Oisterwijk, 1 oktober 2020

Vanavond stonden op de raadsagenda o.a. de Leye, de toekomst veehouderij en het afwegingskader woningbouwprojecten. Belangrijke onderwerpen waarover de fractie van Algemeen Belang unanieme, degelijk onderbouwde standpunten heeft. Alleen het afwegingskader woningbouwprojecten haalde de eindstreep.

Toekomst veehouderij

Algemeen belang wil het buitengebied invullen met de inwoners en ondernemers. Met de onderbouwing van de stip op de horizon waren wij het niet eens. AB wil de boeren nu geen eisen opleggen, eerst moet er een totaalvisie over het buitengebied komen, waarvan de veehouderij een belangrijk onderdeel is. In 2050 moeten we naar Kringlooplandbouw toe, zelfs onze Koning heeft dit op Prinsjesdag benoemd. Wie zijn wij als kleine gemeente om de boeren zelf gemaakte regels op te leggen? In de brief van het ZLTO, staat o.a. dat “boeren en tuinders voor grote uitdagingen staan, de productie moet duurzamer, geef ze als gemeente ook de ruimte om deze transitie te maken. Vandaar dat we de veehouderij mee willen nemen in de totaal invulling van het buitengebied in 2021.

Beekdalpark, De Leye 2.0

AB is blij dat onze wethouder nu de enorme woonbehoefte in onze gemeente daadwerkelijk gaat invullen. Algemeen Belang vindt het concept echter nog te mager voor besluitvorming. De wensen van onze inwoner(s) zien we graag verwerkt in het plan. Dit betekent niet dat het voorliggend plan een grote vertraging gaat oplopen. Door een inventarisatie van de aanvullende randvoorwaarden bij alle partijen kan het college verder om snel een nieuw en gedragen plan in de raad te brengen. AB vraagt aandacht voor de volgende onderdelen:

  • De verschillende scenario’s uitwerken;
  • Financiële haalbaarheid;
  • Onderzoek van een betere bouwafstemming met De Vloet;
  • Optie onderzoeken waarbij we niet zelf ontwikkelen en verkopen met randvoorwaarden;
  • Er moet breder gekeken worden naar de doelgroepen;
  • Dorps karakter moet toegevoegd worden.

Integraal afwegingskader woningbouwprojecten

De gemeente mag maar een beperkt aantal woningen bouwen terwijl de vraag veel groter is. Het college stelt nu een afwegingskader voor met puntentelling. Een maal per jaar worden dan die aanvragen goedgekeurd die hoog scoren in de ranking. Waar blijven dan de kleine aanvragen en houden we voldoende grip op totaal Oisterwijk? Algemeen Belang vindt dit systeem te bureaucratisch worden. Het is niet aan de raad maar aan de ambtelijke organisatie om een efficiënte werkwijze in te vullen.