Oisterwijk 10 juni 2024

Gisteren boog de Gemeenteraad zich over de Perspectiefnota, de basis voor de begroting 2023 een volgende jaren. Een nota vol met goede voornemens en mooie plannen. Die voornemens en mooie plannen zijn zo aantrekkelijk dat je er bijna niet tegen kunt stemmen. Maar, ja het zijn dan ook papieren plannen. Later, bij de behandeling van de begroting 2023 zal blijken wat terecht gaat komen van al dit moois.

Wij brachten onze speerpunten naar voren, die allemaal meer of minder meegewogen gaan worden bij de opstelling van de begroting. Dat was voor ons genoeg reden om uiteindelijk voor te stemmen op de Perspectiefnota als geheel. Wij stelden ons kritisch op over de volgende punten:

Nieuwenhof /opvang Oekraïners

Eerst dit! Inge van Beers reageerde in haar bijdrage op de actualiteit. Zij vond het terecht dat het College meewerkt aan de opvang van Oekraïners in het klooster Nieuwenhof in Moergestel. Minder gelukkig is Algemeen Belang met aangekondigde toewijzing van eventuele rest - capaciteit aan statushouders.

Alle categorieën woningzoekenden moeten volgens ons in aanmerking kunnen komen als er inderdaad rest - capaciteit blijkt te zijn. Natuurlijk moeten daarbij de geldende toewijzingsregels  worden toegepast. Ook benadrukte van Beers dat de zogenaamde derdelanders moeten worden gestimuleerd terug te keren naar hun land van herkomst. Landelijk wordt deze stimulering ook financieel ondersteund. Het adagium luidt daarom: iedere geremigreerde derdelander betekent méér rest - capaciteit!

Algemeen Belang was zeer duidelijk: wij willen af van de voortrekkerij bij het toewijzen van woonruimte. Er kwam een matige reactie vanuit het College. Logister deelde informatie over andere locaties waar flexwonen beter toegepast kan worden, voor een langere periode zelfs. Wij vinden dit allemaal leuke ideeën van de wethouder, maar er is nog niks concreets over andere locaties. Nieuwenhof is dat wel én de ontwikkelaar heeft groen licht gegeven voor andere doelgroepen zoals de burgemeester deelde tijdens de vergadering. Maak hier dan nu gebruik van en verdeel evt rest - capaciteit eerlijk over alle woningzoekenden!

Rechtszaak Precariorecht

Wij stelden het mogelijke verlies van € 6.238.000 aan de orde, als een lopend privaat geschil met Enexis over precariorecht verloren zou gaan. Volgens Wethouder Spekle is er voldoende financiële weerstand om zo’n tegenvaller op te kunnen vangen.  Er ontstond een discussie met rekenkundige hoogstandjes, waarop wij besloten hebben, samen met de mede-indieners, het amendement in te trekken. Feit blijft echter, dat er een verlies van ruim 6.2 miljoen als een zwaard van Damocles boven het gemeentelijke hoofd hangt.  Inge van Beers heeft aangegeven, dat AB bij de behandeling van de begroting zeker terug komt op de verwerking van dit risico.

Stelpost Haaren

Bij de samenvoeging met Haaren is afgesproken dat er een stelpost werd bepaald specifiek bedoeld om eventuele tegenvallers bij de samenvoeging met Haaren op te kunnen vangen. Deze stelpost zou worden aangehouden tot 2025. Via de Perspectiefnota wilde het College deze stelpost toevoegen aan de algemene middelen. Daar hadden we moeite mee. Doorzetten van ons amendement was niet meer nodig toen de wethouder toezegde de bestemming van de stelpost niet te wijzigen voor 2025.

Motie Groen

Met deze motie wilden we het college de opdrachte geven om inwoners meer te laten participeren in het vergroenen van hun eigen wijk of buurt. Zelf mee denken en meedoen door inwoners levert in de praktijk creatieve ideeën en behoorlijke kostenbesparingen met zich mee. Marieke Dujardin weerlegde de mening van de wethouder dat de gemeente al veel deed aan deze inwoners-participatie. Zij vond dat de inwoners te weinig werden betrokken bij de plannenmakerij op voorhand. We stonden hier niet alleen in. Behalve de VVD stemden alle raadsleden voor deze motie.

Motie Vlekkenkaart-helikopterview

Alle lopende projecten zijn een ellenlange lijst, een enorme rijstebrij, moeilijk toegankelijk voor inwoners en ook voor raadsleden. Daarom stelden wij voor om alle projecten onder te brengen in een zogenaamde Vlekkenkaart. Hiermee wordt overzichtelijk welke projecten worden uitgevoerd, wanneer en hoe.  Natuurlijk moet deze vlekkenkaart dynamisch zijn, zodat hij altijd actueel is.  Wethouder Logister wilde mee gaan in dit idee, maar had moeite met het dynamische karakter van de vlekkenkaart. Deze motie werd unaniem aanvaard.

In samenwerking met andere partijen werd de Perspectiefnota ook op interessante punten gewijzigd. Zo werkten we mee aan de versnelling van de uitvoering van Sportpark Stokeind, óók aan de verlenging van het in 2024 aflopende duurzaamheidsbeleid en eindelijk kregen we het College zover om per 1-1-2024 te stoppen met het inzetten van biologische bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Extreme stijgingen WOZ waarde

Marieke Dujardin vroeg in het vragenhalfuurtje om te bekijken of de combinatie van tariefverlaging en verhoging van de WOZ waardes van woningen de beoogde 1,6% opbrengststijging van de OZB heeft bereikt. Algemeen Belang vindt dat als de stijging van de OZB opbrengst hoger is dan 1,6% dat overwogen moet worden dit verschil terug te geven aan de inwoners.

Terecht merkte wethouder Spekle op dat in individuele gevallen bezwaar en beroep kan worden ingediend als de WOZ waarde onredelijk te hoog is vastgesteld. Daar zijn wij het als Algemeen Belang roerend mee eens. Nu terug geven wilde de wethouder echter niet. Wel wil zij een eventuele teruggave overwegen in het kader van de begroting 2023, omdat er dan exacte informatie voor handen zal zijn. Wij zullen de cijfers dan zeker paraat hebben om het college te bewegen de inwoners hun geld terug te geven als blijkt dat de gemeente te veel OZB heeft geïncasseerd.

Al met al een avond waar we het nodige hebben bereikt. Redenen genoeg dus om er tevreden op terug te kijken. Meer informatie over onze plannen voor de gemeente Oisterwijk lees je op onze website.