Algemeen Belang

T.a.v. de heer R.C.M. van de Ven

Prinses Marijkestraat 12

5061 TH OISTERWIJK                                         

 

 

behandeld door Anneke Wouters             doorkiesnummer       (013) 529 11 86

afdeling          V&H                              ons kenmerk    H.0986

uw brief van     6 januari 2008                uw kenmerk     FORMTEXT      

bijlage(n)            Brief d.d. 28 november 2023     datum verzonden           FORMTEXT      

 

datum           15 januari 2008

onderwerp          Overlast honden Heiligenboom 8B in Moergestel

 

 

 

Geachte heer Van de Ven,

 

U heeft namens de fractie Algemeen Belang bij brief van 6 januari 2008 vragen gesteld over ons handelen in verband met de overlast van honden op de Heiligenboom 8B in Moergestel. Ook de fractie van Gemeente Belangen heeft bij brief van 5 januari 2008 vragen gesteld over deze kwestie. In deze brief beantwoorden wij zowel uw vragen als de vragen van Gemeente Belangen. Wij herhalen de vragen en geven er daarna direct antwoord op.

 

Vragen van Fractie Gemeente Belangen

1. In uw schrijven van 28 juni en 17 oktober sommeert u betrokkene om binnen 14 dagen de honden te verwijderen. U stelt dat de situatie ter plaatse in strijd is met het bestemmingsplan en de milieuvergunning. U dreigt daarbij met handhavingsmaatregelen in de vorm van bestuursdwang of een dwangsom. Waarom heeft u vervolgens niet daadwerkelijk handhavend opgetreden?

 

In onze brief van 28 november 2023 gericht aan de heer en mevrouw Neggers hebben wij aangegeven dat er in het vooronderzoek het een en ander niet goed is verlopen. Wij hebben onduidelijk en onzorgvuldig gecommuniceerd. Hiervoor hebben wij ook onze excuses aangeboden. In deze brief hebben wij ook uitgelegd waarom wij niet direct kunnen overgaan tot handhavend optreden. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat wij een beginselplicht tot handhaving hebben. Maar voordat wij mogen overgaan tot handhaving, moeten wij een belangenafweging maken. Een belangrijk onderdeel van deze belangenafweging vormt het legalisatieonderzoek. Een legalisatieonderzoek houdt in dat wij, voordat wij mogen overgaan tot handhavend optreden, moeten onderzoeken of de illegale situatie in overeenstemming kan worden gebracht met de wet- en regelgeving. Dit is een procedure die overigens voor alle handhavingszaken geldt.

 

2. In uw brief van 28 november aan buurtbewoners geeft u plotseling aan dat voordat tot de betreffende maatregelen kan worden overgegaan, eerst een belangenafweging moet worden gemaakt. Daarom moet u eerst een zorgvuldig vooronderzoek en legalisatieonderzoek uitvoeren? Waarom heeft u dat niet eerder gedaan?

 

Zie antwoord op vraag 1.

 

3. Wij lezen in de stukken dat u op basis van de milieuregelgeving binnen 4 weken een beslissing moet nemen op een verzoek om handhaving. Waarom heeft u dat niet gedaan en wat zijn daarvan de gevolgen?

 

In de eerste plaats merken wij op dat dit een termijn van orde is. Dat betekent dat wij niet in strijd met de wet- en regelgeving hebben gehandeld.

 

In dit geval hebben wij te maken met zowel overtredingen op het gebied van milieu als op het gebied van ruimtelijke ordening. Wij hebben deze zaak op een integrale manier benaderd. Een integrale benadering duurt langer. Zoals wij hierboven al hebben aangegeven is het voortraject niet goed verlopen. Dit heeft ook tot de nodige vertraging geleid.

 

Verder is er voor wat betreft de milieuovertreding sprake van concreet zicht op legalisatie.

 

4. In eerste instantie gaf u aan dat u streng en kordaat zou optreden tegen de honden. Later bent u daarop teruggekomen en bent u gestart met een (legalisatie)onderzoek. Hierdoor wekt u richting de buurt de indruk dat voortduring van de illegale situatie zwaarder weegt dan de overlast voor de buurt. Waarom verkiest u dit legalisatietraject boven het handhavingstraject? Word je in Oisterwijk beloond voor illegaal gedrag? Waarom heeft u er niet voor gekozen om, in het belang van de buurt, het handhavingstraject voort te zetten, zeker nu er nog geen aanvraag om milieuvergunning en verzoek om vrijstelling zijn ingediend?

 

Ook hier verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1. Bovendien hebben wij het legalisatietraject niet boven het handhavingstraject gekozen. Het legalisatieonderzoek vormt volgens vaste jurisprudentie een verplicht onderdeel van het handhavingstraject. Op dit moment zijn wij daar nog mee bezig. Wij hebben aangegeven v��r 1 februari 2008 een besluit te nemen op het handhavingsverzoek (zie bijgevoegde brief d.d. 28 november 2023).

