Oisterwijk, 13 november 2023

Algemeen Belang heeft afgelopen donderdag ingestemd met de begroting 2019. De verkeersveiligheid en de woningbouw waren voor ons de belangrijkste onderwerpen.

Verkeersveiligheid

Op het gebied van de verkeersveiligheid staan vele projecten op stapel. Dit betreft Kwaliteitsverbetering van wegen, fiets- en voetpaden, terugdringen worteldruk op verhardingen, parkeren, oversteken en openbare verlichting. In dit kader vinden Algemeen Belang de A58, de verbinding KVL en centrum, de evaluatie parkeren en de kruising Heusdensebaan actuele onderwerpen die om directe aandacht vragen.

Vandaar is door de raad unaniem een motie van Algemeen Belang aangenomen waarin we het college verzoeken vóór 1 april 2023 met een plan van aanpak te komen voor de kruising Heusdensebaan/Sprendlingenstraat. Dit alles om een verkeersveilige situatie te realiseren.

Algemeen Belang betreurt het dat vorige week in Moergestel niet duidelijk alle verkeersscenario’s zijn voorgelegd. Wij wachten in de komende weken de informatieavond van het college af met verdere helderheid om dan wel een goede beslissing te kunnen nemen.

Woningbouw

Het versnellen en verduurzamen van de woningbouw zijn belangrijke uitgangspunten voor Algemeen Belang. Om de winkelleegstand te bestrijden willen wij in Moergestel 200 woningen extra. Een integrale aanpak van huisvesting en doelgroepen staan hierbij centraal. Een duidelijk inzicht in woonlocaties en alle soorten woonbehoeften (jong en oud) zijn op korte termijn een vereiste. Niet alleen inbreiding (in het centrum) maar ook uitbreiding moeten aan de orde komen. Waar kunnen we aan de randen van de dorpen uitbreiden en hoe stemmen we dat af met de provincie?

Algemeen Belang vindt dat we hier nu aan moeten beginnen en niet wachten tot na 2020. Vandaar is een motie van Algemeen Belang unaniem door de raad aangenomen waarin wij vóór 1 september 2023 het college verzoeken met een voorstel te komen. Dit om duidelijkheid over de uitbreidingslocaties en de daar te realiseren woningbouw.