Moergestel, 22 september 2023

Afgelopen week is het bestemmingsplan Moergestels Midden besproken op het raadsplein. Het betreft een van de percelen gelegen aan de westzijde van het Torenpad in Moergestel. Algemeen Belang wil hier snel woningen realiseren en gaat dan ook akkoord met dit bestemmingsplan.  

Huidige situatie

Aan de westzijde van het Torenpad liggen een 7-tal potententiele bouwlocaties die met hun ontsluiting afhankelijk zijn van de Rozendries. Het monumentale Torenpad mag niet overgestoken worden met als consequentie dat deze bouwlocaties een eigen ontsluiting moeten realiseren. De raad heeft in het verleden aangegeven dat zij voorstander is van een totaal integraal plan maar de verschillende eigenaren zijn niet op één lijn gekomen. De raad heeft hier niet op gewacht en heeft de Rozendries gerealiseerd met behoud van de ontwikkeling van het achterliggende gebied. Algemeen Belang is blij dat nu een van de eigenaren wel het initiatief heeft genomen voor woningbouw. Hopelijk volgt de rest snel.

Opzet bouwplan

Het voorstel is om hier 5 vrijstaande woningen te realiseren. Dit past bij de woningbouwbehoefte en voldoet aan de bestemmingsplaneis van een open en luchtig karakter. De afweging, om hier niet meerdere kleine woningen te bouwen, is duidelijk gemaakt. Het kwalitatief belang weegt zwaarder dan het kwantitatief belang. Onderdelen hiervan zijn o.a. het parkeren, de verkeersstroom, de verdere mogelijke ontwikkelingen, de haalbaarheid van het plan en de lastige plek. Een voldoende afweging door het college.

Technische knelpunten

Resteren slechts enkele technische knelpunten zoals o.a. het hoogteverschil en de overlast van het bouwverkeer. Dit zijn uitvoeringzaken die los staan van de voorliggende herziening van het bestemmingsplan. Toch is Algemeen Belang van mening dat de omwonenden nu recht hebben op duidelijkheid om latere misverstanden en verrassingen te voorkomen. De gemeente heeft hierover al gesprekken gevoerd met de omwonenden en er staat nog een gesprek op de agenda. Wij gaan ervan uit dat in dit gesprek de resterende knelpunten aan de orde komen en naar tevredenheid worden afgestemd. Hiervoor zijn geen extra omgevingsdialogen nodig die alleen maar vertragend werken.

Algemeen Belang wil snel door met Moergestels Midden. Nu bouwen, geen vertraging door onnodige omgevingsdialogen en de praktische knelpunten wegnemen door een gesprek op korte termijn van omwonenden met de gemeente.