Er is nogal wat ophef over de gang van zaken rond de omgevingsdialogen over de geselecteerde terreinen voor flexwonen. Het College zou te weinig omwonenden hebben uitgenodigd voor deze inspraakavonden. Hierover zullen in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

Daarnaast stelt Marieke Dujardin namens Algemeen Belang vragen over de door het College toegepaste voor-selectie van voor flex wonen in aanmerking komende terreinen.

 Wij vragen aan het College om ook nog niet ontwikkelde bouwterreinen in aanmerking te laten komen. Als voorbeeld noemt AB het Taxandriaterrein. Ook bevreemdt het ons dat er geen particuliere initiatieven zijn toegevoegd aan de door het College gemaakte selectie.