Verslag Raadsvergadering van 17 nov. 2016

De belangrijkste onderwerpen:

La Hollande:

Na vele jaren is het eindelijk zover dat het tweede deel van La Hollande gestalte gaat krijgen. Martien Mathijssen verwoordde dat AB blij is dat er nu eindelijk gebouwd kan gaan worden. Wel sprak hij zijn verwondering uit dat het nu wel kan en voorheen jaren niet. Martien sprak zijn zorg uit of dit allemaal wel juridisch stand houdt. Nadat de wethouder had aangegeven dat alle risico's in de anterieure overeenkomst dicht getimmerd waren, was AB gerustgesteld en stemde zij met het raadsvoorstel in.

Rioolheffing:

De rioolheffing moet kostendekkend zijn. De manier waarop zij geheven moet worden houdt de gemoederen al jaren bezig. De huidige regeling is gebaseerd op staffels van het aantal gebruikte m3. De raad was hier niet tevreden mee en besloot deze zomer dat het anders moet. Op basis van dat besluit kwam het college met het voorstel om iedereen een eigenaarsdeel op te leggen en vervolgens te werken met een andere staffel. Deze manier van werken levert vooral een groot nadeel op voor diegenen, die tussen de 80 en 100 m3 water gebruiken, en dat zijn er +/- 1.600. Die betaalden eerst € 111.48 en met het nieuwe voorstel € 170 ,-- (€ 99,50 eigenaarsdeel en € 70,50 staffelbedrag) . De grootverbruikers krijgen echter een korting tussen 3000 en 10000 euro.

De VVD en PrO hadden een andere manier van rioolbelasting bedacht en wilden die via een amendement invoeren. Nu waren er maar 2 staffels en een eigenaarsdeel. Dit zou echter een onevenredige lastenverdeling tot gevolg hebben, omdat de +/- 1.600 gezinnen met een verbruik van tussen de 80 en de 100 m3 nog eens € 20 meer zouden gaan betalen dan in het collegevoorstel.

Voor een aantal bedrijven zou het echter een korting opleveren van tussen de €3.000 en de €14.000! (Voor de exacte verschillen kunt u kijken op de site van Algemeen Belang).

AB vindt dit een oneerlijke behandeling van onze inwoners en was daarom fel tegen. Ook PGB en het college waren niet blij met het amendement. Aan het slot van het debat werd afgesproken dat de fracties er nog eens naar gaan kijken en dat het raadsvoorstel tijdens de volgende raadsvergadering van 22 december opnieuw aan de orde komt. Mogelijk komen de VVD en PrO intussen tot inkeer. AB zal zeker met een aanpassing komen.

zie betoog over de rioolheffing

Motie over het veehouderijbeleid:

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat er gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van veehouderijen, zullen de rijksoverheid, provincie en de GGD met maatregelen komen. De vraag is wat er in de tussentijd moet gebeuren.

Het college heeft de raad voorgesteld om zolang het huidige veehouderijbeleid voort te zetten. Dat voorstel viel niet goed bij AB, PGB en PrO, omdat zij bang zijn dat dan vergunningen worden verleend die slecht kunnen zijn voor de volksgezondheid. Zij hadden in de Commissie Inwonerszaken, waar dit onderwerp op verzoek van AB op de agenda was gezet, besloten om in de raadsvergadering gezamenlijk een motie in te dienen. Daarin kreeg het college de opdracht om voorlopig geen vergunningen voor uitbreiding etc. van een veehouderij te verlenen. De wethouder gaf echter aan dat deze opdracht juridisch problematisch is en dat de gemeente bovendien de handreiking toepast, die door onder meer de provincie en GGD juist voor deze tussenperiode is opgesteld. Naar aanleiding van deze informatie besloot AB zijn steun aan de motie in te trekken, maar wel de toezegging van de wethouder te vragen dat zulke vergunningaanvragen voortaan eerst aan de raad worden voorgelegd, voordat het college er een besluit over neemt.

Afgesproken is dat de wethouder deze procedure juridisch zal laten onderzoeken en dat hierop in de volgende raad wordt teruggekomen.

Zie het verslag van Evelien Roborgh op de site van Algemeen Belang.

De motie van AB, PGB en PrO 

De interpellatie van PGB

PGB was ontevreden over het optreden van wethouder Verhoeven betreffende het parkeerbeleid rondom het centrum van Oisterwijk. Enige weken geleden heeft de meerderheid van de raad een motie aangenomen dat de wethouder binnen 6 weken duidelijkheid moet geven over de beloofde evaluatie van het voorlopige parkeerbeleid. Dit heeft de wethouder niet gehaald. PGB diende daarom een motie van afkeuring in. AB gaf in zijn reactie aan dat het ook vaart wil zetten aan de oplossing van het parkeerprobleem, maar dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Verder uitte AB kritiek op de wijze waarop PGB wethouder Verhoeven in de media had behandeld.

De volledige tekst van onze reactie vindt u op onze site.

Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad incl. PrO deze motie van afkeuring afgewezen.


Tot zover het verslag van de raad.