 

Ook willen wij u wijzen op het Jaarprogramma Handhaving 2007 en 2008. In beide Jaarprogramma�s heeft het illegaal gebruik in strijd met het bestemmingsplan in beginsel geen prioriteit. De reden waarom we deze zaak nu wel prioriteit geven, heeft mede te maken met het feit dat er sprake is van aanhoudende klachten en de zaak ook als politiek/bestuurlijk gevoelig kan worden gekwalificeerd.

 

Wij merken verder op dat er op 7 november 2023 een principeverzoek, waarin wordt gevraagd om planologische medewerking voor het huisvesten van jachthonden, is ingediend. Ook hebben wij op 28 november 2023 een concept aanvraag oprichtingsvergunning ontvangen. Er is voor wat betreft milieu sprake van concreet zicht op legalisatie.

 

5. Op 27 november constateert u dat er, voor de huisvesting van de honden, 4 illegale containers zijn geplaatst. Waarom gedoogt u dit?

 

Wij gedogen de 4 containers niet. De 4 containers vormen onderdeel van het totale onderzoek, waar wij op dit moment nog mee bezig zijn.

 

6. Op het ene moment geeft u aan dat er sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen en op het andere moment niet meer. Kunt u dat verklaren?

 

Zoals wij eerder al hebben aangegeven is het vooronderzoek in eerste instantie niet zorgvuldig verlopen (zie ook vraag 1). Bij de eerste meting is uitgegaan van niet meer geldende geluidsnormen.

 

7. U heeft de milieurecherche gevraagd om flankerend beleid. Waarom, is overeenkomstig de provinciale handhavingsstrategie, geen proces-verbaal opgemaakt?

 

Omdat er sprake is van concreet zicht op legalisatie voor wat betreft de milieuregelgeving. En alleen voor milieu kunnen wij gebruik maken van flankerend beleid.

 

8. Was de gemeente bekend dat de honden, vanwege overlast, uit de gemeente Oirschot zijn geweerd?

 

Nee, dat was ons niet bekend. Wij willen overigens opmerken dat wij een eigen afweging moeten maken in elke afzonderlijke zaak. Bij navraag blijkt dat de situatie in Oirschot een andere was dan die in Moergestel. Wij zullen overigens de stukken uit Oirschot opvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen van fractie Algemeen Belang

9. Waarom overweegt het college legalisering van de huidige situatie, terwijl verwacht kan worden dat de hinder daarmee niet zal afnemen?

 

Zie antwoord op vraag 1 en vraag 4. Verder willen wij opmerken dat het feit dat er sprake is van hinder ons niet altijd de mogelijkheid geeft om handhavend op te treden. Ook in gevallen waar sprake is van hinder, kunnen wij genoodzaakt zijn om een vergunning af te geven. Wij moeten ons houden aan de wet- en regelgeving.

 

10. Is er een vergunning afgegeven voor het houden van zoveel jachthonden?

 

Nee, nog niet. Wij zijn op dit moment bezig met het legalisatieonderzoek voor zowel milieu als ruimtelijke ordening. Wij kunnen u wel meedelen dat er op 28 november 2007 een conceptaanvraag voor een oprichtingsvergunning hebben ontvangen. Verder hebben wij op 7 november een principeverzoek ontvangen, waarin wordt gevraagd om planologische medewerking voor het huisvesten van jachthonden.

 

11. Is het houden van de meute jachthonden op grond van provinciale regels geoorloofd?

 

Wij gaan ervan uit dat u doelt op de Provinciale milieuverordening? Andere provinciale regels zijn niet van toepassing. Er is geen sprake van een stiltegebied dan wel grondwaterbeschermingsgebied. Dus er is geen sprake van strijd met de provinciale regels.

 

12. Is er over de hinder contact geweest tussen de gemeente en de politie?

 

De wijkagent is door ons op de hoogte gesteld van de situatie.

 

13. Heeft het college getracht in de zaak te bemiddelen? Zo ja, welke afspraken zijn in het kader van de bemiddeling gemaakt?

 

Ja, zie de bijgevoegde brief van 28 november 2007, waarin wij een duidelijk overzicht hebben gegeven van de te nemen stappen. Verder is er zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau meerdere keren met beide partijen contact geweest.

 

14. Is bij het college de rechterlijke uitspraak bekend dat eigenaren die hinder van een blaffende buurhond ondervinden recht hebben op verlaging van de WOZ-waarde?

 

Ja, deze uitspraak is bij ons bekend.

 

15. Welke stappen zal het college ondernemen in deze zaak en op welke termijn?

 

Deze stappen hebben wij al in de bijgevoegde brief van 28 november 2023 uiteengezet.

 

16. Heeft de heer Brouwers ooit hondenbelasting betaald?

 

Gelet op de Wet op de persoonsbescherming mogen wij deze informatie niet verstrekken. Wij zien echter geen aanleiding om aan te nemen dat de regels worden overtreden.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.

 

Hoogachtend,

het college,

de secretaris,                                       de burgemeester,

 

 

 

A.M.M. Depmann                                  drs. Y.C.Th.J. Kortmann.