor de komende periode is het zaak om de plannen goed ten uitvoer te brengen in samenspraak met alle betrokkenen. Van het Staalbergven moet snel een evaluatie worden gemaakt met het oog op de te voeren gesprekken met Natuurmonumenten over een verlenging van de erfpachtovereenkomst vanaf 2020.

Het verkiezingsprogramma is in verschillende versies hier te lezen.