Oisterwijk 14 oktober - Na een fel debat heeft de Gemeenteraad het plan om 15 senioren appartementen te bouwen  aan de Raadhuisstraat in Moergestel aanvaard. De oppositie, Algemeen Belang, Pro en CDA, stemden tegen het plan.

Grondgebonden woningen

Algemeen Belang bepleitte om daar geen blokkendoos te bouwen, maar grondgebonden woningen. ‘Door er 15  appartementen te plaatsen, wordt deze locatie een versteende veste waarop niemand zit te wachten”, aldus fractieleider Inge van Beers. Er is bovendien geen integrale gebiedsvisie, waaraan het inpassen van het plan in de omgeving getoetst kan worden. AB stelde daarom voor om pas op de plaats te maken met dit plan en eerst een integraal plan te maken voor de hele locatie. Behalve het ontbreken van dit integrale plan zijn er te veel zaken onduidelijk, zoals de te verwachten verkeersproblemen en privacy voor omwonenden. Voor AB reden om de voorgestelde bebouwing af te wijzen. De meerderheid van de Raad verwees het AB-voorstel echter naar de prullenbak en keurden de plannen goed.

35% sociale woningbouw

Ook het 35% sociale woningbouw criterium kwam weer aan de orde. Andermaal werd een plan ingediend voor de bouw van duurdere woningen, zonder aan te geven hoe de 35% sociale woningbouw zal worden gecompenseerd. Wethouder Logister kon dat nog niet aangeven. Zoals gebruikelijk verwees de wethouder naar de (nog steeds) op handen zijnde woonzorgvisie en naar de plannen om samen met Tilburg en andere omliggende gemeenten 5.000 betaalbare woningen te gaan bouwen op locaties in of aan de rand van de kernen.

Doorstroming

De VVD en PGB zien vooral heil in doorstroming omdat kopers van duurdere woningen een goedkopere woning achterlaten en kopers daarvan nog goedkopere woningen enz. Die theorie zou wel opgaan als er ook goedkopere woningen vrij zouden vallen. Volgens AB is dit een sprookje, want door de prijsontwikkelingen van huizen zijn er eenvoudig geen goedkope woningen meer. Die kunnen dus ook niet vrij vallen bij doorstroming. PGB en D66 lieten nog wel weten het ontbreken van 35% compensatie beu te zijn, maar stemden desondanks voor het plan.

Inwoners in de kou

Opvallend was, dat de Raad niets deed met de vele inspraak op dit project, zowel de inspraak voorafgaand aan de vergadering als de inspraak in de vergadering. Het leek alsof het project al bij voorbaat in de binnenkamers was besloten. Dit vergroot andermaal de afstand tussen burger en politiek en toont ook aan dat, met name de coalitiepartijen, de meningen van burgers nauwelijks respecteren. Het “samen doen” is dan ook ver te zoeken.